Redusert foreldrebetaling i barnehage

Redusert foreldrebetaling i barnehage – informasjon om nye retningslinjer fra 1.5.2015
Stortinget vedtok 17.4.2015 en endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
Endringen innebærer at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en
barnehageplass. I praksis betyr dette at husholdninger med lavere bruttoinntekt enn
kr 473.000 (1. mai 2015) kan søke om reduksjon av foreldrebetalingen. Ordningen er
søknadsbasert.
Foreldrebetalingen er i tillegg begrenset av maksimalprisen, som er kr. 2.580 per måned for
hel plass fra 1.5.2015. Betaling for kost kommer i tillegg. Inntekten det skal beregnes etter er
skattepliktig kapital- og personinntekt.
Endringen av forskrift om foreldrebetaling i barnehager følger her.
§ 3 Moderasjonsordninger
Nytt tredje til sjette ledd skal lyde:
Kommunen skal ha ordning som kan tilby fritak for eller reduksjon i foreldrebetaling.
Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens
samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt, og være begrenset
oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling etter §1. For andre, tredje og flere barn settes
foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50
prosent av foreldrebetalingen for første barn.
Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.
Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller
personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse eller ved
vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søker
legge frem annen dokumentasjon for inntekt.
Som en husholdning etter tredje ledd regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som
samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et
ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast
hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har
samme folkeregisteradresse som barnet.
Søknad
Foreldre som mener de har krav på redusert betaling må søke om dette. Det fattes vedtak for
ett barnehageår om gangen.
Frist for å søke redusert betaling er 15. mai for framtidige barnehageår. For mai og juni 2015
og barnehageåret 2015/2016 settes søknadsfristen til 1. juli 2015.
Ved tildeling av barnehageplass i løpet av barnehageåret er fristen 2 uker etter oppstart i
barnehage.
Søknader mottatt etter disse frister får virkning fra den 1. i påfølgende måned forutsatt at
søknaden er levert barnehagen senest den 1. i måneden. Dersom det mangler dokumentasjon
til å kunne fatte vedtak om redusert betaling, gis søknaden virkning først fra det tidspunkt
dokumentasjonen var tilstrekkelig til å kunne fatte vedtak. Reduksjonen i foreldrebetalingen
vil komme til fratrekk på fakturaen for barnehageplassen.
Ved søknad skal skjema «Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage» benyttes.
Skjema finnes på www.ringsaker.kommune – Barnehager – Barnehageportalen. Forklaring til
skjemaet finnes på samme sted.
Søknaden leveres til barnehageleder i barnehagen der barnet har plass. Barnehageleder
videresender søknaden med bekreftelse på plassen.
I de tilfeller der barnehagen ligger i en annen kommune enn Ringsaker sendes søknaden til
rådmannen i Ringsaker, postboks 13, 2381 Brumunddal med bekreftelse på plassen fra
barnehagens leder.
Dokumentasjon
Husholdningens siste års selvangivelse(r) skal legges ved søknaden. Dersom noe ikke er
registrert på selvangivelsen av skattepliktig kapital- og personinntekter, plikter søker å
opplyse om det ved søknad.
Dersom det ikke kan legges frem selvangivelse, skal søker legge frem annen dokumentasjon
for inntekt.
Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
For mer detaljert informasjon om hva som regnes som inntekt, husholdning, annen
dokumentasjon og muligheter for ny vurdering ved vesentlig og varig endring i inntekt vises
det til forklaring til søknadsskjemaet.
Som hovedregel skal søknaden gjelde for ett barnehageår.
Det er kommunen hvor barnet er folkeregistrert som skal behandle søknaden om reduksjon.
Søskenmoderasjon
Søskenmoderasjon i kommunale- og private barnehager er som følger:
 For barn nr.2 (nest eldst) gis det en reduksjon på 30 %.
 For barn nr. 3, 4 osv. gis det en reduksjon på 50 %.
Søskenmoderasjon gjøres gjeldende uavhengig av om barna går i ulike barnehager i
Ringsaker og beregnes ut fra fastsatt sats på det eldste barnet (etter at redusert sats er
innvilget).
Klage
Vedtak om fastsettelse av foreldrebetaling i barnehage for det enkelte barn kan påklages til
kommunens klagenemnd.