Økonomiregler for private barnehager og

ØKONOMIREGLER FOR PRIVATE
BARNEHAGER OG KOMMUNENS
TILSYN
Kommunesamling Bergen 2.juni 2015
1
Økonomi og tilsyn i private barnehager
Regler fra 1.1.2013
• Regler om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling
• Økonomiregler for private barnehager
• Bruk av økonomiske sanksjonsmidler ved tilsyn
2
Endringer i barnehageloven fra 1.1.2013
Eksisterende § 14
• Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager
Ny § 14a
• Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikkekommunale barnehager (hjemmel for økonomiforskriften)
Eksisterende og endret§ 16
• Tilsyn (nåværende første og andre ledd)
• Økonomiske reaksjonsmidler ved tilsyn ved brudd på § 14a (nytt
tredje ledd)
Ny § 16a:
• Bruk av økonomiske reaksjonsmidler ved brudd på §14a
3
Ny forskrift fra 1.1.2013
• Forskrift om regnskapsplikt for godkjente ikkekommunale barnehager (økonomiforskrift til
barnehagelova)
• Krav til regnskap, bokføring og dokumentasjon
• Revisjon
• Rapportering, opplysningsplikt og tilsidesetting av
opplysninger
• Klage
• §6 i forskrift om likeverdig behandling er oppheva
4
Bakgrunn for reglene
• Gradvis opptrapping av tilskudd til full (100%) likeverdig
behandling
• Sikre at likeverdig behandling gir likeverdig kvalitet
• Sikre at kommunalt tilskudd og foreldrebetaling i de ikkekommunale barnehagene kommer barna til gode
• Tydelig dreining i retning av flere aksjeselskap i de private
barnehagene
• Legge til rette for at de private eierne av barnehager også i
fremtiden kan ha et rimelig årsresultat
• Sikre at barnehagesektoren også for fremtiden vil ha seriøse
aktører som vil bruke offentlige tilskudd og foreldrebetaling til drift
av barnehager med høy kvalitet.
5
Behov for nye regler
Barnehageloven og forskrift om likeverdig behandling hadde ikke
regler om:
• Hvordan de private barnehagene skal bruke tilskudd og
foreldrebetaling
• Hvordan kommunen kan følge opp barnehagene gjennom
økonomisk kontroll eller sanksjoner
• Hvor mye eierne kan ta ut av verdier fra driften
• Salg av tjenester til barnehagen fra eier eller nærstående
• Gjennomføring av interne transaksjoner, fordi dette kan brukes som
en metode for skjulte uttak av verdier
6
Formålet med finansieringen
Nye regler er en nødvendig oppfølging for å
sikre at finansieringen i sektoren blir brukt
i samsvar med intensjonen og formålet, dvs
til:
• Likeverdig kvalitet
• Det beste for barna
i alle barnehager i landet
”Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal
komme barna i barnehagen til gode”
7
8
Økonomiregler for private barnehager
§ 14a: Krav til bruk av offentlige tilskudd og
foreldrebetaling
Første ledd
Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til
gode. Barnehagen kan ha et rimelig årsresultat. Dette innebærer at
følgende vilkår må være oppfylt:
a) Barnehagen kan bare belastes kostnader som direkte vedrører drift av
barnehagen,
b) Barnehagen kan ikke overfor eier eller eiers nærstående eller selskap i
samme konsern som eier belastes kostnader på vilkår eller med beløp
som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom
uavhengige parter, og
c) Barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per
heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager
9
§ 14a: Krav til bruk av offentlige tilskudd og
foreldrebetaling
Annet ledd
Som eiers nærstående menes nærstående som nevnt i aksjeloven § 1-5 første
ledd. Med konsern menes selskaper som står i slikt forhold til hverandre
som beskrevet i aksjeloven § 1-3.
Tredje ledd
Barnehageeier skal kunne dokumentere at offentlige tilskudd og
foreldrebetaling er brukt i samsvar med formålet i første ledd.
Fjerde ledd
Kongen kan gi utfyllende forskrift om krav til regnskap, revisjon, og
rapportering, krav til barnehagens dokumentasjon av bruk av offentlige
tilskudd og foreldrebetaling, og den ikke-kommunale barnehagens
opplysningsplikt om økonomiske forhold.
10
Rimelig årsresultat
Hvordan skal kommunen vurdere om vilkårene er oppfylt?
1. Hva er kostnader som vedrører driften?
2. Hva betyr det at kostnader belastet fra nærstående må
være fastsatt som om det var avtalt mellom uavhengige
parter?
3. Hvem er nærstående?
4. Hva betyr vesentlig lavere personalkostnad?
11
Kostnader som vedrører driften
Hvilke kostnader vedrører driften av barnehagen?
• Krav om relevante kostnader for barnehagedriften (udir)
• Kostnader for den barnehagedriften som kommunen har
godkjent etter barnehageloven
• Kommunen gir tilskudd til «ordinær drift» etter § 14, og
kostnadene som skal føres i regnskapet skal synliggjøre
ordinær drift
• Kostnader som ikke faller innenfor den godkjente driften
av barnehagen kan ikke kostnadsføres i barnehagens
regnskap
12
Transaksjon fastsatt mellom uavhengige parter
Hva innebærer at en transaksjon er fastsatt mellom uavhengige
parter?
• Krav om markedsmessige vilkår i handel med nærstående (udir)
• Vederlag i transaksjoner med eier eller eiers nærstående kan ikke
overstige alminnelige forretningsmessige vilkår og prinsipper
for fastsettelse mellom uavhengige parter
• Barnehagen må kunne dokumentere at transaksjonen ikke
innebærer overkompensasjon for ytelsen
• Ville prisen vært den samme dersom transaksjonen hadde blitt
gjennomført mellom uavhengige parter?
• Bestemmelsen rammer også lån med vilkår som er gunstigere
enn markedsvilkår
13
Nærstående og konsern
Nærstående til eier – aksjeloven § 1-5
1. Ektefelle og samboere, både til eier og til eiers slektninger jf. 2 og søsken
2. Slektninger i rett opp - og nedstigende linje og søsken; både til eier og eiers
ektefelle / samboer
3. Selskap der eier selv eller noen som er nevnt over, har bestemmende
innflytelse som nevnt i aksjeloven§ 1-3
Konsern – aksjelova § 1-3
1. Et aksjeselskap er et morselskap hvis det på grunn av avtale eller som eier av
aksjer eller selskapsandeler har bestemmende innflytelse over et annet
selskap
14
Vesentlig lavere personalkostnader
Hva er «vesentlig lavere»? (www.udir.no 30.10.2014)
• Kommuner med egne kommunale barnehager
• Kommunen må gjøre en konkret sammenligning av den private
barnehagens personalkostnader per heltidsplass med
personalkostnadene per heltidsplass i kommunens egne
barnehager av samme type
• Kommuner uten kommunale barnehager
• Personalkostnader per aldersjustert heltidsplass 2013 (TF-notat
37/2014:
• Ordinære barnehager kr 100.852
• Familiebarnehager kr 120.512
• Åpne barnehager (<16 t) kr 10.967; (>16 t) kr 20.532
15
Vurdering av personalkostnader
Momenter til vurdering
• Organisering av driften
• Egne tjenester eller kjøp av tjenester?
• Barn med særskilt tilrettelegging
• Hvor mange barn i barnehagen har behov for særskilt
tilrettelegging?
• Eiers arbeid i barnehagen
• Hvor mye kompensasjon for arbeid tas ut i utbytte?
• Andre forhold
• Er det andre lokale forhold som kan påvirke
personalkostnadene?
16
Barnehagens dokumentasjon
Prop. 98L:
Barnehageeier skal til enhver tid kunne dokumentere at
kostnader ført i barnehagens regnskap er i samsvar med
kravet i første ledd om at offentlig tilskudd og
foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode
Innholdet i dokumentasjonsplikten kan presiseres i
forskrifter …
17
Økonomiforskrift for private barnehager
18
Økonomiforskrift til barnehageloven
Innhold:
§ 1 Formål og virkeområde
§ 2 Krav til regnskap, bokføring og
dokumentasjon
§ 3 Revisjon
§ 4 Rapportering og opplysningsplikt
§ 5 Tilsidesettelse av opplysninger
§ 6 Klage til Fylkesmannen
§ 7 Ikraftsetting
19
§ 2 Krav til regnskap, bokføring og dokumentasjon
•
•
•
•
•
•
•
•
Resultatregnskap for hver barnehage som er godkjent etter
barnehageloven skal utarbeides av barnehageeier
Regnskapet skal vise alle inntekter og kostnader som gjelder
godkjent barnehagedrift
Inntekter og kostnader skal periodiseres iht. regnskapsloven § 4-1
Transaksjoner som ikke gjelder godkjent barnehagedrift skal holdes
utenfor resultatregnskapet
Regnskapet skal ikke belastes kostnader fra eier eller nærstående til
eier som overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige
parter
Regnskapet skal dokumenteres i tråd med bokføringslovens krav
Bokførte opplysninger skal kunne dokumentere at kravene i lov og
forskrift er oppfylt
Regnskapet skal kunne dokumentere at felleskostnader er fordelt
forholdsmessig i selskap med annen virksomhet i tillegg til
barnehagedrifta
20
§3 Revisjon,§4 Rapportering og opplysningsplikt,
§ 5 Tilsidesetting av opplysningar
•
•
•
•
•
Regnskapet skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor
Barnehageeier som kontrollerer (eier) ordinære barnehager med mindre
enn 20 barn eller familiebarnehager med mindre enn 10 barn, kan i stedet
velge en uavhengig regnskapskyndig
Barnehageeier skal hvert år sende inn opplysninger til kommunen og
KD om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Opplysningene
blir gitt i barnehagens resultatregnskap på standardisert skjema.
Kommunen kan til enhver tid kreve de opplysningene og den
dokumentasjon som er nødvendig for tilsyn
Dersom regnskapet bryter vesentlig med kravene til resultatregnskap i §
2, kan kommunen sette opplysningene fra barnehagen til side
21
Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager
•
•
•
•
Pliktig innsamling av kommunen som tidligere
Fram til nå hjemmel i statens bevilgningsreglement § 10
Fra 1.1.2013 hjemlet i økonomiforskriften § 4 Rapportering og
opplysningsplikt
Nytt skjema – endringer for 2013:
• Rapporteringsfrist utsatt til høsten
• Opplysninger om annen virksomhet enn barnehage
• Navn på foretaket / foretaksgruppen der barnehagen ev. inngår
• Antall barnehager som inngår i foretaket / foretaksgruppen
• Opplysninger om fordeling av administrasjonskostnader og
felleskostnader i foretak / foretaksgruppe
• Opplysninger om transaksjoner med nærstående
22
Årsregnskapsskjema
Innsamling av årsregnskap i BASIL 2013
• Alle poster der det foreligger
regnskapsopplysninger skal fylles ut
• Kommunen kan etterspørre manglende
regnskapsopplysninger
• Offentlige tilskudd (post 3400) – det er
barnehagens tall i det offisielle årsregnskapet
som skal benyttes
• Det er utarbeidet en standard
revisjonsberetning i BASIL
• Opplysningene i årsregnskapsskjemaet
brukes i forbindelse med arbeidet med nye
forskrifter om tilskudd fra 1.1.2016
23
Kommunens oppfølging og tilsyn
24
§ 16: Tilsyn – nytt tredje ledd
Første ledd (eksisterende)
«Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov.
Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold..»
«Hvis fristen for å rette pålegget ikke overholdes, eller hvis pålegget ikke lar
seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stengning..»
Tredje ledd (nytt)
«I stedet for eller i tillegg til stengning av virksomheten, kan kommunen
bruke økonomiske reaksjoner overfor ikke-kommunale barnehager
dersom krav etter § 14a, eller forskrift i medhold av samme
bestemmelse, ikke er overholdt.»
Fjerde ledd
«Vedtak om retting og stengning og vedtak om anvendelse av økonomiske
reaksjonsmidler kan påklages til Fylkesmannen»
25
§16a: Kommunens adgang til å anvende økonomiske
reaksjonsmidler overfor ikke-kommunale barnehager
Første ledd
Kommunen kan holde tilbake tilskudd til ikke-kommunale barnehager
eller redusere tilskudd i kommende terminer, dersom krav etter §
14a eller forskrift i medhold av § 14a ikke er oppfylt.
Andre ledd
Dersom tilskuddet er anvendt i strid med § 14a eller forskrift i
medhold av§ 14a, kan kommunen kreve tilbakebetaling av
tilskudd.
Tredje ledd
Tilbakehold av tilskudd, reduksjon i tilskudd eller tilbakebetaling av
tilskudd etter første og andre ledd skal stå i forhold til
regelbruddets art og økonomiske betydning.
26
Økonomiske reaksjonsmidler
Framtidige tilskudd etter § 16a første ledd
Ulike reaksjoner kan brukes til ulike regelbrudd
• Holde tilbake tilskudd
 Nødvendig eller god nok dokumentasjon mangler
 Foreløpig vedtak før alvorligere reaksjoner blir aktuelle
• Redusere framtidige tilskudd
 Krav i § 14a eller Økonomiforskriften er ikke oppfylt
Utbetalte tilskudd etter § 16a andre ledd
• Kreve tilbakebetaling av evt. tilbakeholde tilskudd
 Nødvendig og god nok dokumentasjon er ikke mulig å få
 Kommunen finner at barnehagen har brukt midlene i strid med § 14a
27
Økonomiske reaksjonsmidler
Tilbakebetaling av tilskudd etter § 16a andre ledd
• Krav om tilbakebetaling er strengere enn reduksjon av tilskott
• Mest aktuell ved tilbakebetaling etter § 10 i forskrift om likeverdig
behandling
• Barnehagen har rapportert feil tall og fått for mye utbetalt i tilskott
• Barnehagen avslutter virksomheten (konkurs)
• Ny eier overtar driftsansvaret for barnehagen
Omfang og bruk av reaksjonsmiddel etter § 16a tredje ledd
• Økonomisk omfang av misbruk av foreldrebetaling og offentlige tilskudd
• Hvor alvorlig bruddet på reglene er
• Ledelsen i barnehagen må handtere økonomiske reaksjoner slik at det ikke
går ut over barna
28
Juridisk metode i tilsyn og klagesaker
Retts-kilder:
Lov, forskrift,
forarbeid mv
Rettsregel
Vurdering
Konklusjon
Informasjon
Dokumentasjon
Faktum
Vedtak
29
Tilsyn med private barnehager
1.
Forberedelsesfasen
• Foreta områdeovervåking og risikovurdering
• Klargjøre rettslige krav
• Velge tilsynstema, tilsynsobjekt, tidspunkt og - metode
2. Undersøkelsesfasen
• Melde tilsyn
• Innhente skriftlig informasjon
• Gjennomføre stedlig tilsyn
• Vurdere faktum opp mot rettsregel
• Konkludere om lovbrudd
30
Tilsyn med private barnehager
3. Formidlings- og avslutningsfasen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utarbeide foreløpig tilsynsrapport
Gjennomgå tilsynsrapport i sluttmøte med barnehagen
Be om tilbakemelding fra barnehagen
Utarbeide endelig tilsynsrapport
Varsle pålegg om retting av lovstridige forhold
Vurdere barnehagens tilbakemelding om retting av lovstridige
forhold
Vedta pålegg om retting med frist for å etterkomme kravene
Følge opp at pålegg om retting er gjennomført
Avslutte tilsynet
31
Forberedelse av tilsyn
• Følge opp de private barnehagene, særlig økonomien
• Vurdere risiko for brudd på barnehageloven §14a og
økonomiforskriften
• Vurdere hvilke barnehage det er størst risiko i
• Innhente og be om dokumentasjon og informasjon
• Vurdere mottatt informasjon
• Velge ut hva kommunen skal føre kontroll med
• Velge tilsynsmetode: Skriftlig tilsyn, stedlig tilsyn,
uanmeldt tilsyn
32
Risikovurdering
Hva bør kommunen følge med på?
• Eierform
• Om barnehagen er del av et konsern
• Transaksjoner med nærstående
• Størrelsen på regnskapsført utbytte
• Om barnehagen driver annen næring i tillegg
• Driftskostnader i forhold til antall barn
• Om barnehagen har vesentlig lavere personalkostnader
• Store endringer fra ett år til neste
• Bekymringsmeldinger og klagesaker
33
Kommunens overvåking og risikovurdering
Følgende nøkkeltall brukes til vurdering av barnehagens økonomi
• Personalkostnader (unntatt pensjon og refusjoner) i prosent av kommunale
driftstilskudd
• Pensjonsutgifter i prosent av lønn og feriepenger
• Leiekostnader i prosent av kommunale driftstilskudd
• Kapitalkostnader i prosent av foreldrebetaling og offentlige tilskudd
• Forbruk på fremmedtjenester i prosent av foreldrebetaling og off. tilskudd
• Utbytte i prosent av foreldrebetaling og off. tilskudd
• Resultatgrad (årsresultat / driftsinntekter)
Barnehagens
Valgt
tall
varselsgrense
Barnehagens personalkostnader i prosent av offentlig tilskudd og foreldrebetaling:
99,4 %
75,0 %
Status
OK
Barnehagens pensjonsutgifter i prosent av lønn og feriepenger
4,9 %
2,0 %
OK
Barnehagens leiekostnader i prosent av kommunale
driftstilskudd
0,0 %
15,0 %
OK
0,5 %
7,0 %
OK
1,4 %
3,9 %
OK
Barnehagens kapitalkostnader i prosent av foreldrebetaling og offentlig tilskudd
Barnehagens forbruk på fremmedtjenester i prosent av foreldrebetaling og
offentlig tilskudd
34
Økonomiske reaksjonsmidler - vurdering
Kommunen sitt skjønn
Vurdering
• Hvilket lovbrudd gjelder det?
• Hvor alvorlig er lovbruddet?
• Hvilken løsning er best for kommunen og barna i barnehagen?
• Hvordan skal eventuell tilbakebetaling eller reduksjon /
tilbakeholdelse av tilskudd gjennomføres?
• Frister, avbetalingsterminer, andre praktiske forhold?
35
Økonomiske reaksjonsmidler - vedtak
1. Be barnehagen rette forholdet etter § 16 andre ledd om pålegg om
retting ved tilsyn, eller be om korrekt og tilstrekkelig
dokumentasjon
2. Brev jf. 1 kan kombineres med forhåndsvarsling om mulige
økonomiske reaksjonsmidler jf. forvaltningsloven § 16
3. Gjøre vedtak om bruk av økonomiske reaksjonsmidler hvis
barnehagen ikke retter forholdet påpekt etter 1.
• Vedtaket skal være enkeltvedtak etter forvaltningsloven og bl.a.
inneholde:
• Utregning av økonomisk verdi av lovbruddet
• Terminer for tilbakebetaling og andre praktiske forhold
• Begrunnelse for vedtaket
• Henvisning til klagerett
36
Hva har vi sett på?
• Kommer offentlige tilskudd og foreldrebetaling barna til gode?
• Er barnehagens årsresultat rimelig?
• Bare kostnader som gjelder godkjent drift?
• Transaksjoner med nærstående etter forretningsmessige
prinsipper?
• Ikke vesentlig lavere personalkostnader?
• Føler barnehagen økonomiforskriften?
• Har kommunen vurdert og gjennomført økonomiske sanksjoner
med bakgrunn i brudd på reglene?
37
Konsekvenser av nytt regelverk
•
•
•
•
Nytt regelsett for kommunen og de private barnehagene
Kommunen har hjemmel til å bruke økonomiske reaksjonsmidler
Barnehagen skal gi nødvendige opplysninger i årsregnskapsskjemaet
Endret skjema for årsregnskap gir flere opplysninger og blir et viktig
virkemiddel i kommunens arbeid
• Ny revisjonsberetning for barnehageregnskap
• Kommunen bør vurdere å undersøke nærmere hvis barnehagen
opplyser at de har hatt transaksjoner med nærstående
• KD mener at kommunene ikke vil få høyere administrative
kostnader med likeverdig behandling og nye regler om bruk av
offentlige tilskott og foreldrebetaling enn de hadde før
rammefinansieringa 1.1.2011
38
Forvirret?
Teori er når man vet alt, og ingenting stemmer
Praksis er når alt stemmer, og ingen vet hvorfor
I dette rom er teori og praksis forenet
Ingenting stemmer, og ingen vet hvorfor
39