Vägplan för Väg 158, busskörfält, Hovåsmotet

Vägplan för
Väg 158, busskörfält,
HovåsmotetBrottkärrsmotet
Välkomna till samråd
tidigt skede
8 oktober 2015
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
2015-10-08
Medverkande
Syftet med dagens möte
Planering av vägprojekt
Beskrivning av projektet
Vägförslaget
Fortsatt arbete
Markåtkomst
Tidplan
Fortsatta diskussioner under kaffet.
1. Medverkande
3
Johanna Kindlund
Kristina Norrman
Hanna Hedvall
Håkan Sandström
Projektledare, Trafikverket
Projektadministratör, Trafikverket
Kommunikatör, Trafikverket
Markförhandlare, Trafikverket
Peter Kjellner
Joakim Bengtsson
Nicklas Raab
Uppdragsledare, Sweco
Trafik, Sweco
Bullerspecialist, Sweco
2015-10-08
2. Syftet med dagens möte
4
•
Informera om vad som händer när en ny väg projekteras och
byggs.
•
Informera om när och hur ni kan påverka våra beslut.
•
Inhämta information.
•
Ha en dialog och ge svar på frågor.
2015-10-08
Planering av väg- och
järnvägsprojekt
Inför ett väg- eller järnvägsprojekt genomförs i turordning
en undersökning av…
OM?
5
2015-10-08
VAR?
HUR?
OM? - Åtgärdsval
6
•
Processen startar när ett problem i transportsystemet
– vägar eller järnvägar – identifierats.
•
Åtgärdsval handlar om att man stegvis försöker hitta lösningar på
problem genom att:
1.
Tänka om – påverka behov och beteende
2.
Optimera – effektivare utnyttjande av befintligt system
3.
Bygga om – begränsade ombyggnader
4.
Bygga nytt – Nyinvestering/större ombyggnad
•
Först – lösa problem genom åtgärder enligt steg 1 och 2. Om ej möjligt,
gå vidare till byggåtgärd, steg 3 och 4.
•
Om lösningen på problemet är en om- eller nybyggnad som prioriteras i
planerna går projektet vidare till väg- och järnvägsplan.
2015-10-08
VAR och HUR?
Framtagande av väg- eller järnvägsplan
• Var ska vägen/järnvägen gå och hur ska
den utformas?
• Länsstyrelsen tar beslut om betydande
miljöpåverkan.
• Alternativa placeringar och utformningar
studeras
• Större projekt ska tillåtlighetsprövas av
regeringen.
7
2015-10-08
Planläggningsmoment
• Utredningsarbete
• Ev. Tillåtlighetsprövning
• Utformning av förslag till
väg-/järnvägsplan.
• Väg- och järnvägsplan
fastställs.
Möjlighet att påverka
• Samråd under hela processen
• Planen hålls tillgänglig för granskning -
möjlighet lämna synpunkter.
• Fastställelseprövning
• Planen vinner laga kraft = endast mindre
ändringar kan göras mot planen.
8
2015-10-08
HUR? - Bygghandling
• De slutliga bygghandlingarna tas
fram.
• Teknisk beskrivning (ritningar och
krav på hur projektet ska byggas.
• Tillstånd enligt miljöbalken.
9
2015-10-08
Vad är en vägplan?
Vägplan
Samrådsunderlag
Underlag tas fram, bearbetas analyseras och leder fram till länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan
10
2015-10-08
Samrådshandling
Planen utformas, MKB/miljöbeskrivning och lokaliseringsalternativ vid behov. Pågår fram till att planen ska kungöras och granskas
Granskningshandling Fastställelsehandling
Planförslaget kungörs och möjliggörs för granskning
Planen skickas för fastställelse
Planläggningsbeskrivning
Hur och när kan du påverka?
Samråd, tidigt skede
(samrådsunderlag)
(här är vi nu)
Samråd,
samrådshandling
(januari 2016)
Beslut om betydande
miljöpåverkan
(hösten/vintern 2016)
Fastställelseprövning
(sommaren 2017)
Granskning av
förslag till vägplan
(våren 2016)
Vägplan – samrådsunderlag:
• Vara ett underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan
• Information till berörda
• Ta in synpunkter från berörda
12
2015-10-08
Gå in på Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se och klicka på ”Nära dig”
13
2015-10-08
4. Beskrivning av projektet
Bakgrund: Med planerad utbyggnad av de sydvästra
stadsdelarna befaras trafikökningen överstiga vägens
kapacitet
Problem idag:
• Buller från trafiken
• Dålig framkomlighet för bussar
• Mycket trafik med ojämn
riktningsfördelning under rusning
• Köer vid signalen i Hovåsmotet
• 1+1 förbi Brottkärrsmotet
• Köer vid Hovås där 2+1 blir 1+1
södergående
14
2015-10-08
4. Beskrivning av projektet
Projektet: Enligt tidigare beslut ska ett nytt
körfält byggas i södergående riktning
mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet,
samt nya ramper i Hovåsmotet. I en ÅVS
har man utrett hur körfältet ska användas
och kommit fram till att endast bussar ska
använda körfältet.
Syfte: Hållbart resande.
Kollektivtrafikkörfältet gynnar befintlig
busstrafik, de som åker buss idag samt
ger fördelar för de som byter bil mot buss.
När fler åker buss minskar trängseln på
vägen. De nya ramperna ska minska
genomfartstrafiken på Klåvavägen.
15
2015-10-08
4. Trafikprognos
utan ändrat
beteende
2015-2040: +27 % bilar,
+37 % lastbilar
Nya Hovås ger +8900 f/d
Bussarna ökar +50 %
Kapaciteten överskrids i
båda riktningar, både norr
och söder om Hovåsmotet
16
2015-10-08
4. Potential
•
Åk annan tid: Norrut går
drygt 30 % av trafiken
mellan kl 7-9. Ojämnt
nyttjande av tillgänglig
kapacitet!
•
17
2015-10-08
Byt färdmedel: En buss
motsvarar 40 bilar. Alla
bilar på väg 158 år 2040
skulle få plats i 860 bussar.
Går var 5:e minut i rusning.
4. Användning av de nya ramperna
Bebyggelse inom markerade
områden antas använda nya
ramper.
Start/mål söderut
Ger 800 f/d på vardera ny ramp
18
2015-10-08
5. Vägförslag, översikt
19
2015-10-08
5. Vägförslag, km 3/800-4/400
20
2015-10-08
Bef bro Hovåsmotet
21
2015-10-08
5. Vägförslag, km 4/400-5/100
22
2015-10-08
5. Vägförslag, km 5/100-5/500
23
2015-10-08
Typsektion
24
2015-10-08
Miljöintressen
•
•
•
•
•
25
Riksintressen
Landskapsbild
Natur och Vatten
Kultur
Buller
2015-10-08
Riksintressen
• Riksintresse
Högexploaterad kust
(tangerar väg 158)
•
⎯
⎯
⎯
Sandsjöbacka (öst):
Naturreservat
Natura 2000, fågeldirektiv
Riksintresse för friluftsliv
• Väg 158 Riksintresse väg
26
2015-10-08
Landskapsbild
• Gles blandlövskog,
bergsimpediment och
skymtande
villabebyggelse.
• Väg 158 barriär
• Bostadshus främst vid
Hovås och Brottkärrsmotet
27
2015-10-08
Natur och Vatten
• Blandlövskog och
bergsimpediment
• Inga indikationer på förhöjda
naturvärden längs sträckan
• Två delvis kulverterade
bäckar/diken i höjd med
Hovåsmotet och
Lyckhemsvägen
28
2015-10-08
Kultur
• Inga utpekade
kulturmiljövärden berörs
av projektet
29
2015-10-08
Buller
Nuläge
• Klassat som ”Befintlig miljö”
• Åtgärdsnivåer Leq 40 dBA inomhus och Leq 65 dBA vid uteplats.
• Troligtvis ingen längs aktuell vägsträcka som är berättigad till bulleråtgärder.
Nollalternativ 2040
•
•
•
•
Trafikmängd ökar pga utökad infrastruktur, vilket medför ökade ljudnivåer.
Fortfarande klassat som ”Befintlig miljö” med åtgärdsnivåer enligt ovan.
Åtgärdsnivåer Lmax 55 dBA inomhus och Leq 65 dBA vid uteplats.
Möjligen ett fåtal som längs aktuell vägsträcka som är berättigad till
bulleråtgärder.
Planalternativ 2040
• Trafikmängd ökar pga utökad infrastruktur, vilket medför ökade ljudnivåer.
• Investeringsprojekt klassat som väsentlig ombyggnad av infrastuktur.
• Åtgärder övervägs för att klara riktvärden på Leq 30 dBA inomhus och
Leq 55 dBA vid uteplats.
• Vägnära och fastighetsnära åtgärder kommer att utredas.
30
2015-10-08
Buller
Genomförs i vägplan:
•
•
•
•
Virtuell modell av väg 158 med omnejd
Bullerberäkning för avgränsning av berörda
Bullerberäkning av Nuläge, Nollalternativ och Planalternativ
Överväganden av vägnära åtgärder (skärmar och vallar)
Genomförs inför byggstart:
•
Inventering och överväganden av fastighetsnära åtgärder
(fasader och uteplatser)
Genomförs vid ombyggnad av väg:
•
•
31
Utförande av fastighetsnära åtgärder
Utförande av vägnära åtgärder (skärmar och vallar)
2015-10-08
Sammanfattning
•
•
•
•
•
•
•
•
32
Risk för kapacitet väg 158 överskrids i framtiden
Nytt busskörfält för hållbart resande och överflytt till buss
Nya ramper för minskad trafik på Klåvavägen
Projektet medför bullerskyddsåtgärder som annars ej skulle
genomföras.
Inga indikationer på förhöjda naturvärden
Riksintresse, Natura 2000, naturreservat och kulturmiljövärden
bedöms inte påverkas
Litet markintrång längs befintlig väg, en del träd tas bort
Sprängning av berg/bergschakt
2015-10-08
6. Fortsatt arbete
•
•
•
•
•
•
•
33
Bättre tillgänglighet till busshållplatser utreds.
Inmätningar i fält
Geotekniska undersökningar
Projektering av vägförslag
Projektering/Utredning av bulleråtgärder
Trafik under byggtiden
Markmiljöundersökning
2015-10-08
7. Markåtkomst
Mark- och ersättningsfrågor
Håkan Sandström, Markförhandlare
Telefon:
010-123 72 03
E-post:
[email protected]
34
2015-10-08
Förberedelser/Projektering
35
•
Tillfälligt upplåtande av mark mm före
byggstart
•
Rätt att tillträda fastighet för mätning,
geotekniska undersökningar mm
•
Ersättning för skador på mark, grödor,
växter mm
•
Markägare kontaktas före tillträde
2015-10-08
Vägrätten innebär
36
•
Rätt för väghållaren att nyttja mark som
behövs för vägen
•
Ingen förändring av fastighetsgränser
•
Rätt till grus, berg och andra jordmassor
inom vägområdet.
•
Vägrätt upphör när vägen dras in
2015-10-08
Vägområde för allmän väg
Vägområde är den mark som tas i
anspråk för väganordning.
2015Väganordning är anordning som10-09
stadigvarande behövs för vägens
bestånd, drift eller brukande.
 Rast- och parkeringsmöjligheter
GC-VÄG
GC-VÄG
Exempel på väganordning: belysning, damm, dike, slänt, vägbana,
GC-väg, säkerhetszon.
37
2015-10-08
8. Tidplan
38
•
2015- sommaren 2016
Vägplan upprättas
•
Sommaren 2016
Vägplanen skickas in för fastställelse
•
2016
Bygghandling/Förfrågningsunderlag
•
2017/2018
Byggnation
2015-10-08
9. Fortsatta diskussioner/frågor under kaffet.
39
2015-10-08