Sjukdomshistoria Klinisk undersökning

Akuta axelskador
(b)
Akromioklavikularled
(a)
Akromion
Det är viktigt att ta reda på skademekanismen, skadeenergins riktning och hur stora
krafter som varit involverade. Ett fall där man landar rakt mot en axel eller en utsträckt
arm resulterar troligtvis i en klavikelfraktur eller en axelledsluxation (figur 7.1a och 7.1b).
Ett direkt trauma mot sidan av axeln leder ofta till en AC-ledskada (figur 7.2a och 7.2b).
En kraftig utåtrotation-abduktion, till exempel efter en vurpa i motorcross eller vid utförsåkning, ökar risken för neurovaskulära skador i samband med en främre axelledsluxation. Det är viktigt att fråga patienten om eventuella tidigare skador, operationer eller
kroniska problem i axeln. Medelålders och äldre personer med degenerativa skador i
rotatorkuffen drabbas inte sällan av rotatorkuffruptur.
Coracoklavikulära ligament
Figur 7.2. Skade­mekanism
– direkt trauma mot axeln. En
luxation av akromioklavikular­
leden (a) orsakas ofta av ett
direkt trauma mot axeln, t ex
vid en tackling mot sargen
(b).
© Medicinsk illustratör Tommy
Bolic, Sverige.
Klinisk undersökning
Inspektion. Förändringar av axelkonturen under m. deltoideus och en fixerad arm i lätt
utåtrotation samt abduktion, är typiska tecken på en främre luxation. En luxation av
AC-leden eller en klavikelfraktur upptäcks lätt vid en undersökning av patienten. Hematom och kranial luxation av den laterala klavikeländen är typiskt för skador på AC-leden, men patienten kan också ha en lateral klavikelfraktur. Blödning ovanför klavikeln
indikerar medial klavikelfraktur. Var uppmärksam på eventuell svullnad och subkutan
blödning.
Palpation. Palpera de viktigaste strukturerna. Palpera pulsen distalt och gör en sensibilitetsundersökning, framförallt lateralt på axeln för att upptäcka eventuell skada på n.
axillaris.
181
Axlar
Sjukdomshistoria
Kl avikel