2015-02-03 Kultur- och fritidsnämnden

MSLFjk
SÅiiMÅNTRÄDESPRQTOKQLL Sida 1 (20)
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-03
Tid
Tisdag 3 februari 2015, kl. 13.20
16.10-16.30, 17.00-17.30
Plats
Kanalbönninga, Rydals konferenscenter
Beslutande
M
Jannicke Wichne
C
C
MBP
FP
MP
S
S
S
S
S
V
SD
Eva Åberg Andersson §§ 8-12, kl. 13.20-19.15
Ida Jennersjö tjänstgör för Eva Åberg Andersson §§ 13-18
Ylva Höglund
Niklas Herneryd
Lo Göthberg Larsson
Thord Harrysson
Birgitta Andersson §§ 8-10, kl. 13.20-18.15
Kurt Andreasson tjänstgör för Birgitta Andersson (S), §§ 11-18
Eva Adolfsson, tjänstgör för Anders Manskog (S)
Per Rosendahl
Karin Jageby
Caj Swedberg
Övriga deltagande
19.30, ajournering 1 5 . 3 0 - 1 5 . 0 5 ,
Ej tjänstgörande ersättare
M
C
MBP
MP
S
Agneta Arnell §§ 8-11
Ida Jennersjö §§ 8-12
Henry Sandahl
Veronica Trépagny §§ 8-12
Kurt Andreasson §§ 8-10
Tjänstemän
Olof Lindqvist, förvaltningschef
Hanna Grunditz Svensson, förvaltningsékonom §§ 8-11
Maria Skarnehall Lövgren, vikarierande enhetschef §§
8-9
Torbjörn Stockenborn, enhetschef §§ 8-9
Lina Sjöstrand, folkhälsosamordnare §§ 8-9
Gunvor Alexandersson, enhetschef §§8-11
Mari Hagborg Lorentzon, enhetschef §§8-11
Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare
Utses att justera
Thord Harrysson (S)
Justeringens plats och
Kultur- och fritidsförvaltningen, 2015- 02-05, klockan 13.00
tid
Underskrifter
§§ 8-18
Sekreterare
Ordförande
Lo G ö t h b e p g Larsson
Justerandes sign
(MP)
Mark
Justerande
S A M M A N T R A D E S P R O T O K O L L Sida 2(20)
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-03
JhnÅ ä
Thord Harrysson
(S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Instans
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-03
Datum för anslags
uppsättande
2015-02-06
Förvaringsplats för
protokollet
Kultur- och fritidsförvaltningen
Datum för anslags
nedtagande
/Gunilla Sandqvist
Underskrift
Justerandes sign
2015-03-02
Utdragsbestyrkande
iMark
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(20)
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-03
Innehållsförteckning
Förändring av ärendelistan
§ 8
Årsredovisning 2014
§ 9
Driftbudget 2015
§ 10
Nämndplan 2015
§ 11
Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning
§ 12
Utvärdering av serviceåtaganden 2014
§ 13
Beaktande av barnkonventionen, information
§ 14
Redovisning av delegationsbeslut
§ 15
Redovisning av inkomna synpunkter
§ 16
Redovisning av inkomna meddelanden
§ 17
Information
§ 18
Justerandes sign
rt
I Utdragsbestyrkande
i Mark
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(20)
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-03
§ 8/2015
Förändring av ärendelistan
K u l t u r - och f r i t i d s n ä m n d e n s b e s l u t
Dagens ärendelista godkänns med följande tillägg:
Information från nämndsekreterare Gunilla Sandqvist.
Information från ordförande Lo Göthberg Larsson (MP).
Dagens sammanträde
Nämndsekreterare Gunilla Sandqvist anmäler informationspunkter.
Ordförande Lo Göthberg Larsson (MP) anmäler informationspunkt.
Beslut
Ordförande föreslår att godkänna dagens ärendelista efter tillägg enligt ovan.
Förslaget antas.
Utdragsbestyrkande
SÅMWIÅNTRÄDESPRQTOKOIL Sida 5(20)
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-03
§ 9/2015
Dnr KFN 2014-118 042
Å r s r e d o v i s n i n g 2014
KuMtuir- oclh ffnftödsnämrimdens b e s l u t
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Årsredovisning 2014, med tillhörande
bilagor.
Kultur- och fritidsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om att få behålla
överskottet på 915 000 kronor enligt fördelning:
-
50 000 kronor till inköp av konst.
150 000 kronor till kultur för äldre.
400 000 kronor till miljösatsningar för utbyte av LED belysning i
motionsspår
200 000 kronor för tillgänglighetsanpassningar av vandringsleder.
115 000 kronor till sommaraktiviteter för unga.
Årsredovisning 2014 översänds till kommunfullmäktige för slutgiltgligt beslut.
Ärendet
Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige
om koncernens ekonomi och verksamhet för det gångna året. Nämndernas
och styrelsernas verksamhetsberättelser utgör ett viktigt underiag.
Enligt kommunfullmäktiges Budget 2014-2017 ska "varje nämnd och styrelse
följa upp och ha god intern kontroll över den egna verksamheten. Uppföljning
och analys av verksamhetens resultat ska rapporteras till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige utifrån risk och väsentlighet. Det innebär att det i
första hand är särskilt viktiga resultat, utvecklingsområden och händelser som
ska rapporteras. Rapporteringen ska innehålla viktiga mätresultat men f r a m förallt analys, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och vad
det betyder för den egna verksamheten, medborgarna och kommunen som
helhet".
Kultur- och fritidsförvaltningen har rapporterat enligt anvisningar och Kulturoch fritidsnämnden har att fastställa 2014 års bokslut.
Ärendets tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 januari
2015 § 2 och lämnade följande förslag till beslut:
-Kultur- och fritidsnämnden godkänner Årsredovisning 2014, med tillhörande bilagor.
-Kultur- och fritidsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige att få behålla
överskottet på 915 000 kronor för riktade insatser inom verksamheterna.
-Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidschef Olof
Lindqvist att lämna förslag på insatser i verksamheterna.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 9 januari 2015.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1 Mark
SÅMMÅNTRÄDESPROTQKOLL Sida 6(20)
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-03
Förvaltningens
förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Årsrapport 2014 samt därtill hörande
bilagor.
Kultur- och fritidsnämnden begär hos Kommunfullmäktige att disponera överskottet på 915 tkr för riktade insatser i de fyra grunduppdragen under förutsättning att dessa enbart belastar 2015 års driftbudget.
Dagens sammanträde
Kultur- och fritidschef Olof Lindqvist redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Ledamöternas förslag till beslöt
Karin Jageby (V) föreslår att lägga 50 000 kronor till inköp av konst.
Thord Harrysson (S) med stöd från S och V föreslår att överskottet på
915 000 kronor placeras enligt förvaltningens förslag inom de fyra grunduppdragen.
Lo Göthberg Larsson (MP) med stöd från Markalliansen föreslår:
-Bifall till Karin Jageby (V) förslag om att lägga 50 000 kronor till inköp av
konst.
-Kultur för äldre 150 000 kronor.
-Miljösatsningar för utbyte till LED belysning i motionsspår 400 000
kronor.
-Tillgänglighetsanpassning av vandringsleder 200 000 kronor.
Niklas Herneryd (FP) föreslår att satsa 115 000 kronor på sommaraktiviteter
för unga.
Karin Jageby (V) föreslår 115 000 kronor för kultur för äldre och 150 000 kronor till sommar aktiviteter för unga inklusive firande av "Rydals museum 30
ar .
Beslutsgång
Ordförande ställer Niklas Herneryds (FP) förslag mot Karin Jagebys (V) förslag
och finner att Niklas Herneryds förslag antas.
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Lo
Göthbergs förslag till fördelning om 800 000 kronor.
Förslaget antas.
Ordförande ställer frågan om Kultur- och fritidsnämnen kan anhålla hos kommunfullmäktige att behålla överskottet på 915 000 kronor för fördelning enligt
förslag.
Förslaget antas.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Mark
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(20)
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-03
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan godkänna årsredovisning 2014 med tillhörande bilagor.
Förslaget antas.
Justerandes sign
^ /
vt
Utdragsbestyrkande
Mark
SÅRAMANTRÅDESPROTOKOLL Sida 8(20)
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-03
§ 10/2015
Dnr KFN 2015 3 04
Driftbudget 2015
KulHtmir- o c h
ffntidsnäiniDndens
beslutt
Den utökade ramen ( 1 miljon kronor) för 2015 fördelas enligt följande:
500 000 kronor för anställning av en årsarbetare inom öppen
ungdomsverksamhet.
250 000 kronor riktas mot folkhälsoinsatser, främst för äldre.
250 000 kronor för en halvtidstjänst inom bibliotek.
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att justera ner ramen med
- 313 000 kronor för att hamna inom ram motsvarande den budget som
antogs av kultur- och fritidsnämnden i oktober 2014, § 98.
I övrigt godkänns driftbudget 2015.
Kultur- och fritidnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
kontakta teknik- och serviceförvaltningen angående anläggning av spontanidrottsplats i Marks kommun (utökad investeringsbudget 2016 med 1 miljon
kronor).
Ärendet
Marks kommuns styrsystem tydliggör att respektive nämnd i mal- och resultatstyrningsprocessens genomförande ska fastställa sina prioriteringar och i n riktning av verksamheten utifrån fullmäktiges mål- och resultatplan. Utifrån
valda prioriteringar och inriktning skall nämnden därefter årligen fastställa en
budget.
Ärendets tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 januari
2015 § 3 och lämnade följande förslag till beslut:
Överskjutande medel i driftbudget 2015 (700 000 kronor) används t i l l :
-Anställning av en årsarbetare inom öppen ungdomsverksamhet. Kulturoch fritidschef Olof Lindqvist får i uppdrag att ta fram kostnad.
-Resterande överskjutande medel riktas mot folkhälsa.
- I investeringsbudget används medel för anläggning av en spontan idrottsplats.
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att kontakta teknikoch serviceförvaltningen angående anläggning av spontanidrottsplats i Marks
kommun.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 13 januari 2015.
Driftbudget 2015 är en del av Kultur- och fritidsnämndens nämndplan och tar
utgångspunkt i flera politiska beslut.
-Kultur- och fritidsnämnden fattade den 15 maj 2014, § 53 beslut om måloch resultatplan 2015-2018.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Mark
SÅRfilMANTRÅDESPROTOKOLL Sida 9(20)
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-03
-Kultur- och fritidsnämnden fattade den 16 oktober 2014, § 98, beslut om
organisationsförändring med inverkan på § 53.
Den nya ramen för Kultur- och fritidsnämnden 2015 fastställde slutligen
Kommunfullmäktige den 15 december 2014, § 169, till 72,1 mkr.
Förvaltningens
förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår Kultur- och fritidsnämnden
att anta driftbudget 2015.
Dagens sammanträde
Förvaltningsekonom Hanna Grunditz Svensson och kultur- och fritidschef Olof
Lindqvist redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras
Ledamöternas förslag till beslöt
Birgitta Andersson (S) med stöd från S och V föreslår att den utökade ramen
( 1 miljon kronor) för 2015 används till att inrätta två tjänster inom öppen
ungdomsverksamheten.
Lo Göthberg Larsson (MP) med stöd från Markalliansen föreslår att den utökade ramen för 2015 fördelas enlig följande:
-
500 000 kronor för anställning av en årsarbetare inom öppen
ungdomsverksamhet.
250 000 kronor riktas mot folkhälsoinsatser, främst för äldre.
250 000 kronor för en halvtidstjänst inom bibliotek.
Beslutsgång
Ordförande ställer Birgitta Anderssons (S) förslag mot Lo Göthberg Larssons
(MP) förslag och finner att Lo Göthberg Larssons (MP) förslag antas.
Votering begärd och verkställs.
Ja-röst för Lo Göthberg Larssons (MP) förslag.
Nej-röst för Birgitta Anderssons (S) förslag.
Ja röstade Jannicke Wichne (M), Eva Åberg Andersson (C), Ylva Höglund
(MBP), Niklas Herneryd (FP), Lo Göthberg Larsson (MP) och Caj Swedberg
(SD).
Nej röstade Thord Harrysson (S), Birgitta Andersson (S), Eva Adolfsson (S),
Per Rosendahl (S) och Karin Jageby (V).
Med 6 ja röster mot 5 nej röster finner ordförande att Lo Göthberg Larssons
(MP) förslag antas.
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan besluta att
förvaltningen får i uppdrag att justera ner ramen med - 313 000 kronor för
att hamna inom ram motsvarande den budget som antogs av kultur- och fritidsnämnden i oktober 2014, § 98.
Förslaget antas
Utdragsbestyrkande
Mark
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(20)
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-03
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden i övrigt kan anta
driftbudget 2015 och finner att så sker.
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan besluta att ge
kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att kontakta teknik- och serviceförvaltningen angående anläggning av spontanidrottsplats i Marks kommun (utökad investeringsbudget för 2016).
Förslaget antas
Justerandes sign
-
Utdragsbestyrkande
Mark
§ 11/2015
SÅMIRHÅNTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(20)
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-03
Dnr KFN 2014-102-800
Nämodplaro 2015
BColltyr- o c h f r i t i d s n ä m n d e n s besDut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner nämndplan 2015.
med arbetsutskottets föreslagna ändringar.
med tillägg i texten under rubrik 3: Grunduppdrag för nämnden, punkt 3.3
Kultur- och fritid - föreningsutveckling. Nämndens m å l : Stödja
föreningars
utveckling och utbildning.
efter redaktionella ändringar.
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden skall anta ny nämndplan för 2015. Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2009 om ett nytt styrsystem för Marks
kommun. I styrsystemet tydliggörs att i m å l - och resultatstyrningsprocessens
genomförande ska respektive nämnd fastställa sina prioriteringar och inriktning av verksamheten utifrån fullmäktiges m å l - och resultatplan.
Ärendets tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 2 1 januari
2015 § 4 och lämnade följande förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner nämndplan 2015 efter ändringar enligt
bilaga.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 9 januari 2015.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 103/2014
Kultur- och fritidsnämnden § 109/2014
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 89/2014
Kultur- och fritidsnämnden genomförde i augusti 2014 två stycken workshops
med inriktning på nämndplan 2015.
Kultur- och fritidsnämnden har i arbetet med Nämndplan 2015 tagit utgångspunkt i Nämndplan 2014.
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar nämndplan 2015 med undantag för 6.1 samt
6.2, drift-, samt investeringsbudget) som behandlas i separat ärende.
Dagens sammantiräde
Kultur- och fritidschef Olof Lindqvist redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Utdragsbestyrkande
I Mark
SÅHMÅNTRÄDESPRQTQKQLL Soda 12(20)
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-03
Arbetsutskottet ges tillfälle att framföra förslag på ändringar i nämndplan
2015.
Ledamöternas förslag till beslut
Kurt Andreasson (S) föreslår ett tillägg i texten under rubrik 3 Grunduppdrag
för nämnden, punkt 3.3 Kultur- och fritid - föreningsutveckling. Nämndens
mål: Stödja föreningars utveckling och utbildning.
Niklas Herneryd (FP) lämnar förslag på redaktionella ändringar i nämndplan
2015.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Kurt
Andreassons (S) tilläggsförslag i nämndplan 2015 och finner att så sker.
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta nämndplan
2015 i sin helhet med arbetsutskottets föreslagna ändringar och efter
redaktionella förändringar enligt Niklas Herneryds (FP) förslag och finner att
så sker.
Justerandes sign
— r>
f
Utdragsbestyrkande
1 Mark
SÅMMÅNTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(20)
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-03
§ 12/2015
Dnr KFN 2014-34 002
R e v i d e r i n g av koltur- o c h fritidsnämndens delegationsordning
CCyDtair- och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden antar delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 2015 med följande tillägg:
Beslut om kulturarrangemangsbidrag förs tillbaka som delegation på tjänstemannanivå.
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att arbetar fram en rutin i handläggningen av kulturarrangemangsbidragen där det tydligt framgår v e m som
handlägger ärendet
Att konstutsmyckningar står kvar under "Anvisningar" punkt l b .
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden skall fatta beslut om revidering av gällande delegationsordning. Till grund för revideringen ligger följande:
oFörändring av Kultur- och fritidsförvaltningens organisation, från 1 april
2014.
oNy mandatperiod; inför ny mandatperiod skali delegationsordningen ses
över och revideras utifrån nya förutsättningar.
Ärendets tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämndens arbestutskott behandlade ärendet den 21 januari
2015 § 5 och lämnade följande förslag till beslut:
-Beslut om kulturarrangemangsbidrag förs tillbaka som delegation på
tjänstemannanivå.
-Konstutsmyckningar står kvar under "Anvisningar" punkt I B .
I övrigt godkänns delegationsordning KFN.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 9 januari 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en översyn av gällande delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden, fastställd den 10 februari 2 0 1 1 , och
föreslår vissa justeringar.
Förvaltningens
förslag till beslut
-Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 2015 fastställs.
-Delegationsordningen gäller från och med 3 februari 2015
Dagens sammanträde
Kultur- och fritidschef Olof Lindqvist redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Utdragsbestyrkande
M
SÅdflMÅNTRÅDESPROTQKOLl Sida 14(20)
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-03
Ledamöternas förslag tiii beslut
Jannicke Wichne (M) med stöd från Niklas Herneryd (FP), Eva Åberg Andersson (C), Ylva Höglund (MBP) och Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att kulturoch fritidsförvaltningen arbetar fram en rutin i handläggningen av kulturarrangemangsbidragen där det tydligt framgår vem som handlägger ärendet.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Jannicke
Wichnes förslag till beslut och finner att så sker.
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta arbetsutskottets förslag att beslut om kulturarrangemangsbidrag förs tillbaka på
tjänstemannanivå.
Förslaget antas.
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta arbetsutskottets förslag att konstutsmyckningar skall stå kvar under anvisningar
punkt l b .
Förslaget antas.
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden i övrigt kan anta delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 2015 och finner att så sker.
Utdragsbestyrkande
S A M M A N T R A D E S P R O T O K O L L Sida 15(20)
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-03
§ 13/2015
Dnr KFN 2014-5 809
Redovisning av 2014 års inkomna s y n p u n k t e r (utvärdering av
serviceåtagande 2014)
Ärendet
Enligt riktlinjerna för synpunktshantering skall det ske en årlig utvärdering av
serviceåtagandena den 31 oktober varje år. inkomna synpunkter under året
sammanställas och redovisas för nämnden i samband med årsredovisningen.
Förvaltningen har sammanställt en lista på de synpunkter som kommit in till
kultur- och fritidsnämnden under 2014.
Dagens sammanträde
Nämndsekreterare Gunilla Sandqvist redogör för ärendet.
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen och redovisningen förs till
handlingarna.
Utdragsbestyrkande
Mark
SÅMftflÅNTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(20)
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-03
§ 14/2015
B is a k t a n d e
Dnr KFN 2013-91 106
av barnkonventionen
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 januari 2005 att införliva
barnkonventionen i kommunens organisation samt hur detta ska förverkligas.
Enligt kommunens mål- och resultatplan för 2012 ska "nämnder och styrelser
särskilt beakta kommunfullmäktiges beslut avseende barnkonventionen".
Utifrån kommunstyrelsens nämndplan 2012 h a r e n uppföljning genomförts av
nämnders och styrelsers arbete med att få genomslag för konventionen i
sina verksamheter.
Ärendets tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 7/2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 maj 2013,
§ 104, och föreslår följande:
Nämnder och styrelser uppmanas att tillse att kunskap om barnkonventionen
och dess innebörd sprids i den egna verksamheten samt att barnkonventionens principer integreras i de egna besluts- och arbetsprocesserna.
Dagens sammanträde
Kultur- och fritidschef Olof Lindqvist redogör för ärendet.
Nämnden tar del av informationen.
Ärendet diskuteras.
Utbildning för kultur- och fritidsnämnden kommer att ske den 17 mars 2015
klockan 13.00-16.30. Tid och plats meddelas senare.
Justerandes sign
I
I
Utdragsbestyrkande
iMark
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(20)
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-03
§ 15/2015
Redovisning av delegationsbeslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Redovisning av delegationsbeslut godkänns.
a)
KFN 2014-109 808
Samråd Planprogram Ubbhult - remissvar
b)
KFN 2014-110 214
Detaljplan för kvarteret Kinnaström - remissvar
c)
KFN 2014-116 214
Detaljplan Hyssna 2:1 m f l . - remissvar
d)
KFN 2013-119 805
Omdisponering av underhålls- och reparationsbidrag, Fotskäls hembygdsförening.
e)
KFN 2015-9 002
Personalärenden, kultur- och fritidsförvaltningen.
Justerandes sign
-
Utdragsbestyrkande
jMark
SÅW1MÅNTRÅDESPRQTQKQLL Sida 18(20)
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-03
§ 16/2015
Dnr KFN 2015-2 809
Redovisning av inkomna synpunkter
Dir- oclto ffntidsiroäminideirDs besö
Redovisning av inkomna synpunkter godkänns.
a) Inkommen synpunkt gällande protest mot indragen bibliotekstjänst.
b) Inkommen synpunkt angående ett café i Kinnahallen.
c) Svar från förvaltningschef Olof Lindqvist gällande Kinnahallen.
d) Synpunkt från Markku Pietiläinen angående Kaskads varmbassäng.
e) Svar från enhetchef Mari Hagborg Lorentzon angående Kaskads v a r m bassäng.
f)
Synpunkt från Viktor Jonsson angående ökade öppettider på Skene
bibliotek.
g) Svar från enhetschef Gunvor Alexandersson angående Skene bibliotek.
h) Synpunkt från Kinna IF gällande snöskottning av konstgräsplanen på
helger.
i)
Ytterligare synpunkt från Kinna IF gällande snöskottning av konstgräsplanen på helger.
j)
Svar från lokalbokningen gällande snöskottning av konstgräsplanen på
helger.
Utdragsbestyrkande
S Mark
SÅMMÅNTRÅDESPRQTQKQLL Sida 19(20)
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-03
§ 17/2015
Redovisning av inkomna meddelanden
Kaflltair- oclh ffntDdsnämndeinis beslut
Redovisning av inkomna meddelanden godkänns.
a) Cirkulär från SKL - Överenskommelse gällande e-böcker på folkbiblioteken.
b) Överklagan från Hyssna IF gällande ansökan om underhålls- och reparationsbidrag- inköp av robotgräsklippare.
c) Ansökan om ekonomiskt bidrag till Torestorps bibliotek.
d) Arvoden till förtroendevalda- rättelse av tidigare utskick.
e) Inbjuda till konferens - befolkningsinriktad suicidprevention.
f)
Inbjudan till kurs - "Skall kommunen fortsätta att och driva idrottsanläggningar?"
g) Information från Marks kommuns valda revisorer - Protokollsläsning mandatperioden 2015-2018.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
| Mark
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(20)
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-03
§ 18/2015
Information
Nämndsekreterare Gunilla Sandqvist påminner alla ledamöter och ersättare
att skicka in arbetsschema för att rätt arvode skall betalas ut.
Kultur- och fritidsnämndens informationspärmar kommer att uppdateras/ delas ut så snart handlingarna är uppdaterade.
Ordförande meddelar att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 26
november 2015 kommer att flyttas. Dag och tid meddelas senare.
Justerandes sign
~n0
I Utdragsbestyrkande