Delovna obveznost učiteljev v osnovnih šolah v letih od 2012 do 2014

Delovna obveznost učiteljev v
osnovnih šolah v letih
od 2012 do 2014
Predstavitev prečne revizije na osnovnih šolah in Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport
21. januar 2016
Cilj revizije
Osnovne šole
Izrek mnenja o pravilnosti določitve, obračuna, evidentiranja
delovne obveznosti učiteljev
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Izrek mnenja o učinkovitosti ministrstva pri urejanju delovne
obveznosti učiteljev v osnovnih šolah
www.rs-rs.si
2
Revidiranci
Pravilnost poslovanja
OŠ Preserje pri Radomljah
OŠ Rada Robiča Limbuš
OŠ Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica
OŠ Vič
Učinkovitost poslovanja
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
www.rs-rs.si
3
Številčni podatki za obdobje
2012−2014
477 osnovnih šol
1.913.249.881 evrov iz državnega proračuna
7 odstotkov vseh odhodkov proračuna
povprečno 16.316 učiteljev (št. sist. del. mest)
povprečno 163.755 učencev
39.092 evrov na učitelja
3.896 evrov na učenca
www.rs-rs.si
4
Delovna obveznost učitelja z
22-urno učno obveznostjo
Delovna obveznost
za tedenski polni
delovni čas
(40 ur)
Učna obveznost
(16,5 ur ali 41,25 %)
Preostalo delo
(21 ur ali 52,5 %):
- priprava na pouk
- popravljanje in
ocenjevanje izdelkov
- drugo delo, vključno z
drugimi nalogami,
določenimi z LDN
Odmor
(2,5 ur ali 6,25 %)
www.rs-rs.si
5
Vrsta in trajanje del
• V predpisih ni podlage, da bi se ura učne obveznosti, izražena v 45
/ 50 minutah, v okviru tedenskega polnega delovnega časa (40 ur)
upoštevala v obsegu 60 minut.
• Predpisi ne določajo trajanja posameznih vrst preostalega dela v
okviru polnega delovnega časa. Ločiti je potrebno med deli, ki jih ni
mogoče meriti v dejanskem obsegu (npr. priprave na pouk,
popravljanje in ocenjevanje izdelkov, urejanje kabinetov …), in deli,
pri katerih je mogoče določiti dejanski čas trajanja (npr. govorilne
ure, roditeljski sestanki …).
• Učitelj z zmanjšano in učitelj s povečano učno obveznostjo po 124.
členu ZOFVI nista v enakopravnem položaju – oba morata opravili
40-urno tedensko delovno obveznost, a mora učitelj z zmanjšano
učno obveznostjo opraviti več drugega dela, da izpolni redno
delovno obveznost, za kar prejme nižjo plačo, učitelj s povečano
učno obveznostjo pa opravi manj ur drugega dela, prejme pa
delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in s tem
večjo plačo.
www.rs-rs.si
6
Dodatna sredstva
Ministrstvo je, poleg sredstev za plače, zagotovilo
27.087.588 evrov dodatnih sredstev za dela, ki po našem
mnenju sodijo v delovno obveznost učitelja po 119. členu
ZOFVI za opravljene ure:
• nesistemiziranih interesnih dejavnosti,
• nadomeščanj,
• dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi
potrebami,
• dodatne strokovne pomoči za učence tujce.
Osnovne šole so učiteljem za izvajanje teh del plačale
opravljeno delo kot delovno uspešnost iz naslova
povečanega obsega dela, čeprav za to niso imele ustrezne
podlage.
www.rs-rs.si
7
Razporejanje letne delovne
obveznosti
• Določila ZDR-1 glede razporejanja delovnega časa niso primerna za področje šolstva.
Narava in organizacija dela sta v osnovnih šolah vezana na šolski koledar in učitelji
dejansko delajo v pogojih neenakomerno razporejenega delovnega časa celo leto.
• Ker predpisi ne določajo jasno, katera dela sodijo v delovno obveznost učiteljev in
trajanje teh del, ministrstvo pa ni pripravilo pravil glede razporejanja letnega delovnega
časa in delovne obveznosti učiteljev, je konkretna določitev tedenske oziroma letne
delovne obveznosti učitelja (po vrsti in času trajanja posameznih del) prepuščena presoji
ravnateljev. Zaradi različne ureditve delovne obveznosti v osnovnih šolah so učitelji
lahko neenako in neenakopravno obravnavani. Revidirane osnovne šole so vodile
različne evidence za različne namene, a ne na tak način, da bi lahko potrdili, da so
učitelji opravili letno delovno obveznost.
• Po šolskem koledarju je več prostih dni v času šolskih počitnic, kot imajo učitelji dni
letnega dopusta, zato morajo opraviti več dela v tistem delu šolskega leta, ko poteka
pouk. Učitelj z 28 dnevi letnega dopusta bi na primer v šolskem letu 2013/14, ko je bilo
60 prostih dni, in ob predpostavki, da je ravnatelj določil 13 dni obvezne prisotnosti v
času počitnic, moral delati 44 ur na teden v času pouka, da bi izpolnil letno delovno
obveznost.
• Revidirane osnovne šole so učiteljem neupravičeno priznale kot ure za doprinos letnega
dopusta, ki so jih lahko koristili v času šolskih počitnic, tudi različno število ur (od 4 do 8
ur) za vsak dan udeležbe v šoli v naravi, čeprav so učitelji za to delo prejeli plačilo v
skladu s Pravilnikom o financiranju šole v naravi.
www.rs-rs.si
8
Primer razdelitve letne delovne obveznosti
učitelja (250 delovnih dni) z 28 dnevi letnega
dopusta
Letni dopust
11%
Razlika za
doprinos
08%
Obvezna
prisotnost
05%
Dnevi pouka
76%
www.rs-rs.si
9
Popravljalni ukrepi osnovnih šol
• Vzpostaviti evidence o dnevni izrabi delovnega časa učiteljev z
•
•
•
•
•
•
Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti ter v
skladu z internimi akti.
V sodelovanju z ministrstvom izkazati začetek aktivnosti za
oblikovanje primernega načina ureditve pravic, obveznosti in
pogojev dela na domu v pogodbah o zaposlitvi v skladu z ZDR-1
ter določitev delovnih mest, na katerih je mogoče opravljati delo na
domu.
S pogodbami o zaposlitvi določiti pogoje za opravljanje dela v
neenakomerno razporejenem delovnem času v skladu z ZDR-1.
Skleniti ustrezne dogovore oziroma izdati sklepe v zvezi s
povečano/zmanjšano učno obveznostjo v skladu z ZSPJS in
ZOFVI.
Zagotoviti, da bodo učitelji z zmanjšano učno obveznostjo opravili
polno delovno obveznost.
V urnikih določiti tedenski razpored pouka po predmetniku in
drugega vzgojno-izobraževalnega dela v skladu s Pravilnikom o
šolskem koledarju za osnovne šole.
Zagotoviti, da bo dela, povezana z oddajanjem telovadnic,
opravljala pomočnica ravnateljice kot del svoje redne delovne
obveznosti, ter izkazati, da šola tega dela ni posebej plačevala
oziroma opravljanje tega dela ni priznavala kot opravljanje delovne
obveznosti učitelju športne vzgoje ali drugemu zaposlenemu.
www.rs-rs.si
10
Popravljalni ukrepi ministrstva
• Oblikovanje meril oziroma kriterijev za vrednotenje
•
•
•
•
posameznih vrst del, ki sodijo v delovno obveznost
učiteljev.
Zagotoviti, da bodo predpisi izrecno in nedvoumno
določali vrsto del, za katera učiteljem pripada dodatno
plačilo, ki bo skladno s plačnimi predpisi.
V sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo ponovno
proučiti ustreznost določanja plače učiteljem z zmanjšano
in s povečano učno obveznostjo po 124. členu ZOFVI.
Zagotoviti, da bodo pogoji glede dela v neenakomernem
delovnem času v predpisih urejeni tako, da bodo
upoštevane posebnosti po šolskem koledarju.
Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport mora
v redne nadzore vključiti preveritve uresničitve letnih
delovnih načrtov oziroma izpolnitev učnih načrtov po
predmetniku.
www.rs-rs.si
11
Priporočila ministrstvu
• Pripraviti spremembe predpisov glede pogojev
dela v neenakomernem delovnem času za
šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti.
• Enotno urediti problematiko glede nadomestila
za uporabo delovnih sredstev za opravljanje
dela na domu in povračila ostalih materialnih
stroškov ter zagotavljanja varnih pogojev dela
in nadzora varnosti pri delu.
• Poskrbeti, da bo delovna obveznost ustrezno
urejena tudi na področjih srednjega, višjega in
visokega šolstva.
• Zagotoviti enotno informatizacijo evidenc o
opravljeni delovni obveznosti in o izrabi
delovnega časa učiteljev.
www.rs-rs.si
12