Fagnotat av 5. november 2015 vedr

BERGEN KOMMUNE
Byutvikling/Etat for utbyggingsavtaler
Fagnotat
Saksnr.:
Emnekode:
Saksbeh:
Til:
BBU Stab v/ Ingunn Daae Hopland
Fra:
Etat for utbyggingsavtaler
Dato:
5. november 2015
200720658-459
ESARK-5120
VIFR
Kopi til:
Fagnotat. Justeringsavtale for Møllendalsveien 68 AS
Saken gjelder inngåelse av justeringsavtale mellom Bergen kommune og Møllendalsveien 68
AS.
Saksutredning:
Justeringsavtalen inngås med bakgrunn i byrådssak 1279/13. Saken gir en generell
redegjørelse for bruk av justeringsavtaler i Bergen kommune. Bakgrunnen for at byrådet stilte
seg generelt positiv til inngåelse av justeringsavtaler, var at slike avtaler vil redusere private
utbyggere sin merverdiavgiftskostnad i utbyggingsprosjekter.
I byrådssaken var det videre vektlagt at momsavtaler kan initiere til utvikling og vekst i
kommunen, samt medvirke til at det er mulig å gjennomføre mer helhetlige utbygginger.
Avhengig av hvilke tiltak/kapitalvarer justeringsavtalen gjelder, vil kommunen også få
eiendomsrett til arealer regulert til offentlig bruk.
Avtaler etter justeringsmodellen har ikke en forankring i plan- og bygningsloven. Regelverket
om prosess og offentlighet som gjelder for utbyggingsavtaler gjelder følgelig ikke for avtaler
etter justeringsmodellen. I byrådssak 1279/13 ønsket imidlertid byråden offentlighet også
rundt avtaler etter justeringsmodellen. På denne bakgrunn fattet byrådet følgende vedtak i
saken:
«Byrådet vil generelt åpne for at Bergen kommune kan inngå avtaler etter
justeringsmodellen, der dette viser seg å være hensiktsmessig. Avtalene inngås av byrådet».
Utgangspunktet for inngåelse av justeringsavtalen for Møllendalsveien 68 AS, er utbyggers
bygging av VA-anlegg på Møllendal. VA-anlegget er bygget i forbindelse med utbygging av
hovedsakelig leilighetsbygg innenfor planområdet for reguleringsplan Møllendal øst (planid.
19410000). Plankart med bestemmelser følger justeringsavtalen som vedlegg 1 og 2.
Justeringsavtalen gjelder overdragelse av justeringsrett til Bergen kommune, jfr. lov om
merverdiavgift § 9-3 og merverdiavgiftsforskriften § 9-3-4. Kommunen skal bruke VAledningene /kapitalvaren i avgiftspliktig virksomhet.
1
Bergen kommune har utarbeidet et justeringsskjema som følger som vedlegg 7 til
justeringsavtalen. Skjemaet inneholder detaljer omkring kapitalvaren, i tillegg til øvrig
informasjon som er nødvendig for at kommunen skal kunne foreta justeringen.
Justeringsskjemaet er attestert av revisor. Når justeringsskjemaet inneholder all nødvendig
informasjon og er attestert av revisor, legger Bergen kommune til grunn at all
bakgrunnsdokumentasjon er i orden.
Kapitalvarene er i justeringsskjemaet opplyst anskaffet og fullført i 2015 med overdragelse
samme år. Første justeringsperiode er 6. termin 2015 mens siste justeringsperiode er 6. termin
2024.
Anskaffelseskostnaden ekskl. mva er kr. 8 776 716 mens total mva utgjør kr. 2 194 179.
Justeringsberettiget beløp pr. år er opplyst å være kr. 219 117,90, jfr. justeringsskjema.
Utbygger betaler administrasjonsgodtgjørelse i samsvar med byrådssak 1142/15, dvs
tilsvarende 15 % av det årlig refunderte beløp, jfr. justeringsavtalens pkt. 7. Godtgjørelsen
betales ved at det gjøres fradrag når årlig refundert beløp overføres
utbygger. Årlig justering utbetales til utbyggers kontonummer som framgår av vedlegg 2.
De VA-ledninger som er en del av justeringsavtalen er overtatt vederlagsfritt av VA-etaten,
jfr. justeringsavtalens vedlegg 4. Dette samsvarer med byrådssak 1279/13 sin intensjon om
vederlagsfri kommunal overtakelse av eiendomsrett.
To originale og likelydende avtaler er vedlagt for signatur, jfr. vedlegg 1.
Anbefalt forslag fra Etat for utbyggingsavtaler
1. Byrådet godkjenner justeringsavtale med Møllendalsveien 68 AS
2. Byråden for byutvikling delegeres myndighet til å signere
justeringsavtalen på vegne av Bergen kommune.
Geir Haveraaen
etatssjef
Vibeke Frøyseth
rådgiver
Vedlegg:
1) To originale justeringsavtaler med vedlegg 1-8
2) Kontonummer
2