samv info_proj (Page 1)

Nu samverkar vi !
Samverkan.se är ett samverkansprojekt mellan åtta nordvästskånska kommuner,
Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, Perstorp, Åstorp, Ängelholm,
Örkelljunga och Safe-Care Sweden AB.
Bakgrunden till projektet är att kommunerna i
nordvästra Skåne har följande gemensamt:
- Många små kommuner.
- Geografin.
- Ungefär samma tjänster och service.
- Liknande verksamhet.
- Begränsade resurser.
Målet med samverkan är att hitta gemensamma lösningar där vi tillsammans blir
bättre.
Vi har initialt valt att samverka kring en gemensam personalpool för sjuksköterskor och
utvecklar tillsammans med Safe-Care Sweden
AB ett webbaserat administrativt IT-system för
samverkan. Arbetet bedrivs i projektform.
Produkten som heter Samverkan.se fungerar
som ett intranät mellan kommunerna. Syftet är
att produkten ska kunna omfatta all kommunal
verksamhet som inte är myndighetsutövning.
För den gemensamma sjuksköterskepoolen
fungerar Samverkan.se som ett boknings och
fördelningssystem av de gemensamma sjuksköterskorna för kommunerna. Sjuksköterskorna i
poolen anslås i systemet som en resurs.
De kommuner som har behov av att förstärka
sin verksamhet med en sjuksköterska vid korttidsfrånvaro, dag 1-14, bokar en sjuksköterska
från poolen.
Resursutnyttjandet fördelas och optimeras
mellan de samverkande kommunerna
Organisation och processer
Projektorganisation
I projektet har en styrgrupp utsetts av förvaltningscheferna i de deltagande kommunerna.
Styrgruppens medlemmar är:
Christer de la Motte
Mona Sturesson
Tommy Kjeller
Bengt Einarsson
Åstorps kommun
Ängelholms kommun
Bjuvs kommun
Båstad kommun
De deltagande kommunerna har också utsett en representant från vardera kommun som ingår i arbetsgruppen
i Samverkan.se.
Hårdvaruprocessen innebär att arbetsgruppen har till
uppgift att specificera krav till Safe-Care AB i utvecklingen av produkten Samverkan.se.
När utvecklingsfasen av produkten Samverkan.se är
färdig så tar arbetsgruppen en aktiv roll i acceptanstesten och implementeringen av produkten i sin
kommun.
De åtta kommunerna rekryterar sjuksköterskor till poolen med gemensam annons och rekryteringsgrupp.
En viktig framgångsfaktor i projektet är innovativt tänkande över kommungränserna.
Arbetsgruppens medlemmar är :
Möjliga framtida samverkansformer
Lena Lundvall
Christine Svensson
Christina Calmerklint
Diana Olsson
Livia Deak Jönsson
Monica Dahl
Susanne Nilsson
Gull- Britt Larsson
Systemet är dynamiskt och därmed flexibelt för att
anpassas efter nya samverkansområden för att kunna
hantera resursallokering över kommungränserna
Ängelholms kommun
Båstad kommun
Åstorps kommun
Bjuvs kommun
Höganäs kommun
Perstorps kommun
Klippans kommun
Örkelljunga kommun
Från Safe-Care AB deltar Madeleine Klint, projektledare, Kerstin Eriksson samordnare för den blivande
sjuksköterskepoolen.
Projektprocesser
I projektet arbetar vi med parallella processer.
En mjukvaruprocess som innebär att arbetsgruppen har
till uppgift att utarbeta riktlinjer för användandet av den
gemensamma sjuksköterskepoolen.
Ett konkret arbete är att arbetsgruppen gemensamt har
tagit fram verksamhetsfördelarna med den gemensamma sjuksköterskepoolen.
• Kommunerna attraktivare arbetsgivare
– “Tar nya grepp”
• Forum för nya idéer
• Bibehåller god medicinsk säkerhet och kontinuitet
genom att bemanna från den gemensamma
sjuksköterskepoolen
• Bemannar korttidsfrånvaro
– bättre planeringsmöjligheter
• Billigare alternativ än uthyrningsföretag
– mindre kostnader
• Samverkan kan ge ringar på vattnet/relationer/fler
samverkansområden
Att samverka är ett nätverksskapande arbetssätt som ger
många synergieffekter. Projektet Samverkan.se skapar
möjligheter till många olika framtida samverkansområden mellan kommunerna.
Framtida samverkans möjligheter
Ett torg – Extranet
• Individ och familjeomsorg
• Köp och försäljning av vårdplatser
• Social jour/beredskap
• Upphandlingsfunktion varor och tjänster
• Räddningstjänst
• Lärarpool
• Bilpool
• It-pool
• Tekniska kontoret
• Ekonomi/Statistik
• Kommunicera
• Kompetensutveckling