Ringsakerbonden

ringsakerbonden_0115_Ringsakerbonden 29.07.2015 19:49 Side 1
Ringsakerbonden
medlemsblad for Ringsaker Bondelag
Utgave: 1. Årgang: 2015. Opplag: 310.
www.ringsaker-bondelag.no
“ Ett av Hedmarks største bondelag i Norges beste landbrukskommune.”
Møt våren med produkter fra Strand Unikorn
Såfrø
Såkorn
Gjødsel
Velg mellom mer
enn 30 frøblandinger
til surfôr, høy, beite
og grønnfôr.
Assortert utvalg.
Standard sortiment fra
Yara samt importert
gjødsel fra Uralchem
(NPK 27-3-5, NPK 22-3-10)
Bestilling: tlf 62 35 15 00 eller [email protected]
ringsakerbonden_0115_Ringsakerbonden 29.07.2015 19:49 Side 2
Innhold
Side
2
3
4
5
6
7
8
Redaksjonen
Ansvarlig Redaktør:
Even Glestad
Artikkel
Innhold og redaksjonelt.
Nyttårsballet.
Våronnmøte.
Innlandsmakedet.
Bondelaget 125 år, møte med Skjesth.
Liste over tidligere formenn.
Terminliste.
Adresse:
Holovegen 59
2355 Gaupen.
Tlf: 62354374
Mob: 90199318
Faks: 62365934
e-post: [email protected]
Trykk:
Korrektur: Line S.Glestad
Neste utgivelse:
Oktober 2015
Frist for stoff til avisa:
10 oktober
Ringsakerbonden utgis
til:
Alle medlemmer i RBL
Hedmark Bondelag
Norges Bondelag
Landbrukskontoret
Samarbeidspartnere
Annonsører
Bondebladet
Forside:
Hvete Foto: E. Glestad
2
Mår’n
Om sider er nå Ringsakerbonden i postkassa di, den som egentlig skulle ut i april,
vart etter en del sommel og manglende stoff tæl en juliutgivelse. Da avisa var så
godt som klar var redaktøren uheldig å ødela beinet. Da vart det sofan mæ beinet
høgt å krykker for å komma seg ta den.
Uansett så er avisa nå ute, slik at du kæn læsa om Innlandsmakedet og om bondelagets eldste medlem Erik Skjeseth som i Bondelagets 125 års jubileumsår ser til
bake på si tid som medlem og bonde.Et tilbakeblikk på årets nyttårsball og sjølsagt
litt nytt om Innlandsmakedet som nærme seg mæ stormskrætt.
Årets sammar går nok inn i historiebøker som en ta de fuktigere i Ringsakers historie. Itte mye å skryte ta for ferierende, men sett fra en bondes ståstelle så blir det
vel itte så værst, om opphaldsskura snart kjæm og dæ sku bli litt varmere.
Kjølig å mye væte er som kjent en suksessfaktor tidlig på sammarn.
Nå kæn en vel si at slusen sto oppe i lengste laget her i juni, men en kæn som sagt
itte få ælt som en vil.
Vi får ta dæ som kjæm, å æ en itte fornøgd mæ ferieværet få en ta sjansen på å
reise tæl utlændet utpå vintern, ja om en ha tid å rå tæl dæ da.
Lykke tæl mæ innhøsting!
Even
ringsakerbonden_0115_Ringsakerbonden 29.07.2015 19:49 Side 3
Nyttårsballet 2015
Even Glestad
En må vel kunne slå fast at årets nyttårsball ble en
suksess både arrangementsmessig men også hva
deltagere angår. At ballet var lagt såpass lang etter
nyttår som den 10. januar, kan ha hatt en positiv
effekt. I tillegg var det et slags dobbeltjubileum,
Ringsaker Bondelag er 125 år, mens ballet menes å
ha vært i gang i 150 år.
Årets ballformann Petter Thore Schjerpen ønsket 250
gjester velkommen, så mange gjester, må en vel må
tilbake til -80 tallet for å finne.
Maten på Tingvang er som vanlig veldig bra. I år sto
kyllingfilet med smørdampede grønnsaker og fløtegratinerte poteter på menyen.
Bondelagets nye formann Per Amb holdt formannens
tale, mens Jonne Vardeberg og Jeanette Sparingen
holdt henholdsvis fest og takkformatentale.
Årets polonese kunne nok vært planlagt noe bedre,
men så skal det sies at det blir verre når det er såpass
mange som skal ut å gå samtidig.
Lucky Numbers fra Helgøya besørget musikken, noe
de har gjort de siste åra. Dansemusikken er noe av
det som gjør ballet, og orkesteret fra øya gjør en solid
jobb fra scena.
Nå er det opp til neste års komite å få med like mange
neste år.
Kø i gangen for å signere gjesteboka.
Feststemt ”ungdom” på ball!
Kveldens toastmaster Roger Andreassen
i kjent possitur.
Årets festkomite.
3
ringsakerbonden_0115_Ringsakerbonden 29.07.2015 19:49 Side 4
Våronnmøte på Amb Vestre,
21.april 15
Tirsdag den 21. april var det frokostmøte på Amb
Vestre med tema: Utvikling i mjølkeproduksjon – info
og omvisning i fjøset med ny mjølkerobot. Samt bortfall av miljøplan – konsekvenser, orienteringer ved
landbrukssjef Stein Inge Wien.
Det var en solrik og fin dag og mange prioriterte derfor
våronna hjemme. Frokosten ble inntatt på verandaen
med god temperatur. I ettertid kan en kanskje si at det
var smart å prioritere arbeid på egen gård for en har
vel sjelden sett mer langdrygt våronn vær og fortsatt
gjenstår mye såing og potetsetting.
Møtet begynte med omvisning i fjøset som først ble
ombygd til løsdriftsfjøs i 1996 og påbygd ny ungdyravdeling i 2005. Moderniseringen til robotfjøs ble fullført i
november 14. Låven er fra 1890 tallet, men med
diverse ombygninger huser den nå en mjølkeproduksjon på 400 tonn mjølk, ca 55 årskyr og fullt påsett av
egne kvigekalver. Oksekalvene selges til liv – ca 120
kg. tunge. Innenfor byggets eksisterende rammer er
det et kompaktfjøs med praktiske løsninger – deriblant
elektrisk truck for fôrutlegging på fôrbrettet og robot
for skraping av spalter i startgropa. Fjorårets nyanskaffelse en ”grønn” mjølkerobot fra MI One, GEA
med 2 mjølkeplasser gjør hverdagen enklere for bonden og samtidig så økes forhåpentligvis produksjonen
med inntil 4 mjølkinger daglig for kua. Ikke minst
1.gangs kalverne tjener på oftere mjølking. Noen fin
justeringer er nødvendig for å få kraftfôr forbruket tilpasset ytelsen, men ting må gå seg til. Ellers har det
blitt ny innredning og herlige myke matter og ligge på
for alle dyra i fjøset.
Sammen med frokosten var den klart for landbrukssjef
Stein Inge til å si litt om de nye reglene for miljøplan i
landbruket. Det var i forbindelse med jordbruksforhandlingene i 2014 det ble bestemt å avvikle forskrift
om miljøplan fra 2015. Oppgavene som har inngått i
miljøplan blir imidlertid i hovedsak videreført.
Krav om gjødslingsplan videreføres gjennom forskrift
om gjødsleplanlegging og gjelder foretak som driver
plantedyrking og som mottar produksjonstilskudd i
jordbruket. Krav om sprøytejournal videreføres tilsvarende gjennom forskrift om plantevernmidler. Brudd på
bestemmelser om gjødselplan og sprøytejournal vil
medføre avkorting i produksjonstilskudd. Øvrige oppgaver i miljøplan med krav til kart, sjekkliste og miljøplan trinn 2 blir avviklet med miljøplanen. Oppgaver
og hjelpemidler som gjelder kartfesting og sjekklister
4
blir imidlertid videreført gjennom næringens eget kvalitetssystem KSL. Gjennomføring av KSL vil være et
godt hjelpemiddel for miljøhensyn og sikkerhet for at
man ivareta ulike miljøkrav.
Stein Inge ønsket å presisere at de var behjelpelige
med å svare på spørsmål om det var noe som var
uklart eller en ønsket å ta opp noe med landbrukskontoret.
Inger Amb
Ref.
Hans Olav Dompidal, Helge Groseth, Anders
Amb, Stig Inge Vien og Inger Amb
Bondelagsformann Per Amb på sitt nyoppussede
forbrett på Amb vestre.
ringsakerbonden_0115_Ringsakerbonden 29.07.2015 19:49 Side 5
Innlandsmakedet 2015
Innlandsmarkedet nærmer seg med stormskritt,
og makedskomiteen er i full gang med å planlegge årets marked, kan nyvalgt markedsgeneral Per
Amb fortelle. Programmet er klart og markedet
går av stabelen 21.-22. august i Moelvs gater.
InnlandsMarkedet har fått ny flott logo, og styret
ønsker å løfte Innlandsmarkedet rent visuelt.
Dette vil være med på å påvirke markedet positivt, øke nysgjerrigheten hos publikum. Logoen er
laget av en student på folkehøyskolen, internettsidene har også fått en makeover i samme stil.
Av attraksjoner i år kan nevnes besøk av Jørn
Hoel, ølsmaking og bierstube med eget ompaorkester.
Fredag kveld blir det fest med musikk fra Kalle
føtters orkester.
For de minste makedsbesøkende har komiteen i
år fått til et artig program. Her vil de minste kunne
delta på følgende aktiviteter:
Navnekonkurranse «kuleste navn på kalven»,
hoppe i høyet, mini-Traktorførerkort
pinnebrødgrilling, snekkerverksted, ridning og
hestekjøring, tegneverksted
Markedet har i år et samarbeid med Frisk, der
ungdom, sunn mat og trening er tema.
Ellers er det bare å oppfordre alle til å ta en tur til
Moelv og besøke markedet, enten som dugnadshjelp eller gjest.
Innlandsmarkedets faste speeker Erik
Slaatsveen er klar for et nytt marked. Her i
samtale med Norges grillmester i 2014
5
ringsakerbonden_0115_Ringsakerbonden 29.07.2015 19:49 Side 6
Ringsaker Bondelag 125 år.
Møte med Erik Skjeseth, lagets eldste medlem.
Even Glestad
125 år har gått
mellom
Sorenskriver
Bredal og Per
Amb. Det vil si
mellom første
og nåværende
formann i
Ringsaker
Bondelag. Den
26. mai i 1890,
ble det via avisannonse,
annonsert møte på Tingvang der tema skulle være
Lanbrukets kredittforhold og opprettelse av landbruksbank. Foredragsholder var landbruksskolebestyreren
på Jønsberg Hirsch.
Etter avisreferatene å dømme møtte det fram ca 100
bønder. På møtet ble det bestemt å nedsette en komite for å utrede spørsmålet om opprettelse av en
Landmannsbank. Komiteen fikk også i oppgave å
utarbeide statutter for en landmannsforening, som
altså i dag 125 år senere er bedre kjent som
Ringsaker Bondelag.
Komiteen besto av: Sorenskriver Bredal,
Stortingsmann Glestad, Gårdbrukerene H. Skappel, A.
Asla og H.Dæhlie.
Komiteen avsluttet sin jobb den 5. desember 1890, da
Ringsaker Landboforening ble stiftet.
Foreningen dekket hele gamle Ringsaker kommune
fram til Veldre landmannsforening og Brøttum landbruksforening ble utskilt henholdsvis i 1914 og 1918.
Lagts første styre besto av: Sorenskriver Bredal,
Lensmann Halvorsen, Halvor Skappel og Halvor
Dæhlie.
Dagens formann er nr. 45 i rekken av menn. ”Kvinner
på bondelagsmøte eller i styret var fortsatt ikke et
tema da jeg ble med i bondelaget”, sier lagets eldste
medlem Erik Skjeseth (92). Jeg besøker han og kona
Eva hjemme i førådsbygningen på Østberg, den
samme gården som lagets første formann Bredal drev
fra 1886 sammen med «Skrivergården» Steinberg.
Erik ble medlem i Ringsaker Bondelag i en alder av
25, da han tok over driften etter sin far i 1947, dette vil
si at han har vært medlem i 68 år. Han har vært styremedlem i både Ringsaker og Hedmark bondelag,
samt formann i Hedmark Bygdeungdomslag. Alle
møter og tilstelninger i bondelagsregi var på Tingvang,
og nyttårsballet var selvfølgelig obligatorisk som
bonde i Ringsaker. Selv sluttet han og kona å gå på
80-tallet da de fleste av omgangskretsen gav seg.
Da Erik startet som bonde var det etterkrigstid og
Ringsakers bønder så framover med optimistisk blikk
kan Erik huske. ”På den tiden var det middelalderdrift
på Østberg” forteller Erik ”med hest, ku, grispurker,
høner og sau”. Traktor derimot ble det ikke før etter et
par år. Så tungarbeidet ble gjort med hest. Med i
underkant av 300 daa, pluss skog hadde han tre
ansatte, men allikevel hadde Erik full jobb ute med
gårdsdriften. Det var oppgangstider og i løpet av et
pat tiår var Ringsaker på topp i landet hva melkeproduksjon angikk. ”På landbruksutstillingen på Stein i 62 hadde jeg 5 førstepremiekuer” erindrer Erik. I 1970
var en epoke over på Østberg, da reiste den siste kua
fra gården, noe som på en måte ble begynnelsen på
slutten. Erik drev i 19 år til, før han gikk av som pensjonist og sønnen Stein tok over. I dag er jorda bortforpaktet til bonden på Steinberg og igjen er de to
eiendommene drevet av som en enhet. ”Utviklingen i
jordbruket i Ringsaker har vært formidabel, og uten
sidestykke” sier Erik og ser ut av vinduet mot Røhr.
Styret i Ringsaker Bondelag.
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Studieleder
Verveansvarlig
Per Amb
Knut Erling Røhnebæk
Eyvind Koller
Siri Økelsrud
Marius Sylling
Rune Hagelund
95
99
91
97
95
90
70
02
90
62
50
22
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Rovdyrkontakt
BU-Kontakt
Ole Gunnar Krogsrud
Hans Olav Dompidal
97 01 33 37
95 84 66 06
[email protected]
[email protected]
6
15
54
84
74
18
06
01
65
71
92
31
93
[email protected]
[email protected]
ringsakerbonden_0115_Ringsakerbonden 29.07.2015 19:49 Side 7
Følgende har innehatt vervet som
formann i
Ringsaker Bondelag.
1890-92
1892-94
1894-97
1898-1902
1903-05
1905-07
1907-13
1914-16
1917-19
1920-22
1922-23
1923-25
1926-27
1928-29
1929-31
1932-33
1934-37
1938-41
1945-46
1946-48
1948-50
1951-52
1953-55
1956-58
1959-61
1962-65
1966-67
1967-68
1969-70
1971-72
1973-75
1976-77
1978-79
1980-82
1983-84
1985-86
1987-90
1991-92
1993-97
1997-00
2000-03
2003-10
2010-12
2012-14
2014-
Sorenskriver Bredal
Lensmann M.G.Halvorsen
Lege og gbr. N. Bugge
Lars Opsahl
Anton Fjelstad
Axel Krogvig
M.A. Berg
Lars Togstad
Halvor Røhr
Johs. Herberg
Jørgen Hauger
Lars Togstad
Ole Samsahl
Kåre Røhr
O.K. Bratberg
Theodor Koller
Olav Moslet
Sigurd Syverud
Knut Solberg, Farberg
Johs. Krogvig
Alf Mørch-Reiersen
Andreas Heramb
Thore Ensby
Gudbrand Tørud
Ole Brandsrud
Lars Frogner
Ole Heramb
Ole E. Storlien
Kr. Østby Deglum
John Dompidal
Nils Sørheim
Jørgen Blakstad
Per Hjelt
Kr. Sørlundsengen
Olav Østby Deglum
Lars Glestad
Erik Lunde
Erik Røhr
Ole M. Sylling
Olav Moslet
Even Glestad
Helmer Amb
Lars Petter Schjerpen
Even Byfuglien
Per Amb
Sorenskriver Bredal
Bredalsvillaen på Gammelskolla.
Som Sorenskriveren fikk satt
opp som sin personlige hytte.
Hytta er feste nr. 1 i Pihl.
I Ringsakerbonden 3/14 hadde vi en konkurranse om
hvor mange «Nek» som var i avisa.
Riktig svar var 10 stk.
Premie kommer i posten til Janne Sofie Bratberg og
Torger Kongsrud som ble trukket ut av de med rett
svar.
Ringsakerbonden gratulerer.
7
ringsakerbonden_0115_Ringsakerbonden 29.07.2015 19:49 Side 8
Returadresse: Holovegen 59. 2355 Gaupen
Størst i et stort landbruksfylke
– Ønsker du en landbruksprat med en av våre bedriftsrådgivere?
Vi kommer gjerne ut til deg.
Jon, Hanne, Per, Håvard, Bodil, og Stian kan kontaktes på:
Telefon: 02993 E-post: [email protected]
Skjer’a?
Innlandsmakedet
21-22 august