Overlevering av prosjekt. Erfaring med nye og rehab bygg

Overtagelse og drift av
bygninger?
Overlevering av prosjekt. Erfaring med nye og rehabiliterte bygg - Erfaringer fra prosjektgjennomføring, ble bygget ferdig?
- Hva og hvor er forbedringspotensialet?
- Overlevering av bygg i fremtiden, bør vi endre vårt fokus?
Helsfyr hotel, Oslo
21. - 22. september 2015
Gunnar B Solbjørg
Gunnar B Solbjørg, Forsvarsbygg
Blinkenprisen 2011
Kategori:
Nyskapning
Enovaprisen 2013
Forsvarsdepartementets
miljøpris 2013
HVA ER FDV?
Statisk FDV
Dynamisk FDV
HVA ER FDV-DOKUMENTASJON
 Anleggsbeskrivelse
 Kravspesifikasjoner
 Materialspesifikasjoner
 Betjening og Drift
 Vedlikehold
 Feilsøking
 Kontroll- og Målerapporter
 Reservedelsliste
 Fotografier
 Tegninger









Tegninger for alle fag
Brannteknisk dokumentasjon
Infrastruktur
Levetidsbetraktninger for elementene i bygget/anlegget
Kapasiteter på vann / avløp / personbelastning / strømtilførsel osv.
Oversikt over konsesjoner
Oversikt over reguleringsbestemmelser som kan gi bruksbegrensninger
Oversikt over lover og forskrifter som er brukt (versjonsoversikt)
Risikovurderinger
HVORFOR trenger vi FDV
dokumentasjon?
Fordi:
 Korrekt FDV dokumentasjon gir rett Drift og Vedlikehold
 Korrekte tegninger og teknisk dokumentasjon gir rett husleie
 Rett dokumentasjon reduserer feilprosjektering ved ombygging
 Alle aktører krever rett grunnlag (FDV-dokumentasjon) for å
gjennomføre oppdrag
 Ved ett fastsatt system kan det enkelt sjekkes at vi mottar rett
dokumentasjon (det vi har betalt for)
 Det er krav i lover og forskrifter til dokumentasjon!
Hva er konsekvensen ved ikke å ha
FDV-dokumentasjon?
”Vi har jo klart oss uten i 300 år!”
Fare for skade, helse og miljø
Ikke effektiv drift og vedlikehold
Kostnadsdrivende/ulønnsomt
Mange unødvendige avvik
Dårlig omdømme
Straffbart - bøter?
Tillegg/Endringer og FDV
1.
2.
3.
4.
5.
Hvem har initiert endringen
Hvorfor skal vi endre utførelsen
Hvilken fordel gir dette for byggherren
Hvem skal betale for endringen
Hvorfor skal vedkommende betale for
endringen
Hva er god FDV-leveranse
Forventninger:
Ferdig prosjekt
Kommunisert
Lover/Regler
Normer/Kultur
Beskrivelsen
Manglende kunnskap
Tidligere erfaring
Overeksponert Realisme
Fra KS
Øst
Vest og
Oslo
Nord
Dagens BA (FDV)-dokumentasjon
BA-dokumentasjon
BA-dokumentasjon
BA-dokumentasjon
SJEKKLISTE
FOR KONTROLL AV B/A-DOKUMENTASJON LEVERANDØR
Nr
1.
Sjekkpunkt
Beskrivende tekst
Anleggsbeskrivelse
1.
1.
Kravspesifikasjone
r
Materialspesifikasj
oner
Betjening/Drift
1.
Vedlikehold
1.
Feilsøking
1.
1.
Kontroll/målerapporter
Reservedeler
1.
Fotografier
1.
Tegninger
1.
1.
1.
1.
1.
1.
Kommentar
SJEKKLISTE
FOR KONTROLL AV B/A-DOKUMENTASJON
levering i samsvar med kontraktsdokumentet og retningslinjer for innsamling av BA-dokumentasjon.
Nr
Sjekkpunkt
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
Er generell informasjon levert
Er orientering fylt ut
Er data registrert i h.t. Forsvarsbygg sin
mal

Anleggsbeskrivelse

Kravspesifikasjoner

Materialspesifikasjoner

Betjening/Drift

Vedlikehold

Feilsøking

Kontroll-/målerapporter
Entreprisenr
Entreprise

Reservedeler

Fotografier

Tegninger
Er branndokumentasjon lagt inn i BA-dok
1.
1.
Er innmåling lagt inn i BA-dok
Er dokumentasjon gjennomgått i h.t. krav
1.
1.
Er det gitt tilfredsstillende opplæring
Er «som bygget»- tegninger levert arkivet
1.
1.
1.
Er CD levert
Foreligger papirdokumentasjon
Er dokumentasjon levert markedsområde
OK
Mangler
helt
Må kompletteres
Entreprenør/konsulent
Speielle anlegg
 FAT – program
 SAT – program
Anlegg av operativ
art som:
Varslingsanlegg
Operative sentraler
Retur
konsulent
Adresse
Retur
Ikke
entreprenør relevant
Telefon
Kommentar
Telefax
Kontaktperson
GODT NOK I DAG?
Ikke nok fokus fra sentralt og lokalt hold, samt
uavklart ansvar
Holdningene til FDVU-dokumentasjon
Ikke nok ressurser og kompetanse ute til drift og
forvaltning
Ingen rutiner som gjør det enkelt å fanget opp
endringer
FDV dokumentasjonen er ikke hensiktsmessig søkbar
for fag og bruker
Landsdekkende likt!
 Hensiktsmessig og enkel systematikk for
hele Forsvarsbygg
 Kartlegge behovet for dokumentasjon /
format
 Hvordan gjøre dokumentasjonen
dynamisk – alltid oppdatert
 Enkel i bruk for den enkelte bruker
 Kunne snakke sammen med
eksisterende data-program
 Risikovurdering
Dataverktøy – hva ønsker vi?
Dekker de relevante områdene i byggets livsløp
 Prosjektering
 Bygging
 Ferdigstilling
 Garantiperiode / feilretting
 Normal drift
 Rehabilitering, osv.
Hvor går vi i fremtiden
Dokumentasjon i fremtiden
 Xspan er, og blir, vårt fremtidige produksjonssystem
 Dagens mal for BA dokumentasjon anbefales modernisert og
brukt frem til Building Smart, eller tilsvarende system, er
tilrettelagt for bruk i driftsfasen.
 ”Dokumentasjon i database” vil gjøre dokumentasjonen
tilgjengelig fra andre og fremtidige plattformer.
 Dokumentasjonen blir tilgjengelig via Internett (via Mobil og iPad)
Største utfordring er Sikkerhet – uten enkel tilgang vil det ikke
være suksess!
Mål for fremtidens FDV-dokumentasjon








Felles verktøy for bransjen?
Dekke byggets livsløp
Verktøy som automatiserer prosedyrene
Ulike grensesnitt for Design-/Byggfase og Driftsfase
Tilpasses BIM
Informasjonsbehandling
Så enkelt som mulig - men ikke enklere!
Enhetlig rapportering
Kontinuerlig funksjonskontroll – Økt effektivitet i drift!
Mål
 Bidra til at kontinuerlig funksjonskontroll blir en naturlig del av
–byggeprosessen
–ledelsen av DV i eksisterende bygg.
 Bidra til forbedring av inneklima
 og reduksjon av energibruk
–20-30 %
 Bidra til økt kompetanse
–innenfor utdanning og forskning
–hos bransjen
www.sintef.no/pfk
 Forutsetninger i byggefase skal dokumenteres i sluttdokumentasjon.
 Når driftsfasen starter, skal en rekke prosesser løpe parallelt og fortløpende i hele byggets levetid.
I prosessmatrisen kan man sette inn hvilken del av dokumentasjonen som skal brukes til hva.
 Dokumentasjonen fra byggefasen må tilpasses behovet som de enkelte prosesser i driftsfasen har.
Dette behovet må spesifiseres på en generalisert måte, basert på byggedelstabellen, og legges som
krav i FDV dokumentasjonen helt i starten av prosjektet.
Fremtidens fokus
 Satse på smart prosjektering
 Sats på smart drift
 Resultatet blir fleksible og endringsdyktige bygninger i hele
levetiden
 Slike tilpasninger gir oss lærende bygninger til å takle kulturelle,
sosiale og tekniske rammebetingelser:
 Kontinuerlig endringer av romtyper som kontor, møterom og lignende
 Tilpasninger til ny teknologi som IKT, prosesser og lignende
 Endringer i forhold til markedet, nye produkter, andre leietakere og lignende
Gunnar B Solbjørg
Lærende bygg
•Økt energiforbruk er ofte resultatet pga feil
dimensjonering av installasjoner i forhold til
bygningens fysiske utforming
•Learning by using og Learning by interacting
•Byggebransjen mangler erfaring innen
energioptimalisering
•Når det gjelder driften av lærende bygg er det særs
viktig å ha kompetent driftspersonell
•Hva med brukerne?
HVORFOR trenger vi FDV
dokumentasjon?
God dokumentasjon gjør
hverdagen enklere for oss alle!
Takk for meg
Den er god, det
skal vi huske på