Uegnet til arbeid i EFTA

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
• • Afsmptct i Nordsia Arbeiderlag
henstiller til Helgeland Bilruter om (\
utvide ordningen med milj~)kort til ti
omfatte :-.t~)rrc dekr av næronmi.denc
til Mo. Grensen bør utvides fra ni ti!
15 kilomter fra Mo sentrum. De reduserte billettinntektene ved de ne kan
kompenseres ved at flere t<lr bussen.
Ar"Ill~Hl'l her ng~~l "l'I."J...;IIlL't \ ur
dere ti ~e-tte opp ~CIlC k \'l'ldshu~",cr og
nattbusser fredager
og: l~'rdagl'r
inncnfnr dd ",anUlle lllllr~ldL'l. Hcn",d...ten er a gi folk, kansJ...jc særlig ungdom. anledning til il la del i alTillIgcmenter og uteliv i Mo.
Uegnet til
arbeid i EFTA
Synnøve Fjellbakk
Taftø er uegnet til å
ha oppgaver knyttet
AlIlha.\:-.adør Sd mer ~a kopI
av brevet samme dag. Samtidig
fikk han vite at hun hadde tenk l
;1 holde el innlegg I 1-'I"UPPl"1l
til EFTA. Uet slar
hun kdcl 0111 Il V li kL' Iilllke[ hUll
Oslo Byrett fast i en
dom i en injuriesak
hun har reist mot
ambassadør Erik
Selmer som var leder
for den norske
EFTA-delegasjonen i
Geneve.
haude Olll hvorfor hun ikke hle
tilbudt stillingen. Selmer nektet
IH:IlIlC it gjøre uet. Hun godto"palL'gget unJer forutsetning <1\
at Selmer ~ty·Hlet henne~ kandidatur til .'itillingcn som administrasjonsdirektør, noe Selmer
avslo. Til tross for pålegget
refererte hun dder av innlegget
«på personlig basis» for kolleger i EFrA.
Dctte n:sultcTlc i al <ullha:-.\ador Sclma skrev bre\' lil utellriksdepartementet hvor han
anmoder at hun får andre oppgaver i departementet. I hrevet
mener han hun ikke er egnet til
ii ivareta norske interessert i
EFrA,
Hun hk heordret hjem ril
grunnlag av brevet fra Selmcr.
Taft0 I"l'isle injurk~ak mot
Selmer etter han i cl brev til
SN
O
Utenriksdepartementet ha Olll
at hun måtte få andre arbeidsoppgaver.
l I ')X0 hle Synnøve i"Jellhakk Tartø beordret til tjeneste
som første ambassadesekretær
ved Norges faste delegasjon i
Geneve. Oppgavene var hlant
annet Norges forhold til EFrA.
Sommeren 1991 hlc stillingen
som leder av EI·TA.\ adllllni~
Irasjonsavdeling Iysl ledig. Stillingen hadde hetegnclsen aumini~trasjonsdirektør og Tan~} \'~II
en av tre norske s0kere. J okloher 1001 trakk hun s(lknaden. l
el brev lil formanncn i EFf As
råd :-.krivcr hun at hun ikke Cf 1
sland til [I arheiue i el sy~ICJll
hvor vanlige prosedyrer ikke
hlir latt hensyn lil. Brevet ble
skrevet elter al hun har fått vite
at ell Ilordmann Lr tilhuut dcn
kdit!e slilhngcn til lro:-.s for al
han ikke har. HUll :-'l'ndtc kopi
<1\ hrC\'el til alle EFTA-delegasjoncne og til EFTA~ gcncral-
Oslo byrett slår fast at Synnøve Fjel/bakk Tafto er uegnet til å inneha verv; EFTA.
~ckrelær.
il
II
1
Uegnet
Dl" \ ~{/ hlimt ,Wild uhagllcl
om at hun var uegnet til a i\'<l-
reta norske interesser i Ef-lA
hun forlangte mortifisert i reltcn sammen, med utsagnet om
at brevet lil EFrAs leder føyer
seg inn i rekken av hendelser
hun har fått ~kriftlig påtale for.
f fetten hevdet hun at utsagnene fra Selmer skadet hcnnc~
godc navn og rykte.
Retten sHlr fast al hrevet hun
\l'ndlL EVrA..... leder var en
l\legd slcrk kntikk ;1\ EFrA.
l-:ttcr:-,oll1 nor~ke myndi!!hcll'l
ikke <.;tpHcl hrc\ cl. finner ikke
reltcIl del u . . . annsynlig at brcvt'1
har !:ivekket henne." liJlit overfor
EFT.. \. Del hjelper ikke at hun
opptrer
som
pri vatpersoo.
Allerede på UtenriksJepartemenlcls aspirantkurs blir i.l!-opiran lene gjort oppmerksom på at
de har innskrenket ytringsfrihet. Hennes orrf~1r.\d o\TrfO/
"lIlh;I"'\;I(I~)f'L'1I og dell ~lvngL'
delegasjonen, ved å ikke rette
seg
ct tcr
amhassad~1rcns
pålegg, har redusert hennes tillit innad i EFrA-delegasjonen.
Retten finner det også bevist
at hun har fått påtale ved to
anledninger. Første gang da en
vaskekone ved ambassaden i
Berlin ble sagt opp av sikkerhetsmessige
årsaker.
Taftø
engasjerte seg da sterkt på vaskckonas side. Andre gang var
da hun i en artikkel i Dagen
Næringsliv stille seg svært kritisk til norsk bistandspolitikk.
Retten finner også at hun har
foretatt seg kritikkverdige ting
før hrevet ble sendt, forhold
ambassadøren ikke kjente til.
Retten finner det dermed bevist
at beskyldningene mot henne er
riktig",
Retten
frikjenner
derfor
ambassadør Selmer og de
pålegger Synnøve Fjellbakk
Taflø ii dekke hans saksomkostninger på 53.725 kroner.
Magnus Opsahl