Referat ATV-kurs barnehage

Storgt.141
3915 Porsgrunn
Telefon: 35 54 78 78
Mob: 90 72 00 25
Telefaks: 35 54 72 10
[email protected]
PORSGRUNN
Kurs for tillitsvalgte i barnehagene.
Tid: torsdag 28.05.15 kl 09.30 – 17.00
Sted: Fagforeningskontoret
Ref. Gro Jørandrud
Deltakere: Flåtten bhg, Eplehagen bhg, Hovenga og Radehuset bhg, Brevik bhg, Liane
bhg, Kirketjernet og Vestsiden bhg, Hovettunet bhg, Frednes og Skrukkerød bhg, Tippen
bhg, Lyngvegen bhg, Astrid Danbolt (vara HTV/lokallagsleder). Geir Evensen
(HTV/lokallagsleder) var og tok opp 2 saker.

Min side og tillitsvalgtes ansvar
Gro gikk igjennom prosedyrer for innlogging og endringer på Min side på
www.utdanningsforbundet.no. En av de tillitsvalgtes oppgaver er regelmessig å sjekke at
medlemslisten på egen arbeidsplass stemmer. Hver gang dere får nye ansatte eller ansatte
slutter, skal dere oppdatere listene. Listene på Utdanningsforbundets sider er den eneste
oversikten vi i lokallaget har over medlemmene på de ulike arbeidsplassene, så det er veldig
viktige at de til enhver tid er riktige. Som tillitsvalgt må dere påse at medlemmene deres er
inne og oppdaterer egne opplysninger, som for eksempel lønn og adresse. Når dere sjekker
listene har dere også muligheten til å verve de som ikke er medlemmer. Argumenter for
innmelding kan være: pensjon, arbeidsmiljølov og at man har en sterk organisasjon i ryggen
hvis man en gang skulle trenge hjelp.
Alle tillitsvalgte må gå inn på Min side før sommeren og sjekker at listen for deres
arbeidsplass stemmer. Send oss en bekreftelse når det er gjort og skriv også hvis det blitt
gjort noen endringer.

Tariff
PBL: forhandlingene er planlagt til 22 og 23.juni. Det er å anta at forhandlingene vil inneholde
blant annet pensjon og lønn. I forhold til lønn er det vanlig at man forholder seg til oppgjøret
i KS.
KS: mellomoppgjøret kom raskt til enighet, mye var avklart etter forhandlingene i fjor.
Kronetillegget ble slik man hadde beregnet og det var de med litt ansiennitet som fikk mest
denne gangen. I fjor ble det et nytt lønnssystem, hvor grunnlønna ligger i bunn. Alle andre
tillegg som kommer i for eksempel lokale forhandlinger kommer oppå grunnlønna. Den nye
lønna bør komme i juni, følg med på lønnsslippen for å se at dere får den.

Ferieavvikling
Ting som kom opp:
- er det mulighet for et mer forutsigbart system, man får sen beskjed om når man får ferie.
- tillitsvalgte skal være med på drøfting av ferie og ferieavvikling.
- ferieåret være likt med skolen?
- viktig å ha gode drøftinger om ferieavvikling både for barn og voksne. Lag gode rutiner slik
at ting går lettere. Ha en dialog med foreldrene.
- ubunden tid/planleggingstid på sommeren? Hvis man ikke skal ha dette skal det være lagt
inn i planen man skriver i begynnelsen av hvert barnehageår. Det vil i realiteten si at man må
ha mere planleggingstid resten av året!

Halvårsplan høsten 2015
- vi fortsetter å dele ATV-møter/kurs for skole og barnehage. Så ser vi etter hvert hva vi gjør
videre.
- nytt på planen er møter i Unio Grenland. Hensikten med Unio Grenland er å følge med hva
som skjer i forhold til kommunesammenslåingen og påse at våre medlemmers interesser og
rettigheter blir tatt vare på ved en eventuell kommunesammenslåing. Porsgrunn og Skien er
sannsynligvis en kommune i 2020. Innen desember skal alle kommuner ha bestemt seg for
hvilke kommuner de ønsker å slå seg sammen med eller ikke.

Pedagogisk leder kontra barnehagelærer
I Barnehagelovens § 18 står det at det skal være en pedagogisk leder (stillingskode 7637) for
15-18 barn over 3 år og at det skal være en pedagogisk leder for 7-9 barn under 3 år.
Utdanningsforbundet tolker loven at hvis det da er for eksempel 19 barn over 3 år, skal det
være 2 pedagogiske ledere. Kommunen tolker det som at det er pedagogisk bemanning som
er ment og at en barnehagelærer (stillingskode 6709) dekker dette kravet, og at det ikke er
stillingskoden som er viktig.
Det er blitt avholdt et tvistemøte mellom UDF Porsgrunn og Porsgrunn Kommune hvor
denne uenigheten er skriftliggjort i en uenighetsprotokoll. Denne protokollen er sendt til UDF
sentralt hvor de vurderer å prøve denne saken i retten. Protokollene fra kommunene skal
brukes når de kjører denne saken. Vi avventer spent resultatet.

Handlingsplan og årsmøtesaker fra vårt årsmøte og fylkesårsmøte
Alle våre saker gikk igjennom og blir behandlet videre. Enten blir de sendt videre til
Landsmøtet eller blir jobbet videre på andre måter på fylket. Fylket vil fremme noen av
sakene selv, noen vil de stemme over etter det årsmøtet vedtok. Handlingsplanen vår er
laget etter blant annet årsmøtesaker. Denne blir oppdatert ettersom det blir satt i gang tiltak
eller ved andre endinger.

Medbestemmelse og drøfting
skolene har nedsatt tid pr. uke for å gjøre jobben sin som tillitsvalgt. Det bør settes en plan
for medbestemmelse/drøfting også i barnehagene, skole har stort sett hver 14.dag.
Tillitsvalgte skal tidlig nok bli involvert i saker de kan/skal ha en mulighet til å uttale seg om
eller være med å avgjøre. Ta opp ting i klubbene før det skal opp til drøfting, slik at
medlemmene har en mulighet til å få si sin mening om det. (store saker) Man har blitt valgt
på tillit og har mandat til å ta avgjørelser på vegne av de andre medlemmene.
Viktig å merke seg at uformelle møter – samtaler på pauserommet o.l ikke dekker behovet
for medbestemmelse og drøfting.

Kompetanseutvikling
Jobber for at praksis skal bli lik i alle barnehager, ikke lokale avtaler.

Annet
- ble utdelt en brosjyre om overgangen barnehage-skole.
- på møter eller kurs kan tida vi har også brukes til praktiske ting, som for eksempel å sjekke
Min side eller oppdatere seg på andre fagforeningssaker. Si i fra på forhånd hvis dette er et
behov eller et ønske.

Saker fra barnehagene
Forskjøvet arbeidstid:
-dette blir tatt opp i medbestemmelse med Inger Lysa og Geir fredag 5/6.
- litt problematisk med at ped.leder er delegert ansvaret med vakter og bytting ved eventuell
vikar.
- jobbe for andre løsninger?
- utfordringer med gjennomføringer i barnehager; økonomi, mindre fleksibilitet.
- viktig å jobbe for en ordning/praksis som er lik i alle barnehager. Ulike løsninger skaper
misnøye og irritasjon.
- forskjøvet arbeidstid er nedfelt i Hovedavtalen.
Penger for studenter:
- penger man har tenkt å bruke til studietur har blitt tatt av kommunen for å dekke
underskudd.
- man kan ikke øremerke pengene, dette oppleves urettferdig.
Arbeidstøyavtalen:
- mener at alle skal ha rett på pengene i klesgodtgjøring, ikke bruke hele potten på en vikar.
Ikke andre som skal vurdere hva som er den enkeltes behov. Misnøye med Protektiv som
leverandør.
- Avtalen som ble gjort med Protektiv har ikke blitt som det var tenkt. Avtalen har blitt
forlenga uten at den har blitt evaluert.
Denne saken er ikke ferdig, skal evalueres. Protektiv har vunnet anbudet og må skaffe tøy til
alle. Det må man si i fra om. Gi beskjed til UDF hvis dette ikke skjer.
Lønnsansiennitet:
Hvis man har jobbet noen år, tar noen år fri, begynner man på 0 igjen da? Nei, avhengig av
hva man har jobbet med i mellomtida. Har man spørsmål vedrørende slike saker, så send en
henvendelse skriftlig , så skal vi sjekke det ut.