Konfirmantenes gudstjeneste

SKAUN 2015. Konfirmantenes gudstjeneste
konfirmantenes fullstendige manus
SKAUN kirke 10. mai 2015 OPPMØTE: 16.00
og ligger i en krybbe.» ARNT: Med ett var
engelen omgitt av en himmelsk hærskare,
som lovpriste Gud og sang:
EA: «Ære være Gud i det høyeste, og
fred på jorden blant mennesker som Gud
har glede i!»
ARNT OLA: Da englene hadde forlatt
dem og vendt tilbake til himmelen, sa
gjeterne til hverandre: ODIN: «La oss gå inn
til Betlehem for å se dette som har hendt, og
som Herren har kunngjort for oss.» ARNT:
Og de skyndte seg av sted og fant Maria og
Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da
de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt
sagt dem om dette barnet. Alle som hørte
på, undret seg over det gjeterne fortalte.
Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og
grunnet på det i sitt hjerte.
(Også kalt overhøring eller samtalegudstjeneste)
Øving onsdag 6. mai i kirken til vanlig tid.
Oppmøte i kirken kl 16.00 søndag 10.mai. Alle MÅ øve
på sine ting hjemme, slik at man nesten kan det
utenat. Les det høyt minst 10 ganger hjemme! Enkle
rekvisitter: Maria: Sjal over hodet og dukke i et
teppe; Engel: Konf. kappe. Husk å lese sakte og
tydelig. Alle må pynte seg litt.
Innledning: Fredshilsen og velkommen v
presten.
1. Fødsel – Jul
Leses:
SIVERT: Det skjedde i de dager at det gikk
ut befaling fra keiser Augustus om at hele
verden skulle innskrives i manntall. Denne
første innskrivning ble holdt mens Kvirinius
var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted
for å la seg innskrive, hver til sin by.
Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea
opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden
han var av Davids hus og ætt, for å la seg
innskrive sammen med Maria, sin
trolovede, som ventet barn. Og mens de var
der, kom tiden da hun skulle føde, og hun
fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham
og la ham i en krybbe. (Josef (SIMON G) står
ved siden av, Maria (KATHRINE) sitter og holder
barnet ( Dukke)
Det var noen gjetere (ADRIAN OG
ODIN) der i nærheten som var ute på
markene og holdt nattevakt over flokken
sin. Med ett sto en Herrens engel (EA) foran
dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De
ble overveldet av redsel. Men engelen sa til
dem: EA: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere
en stor glede, en glede for hele folket: I dag
er det født dere en frelser i Davids by; han
er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til
tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt
Julesang: 56 En krybbe var vuggen
2. Dåpen
Credo: Trosbekjennelsen leses.
SIMON H: Slik lyder vår hellige tro:
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus,
Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria, pint under Pontius
Pilatus, korsfestet, død og begravet, fòr ned
til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fòr opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre
hånd, skal derfra komme igjen for å dømme
levende og døde.
Jeg tror på Den Hellige Ånd,
en hellig, allmenn kirke, de helliges
samfunn, syndenes forlatelse, legemets
oppstandelse og det evige liv. Amen.
Bønn leses ODIN: Herre Jesus Kristus, du
har sagt at ingen kan komme inn i Guds rike
uten å bli født på ny av vann og Ånd. Vi
1
takker deg fordi dåpens vann ved ditt ord er
en nådens kilde, der du forener oss med deg
og gir oss del i den seier du vant ved din død
og oppstandelse. Takk for at vi fikk komme
på ditt ord til dåpen og vi ber deg, Herre, la
den nye fødsel skje hver eneste dag i vårt liv
ved din skapende Ånd. Amen.
og skriftlærde var der. Jesus ble ført fram
for Rådet, og de sa: «Er du Messias, så si oss
det.» Men han svarte: «Dere vil ikke tro
meg, men fra nå av skal Menneskesønnen
sitte ved den mektige Guds høyre hånd.» Da
spurte de alle: «Du er altså Guds Sønn?» Han
svarte: «Dere sier selv at jeg er det.»: Da sa
de: «Hva skal vi nå med vitneutsagn? Vi har
jo selv hørt det av hans egen munn.»
Da felte Pilatus dommen og de førte ham
bort. Også to andre forbrytere ble ført bort
for å bli henrettet sammen med ham. Og da
de kom til det stedet som heter
Hodeskallen, korsfestet de både ham og
forbryterne der, den ene på høyre side av
ham og den andre på venstre.
Men Jesus sa: «Far, tilgi dem, for de vet ikke
hva de gjør.» En av forbryterne som hang
der, sa: «Jesus, husk på meg når du kommer
i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier
deg: I dag skal du være med meg i Paradis.»
Vannet helles i døpefonten med tydelig vannlyd… (ADRIAN)
Allsang: Milde Jesus (582)
3. Jesus møter mennesker
PREKEN
Allsang. Salme nr 342: Amazing grace
4. Nattverd – Skjærtorsdag - nattverd
MARIT leser: Vår Herre Jesus Kristus i den
natt da han ble forrådt, tok han et brød,
(SIMON G løfter fatet (disken)) takket, brøt
det, gav disiplene og sa: Ta dette og èt det.
Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør
dette til minne om meg. (pustepause)
Likeså tok han kalken etter måltidet,
(KATHRINE løfter kalken) takket, gav dem og
sa: Drikk alle av den. Denne kalk er den nye
pakt i mitt blod som utøses for dere til
syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som
dere drikker det, til minne om meg.
VED jordkassen:
1: MARIT: Av jord er du kommet. (2 SIMON
G) tar en spade med jord, løfter den opp og heller
jorden ned i kassen igjen.
1: Til jord skal du bli. 2 En spade med jord
igjen.
1: Av jorden skal du igjen oppstå. 2 Siste
spade med jord.
Allsang: Velt alle dine veie 464, 1, 9 & 10
6. Oppstandelse – Påskedag
SVERRE: Siden åpenbarte Jesus seg enda en
gang for disiplene ved Tiberiassjøen. Simon
Peter sier til de andre: «Jeg drar ut og
fisker.» «Vi blir også med,» sa de. De gikk av
sted og steg i båten. Men den natten fikk de
ingenting. Da morgenen kom, sto Jesus på
stranden, men disiplene visste ikke at det
var han. «Har dere fått noe, barna mine?» sa
Jesus til dem. «Nei,» svarte de. «Kast garnet
ut på høyre side av båten, så skal dere få
fisk,» sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå
Allsang: Når vi deler det brød som du oss
gir (608)
5. Død – Langfredag
Konfirmant leser:
GURO: Mennene som holdt vakt over Jesus,
hånte ham og slo ham. De dekket til ansiktet
hans og sa: «Nå kan du være profet! Hvem
var det som slo deg?» Også på mange andre
måter spottet de ham. Da det ble dag, kom
folkets eldsteråd sammen; både overprester
2
klarte de ikke å dra det opp, så mye fisk
hadde de fått.
Da de var kommet i land, så de et bål
der, og det lå fisk og brød på glørne. Så gikk
Jesus fram, tok brødet og ga dem, det
samme gjorde han med fisken.
Dette var tredje gang Jesus åpenbarte
seg for disiplene etter at han var stått opp
fra de døde.
Israelitter, hør! Jesus fra Nasaret var en
mann som Gud pekte ut for dere med
mektige gjerninger og under og tegn som
Gud lot ham gjøre blant dere. Alt dette
kjenner dere til.
Døden var ikke sterk nok til å holde
ham fast. Han ble opphøyd til Guds høyre
hånd og mottok fra sin Far Den hellige ånd
som var lovet oss, og den har han nå øst ut,
slik dere ser og hører. Denne Jesus har Gud
gjort til både Herre og Messias.
EA: Da de hørte dette, stakk det dem i
hjertet, og de sa «Hva skal vi gjøre, brødre?»
ARNT: «Vend om og la dere døpe i Jesu
Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan
få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den
hellige ånds gave.
Allsang: De trodde at Jesus var borte
(203)
7. Nytt liv med Gud – Pinse
EA: Da pinsedagen kom, var alle samlet.
Plutselig lød det fra himmelen som når en
kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset
hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for
dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av
dem. Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd,
og de begynte å tale på andre tungemål
etter som Ånden ga dem å forkynne.
I Jerusalem bodde det jøder fra alle folkeslag
under himmelen. Forskrekket og forundret
spurte de: «Vi er innflyttere fra Roma,
kretere og arabere – og vi hører dem tale
om Guds storverk på våre egne tungemål!
Hva er dette for noe?» Men noen gjorde
narr av dem og sa: «De har drukket seg fulle
på søt vin.» Da steg Peter fram sammen med
de elleve. Han hevet stemmen og talte til
dem:
ADRIAN: La oss be Herrens bønn.
Vår Far i himmelen. La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme. La viljen din skje
på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet. Amen.
Sluttsalme: 414 Så ta da mine hender
ARNT: Jødiske menn og alle dere som bor i
Jerusalem! Disse mennene er ikke fulle, slik
dere tror. Det er jo bare den tredje time på
dagen. Men her skjer det som er sagt
gjennom profeten Joel:
I de siste dager skal det skje, sier Gud,
at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
Selv over mine slaver og slavekvinner
vil jeg i de dager øse ut min Ånd,
og de skal tale profetisk. Men hver den som
påkaller Herrens navn, skal bli frelst.
DELE UT PROGRAM VED INNGANGEN: SIMON G
Kaffe og slikt på menighetshuset etterpå.
På menighetshuset får dere bildene.
Alle bibeltekstene på denne gudstjenesten er litt
forkortet i forhold til slik de står i bibelen.
3