Advokat Svein Sulland, Selmer

HR-2016-761-A
REITANDOMMEN
Holmsbuseminaret
1.september2016
AdvokatSveinSulland
Overordnet om Høyesteretts motivasjon
· Redusereantalltvisteretterbuofl.§ 41og
hvtjl.§ 32
· Etønskeomsterkerebeskyttelseav
forbrukere ennhvarettspraksisharlagt
opptil
· Allrisikoformisforståelserleggespå
entreprenøren
Advokatfirmaet Selmer DA
}
}2
Totalteks anførsler
· Avtalen:Renavtaleomregningsarbeiderutentilknyttetprisoverslag
· Forarbeidene ogomfattendepraksisfralagmannsrettene(ca.25avgjørelser)giranvisningpå
enkonkretvurderingavomdetforeliggeretprisoverslag.Utgangspunktitremomenter:
− Ot.prp.Nr.29(1988-89)s.95-96:
«[…]Momenteravbetydningvedvurderingenavenprisangivelseskaraktervilbl.a være
ombeløpeteroppgittmuntligellerskriftlig,ihvilkengradarbeidetsomfangharvært
avklart vedprisangivelsenogpartenesholdningunderarbeidetsutføring.«
· Prisantydningenvarskriftlig
· Arbeidetvaruavklart
· Løpendeprosjekteringogendringeravarbeideneunderveis.Ingenbrukavbudsjettenemht
faktureringogutviklingavarbeidene
· Budsjetteneskullerevideresetterhvertsomprosjekteringenutvikletseg
Advokatfirmaet Selmer DA
}
}3
Høyesteretts vurderinger
· Generelleuttalelseriforarbeideneomforbrukervern
· Avsnitt54:
"Detsomherergjengitt,girklartuttrykkforbehovetforforbrukervern pålovens
område,ogatrettstekniskklareogenklereglererviktigfordettevernet.Forutenå
væreretningsgivendeforutvalgetsutformingavlovforslaget,mådisseuttalelseneom
lovformåletogsåtilleggesvektvedlovtolkningen."
· DetremomentenefraforarbeidenesiteresavHøyesterett,mensesbortfra.Detrettsteknisk
enkleogklareforbrukervernetgårforankonkretrimeligvurdering.
Advokatfirmaet Selmer DA
}
}4
Budsjett 1 – August 2010
· Énside
· Rundesummer
· AnførtiankentilHøyesterettatdetteikke
utgjordeetprisoverslag.Endretiretten
Advokatfirmaet Selmer DA
}
}5
Budsjett 2 – desember 2010 – Anført som prisoverslag
Advokatfirmaet Selmer DA
}
}6
Budsjett 3 – August 2011
· Avsnitt65:
«ParteneharforHøyesterettdrøftet dettesom
etspørsmålomettellerflereavbudsjettene
Totaltekoversendtetilprosjektleder,eråanse
sometprisoverslag.Jeganserdettilstrekkeligå
tastillingtilombudsjettetsombleoversendt23.
august2011eråansesometprisoverslag.Dette
budsjettethadde– somjegharnevnt– samme
hovedpostersombudsjettetfra2010,mennå
medspesifikasjonavmengderunderhver
hovedpost."
· Unøyaktig?
· Budsjett4,september2011,inneholderenkelte
nyeposterknyttettilledlys iskap,tilleggca.kr
852000.
Advokatfirmaet Selmer DA
}
}7
Forholdet mellom budsjettene
· Høyesterettvelgernr.3,utenåkommenterebetydningenavdeandrebudsjettene.
· HarHøyesteretttenktpåbetydningenavåvelgeutettavfirebudsjett?Hvamed15%?
· Kanbudsjett4ansesforåværeetrevidertprisoverslag,elleretendringskrav?
Advokatfirmaet Selmer DA
}
}8
Uavklart arbeidsomfang og åpne poster
· Avsnitt67
«Atprosjekteringenfremdelespågikkogendelpostervaråpneellersattinull,erikke
tilhinderforåansebudsjettetoversendt23.august2011sometprisoverslagforarbeidenesom
erprissattibudsjettet.Atdetkanværeusikkerhetomomfangetavdissearbeidene,ernormalt
ikkeisegselveninnvendingmotenslikkonklusjon.SomnevntiNOU1979:42side97 erdetnår
deterusikkerhetvedomfangetavarbeidetatprisoverslagvanligvisforekommer.Utenslik
usikkerhetviloppgittprisgjerneværefastpris.Prisoverslagetknyttersegbaretildeprissatte
arbeidene."
Summenav
enkeltstående
prissattearbeider
Åpne
beskrevne
poster
Prisoverslag
Forbehold
Advokatfirmaet Selmer DA
Åpne,ikke
beskrevne
poster
Ikkemedtatte
poster
Ikkeprissattearbeider
}
}9
Betydningen av forbehold
· Avsnitt69
"IensliksituasjonmåtteTotaltek[…] hatattforbeholdomatprisopplysningenikke
skullehattbindendevirkning,foratdenikkeskalansesåværeetprisoverslag."
· Tidligerebleslikeforbeholdinnfortolket– månågjøresmeruttrykkelig
· Alternativtilforbehold:Klareforutsetningerogavgrensningerfraentreprenøren
Advokatfirmaet Selmer DA
}
} 10
Er det lenger aktuelt å gi prisopplysning om totalen
ved regningsarbeid?
· Hvorforskalenentreprenørgiprisopplysningnårdetikkekangisfastpris?
· Rammeneharblittsnevrere.
− Nedjusteringenfra25%(NOU)til15%sombegrensningstrammetinnrisikoenforentreprenøren
− Prisopplysning/Prisoverslagerirealitetenen«fastprislight»
Forpliktende
prisopplysninger
NOU:+25%
Advokatfirmaet Selmer DA
Buofl og
tidligere
praksis
}
Reitandommen
} 11
Kontaktinformasjon
Oslo
Trondheim
Besøksadresse:Tjuvholmenallé1
T:+4723116500
Besøksadresse:Kjøpmannsgata52
T:+4723116500
AdvokatfirmaetSelmerDA
Postboks1324Vika
0112Oslo
AdvokatfirmaetSelmerDA
Postboks869
7409Trondheim
E:[email protected]
W:selmer.no
12