Beslut om förlängd tidsfrist för redovisning av kostnadsberäkning för

Dokumentstatus: Godkänt
Beslut
Westinghouse Electric Sweden AB
Vårt datum: 2016-01-14
Diarie nr: SSM2015-5842
Dokumentnr: SSM2015-5842-2
Handläggare: Stefan Engqvist
Telefon: +46 8 799 42 97
721 63 Västerås
Beslut om förlängd tidsfrist för redovisning av
kostnadsberäkning för Westinghouse Electric
Sweden AB
Strålsäkerhetsmyndighetens beslut
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ger Westinghouse Electric Sweden AB (WSE) dispens
till den 29 februari 2016 med att redovisa den kostnadsberäkning som ska ligga till grund
för SSM:s beslut om kärnavfallsavgift och tillhörande finansieringsbelopp för 2017–2019.
Ärendet
Enligt 9 § förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringsförordningen) ska en avgiftsskyldig tillståndshavare upprätta en kostnadsberäkning och ge in den till SSM senast den 7 januari
vart tredje år.
WSE begärde i ett elektroniskt brev den 17 december 2015 en förlängd tidsfrist för inlämning av kostnadsberäkningen till den 29 februari 2016. WSE:s motiv till den begärda förlängningen är att den planerade arbetsinsatsen inte har varit i överenstämmelse med tillgängliga resurser samt att bolaget har höjt ambitionsnivån i den pågående översynen av
kostnadsberäkningen.
Skälen för beslutet
SSM har enligt 53 § finansieringsförordningen möjlighet att bevilja dispens för inlämnande av uppgifter. Då det inte medför några större olägenheter för SSM:s interna arbete
så är det möjligt att bifalla begäran om förlängd tidsfrist till den 29 februari 2016.
SSM:s uppgift att besluta om avgift och finansieringsbelopp för den kärntekniska verksamhet som WSE bedriver kräver att en kostnadsberäkning lämnas senast den 29 februari
2016.
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority
SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96
Tel:+46 8 799 40 00
Fax:+46 8 799 40 10
E-post: [email protected]
Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se
Sida 2 (2)
Dokumentnr: SSM2015-5842-2
________________
I detta ärende har generaldirektören Mats Persson beslutat. Ekonomen Stefan Engqvist har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Johan
Anderberg, enhetschefen Annika Åström, chefsjuristen Ulf Yngvesson och ekonomen
John Liljedahl deltagit.
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN
Mats Persson
Stefan Engqvist