Observasjonspraksis-Informasjon-til

Informasjon til Kontaktsykepleier
Takk for at du påtar deg ansvar for veiledning av 1.årsstudent i 4 dagers
observasjonspraksis.
Studenten skal ut i sin første praksis som student. Hvert år gir studentene
tilbakemelding om hvor viktig det er å ha en fast kontakt å forholde seg til.
Derfor ønsker vi at du gjør det klart for studenten hvem som stiller som kontakt
dersom du selv ikke er på jobb noen av de aktuelle dagene.
Studentene som kommer i praksis på sykehjemmet har svært ulik bakgrunn.
Noen kommer rett fra videregående mens andre kan ha mye erfaring fra
pleiearbeid. Derfor må programforslaget tilpasses den enkelte student.
MÅL for praksisdagene:
 Studenten opplever et positivt møte med sykehjemspasienten og
personalet
 Studenten deltar i grunnleggende pleieoppgaver som kroppstell
/påkledning av stabile pasienter, forflytning og matsituasjoner
 Studenten kartlegger en pasients ernæringsstatus
 Studenten ser fram til neste praksisperiode i sykehjem
Personlig hygiene – ernæring - aktivitet/inaktivitet samt generell hygiene og
yrkesetikk har vært undervist på skolene før praksis.
Studentene har en skriftlig oppgave i forbindelse med praksisen.(Stud. har fått
egen beskrivelse av oppgava)
De skal kartlegge ernæringsstatus for en pasient. De skal benytte deltakende
observasjon og samtale med pasient/personale for å få god oversikt av
pasienten. De har et ernæringsskjema som skal fylles ut. Det er viktig at
studenten oppmuntres til observasjon av pasientens mat og væskeinntak
gjennom 2-3 dager. Oppgava skal bearbeides i uka etter avsluttet praksis.
Studenten trenger ofte hjelp til å velge en aktuell pasient.
Vi ønsker at studentene i størst mulig grad kan delta som assistenter evt. alene
dersom de er trygge og har erfaring i pleie.
Forslag til program:
Studentene blir tatt imot av fagsykepleier evt. avdelingssykepleier kl 09. for informasjon og
omvisning
Dag 1:
På avd.: Hilse på personale og pasienter.
Omvisning på avdelingen. Rutiner skyllerom - rentrom
Tilby formiddags - drikke til pasientene.
Hjelpe til i middagsmåltid / observere.
Hjelpe pasienter med forflyttning / middags-hvil. – Observere pasientens behov for aktivitet/hvile
Observere kontaksykepleiers oppgaver / prosedyrer
Planlegge morgenstell av en sengeliggende pasient neste dag. (Assistere kontaktsykepleier i stell)
Dag 2:
Observere morgenrapport
Assistere ved morgenstell av en pasient
Gjøre avtale om aktuell pasient som grunnlag for ernæringsoppgava, se egen beskrivelse av oppgava.
Assistere ved forflytning av pasienter til frokostbord
Evt. assistere en pasient gjennom måltid.
Observere nøyaktig mat og væskeinntak av en pasient ved frokost og andre måltid
Tilby hjelp til munnstell etter frokost
Tilby formiddags – drikke til pasientene
Velge en eller flere pasienter og be om å få høre deres historie / ønsker – håp for framtiden
(Kontaktsykepleier kan gi råd / hjelp til gode valg)
Assistere ved middagen.
Gi hjelp til pasienter som skal hvile middag
Observere kontaktsykepleiers ulike oppgaver / prosedyrer
Refleksjon – planlegging av neste dag
Dag 3 – 4
I hovedsak som dag 2 med tilpassning etter studentens ønsker og behov