Förtroendevalda mandatperioden 2015-2018

Förtroendevalda
mandatperioden 2015–2018
Så fungerar kommunen
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i
kommunen. Det är kommunens medborgare som röstar
in förtroendevalda i kommunfullmäktige. Kommunfull­
mäktige fungerar som kommunens ”riksdag” och fattar
de övergripande besluten.
Nämnderna består av förtroendevalda som utses av full­
mäktige, och har särskilda ansvarsområden. Deras vik­
tigaste uppgift är att bryta ner de övergripande målen,
som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvars­
området.
Kommunfullmäktige utser styrelser och nämnder, som
ska sköta det löpande arbetet. De leder och samordnar
kommunens verksamheter och bereder även ärenden till
kommunfullmäktige.
Nämnderna styr vad som ska göras genom att sätta upp
politiska mål, som förvaltningarna eller de privata entre­
prenörerna ska leva upp till. Nämnderna har ett ansvar för
att följa upp att det arbete som utförs leder mot målen.
Kommunstyrelsen fungerar som kommunens ”reger­
ing”, och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut
genomförs.
Förvaltningarna består av anställda medarbetare. De ut­
för det arbete som de förtroendevalda fattat beslut om.
Förvaltningarna är uppdelade i olika verksamhetsom­
råden. En förvaltning lyder oftast under en nämnd, men
kan också lyda direkt under kommunstyrelsen.
Kommunledningskontor
Konsult och uppdrag
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Eskilstuna Jernmanufaktur AB
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kultur- och
fritidsförvaltningen
Miljö- och
räddningstjänstförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
Torshälla stads förvaltning
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden
Destination Eskilstuna AB
Vård- och omsorgsförvaltningen
Socialförvaltningen
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden
Foton inlaga: Per Groth
Omslagsfoton, tagna vid Light the City - framsidan: Sten Jansin och baksidan: Göran Jonsson.
Hösten 2014 arrangerades ljusfestivalen Nattljus första gången av stadsbyggnadsförvaltningen genom en rad
olika samarbeten. Ljusfestivalen bestod av ett antal tillfälliga ljusinstallationer runtom i Eskilstuna och av flera
nya permanenta ljusdesignprojekt med fokus på både ökad trygghet, energimedvetenhet och spännande de­
sign i stadsrummet. Nya Fristadstorget invigdes i samband med festivalen. EU-projektet Light in the City bidrog
till internationella besökare till staden under eventet.
Denna utgåva finns även digitalt på eskilstuna.se under Kommun och politik
Fler jobb och mer framtidstro
Eskilstuna fortsätter att växa. Över 100 000 Eskilstuna­
bor förväntas nu bidra på bästa sätt, tillsammans och
enskilt för att bygga vår kommun starkare, bättre och
vackrare. De ökade förväntningarna på fler jobb och fö­
retag, goda sociala förhållanden, trygghet, inte minst de
äldres, och där allas lika värde sätts i främsta rummet är
stora i Eskils­tuna. För att klara detta har vi stora utma­
ningar som vi måste se och våga ta oss an som samhälle.
I Eskilstuna ska människor kunna förverkliga sina idé­
er och drömmar, känna trygghet, växa och få ta ansvar.
Känna frihet. Därför fokuserar politiken på jobben och
skolan och på att färre eskilstunabor måste leva med
försörjningsstöd. Vi måste ställa krav på varandra och
samhället för att fler ska komma i arbete. Utbildning,
pendling och gott näringslivsklimat ihop med satsning­
ar på välfärden är det som är grunden för fler i arbete.
Ökad befolkning ger ökade resurser men vi prioriterar
inte bara de nya resurserna utan gör också prioriteringar
inom befintliga verksamheter för att styra utvecklingen
i önskad riktning och vara förberedda på sämre tider.
gör Eskils­tuna attraktivt. Skolans utveckling är en av de
mest avgörande faktorerna för kommunens utveckling
och tillväxt. Jämställdhet är en viktig faktor för att lyckas
i skolan, såväl som i samhället i övrigt.
Social trygghet för äldre och unga
Allt för många barn och unga far illa i Eskilstuna. De
växer upp i familjer som inte alltid fungerar. Kommu­
nen måste då gå in med insatser. Vi måste bli bättre och
mer kostnadseffektiva på detta område. Så att fler kan
få bättre hjälp. Samtidigt blir allt fler eskilstunabor äldre
och behöver vård och omsorg hemma eller i särskilda
boenden. Även personer med funktionsnedsättning har
ibland behov av stöd. Kommunen kommer att behöva
bygga fler boenden och anställa mer personal de kom­
mande åren för att möta behoven. Våra äldre som jobbat
hela livet ska kunna känna sig trygga.
Utveckling av stad och landsbygd
Politiken måste våga gå före och visa vägen.
I Eskilstuna råder stor brist på bostäder. Att vi blivit fler
Eskilstunabor och inte färre är viktigt för kommunens
utveckling. Men med varje förändring kommer utmaning­
ar. En av dessa är att bostadsbyggandet inte följt med i
samma takt som vi blivit fler. Kommunen har som an­
svar att själva bygga fler bostäder inom de kommunala
bostadsbolagen men även för att underlätta för privata
aktörer att bygga hyres- och bostadsrätter samt villor.
Bostadsköerna måste minska, fler studentbostäder byg­
gas och flyttkedjan börja fungera. Det gäller såväl i stad
som på landsbygd. Varierande boendeformer. Stadsde­
lar som minskar de sociala klyftorna och bostäder som
lockar personer med utbildning och inkomst till kom­
munen är några viktiga faktorer som vi måste prioritera.
Fler jobb
Slutord
Än är alldeles för många utan sysselsättning i Eskils­tuna.
Det är en förlust av frihet och möjlighet för de som drab­
bas. Våra insatser för att bidra till fler i jobb är vår hög­
sta prioritet och pågår ständigt. Människor förväntas och
ska få möjlighet att försörja sig själva och därmed bidra
till det gemensamma samhällsbygget. Kommunens kost­
nader för arbetslöshet ska minska och fler ska utbilda
sig. Det framgångsrika traineeprojektet har permanen­
tats, samarbetet med näringsliv och utbildningssamord­
nare utökats och vi ser en offensiv ny arbetsmarknads­
politik från staten.
Att leda en kommun är svårt. Intressena är många. La­
gar och regler sätter gränser. Resurserna är begränsade.
Samtidigt är just Eskilstuna en så fantastisk kommun.
Vi har enorma möjligheter att ta till vara, men vi måste
hjälpas åt för att lyckas. Vi ska bygga på det som är bra
och fungerar för att skapa nya resurser att fördela och
möta de utmaningar och svårigheter vi har. Med gemen­
samma krafter och med individuellt ansvar kan vi ta ar­
betarstaden framåt till nya framgångar. Det går och vi
kommer att göra det.
Nu ser vi att de närmsta åren inte kommer att vara lika
goda för kommunen som de varit de senaste tio åren.
Därför har vi redan behövt göra prioriteringar och ta en
del tuffa beslut. Det är inte alltid bekvämt eller lätt – men
det måste göras. Så skapas utveckling och framtidstro
och så tar man ansvar för en kommun.
Eskilstuna står inför stora utmaningar samtidigt som vi
har goda möjligheter att lyckas. Kraften finns inom var­
je medborgare, företag, förening och den måste finnas
i politiken. Vi måste vara fast beslutna att, med gemen­
samma krafter, föra Eskilstuna kommun än starkare in
i framtiden.
Utbildning
Skolans viktigaste uppgifter är att höja kunskapsnivån,
inspirera till livslångt lärande och högre studier. Sko­
lan ska också medverka till att elever utvecklas till de­
mokratiska medborgare som blir väl rustade för arbets­
marknaden. En höjd utvecklingsnivå med en bra bland­
ning av kompetenser från yrkeshögskola och akademi
Jimmy Jansson (S)
Ordförande i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges mandatfördelning
Fullmäktiges mandatfördelning
Kommunfullmäktige
79 Ledamöter
Majoritet
Minoritet
Socialdemokraterna (S)
27
6
Miljöpartiet de gröna (MP)
Nya Moderaterna (M)
17
6
Vänsterpartiet (V)
Centerpartiet (C)
3
4
Folkpartiet (FP)
2
Kristdemokraterna (KD)
13
Sverigedemokraterna (SD)
1
Politiskt obunden
Kommunfullmäktige
K
ommunfullmäktige är kommunens högsta be­slut­ande organ. Här finns 79
leda­möter som är direktvalda av kommuninvånarna.
Kommunfullmäktige beslutar i övergripande frågor för kommunen, till
exempel om skattesats, budget, ­taxor och avgifter, stora investeringar och andra
viktiga ekonomiska frågor. Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för den kom­
munala verksamheten och om nämndernas organisation. Här tas också de över­
gripande besluten om den fysiska planeringen.
Fullmäktige sammanträder en gång per månad i stads­huset. Samman­trädena
är öppna för allmänheten och direktsänds i webb-TV och radio via eskilstuna.se
På eskilstuna.se> Kommun och politik finns datum och tid för sammanträdena.
Här finns också föredragningslistor, protokoll samt poddsändningar för att lyssna
på sammanträdena i efterhand.
Social­demokraterna
Kungsgatan 14, 632 20 Eskilstuna • Telefon 016-200 62 91
Ann-Sofie Wågström
• Kommunfullmäktige,
ordförande
• Krisledningsnämnden
• Eskilstuna Energi och Miljö AB,
ordförande
Jimmy Jansson
Lars Andersson
• Kommunfullmäktige
• Kommunstyrelsen,
ordförande
• Krisledningsnämnden,
ordförande
• Kommunfullmäktige
• Eskilstuna Kommunföretag AB, ordförande
• Eskilstuna Strängnäs Energi
och Miljö AB, ordförande
Gruppledare
Karola Bast
Gunilla Cederfjord
Mikael Edlund
• Kommunfullmäktige
• Eskilstuna Bad AB
• Eskilstuna Kommunfastigheter AB
• Kultur- och fritidsnämnden
• Kommunfullmäktige
• Socialnämnden
• Kommunfullmäktige
• Kommunstyrelsen
• Vård- och omsorgsnämnden,
ordförande
• Parken Zoo i Eskilstuna AB,
ordförande
Inger Eriksson
Ove Eriksson
Lisa Friberg
• Kommunfullmäktige
• Kultur- och fritidsnämnden
• Kommunfullmäktige
• Stadsbyggnadsnämnden
• Kommunfullmäktige
• Stadsbyggnadsnämnden
Martin Gunnarsson
Geerth Gustavsson
Magnus Hansson
• Kommunfullmäktige
• Kultur- och fritidsnämnden
• Kommunfullmäktige
• Miljö- och räddningstjänstnämnden, ordförande
• Kommunfullmäktige
• Kultur- och fritidsnämnden
Sarita Hotti
Abdirisak Hussein
Deria Ilia
• Kommunfullmäktige
• Kommunstyrelsen,
1:e vice ordförande
• Stadsbyggnadsnämnden,
ordförande
• Eskilstuna Kommunföretag AB
• Kommunfullmäktige
• Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden
• Kommunfullmäktige
• Barn- och utbildningsnämnden
Theresia Jansson
Marianne Jonsson
Mona Kanaan
• Kommunfullmäktige
• Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden
• Kommunfullmäktige
• Miljö- och räddningstjänstnämnden
• Patientnämnden,
2:e vice ordförande
• Kommunfullmäktige
• Kommunstyrelsen
• Kultur- och fritidsnämnden, ordförande
Benny Karlsson
Lars-Göran Karlsson
Majo Kuusikoski
• Kommunfullmäktige
• Eskilstuna Kommunfastigheter AB,
1:e vice ordförande
• Kommunfullmäktige
• Torshälla stads nämnd,
ordförande
• Kommunfullmäktige
• Vård- och omsorgsnämnden
Teresa Laurén
Lars G Linder
Sirpa Mäkipää
• Kommunfullmäktige
• Eskilstuna Jernmanufaktur,
ordförande
• Kommunfullmäktige
• Barn- och utbildningsnämnden, 1:e vice
ordförande
• Kommunfullmäktige
• Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden
Timothy Stayton
Marie Svensson
Nina Tuncer
• Kommunfullmäktige
• Kommunfullmäktige
• Kommunstyrelsen
• Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden, ordförande
• Kommunfullmäktige
• Socialnämnden,
1:e vice ordförande
Politiskt obunden
Aza Safari
• Kommunfullmäktige
Moderata samlingspartiet
Kungsgatan 18, 633 40 Eskilstuna • Telefon 0700-866514
Annelie Klavins
Nyström
Ann Berglund
Johan Bergquist
• Kommunfullmäktige
• Torshälla stads nämnd
• Kommunfullmäktige
• Kultur- och fritidsnämnden
David Dishart
Göran Gredfors
• Kommunfullmäktige
• Stadsbyggnadsnämnden
• Kommunfullmäktige
• Kommunstyrelsen
• Socialnämnden,
ordförande
Thomas
Hylvander
Tomas Jönsson
Lars-Olof
Lundkvist
• Kommunfullmäktige
• Kommunstyrelsen
• Kultur- och fritidsnämnden,
1:e vice ordförande
Gruppledare
• Kommunfullmäktige
• Stadsbyggnadsnämnden
• Kommunfullmäktige
• Kultur- och fritidsnämnden
Torbjörn Olsson
• Kommunfullmäktige,
1:e vice ordförande
• Kommunfullmäktige
• Vård- och omsorgsnämnden
Abshir Osman
Jari Puustinen
Filip Rundström
• Kommunfullmäktige
• Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden
• Kommunfullmäktige
• Kommunstyrelsen,
2:e vice ordförande
• Barn- och utbildningsnämnden, ordförande
• Kommunfullmäktige
• Vård- och omsorgsnämnden
Rebaz Sanar
Ulf Ståhl
Madelene Tannarp
• Kommunfullmäktige
• Barn- och utbildningsnämnden
• Kommunfullmäktige
• Kommunstyrelsen
• Miljö-och räddningstjänstnämnden,
1:e vice ordförande
• Kommunfullmäktige
• Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden,
1:e vice ordförande
Robin Tannarp
Monica Wikberg
• Kommunfullmäktige
• Socialnämnden
• Kommunfullmäktige
• Stadsbyggnadsnämnden
Sverigedemokraterna
Box 14653, 630 14 Eskilstuna • Telefon 0700-866 510
Kim Fredriksson
Bengt Andersson
Anton Berglund
• Kommunfullmäktige
• Kommunstyrelsen
• Krisledningsnämnden
• Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden
Gruppledare
• Kommunfullmäktige
• Kommunfullmäktige
• Barn- och utbildningsnämnden
• Parken Zoo i Eskilstuna AB
Benny Ekström
Ann-Kristin
Eriksson
Aila Johansson
• Kommunfullmäktige
• Vård- och omsorgsnämnden
• Kommunfullmäktige
• Kommunstyrelsen
• Torshälla stads nämnd
• Vård- och omsorgsnämnden
• Kommunfullmäktige
• Valnämnden
• Barn- och utbildningsnämnden
Stig Johansson
Per Johnsson
• Kommunfullmäktige
• Kultur- och fritidsnämnden
• Kommunfullmäktige
• Torshälla Fastighets AB
• Eskilstuna Energi och
Miljö AB
Adam Marttinen
Anita Nygren
Laszlo von Óvári
• Kommunfullmäktige
• Kommunfullmäktige
• Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden
• Socialnämnden
• Kommunfullmäktige
• Stadsbyggnadsnämnden
Seppo
Vuolteenaho
• Kommunfullmäktige
• Eskilstuna Kommunföretag AB
• Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Thomas
Lindeberg
• Kommunfullmäktige
Miljöpartiet de gröna
Kungsgatan 10, 632 20 Eskilstuna • Telefon 070-211 17 86
Ingrid
Sermeno Escobar
• Kommunfullmäktige
• Kommunstyrelsen,
3:e vice ordförande
• Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden,
2:e vice ordförande
Gruppledare
Helena Hellsberg
• Kommunfullmäktige
Magnus Arreflod
Faisal Hassan
• Kommunfullmäktige
• Torshälla stads nämnd,
2:e vice ordförande
• Kommunfullmäktige,
2:e vice ordförande
• Barn- och utbildningsnämnden
Helena
Hirvi Ringmar
Yuri Silva
• Kommunfullmäktige
• Kommunfullmäktige
• Socialnämnden
Vänsterpartiet
Gillbergavägen 4, 3 tr, 632 28 Eskilstuna • Telefon 016-14 48 13
Maria Chergui
Maria Forsberg
Joel Hamberg
• Kommunfullmäktige
• Parken Zoo i Eskilstuna AB,
2:e vice ordförande
• Kommunfullmäktige
• Stadsbyggnadsnämnden,
2:e vice ordförande
Alar Kuutmann
Firat Nemrud
• Kommunfullmäktige
• Miljö- och räddningstjänstnämnden,
2:e vice ordförande
• Kommunfullmäktige
• Arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden
Anette
Stavehaug
• Kommunfullmäktige
• Kommunstyrelsen
Gruppledare
• Kommunfullmäktige
• Kultur- och fritidsnämnden,
2:e vice ordförande
Folkpartiet liberalerna
Nybrogatan 4, 632 20 Eskilstuna • Telefon 016-710 19 53
Niklas Frykman
Maria Buco
Stefan Krstic
• Kommunfullmäktige
• Kommunstyrelsen
• Barn- och utbildningsnämnden,
2:e vice ordförande
• Kommunfullmäktige
• Eskilstuna Kommunföretag AB, 2:e vice
ordförande
• Kommunfullmäktige
Gruppledare
Erika
Rydja Sandvik
• Kommunfullmäktige
• Vård- och omsorgsnämnden,
2:e vice ordförande
Centerpartiet
Kungsgatan 10, 632 20 Eskilstuna • Telefon 070-772 14 05 (kommunkretsordförande)
Arne Jonsson
• Kommunfullmäktige
• Kommunstyrelsen
Christina
Andersson
• Kommunfullmäktige
• Vård- och omsorgsnämnden
Lillemor Nordh
• Kommunfullmäktige
• Barn- och utbildningsnämnden
Gruppledare
Kristdemokraterna
Rademachergatan 36, 632 20 Eskilstuna • Telefon 016-51 77 27
Lotta Jonsson
Borhan Bajati
• Kommunfullmäktige
• Socialnämnden,
2:e vice ordförande
• Kommunfullmäktige
Gruppledare
Kommunens nämnder och förvaltningar
D
e kommunala nämndernas ledamöter utses av kommunfullmäktige. Nämnderna
speglar fullmäktiges politiska sammansättning. Nämndernas uppgift är att ­ansvara
för den service som kommunen ska tillhanda­hålla, med utgångspunkt från de
lagar och förordningar som gäller. Nämnderna fattar egna beslut inom sina specialom­
råden. De prioriterar själva hur budgeten ska fördelas inom den egna verksamheten. För
att granska samtliga nämnders arbete finns kommunrevisionen.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen förbereder de
­flesta ärenden som ska beslutas i
kommunfullmäktige och lämnar
därmed förslag till beslut. Kom­
munstyrelsen beslutar i frågor som
rör ortens utveckling och har ock­
så ett lednings- och samordnings­
ansvar, som delvis innebär att den
ska ha uppsikt över andra nämnder
och över den kommunala ekonomin.
Jimmy
Jansson
(S) ordförande
Ersättare
Lars-Göran Karlsson (S)
Mobil: 070-086 65 25
[email protected]
Nina Tuncer (S)
[email protected]
Lars Andersson (S)
[email protected]
Madelene Tannarp (M)
Mobil: 070-238 11 68
[email protected]
Lillemor Nordh (C)
Mobil: 070-772 14 05
[email protected]
Magnus Arreflod (MP)
[email protected]
Lotta Jonsson (KD)
Tfn arb: 016-710 70 76
Mobil: 070-086 65 09
[email protected]
Seppo Vuolteenaho (SD)
Tfn arb: 016-710 17 61
Mobil: 070-086 65 15
[email protected]
Ledamöter
Jimmy Jansson (S), ordförande
Tfn arb: 016-710 74 12
Mobil: 070-086 65 02
[email protected]
Sarita Hotti (S)
1:e vice ordförande
Tfn arb: 016-710 16 41
Mobil: 070-086 65 03
[email protected]
Mikael Edlund (S)
Tfn arb: 016-710 54 05
Mobil: 070-086 65 26
[email protected]
Marie Svensson (S)
Tfn arb: 016-710 27 80
Mobil: 070-086 65 20
[email protected]
Mona Kanaan (S)
Tfn arb: 016-710 23 27
Mobil: 070-086 65 22
[email protected]
Jari Puustinen (M)
2:e vice ordförande
Tfn arb: 016-710 19 57
Mobil: 070-086 65 21
[email protected]
Annelie Klavins Nyström (M)
Tfn arb: 016-710 74 16
Mobil: 070-086 65 06
[email protected]
Göran Gredfors (M)
Tfn arb: 016-710 15 00
Mobil: 070-086 65 27
[email protected]
Ulf Ståhl (M)
Tfn arb: 016-710 10 00
[email protected]
Arne Jonsson (C)
Tfn arb: 016-710 19 52
Mobil: 070-086 65 08
[email protected]
Ingrid Sermeno Escobar (MP)
3:e vice ordförande
Tfn arb: 016-710 17 72
Mobil: 070-086 65 18
[email protected]
Maria Chergui (V)
Tfn arb: 016-710 18 32
Mobil: 070-086 65 19
[email protected]
Niklas Frykman (FP)
Tfn arb: 016-710 19 53
Mobil: 070-086 65 07
[email protected]
Kim Fredriksson (SD)
Tfn arb: 016-710 17 61
Mobil: 070-086 65 10
[email protected]
Ann-Kristin Eriksson (SD)
[email protected]
Kommunledningskontoret
Pär Eriksson • kommundirektör
Kommunledningskontoret
631 86 Eskilstuna
Besöksadress: Stadshuset, Fristadstorget
Tfn: 016-710 20 40 • Fax: 016-14 86 82
e-post: [email protected]
Konsult och uppdrag
Ingrid Sköldmo • förvaltningschef
Konsult och uppdrag
631 86 Eskilstuna
Besöksadress: Stadshuset, Fristadstorget
Tfn: 016-710 11 01 • Fax: 016-12 06 50
e-post: [email protected]
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden
Nämndens huvuduppgifter är att erbjuda
kompetensutveckling som leder till arbete
och stimulerar till vidare studier samt att
verka för positiva varaktiga förändringar
för människor i utsatta situationer. Det
omfattar att skapa förutsättningar för att
tillgodose invånarnas rätt till arbete, egen
försörjning, vuxenutbildning, kompetens­
utveckling samt aktivt deltagande och på­
verkan i samhället.
Marie
Svensson
(S) ordförande
Verksamheten ska bygga på respekt för
människans självbestämmanderätt och in­
tegritet. Den ska också bidra till att skapa
förutsättningar för tillväxt i Eskilstuna.
Ledamöter
Marie Svensson (S)
Ordförande
Tfn arb: 016-710 27 80
Mobil: 070-086 65 20
[email protected]
Jimmy Haller (S)
Mobil: 070-329 74 91
[email protected]
Theresia Jansson (S)
Mobil: 073-379 37 27
[email protected]
Abdirisak Hussein (S)
Mobil: 076-263 99 49
[email protected]
Sirpa Mäkipää (S)
Mobil: 070-515 42 11
[email protected]
Madeléne Tannarp (M)
1:e vice ordförande
Mobil: 070-238 11 68
[email protected]
Abshir Osman (M)
Mobil: 076-612 14 93
[email protected]
Natalie Vilenius (M)
Mobil: 076-080 60 06
[email protected]
Per Lundquist (M)
Mobil: 070-318 11 33
[email protected]
Sanna Mikkola (C)
Mobil: 070-086 65 18
[email protected]
Ingrid Sermeno Escobar (MP)
2:e vice ordförande
Tfn arb: 016-710 17 72
Mobil: 070-086 65 18
[email protected]
Firat Nemrud (V)
Mobil: 070-258 03 83
[email protected]
Helen Wretling (FP)
Mobil: 076-024 49 83
[email protected]
Kim Fredriksson (SD)
Tfn arb: 016-710 17 62
Mobil: 070-086 65 10
[email protected]
Anita Nygren (SD)
Mobil: 076-223 16 45
[email protected]
Ersättare
Marko Grönfors (S)
Mobil: 076-564 87 36
[email protected]
Mine Abdulamir (S)
Mobil: 070-096 38 99
[email protected]
Agnetha Andersén (S)
Mobil: 073-957 40 82
[email protected]
Heidi Greijer (M)
Mobil: 070-475 47 91
[email protected]
Börje Lindqvist (M)
Mobil: 073-785 07 77
[email protected]
Mohamed Abdukani (MP)
Mobil: 076-244 85 09
[email protected]
Borhan Bajati (KD)
Mobil: 070-012 89 21
[email protected]
Elin Blomberg (SD)
Mobil: 070-271 78 20
[email protected]
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Thure Morin • förvaltningschef
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
631 86 Eskilstuna
Besöksadress: Värjan, Alva Myrdals gata 5
Tfn: 016-710 24 24 • Fax: 016-12 50 46
e-post: [email protected]
Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar
för förskole- och skolverksamhet för barn
och ungdomar. Ansvarsområdena omfat­
tar förskola, skolbarnsomsorg, grundskola,
gymnasieskola och särskola i kommunen,
utom i Torshälla. Nämnden är kommu­
nens största med 24 kommunala grund­
skolor, mer än 40 kommunala förskolor,
tre gymnasier, särskola och cirka 16 000
barn och ungdomar.
Ledamöter
Jari Puustinen (M)
Ordförande
Tfn arb: 016-710 19 57
Mobil: 070-086 65 21
[email protected]
Lars G Linder (S)
1:e vice ordförande
Mobil: 070-086 65 28
[email protected]
Susann Karlsson (S)
Mobil: 070-746 10 61
[email protected]
Mats Wernersson (S)
Mobil: 070-340 22 67
[email protected]
Lill Holmström (S)
Mobil: 070-220 26 16
[email protected]
Thomas Ackelid (S)
[email protected]
Patrick Sannetjärn (M)
Mobil: 076-311 81 66
[email protected]
Servat Barzangi (M)
Mobil: 073-568 69 17
[email protected]
Rebaz Sanar (M)
Mobil: 070-722 95 35
[email protected]
Lillemor Nordh (C)
Mobil: 070-722 14 05
[email protected]
Faisal Hassan (MP)
Mobil: 076-941 75 02
[email protected]
Monica Larsson (V)
Mobil: 072-281 91 25
[email protected]
Jari
Puustinen
(M) ordförande
Niklas Frykman (FP)
2:e vice ordförande
Tfn arb: 016-710 19 53
Mobil: 070-086 65 07
[email protected]
Mikael Nygren (SD)
Mobil: 070-888 65 50
[email protected]
Anton Berglund (SD)
Mobil: 072-725 88 45
[email protected]
Ersättare
Deria Ilia (S)
Mobil: 076-275 12 52
[email protected]
Zahra Ismail Hassan (S)
[email protected]
Daniel Alexandersson (S)
[email protected]
Zomorud Alobaidi (S)
Mobil: 073-986 48 91
[email protected]
Madeline Holmqvist Skantz (M)
Mobil: 070-698 21 53
[email protected]
Lennart Abrahamsson(V)
[email protected]
Muhammed Tahsin (KD)
Mobil: 073-700 58 93
[email protected]
Aila Johansson(SD)
070-378 74 63
[email protected]
Barn- och utbildningsförvaltningen
Åsa Lundkvist • förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen
631 86 Eskilstuna
Besöksadress: Värjan, Alva Myrdals gata 5
Tfn: 016-710 51 99 • Fax: 016-12 71 80
e-post: [email protected]
Kultur- och fritidsnämnden
Nämndens uppdrag är att skapa förutsätt­
ningar för goda livsvillkor för alla Eskils­
Mona
Kanaan
tunas invånare och besökare genom att
(S) ordförande
erbjuda ett brett kulturutbud och möjlig­
heter till en stimulerande fritid. Barn och
ungdomar är särskilt prioriterade målgrup­
per. Nämndens verksamheter erbjuder
bildning, upplevelser och aktiviteter för
kvinnor, män, flickor och pojkar. Här ryms
också ansvaret för att samla, vårda och
visa kulturarvet. Nämnden är kommun­
koncernens arkivmyndighet. Förenings­
livet erbjuds stöd genom subventionerade lokaler och bidrag.
Nämnden ansvarar för anläggningar för idrott och friluftsliv,
liksom för konstmuseet, musikskolan, Eskilskällan, bibliotek
och mötesplatser, stadsmuseet, Ung fritid och arenor för teater,
musik, dans och andra evenemang.
Ledamöter
Mona Kanaan (S) Ordförande
Tfn arb: 016-710 23 27
Mobil: 070-086 65 22
[email protected]
Martin Gunnarsson (S)
Mobil: 070-248 82 21
[email protected]
Karola Bast (S)
[email protected]
Magnus Hansson (S)
Mobil: 070-924 74 10
[email protected]
Inger Eriksson (S)
Mobil: 073-576 33 75
[email protected]
Annelie Klavins Nyström (M)
1:e vice ordförande
Tfn arb: 016-710 74 16
Mobil: 070-086 65 06
[email protected]
Johan Bergquist (M)
Mobil: 070-915 18 79
[email protected]
Thomas Hylvander (M)
Mobil: 070-877 23 12
[email protected]
Inger Olsson (M)
[email protected]
Carlos Costa (C)
[email protected]
Marielle Liikanen (MP)
Mobil: 070-293 99 87
[email protected]
Anette Stavehaug (V)
2:e vice ordförande
Mobil: 070-604 73 63
[email protected]
Linus Björk (FP)
Mobil: 076-630 51 50
[email protected]
Stig Johansson (SD)
Mobil: 070-254 33 63
[email protected]
Mikael Strömberg (SD)
[email protected]
Ersättare
Kent Sedin (S)
Mobil: 070-321 43 05
[email protected]
Carin Zaric (S)
Mobil: 070-535 44 95
[email protected]
Jimmy Häll (S)
[email protected]
Daniel Lindell (M)
Mobil: 073-800 70 29
[email protected]
Evelina Dahlgren(M)
Mobil: 076-181 08 93
[email protected]
Gladys Mory Silva (MP)
Mobil: 073-154 20 04
[email protected]
Henry Aldrin (KD)
Mobil: 070-770 06 40
[email protected]
Anita Nygren (SD)
Mobil: 076-223 16 45
[email protected]
Kultur- och
fritidsförvaltningen
Eva Königsson • förvaltningschef
Kultur- och fritidsförvaltningen
Box 17, 631 02 Eskilstuna
Besöksadress: Kriebsensgatan 4
Tfn: 016-710 20 42 • Fax: 016-51 57 27
e-post: [email protected]
Miljö- och
räddningstjänstnämnden
Nämndens uppdrag är myndighetsut­
övning inom områdena avlopp, hälso­
skydd, livsmedel, miljöskydd, miljööver­
vakning, säkerhet och skydd för de som
bor och vistas i kommunen. Det omfattar
också operativ räddningstjänst vid brän­
der och olyckor, brandsyn samt sotning.
Geert
Gustavsson
(S) ordförande
Nämndens mål är att Eskilstuna ska vara
en trygg och säker kommun att bo och
vistas i och bli en hållbar livsmiljö för män­
niskor och djur. Risken för bränder och
­olyckor ska minska genom riskbedömn­
ingar och skadeförebyggande insatser.
Ledamöter
Geerth Gustavsson (S)
Ordförande
Mobil: 070-086 65 23
[email protected]
Marianne Jonsson (S)
Mobil: 070-675 69 95
[email protected]
Hans Rosengren (S)
[email protected]
Eva-Lena Plantin (S)
[email protected]
Björn Larsson (S)
Mobil: 070-354 70 81
[email protected]
Ulf Ståhl (M)
1:e vice ordförande
Mobil: 070-361 30 70
[email protected]
Bernt-Åke Edlund (M)
Mobil: 070-510 03 34
[email protected]
Håkan Linnskog (M)
Mobil: 070-817 39 45
[email protected]
Ann-Louise How Ling (M)
Mobil: 079-486 81 45
[email protected]
Ingela Hylander Nilsson (C)
[email protected]
Ronny Ilhag (MP)
Mobil: 070-744 60 44
[email protected]
Alar Kuutmann (V)
2:e vice ordförande
Mobil: 070-555 29 80
[email protected]
Per-Olof Eriksson (FP)
[email protected]
Pär Karlsson (SD)
[email protected]
Fredrik Holmqvist (SD)
[email protected]
Ersättare
Manar Al Banaa (S)
Mobil: 073-721 23 98
[email protected]
Michaela Wallbom (S)
[email protected]
Susanne Pettersson Graff (S)
[email protected]
Rafal Wisniewski (M)
Mobil: 076-855 53 67
[email protected]
Paola Drago Moneus (M)
[email protected]
Victor Claesson (FP)
[email protected]
Jacob Flyman Scherdin (KD)
Mobil: 073-698 38 99
[email protected]
Andreas Rudin (SD)
[email protected]
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Ulf Lindstrand • förvaltningschef
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
631 86 Eskilstuna
Besöksadress: Alva Myrdals gata 3 (miljökontoret)
Sundbyvägen 2 (räddningstjänsten)
Tfn: 016-710 12 46 • Fax: 016-14 50 45
e-post: [email protected][email protected]
Socialnämnden
Nämnden ska skapa förutsättningar för att
tillgodose invånarnas rätt till social trygghet
och aktivt deltagande och påverkan i sam­
hället. Verksamheten ska bygga på respekt
för människans självbestämmanderätt och
integritet. Nämndens huvuduppgifter är
att verka för positiva varaktiga föränd­
ringar för människor i utsatta situationer.
Ledamöter
Göran Gredfors (M)
Ordförande
Tfn arb: 016-710 15 00
Mobil: 070-086 65 27
[email protected]
Nina Tuncer (S)
1:e vice ordförande
[email protected]
Peter Sköldin (S)
Mobil: 070-278 70 39
[email protected]
Caroline Holmstedt (S)
[email protected]
Clarence Palm (S)
Mobil: 076-946 44 20
[email protected]
Gunilla Cederfjord (S)
Mobil: 070-675 27 57
[email protected]
Ann-Louise How Ling (M)
Mobil: 070-486 81 45
[email protected]
Robin Tannarp (M)
Mobil: 070-782 33 83
[email protected]
Göran Dybeck (M)
Mobil: 073-092 45 40
[email protected]
Ann-Carina Carlsson(C)
Mobil: 073-385 81 88
[email protected]
Yuri Silva (MP)
Mobil: 073-775 64 00
[email protected]
Annika Goblirsch (V)
Mobil: 076-273 40 50
[email protected]
Stadsbyggnadsnämnden
Göran
Gredfors
(M) ordförande
Lotta Jonsson (KD)
2:e vice ordförande
Tfn arb: 016-710 70 76
Mobil: 070-086 65 09
[email protected]
Camilla Berard Granström (SD)
[email protected]
Anita Nygren (SD)
Mobil: 076-223 16 45
[email protected]
Ersättare
Marie Granlund (S)
[email protected]
Mohammad Deravian (S)
Mobil: 070-583 53 59
[email protected]
Marita Ahlström (S)
[email protected]
Armoon Ayad Zahroon (S)
Mobil: 073-761 71 63
[email protected]
Sofia Gustafsson (M)
Mobil: 070-682 70 66
[email protected]
Jawad Zanghnaeh (V)
Mobil: 070-277 11 09
[email protected]
Karolin Fridell (FP)
Mobil: 076-167 47 01
[email protected]
Dirceu Cavakanti Rigoni (SD)
[email protected]
Socialförvaltningen
Mehmed Hasanbegovic • förvaltningschef
Socialförvaltningen
631 86 Eskilstuna
Besöksadress: Värjan, Alva Myrdals gata 5
Tfn: 016-710 24 36
e-post: [email protected]
Stadsbyggnadsnämndens uppdrag är att
utveckla och sköta staden på ett sätt som
Sarita
Hotti
främjar hållbarhet. Här ligger ansvaret för
(S) ordförande
att planera kommunens mark, vatten och
trafik. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för
bygglov med rådgivning och tillsyn över
byggandet i kommunen. Till nämndens
uppgifter hör även kommunens gång- och
cykelbanor, gator och vägar. Andra delar
är kollektivtrafik, parkering och myndig­
hetsutövning inom färdtjänst och samhälls­
betalda resor. Modeller, kartor och kom­
munens geografiska informationssystem GIS ligger här. Nämn­
den arbetar för trafiksäkerhet, framkomlighet och att minska
miljöbelastningen i staden så att Eskilstuna blir en mer trivsam
stad för människorna.
Ledamöter
Sarita Hotti (S)
Ordförande
Tfn arb: 016-710 16 41
Mobil: 070-086 65 03
[email protected]
Nicklas Karlsson (S)
Mobil: 076-345 99 86
[email protected]
Lisa Friberg (S)
Mobil: 073-901 87 89
[email protected]
Ove Eriksson (S)
[email protected]
Pamela Nordberg (S)
[email protected]
Monica Wikberg (M)
Mobil: 070-176 73 03
[email protected]
David Dishart (M)
[email protected]
Tomas Jönsson(M)
Mobil: 070-657 31 44
[email protected]
Alexander Lundvall(M)
Mobil: 076-226 53 38
[email protected]
Arne Jonsson (C)
1:e vice ordförande
Tfn arb: 016-710 19 52
Mobil: 070-086 65 08
[email protected]
Linus Pettersson (MP)
[email protected]
Joel Hamberg (V)
2:e vice ordförande
Tfn arb: 016-710 12 78
Mobil: 070-086 65 13
[email protected]
Jan Svensson (FP)
Mobil: 073-591 00 43
[email protected]
Laszlo von Óvári (SD)
[email protected]
Seppo Vuolteenaho (SD)
Mobil: 070-086 65 15
[email protected]
Ersättare
Magnus Larsson (S)
[email protected]
Diyar Alis (S)
[email protected]
Solveig Lundström (S)
Mobil: 070-321 42 37
[email protected]
Anders Nordin (C)
Mobil: 070-398 49 39
[email protected]
Rickard Tannarp (M)
Bost.tfn: 016-12 18 24
[email protected]
Ellen Karlsson (MP)
Tfn arb: 016-710 20 02
[email protected]
Bo Hellmark (KD)
Mobil: 076-205 23 89
[email protected]
Tatjana Gudmundsgårdh (SD)
[email protected]
Stadsbyggnadsförvaltningen
Mats Hällnäs • tf förvaltningschef
Stadsbyggnadsförvaltningen
631 86 Eskilstuna
Besöksadress: Värjan, Alva Myrdals gata 5
Tfn: 016-710 22 13 • Fax: 016-13 16 38
e-post: [email protected]
Torshälla stads nämnd
Torshälla stads nämnd har en särställning
bland kommunens nämnder genom att den
Lars-Göran
Karlsson
har ansvar för de flesta av kommunens
(S) ordförande
verksamheter inom sitt geografiskt avgrän­
sade område. Detta gör att det är nära till
den kommunala servicen och till besluts­
fattarna. Ansvarsområden är grundskola,
förskoleverksamhet, vård och omsorg till
äldre och personer med funktionshinder,
individ- och familjeomsorg, försörjnings­
stöd och arbetsmarknadspolitiska åtgär­
der, kultur- och fritidsverksamhet, park­
skötsel samt gatu- och trafikfrågor. Många offentliga serviceoch informationsuppgifter utförs i Torshällas med­borgarkontor
och i biblioteket.
Ledamöter
Lars-Göran Karlsson (S)
Ordförande
Mobil: 070-086 65 25
[email protected]
Madeleine Sääksjärvi (S)
1:e vice ordförande
Mobil: 073-702 48 20
[email protected]
Eine Ikonen (S)
Mobil: 070-565 22 46
[email protected]
Sirkka Koskivuori (S)
[email protected]
Leif Thorstenson (S)
[email protected]
Ann Berglund (M)
Mobil: 070-242 45 91
[email protected]stuna.se
Peter Utas (M)
Mobil: 070-745 44 16
[email protected]
Gunnel Ristander (M)
[email protected]
Kjell Monéus(M)
[email protected]
Tommy Ellfolk (C)
Mobil: 070-387 87 59
[email protected]
Magnus Arreflod (MP)
2:e vice ordförande
Mobil: 076-200 11 93
[email protected]
Thomas Stääv (FP)
Mobil: 070-630 35 57
[email protected]
Ann-Kristin Eriksson (SD)
Mobil: 073-508 67 69
[email protected]
Mikael Nygren (SD)
Mobil: 070-888 66 50
[email protected]
Ersättare
Maj-Lis Strandberg (S)
[email protected]
Rolf Svensson (S)
Mobil: 070-258 70 37
[email protected]
Osku Sääksjärvi (S)
[email protected]
Robin Tannarp (M)
Mobil: 070-782 33 83
[email protected]
Niklas Faltin (M)
Mobil: 070-283 03 77
[email protected]
Nina Hedenfeldt (MP)
Mobil: 070-315 06 46
[email protected]
Daniel Englund (KD)
Mobil: 076-256 19 07
[email protected]
Tobias Gustafsson (SD)
Mobil: 076-201 55 63
[email protected]
Solveig Pohjola (V)
Mobil: 070-252 49 06
[email protected]
Torshälla stads
förvaltning
Christina Klang • förvaltningschef
Torshälla stads förvaltning
631 86 Eskilstuna
Besöksadress: Brogatan 13, Torshälla
Tfn: 016-710 73 02 • Fax: 016-35 82 18
e-post: [email protected]
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tillsam­
mans med Torshälla stads nämnd det över­
gripande ansvaret för vård och omsorg om
äldre och vuxna med funktionsnedsättning
i Eskilstuna kommun. Nämnden ska verka
för att dessa målgrupper får det stöd de
behöver för att kunna leva ett självständigt
liv. Verksamhetens mål är att brukarna ska
känna trygghet och bibehållet oberoende,
bemötas med respekt, ha tillgång till god
vård och omsorg, ha inflytande över sin
vardag, kunna leva ett aktivt liv och ha
inflytande i samhället.
Ledamöter
Mikael Edlund (S), ordförande
Mobil: 070-086 65 26
[email protected]
Majo Kuusikoski (S)
Mobil: 070-467 29 97
[email protected]
Tony Moberg (S)
Mobil: 073-441 44 80
[email protected]
Haidi Opava (S)
Mobil: 073-552 62 63
[email protected]
Anna Olsson (S)
Mobil: 070-786 84 85
[email protected]
Oliwer Mamcarz (M)
1:e vice ordförande
Mobil: 073-153 79 11
[email protected]
Torbjörn Olsson (M)
Mobil: 070-147 12 63
[email protected]
Filip Rundström (M)
[email protected]
Claes-Göran Alm (M)
[email protected]
Christina Andersson (C)
Mobil: 070-576 41 27
[email protected]
Lena Ilhag (MP)
Mobil: 070-799 48 00
[email protected]
Maria Forsberg (V)
Mobil: 070-302 96 13
[email protected]
Mikael
Edlund
(S) ordförande
Erika Rydja Sandvik (FP)
2:e vice ordförande
Mobil: 070-791 54 22
[email protected]
Benny Ekström (SD)
Mobil: 070-086 65 29
[email protected]
Ann-Kristin Eriksson (SD)
Mobil: 073-508 67 69
[email protected]
Ersättare
Timothy Stayton (S)
Mobil: 070-751 56 26
[email protected]
Walid Al Sabahi (S)
Mobil: 073-626 76 80
[email protected]
Kerstin Lagberg (S)
Mobil: 070-626 68 66
[email protected]
Nina Alexandersson (S)
[email protected]
Ing-Marie Sandström (M)
Mobil: 070-221 49 35
[email protected]
Marcus Helgestrand (V)
Mobil: 076-209 81 87
[email protected]
Samuel Deivard (KD)
Mobil: 070-787 09 89
[email protected]
Tobias Gustafsson (SD)
Mobil: 076-201 55 63
[email protected]
Vård- och omsorgsförvaltningen
Sara Schelin • förvaltningschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
631 86 Eskilstuna
Besökadress: Värjan, Alva Myrdals gata 5
Tfn: 016-710 50 22
e-post: [email protected]
Kommunrevisionen
Valnämnden
Kommunrevisionen består av politiskt valda revisorer som
till sin hjälp har yrkesrevisorer. Revisionen granskar samtliga
nämnders verksamhet och ekonomi. Därmed är revisionen det
yttersta kontrollinstrumentet i kommunen. Revisionen fungerar
också som resurs för att hjälpa till att utveckla och effektivi­
sera verksamheten.
Valnämnden förbereder och ombesörjer val till riksdag, lands­
tingsfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparlamentet
samt folkomröstningar. Därmed fullgör nämnden kommunens
uppgift enligt vallagen. Kommunen är indelad i fyra val­kretsar
och 59 valdistrikt.
Dinka Hodzic (MP), ordförande
Leif Jilsmo (M), vice ordförande
Hans Gardelin (M), ordförande
Eva Johansson (S), 1:e vice ordförande
Ulla Hallin (KD), 2:e vice ordförande
Krisledningsnämnden
Överförmyndarnämnden
Eskilstuna Strängnäs
Krisledningsnämnden ska kallas in att tjänstgöra vid extraordi­
nära händelser i kommunen som till exempel översvämningar,
omfattande snöfall eller händelser av oväntad art och med stora
samhällskonsekvenser. Krisledningsnämnden kan överta ­andra
nämnders beslutanderätt och leda kommunens arbete vid den
extraordinära händelsen.
Överförmyndarnämndens främsta uppgifter är att bevaka den
enskildes rätt och ha tillsyn över förmyndares, gode mäns och
förvaltares verksamhet. Överförmyndarnämnden/överförmyn­
daren skall i sin tillsyn särskilt se till att den enskilde inte lider
rättsförluster och att dennes tillgångar används för hans eller
hennes nytta och är tryggt placerade.
Jimmy Jansson (S), ordförande
Sarita Hotti (S), 1:e vice ordförande
Jari Puustinen (M), 2:e vice ordförande
Ingrid Sermeno Escobar (MP), 3:e vice ordförande
Anita Neuhaus (S), ordförande
Maj-Britt Magnusson (S), vice ordförande
Historien om Fristaden
Eskilstuna fristad grundades 1771 som Sveriges första och enda fristad. Här skulle
småföretagare som ägnade sig åt järn-, stål- eller metallförädling fritt få bedriva
sin verksamhet oberoende av skråtillhörighet och med tullfrihet.
Under 1800-talet växte industristaden Eskilstuna fram till stor del tack vare fri­
staden. Industrialiseringen innebar en ökning av befolkningen. De kringliggande
landskommunerna samt Torshälla och Eskilstuna slogs samman 1971 för att bilda
Eskils­tuna kommun.
Industrisamhällets omstrukturering medförde en stor kris med cirka 10 000 för­
lorade jobb och en stark utflyttning. Efter krisåren från 1970-talet fram till 1990-­talet
har trenden vänt och utvecklingen har varit mycket positiv. Eskilstuna har haft
en stark tillväxt tack vare medvetna satsningar på kommunikationer, Mälardalens
högskola och en bra samverkansanda.
Kommunföretag
Eskilstuna Energi och Miljö AB
Koncernen
Koncernen Eskilstuna kommunföretag har funnits sedan 1996.
Koncernen består av moderbolaget Eskilstuna Kommunföretag
AB med de sex dotterbolagen Eskilstuna Strängnäs Energi &
Miljö AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Munktell Science
Park ( Jernbolagen AB), Parken Zoo AB, Destination Eskilstuna
AB och Eskilstuna Bad AB.
Eskilstuna Energi och Miljö AB levererar el, värme, kyla, VA,
bredband, biogas och återvinningstjänster i Eskilstuna och
regionen. Verksamheten bedrivs inom affärsområdena Åter­
vinning, Stadsnät, Vatten och Avlopp,
Värme, Energitjänster, Support samt Ser­
vice. Företagets dotterbolag är Eskilstuna
Energi och Miljö Elnät AB och Eskilstuna
Energi och Miljö Försäljning AB.
•
Ordförande: Ann-Sofie Wågström (S)
Moderbolag
Eskilstuna Kommunföretag AB har det
övergripande ansvaret att aktivt stärka
ägarkontrollen, öka samverkan och sam­
ordning mellan de kommunala bolagen
samt förbättra ekonomin och minska ris­
ken inom bolagssektorn.
Eskilstuna Strängnäs
Energi och Miljö AB
Ordförande: Lars Andersson (S)
Ordförande: Lars Andersson (S)
VD: Mats-Erik Olofsson
VD: Tommy Malm
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
631 86 Eskilstuna
Eskilstuna Kommunföretag AB
630 05 Eskilstuna
Tfn: 016-16 75 00
Dotterbolag
Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Eskilstuna Kommunfastigheter AB be­driver
verksamhet inom fyra affärsområden: bo­
städer, näringslivslokaler, kommunala lo­
kaler och logistik. Torshälla Fastighets AB
är ett dotterbolag till Eskilstuna Kommun­
fastigheter AB.
Besöksadress: Kungsgatan 86
Tfn: 016-710 23 00
e-post: [email protected]
Parken Zoo i Eskilstuna AB
Parken Zoo är ett av landets mest besökta utflyktsmål. Här finns
djurpark, nöjespark och fyrstjärnig camping
och stugby. Djurparken är engagerad i en
rad bevarandeavelsprogram. Parken Zoo
har öppet året om med sin konferensverk­
samhet för företag och utbildningsverk­
samhet för skolor men det är under som­
marhalvåret parken har störst verksamhet.
Ordförande: Mikael Edlund (S)
tf VD: Lennart Sundén
Ordförande: Bertil Andersson (M)
Parken Zoo AB
631 86 Eskilstuna
VD: Hans Georg Wahlberg
Besöksadress: Flackstavägen
Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Box 5035
630 05 Eskilstuna
Tfn: 016-10 01 00 • Fax: 016-10 01 14
e-post: [email protected]
Besöksadress: Munktellstorget 2
Tfn: 016-16 75 00
e-post: [email protected]
Destination Eskilstuna AB
Destination Eskilstuna AB arbetar inom fem affärsområden:
marknad, möten, evenemang, destinationsutveckling och in­
flyttning. Bolaget ska vara den samlade
kraften för att positionera Eskilstuna som
en attraktiv ort att besöka och bo, studera,
verka och investera i för turister, invånare,
studenter, företagare, talanger samt poten­
tiella inflyttare.
Ordförande: Mats Bengtsson
Munktell Science Park
(Jernbolaget AB)
Bolaget ska främja utveckling inom näringslivet och accelerera
utvecklingen av andras idéer, företag och organisationer – för
ett hållbart, välmående och modernt samhälle. Detta sker un­
der varumärket Munktell Science Park som
är en mötesplats och inspirationsmotor för
näringsliv, samhälle och akademi i samver­
kan – i Eskilstuna med omnejd. Verksam­
heten erbjuder en fysisk miljö och intel­
lektuellt utrymme för innovatörer att växa
till framgångsrika entreprenörer.
VD: Martin Roos
Ordförande: Teresa Laurén (S)
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4
VD: Thomas Karlsson
Tfn: 016-400 03 66
e-post: [email protected]
Munktell Science Park
633 42 Eskilstuna
Besöksadress: Portgatan 3
Tfn: 016-550 00 00
e-post: [email protected]
Eskilstuna Bad AB
Eskilstuna Bad AB driver kommunens två
badanläggningar, Vatten­palatset och det
tempererade sommarbadet Parkenbadet vid
Parken Zoo. 2014 började det nya Munk­
tellbadet byggas och ersätter Vattenpalat­
set under 2016.
Ordförande: Bertil Andersson (M)
VD: Torbjörn Bergvall
Eskilstuna Bad AB
Hamngatan 15
632 20 Eskilstuna
Tfn: 016-100 130
e-post: [email protected]
Snabbfakta om Eskilstuna
2014 års siffror
Befolkning
• Folkmängd: 100 923 personer
• Medelålder, kvinnor: 42 år
• Medelålder, män: 40 år
• Utländska medborgare: 9 857 personer (9,6 %)
• Utrikesfödda: 22 807 personer (22,6 %)
• Utländsk bakgrund: 30 905 personer (30,6%)
• Folkökning under året: 1 194 personer
• Födda: 1 257 personer
• Döda: 966 personer
• Inflyttade: 4 920 personer
• Utflyttade: 4 018 personer
• Giftemål under året: 1002
• Skilsmässor under året: 629
• Kvinnors medelålder vid första barnets födelse (2013):
27,54 år
• Mäns medelålder vid första barnets födelse (2013):
30,52 år
• Personer som fått svenskt medborgarskap under året:
795
Uppgifterna om folkmängd och befolkningsförändringar avser
år 2014 om inte annat anges.
Källa: Statistiska centralbyrån.
Geografi
Kommunens yta: 1 100 kvadratkilometer
Så styrs kommunkoncernen
Resultat i fokus
Eskilstuna står inför nya utmaningar. Kartorna ritas om
globalt, nationellt och lokalt vilket påverkar kommunen
som ort och kommunkoncernen som organisation. Un­
der mandatperioden kommer fokus att ligga på de fem
utåtriktade strategiska målen som ska bidra till Eskilstu­
nas fortsatta positiva utveckling; attraktiv stad och lands­
bygd, höjd utbildningsnivå, ekologisk uthållighet, fler
jobb och social uthållighet.
Styrningen av kommunkoncernen utgår från Eskilstunas
vision. Visionen är kommunkoncernens ledstjärna. Den
anger gemensam färdriktning och bild av det framtida
Eskilstuna.
Styrsystemets beståndsdelar är; vision, hållbar utveck­
ling och en effektiv organisation, 4-årig strategiskinrikt­
ning, årsplan, organisationens värden samt styrdokument
och övriga bestämmelser. Inför denna mandatperiod har
styrsystemet vidareutvecklats med en ökat tyngd på att
fokusera och förenkla samt att utifrån våra processer få
ett starkt fokus på resultat. En varumärkesplattform har ut­
arbetats för att stärka visionen och varumärket Eskils­tuna.
Visionen är ledstjärnan för styrningen av ­Eskilstuna kommun­
koncern. För att nå ­visionen finns en strategisk inriktning för varje
mandatperiod, årsplaner för varje år och som grund organisatio­
nens värden, styrdokument och övriga bestämmelser.
Årsplan
Hållbar utveckling och en effektiv
organisation
Kommunkoncernens verksamhet ska bygga värden för
invånare, brukare och kunder med utgångspunkt från
våra verksamhetsprocesser. Organisationen ska kunna
leverera service och tjänster av hög kvalitet. Därför ut­
går styrsystemet från begreppen hållbar utveckling och
en effektiv organisation. Hållbar utveckling handlar om
att skapa balans mellan sociala, miljömässiga och sam­
hällsekonomiska värden. En förutsättning för att kunna
leverera service och tjänster av hög kvalitet är att kon­
tinuerligt utveckla en effektiv organisation.
Hållbar utveckling beskriver vad som ska åstadkommas
för invånarna, brukarna och kunderna medan effektiv or­
ganisation fokuserar på resurser och hur det inre arbetet
drivs. En effektiv verksamhet nås genom balans mellan
hållbar utveckling och effektiv organisation.
Strategisk inriktning 2016–2019
För mandatperioden tar den politiska majoriteten fram
en 4-årig strategisk inriktning som visar de strategiska
mål man vill uppnå. Målen beskrivs utifrån hållbar ut­
veckling och en effektiv organisation. Den stöds med
mätbara indikatorer.
Den strategiska inriktningen för 2016–2019 innehåller
fem utåtriktade områden där kommunfullmäktige vill se
strategiska förbättringar. Dessa mål är; attraktiv stad och
landsbygd, höjd utbildningsnivå, ekologisk uthållighet,
fler jobb och social uthållighet. Den innehåller också de
tre inåtriktade målen kvalitet, attraktiv arbetsgivare och
stabil ekonomi.
Med utgångspunkt från den strategiska inriktningen tas
en årsplan fram varje år. Den innehåller budget, strate­
giska mål och kommunfullmäktiges prioriteringar som
ska uppnås under året. Årsplanen beslutas i juni och
kompletteras i november med nämndernas och bolagens
åtaganden som ska bidra till att nå målen. I nämndernas
och bolagens verksamhetsplaner samt enheternas lokala
verksamhetsplaner framgår 4-åriga processmål och mer
detaljerat vad som ska göras.
Som grundstenar för kommunkoncernens verksamhet
finns organisationsvärden samt styrdokument och övri­
ga bestämmelser. Organisationens värden utgör grunden
för organisationskulturen; professionalism, helhetssyn,
respekt, tydlighet och invånar-, kund- och brukarfokus.
Styrdokument och övriga bestämmelser ska tillsammans
spegla bredden på verksamheten och anger långsiktig
viljeinriktning. Styrdokumenten inordnas i lagstadgade
planer, policys, riktlinjer och tidsatta handlingsplaner.
631 86 Eskilstuna
Tfn: 016-710 10 00
Fax: 016-14 71 36
e-post: [email protected]
www.eskilstuna.se