Emnebeskrivelse SFP2100 Sluttfilmprosjekt

Oppdatert i UUV-sak 113/15
Gjelder for skoleåret 2015-2016
Emnebeskrivelse
SFP2100
Sluttfilmprosjekt
Studieløp
Film
Semester
4. semester
Fagskolepoeng
7,5
Emneansvarlig
Fagansvarlig Finn McAlinden
Undervisning
36
Innhold
Studenten skal produsere en kortfilm, fiksjon eller dokumentar
på grunnlag av manuset som ble skrevet i PPF2100.
Læringsutbytte
Kunnskaper:
Etter endt emne skal studenten ha:
• Innsikt i alle ledd av en profesjonell filmproduksjon
• Innsikt i eget fagfunksjon og den rollen du skal ha i
produksjonen: Produsent, Manus, Regi, Foto, Lys, Lyd, Klipp
• Innsikt i fremstilling av en profesjonell produksjonsmappe
• Innsikt i nedbrekk av manus
• Innsikt i produksjonsplanlegging
• Innsikt i presentasjon av eget arbeid
Ferdigheter:
Etter endt emne skal studenten kunne:
• Gjennomføre en filmproduksjon etter profesjonell standard
• Produsere en film med profesjonelle krav til
produksjonsverdier
Generell kompetanse:
Etter endt emne skal studenten kunne:
• Planlegge og gjennomføre en filmproduksjon med valgte
fagfunksjon og forholde seg til dette både som deltaker i
staben og alen, i tråd med faglige og etiske krav og
retningslinjer
• Kunne utveksle overveide faglige synspunkter med bakgrunn i
studentens innsikt i bransjen og valgte fagfunksjon
• Reflektere over egen faglig utøvelse og justere den etter
veiledning
1
Oppdatert i UUV-sak 113/15
Gjelder for skoleåret 2015-2016
Vurderingsform
Vurdering
Pensum
Eksamensdel 1: Prosjektoppgave, Individuell (vektes 60 %)
Eksamensdel 2: Muntlig eksamen, Individuell (vektes 40 %)
Ved beregning av endelig karakter på bakgrunn av resultater ved
deleksamener må alle delene være bestått for å oppnå samlet
vurdering (100 %).
Nasjonal karakterskala, A-F (F er ikke bestått)
Boardwell, David & Thompsom, Kristin. 2010. Film Art an
Introduction. 9 edition. McGraw Hill. ISBN:
9780071220576.
Rabiger, Michael og Hurbis-Cherrier, Mick.2013. Directing: Film
Techniques and Aesthetics. 5th Edition. Focal Press. ISBN:
978-0240818450.
MacKee, Robert. 1997. Story. 1th Edition. Regan Books. ISBN:
978-0060391683
Andersson, Nina B. Filmens hjerte – Produksjonskontoret. 2011.
Fagbokforlaget. ISBN: 9788245011456
Tilleggslitteratur
2