KONTRAKTER FOR PROGRAMVAREUTVIKLING

KONTRAKTER FOR
PROGRAMVAREUTVIKLING
Ståle L Hagen
UiO
20. april 2016
www.selmer.no
Praktisk kontraktsrett
”En kontrakt er en avtale som mellom partene etablerer en bindende forpliktelse 3l å gjøre eller å unnlate å gjøre noe” ·∙ Tilbud + Aksept = Avtale ·∙ Ingen formkrav :l de fleste typer kontrakter − Muntlig / SkriAlig / Konkludent adferd / Pre-­‐kontraktuelt ansvar ·∙ Kontraktens innhold − Partene / Leveransen / FremdriAsplan − Bistandsforpliktelse / Spesifisert resultat / Definert tjenestenivå eller kvalitet − Variabel pris / Fast pris / Målpris / Ytelsesbasert pris Advokatfirmaet Selmer DA
} Doc. ref.:
} 2
Valg av kontraktstype
”Avoid the tail wagging the dog” ·∙ Leveransen skal bestemme kontraktvalget, ikke motsaP… 1)  Hva skal leveres? 2)  Hvordan skal det leveres? 3)  Hvilket ansvar skal leverandøren påta seg? 4)  Hvilken usikkerhet skal plasseres hos leverandøren? 5)  Prismodell? 6)  Valg av kontraktstype Advokatfirmaet Selmer DA
} Doc. ref.:
} 3
Kontraktkategorier
·∙ ”One :me off” kontrakter ·∙ Rammeavtaler ·∙ Løpende tjenestekontrakter ·∙ Samarbeidsavtaler ·∙ ”Garan:er” Advokatfirmaet Selmer DA
} Doc. ref.:
} 4
Noen "kontraktstyper"
·∙ Kjøp ·∙ Lisensiering ·∙ Programvareutvikling ·∙ Leveranse / prosjekt ·∙ Konsulentbistand / -­‐oppdrag ·∙ Vedlikehold / support ·∙ DriA / outsourcing Advokatfirmaet Selmer DA
} Doc. ref.:
} 5
Anskaffelsesprosessen – Tradisjonell modell
1)  Behovsiden:fisering / Kravspesifisering 2)  Forespørsel 3)  Tilbud 4)  Evaluering / Forhandlinger 5)  Kontraktsinngåelse 6)  Kontraktsforvaltning 7)  Kontraktsavslutning Advokatfirmaet Selmer DA
} Doc. ref.:
} 6
Anskaffelsesprosessen – Smidig modell
·∙ Forespørsel ·∙ Tilbud ·∙ Evaluering / Forhandlinger ·∙ Kontraktsinngåelse ·∙ Behovsiden:fisering / "Kravspesifisering" ·∙ Kontraktsforvaltning ·∙ Kontraktsavslutning Advokatfirmaet Selmer DA
} Doc. ref.:
} 7
Utfordringer i store IT-prosjekter
·∙ Uklar målsefng og manglende avgrensning ·∙ Udefinerte suksesskriterier ·∙ Usikkerhet håndteres ikke underveis ·∙ Mange endringer underveis, både funksjonelt og organisatorisk ·∙ Systeminnføring blir undervurdert -­‐ betydelige krav :l oms:lling i organisasjonen ·∙ Manglende kompetanse og prosjekterfaring hos deltagerne ·∙ Dårlig kommunikasjon mellom kunde og leverandør ·∙ Prosjektene blir for store og komplekse ·∙ Erfaringer underveis blir ikke :lstrekkelig hensyntaP Advokatfirmaet Selmer DA
} Doc. ref.:
} 8
”It’s not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the most responsive to change” Charles Darwin, 1809 - 1882
Advokatfirmaet Selmer DA
} Doc. ref.:
} 9
Kontrakter for programvareutvikling
•  Fossefall utvikling / Resultatansvar •  Spesifisert resultat •  Fast pris •  Forutberegnelighet •  Ressurskjøp / Bistandsforpliktelse •  ”Body hire” •  Betaling for fak:sk påløpt :d og kostnader (uten risikopåslag) •  Behov for sterk styring fra kunden •  Itera:v gjennomføringsmodell / "Serie-­‐fossefall" (PS2000) •  Definert gjennomføringsmodell som absorberer læring •  Målpris •  Krevende kontrakt for begge parter Advokatfirmaet Selmer DA
} Doc. ref.:
} 10
PS2000 – Hvordan det startet…
·∙ Forskningsprogram om prosjektstyring 1994 – 2000 − Ledet av forskningsmiljøer og universitet − Sponset av forvaltningen og sentrale kommersielle aktører − Gjennomført i samarbeid mellom akademiske miljøer, forvaltningen og kommersielle aktører ·∙ Og så var det et lite prosjekt innenfor programmet… − …evaluering av hva som går galt i store og kompliserte prosjekter for programvareutvikling − …utviklet en gjennomføringsmodell basert på ”best prac:ces”, og − …bygget en kontraktsmodell for itera:ve programvareutviklingsprosjekter basert på gjennomføringsmodellen ·∙ PS2000 kontrakten har vist seg å kunne bidra :l gode resultater gjennom mer enn 15 år, men da må den brukes som forutsaP… Advokatfirmaet Selmer DA
} Doc. ref.:
} 11
Utfordringer og løsninger (i PS2000)
U"ordringer Løsninger (i PS2000) Ikke prak:sk mulig å spesifisere leveransen Kontraktsregulering av gjennomføringsmodellen Fokus på konflikthåndtering, ikke samarbeid Regulering av samarbeid styrende, konflikthåndtering ble underordnet Posisjonering og sub-­‐op:malisering Målpris med felles kommersielle interesser Kundens rolle uavklart Kundens medvirkning og ansvar regulert Sta:sk spesifikasjon Itera:ve prosesser hvor læring absorberes underveis Manglende håndtering av usikkerhet Kontraktsregulering av usikkerhetsmatrise Mangel på mo:verende elementer Incen:vordninger definert Advokatfirmaet Selmer DA
} Doc. ref.:
} 12
PS2000 - Kontraktstruktur
·∙ Del I -­‐ Kontraktsdokument − Iden:fiserer partene, bilag og evt avvik :l Del II ·∙ Del II -­‐ Generelle kontraktsbestemmelser − Alle generelle prinsipper og føringer, samt juridiske be:ngelser ·∙ Del III -­‐ Bilag − Konkret regulering av den spesifikke leveransen − Bilagene er forhåndsulylt så langt som mulig Advokatfirmaet Selmer DA
} Doc. ref.:
} 13
Iterativ modell – PS2000
Advokatfirmaet Selmer DA
} Doc. ref.:
} 14
PS2000 – Sentrale prinsipper
·∙ Fokus på vellykket prosjektgjennomføring ·∙ Visualisering og regulering av gjennomføringsmodellen ·∙ Absorberer læring underveis i gjennomføringen ·∙ Balansert fleksibilitet og forutsigbarhet ·∙ Deling av kommersiell risiko gjennom målprismodell ·∙ Integrert samarbeid og håndtering av usikkerhet Advokatfirmaet Selmer DA
} Doc. ref.:
} 15
Bruk av PS2000
·∙ Økende erkjennelse av ulordringene med å utarbeide kravspesifikasjon før kontraktsinngåelse i store og kompliserte programutviklingsprosjekter ·∙ Den første norske kontraktstandarden som regulerer gjennomføring ePer itera:ve prosesser ·∙ Ulormet slik at den kan benyPes av både private og offentlige aktører ·∙ Vil være spesielt godt egnet for programutviklingsprosjekter som preges av usikkerhet ·∙ PS2000 er en krevende kontraktsform som forutsePer :lstrekkelig kompetanse og kapasitet hos både kunde og leverandør Advokatfirmaet Selmer DA
} Doc. ref.:
} 16
PS2000 - Suksesskriterier
·∙ Profesjonell og dedikert kunde og leverandør ·∙ Lojalitet mot kontraktens prinsipp og gjennomføringsmodell ·∙ Åpenhet, :llit og respekt ·∙ Beslutningsdyk:ghet ·∙ Evne :l å prioritere bort mindre vik:g funksjonalitet ·∙ Valg av rik:g leverandør Advokatfirmaet Selmer DA
} Doc. ref.:
} 17
Det smidige manifest (2001)
Personer og samspill fremfor prosesser og verktøy Programvare som virker fremfor omfaPende dokumentasjon Samarbeid med kunden fremfor kontraktsforhandlinger Å reagere på endringer fremfor å følge en plan Advokatfirmaet Selmer DA
} Doc. ref.:
} 18
Produktkø
Kontrakt
Advokatfirmaet Selmer DA
Etableringsprosjekt
Brukerhistorie1
Brukerhistorie2
Brukerhistorie3
Brukerhistorie4
Brukerhistorie 5
Brukerhistorie 6
Brukerhistorie7
} Doc. ref.:
Sprint = Samling av
brukerhistorier
Definition of Done
Smidig metode
} 19
"Den perfekte programvareutviklingskontrakten"
…avhenger av bruksområde, men vil kunne være: • Fossefall; når resultatet er klart spesifisert, og omfang og kompleksitet er begrenset • Ressurskjøp; når det skal utvikles ePer smidig metode eller resultatet av andre grunner ikke er klart definert • Itera:v modell; når resultatet kan defineres på overordnet nivå og partene er enige om å følge en avtalt gjennomføringsmodell hvor resultatet i hver delleveranse spesifiseres underveis • En smidig kontraktsmodell hvor leverandøren aldri overtar det kontraktuelle ansvaret for funksjonaliteten… Advokatfirmaet Selmer DA
} Doc. ref.:
} 20
Kontakt
Advokalirmaet Selmer DA Ståle L Hagen, advokat / partner [email protected] +47 934 90 842 Advokatfirmaet Selmer DA
} Doc. ref.:
} 21