9. Lærerstandard

LÆRERSTANDARD – Standard for en undervisningsøkt ved Vahl skole
OPPSTART
Lærerstandard
ARBEIDSØKT
Praktisk oppstart:
Aktiviteter:
(standarder
for en undervisningsøkt)
Alt du trenger til undervisningen må være på plass
 Trekke tråder fra forrige læringsøkt/repetisjon
Oppstart/innledning
Arbeidsøkt/bearbeiding
når timen starter.
 Hente frem forkunnskaper
Lærer henter elevene presis til timen.
•Formidling, dialog, elevaktivitet (individuelt eller
Praktisk
oppstart:
Aktiviteter:
Elevene henger fra seg av yttertøy og hodeplagg på
samarbeid) – VARIASJON med fokus på innhold
gangen
Alt du trenger til undervisningen må være på • • Lesestrategier
Formidling,blir
dialog,
elevaktivitet
undervist
i henhold(individuelt
til leseplanen
når timen
starter(cd,
svamp,
eller samarbeid)
Lærerplass
håndhilser
på alle
elevene kritt,
om morgenen.
•Tilpasset
opplæring – VARIASJON med fokus på
Ta opp
bøker/materiell
•Lærer
veileder rundt i klassen eller fra kateter
kopier,
bøker, teknisk utstyr osv.)
innhold

Lærer henter elevene presis til timen (henter •
Lærer veileder rundt i klassen eller fra
Fagligelevene
oppstart:på anviste plasser)
Aktivitetsskifte:
kateter
Undervisningen
starter
først
når
alle
elever
er
•Varsle
at ”det nærmer seg”

Elevene stiller opp ved pulten
Aktivitetsskifte:
til ro, tar
tattav
frem
bøker og
utstyr
og er
som trenger
hjelpseg”
til å avslutte eller bli
kommet
Elevene
yttertøy
hodeplagg
• •Gi deVarsle
at ”det det,
nærmer
oppmerksomme
Hilse – sitt ned
• ferdigGi de som trenger det hjelp til å avslutte eller
Mål
for
timen
på
tavla;
entydige
faglige
mål
for
•Sikreblioppmerksomhet

Lærer tar fravær
ferdig
timen
formidles
elevene.
•Gi
tydelig
beskjed

Dagsplan på tavlen
•
Sikre oppmerksomhet
Plan for timen på tavlen - ”tre punkter”
•En ting av gangen

Ta opp bøker/materiell
•
Gi tydelig beskjed
Kollektiv formidling i starten av timen med tydelige
Faglig oppstart:
•
En ting av gangen
beskjeder og instruksjoner.
Støynivå:

Undervisningen starter først når alle elever
BRUK ROS OG OPPMUNTRING! (5:1)
Sjekk at elevene forstår
•Veksle mellom ”Helt stille” og ”faglig samarbeid”
er kommet til ro og er oppmerksomme
Støynivå:
(rolig innestemme/hviskestemme)

Mål for timen på tavlen; entydige faglige mål •
Når lærer gir beskjed kan elever bruke
Støynivå:
•Hvis det generelle støynivået i klassen blir for høyt –
timen formidles elevene
medom
sidemann
”Heltfor
stille”!
sikrehviske/innestemme
oppmerksomhet og minn
regler hvis det

Plan for timen på tavlen - ”tre punkter”
faglige spørsmål/diskusjoner
(fargekode
•Når er
enkeltelever
er urolig – gi tilbakemelding
privat

Kollektiv formidling i starten av timen med
gul).
Veksle
mellom
helt
stille
og
når det er hensiktsmessig.
tydelige beskjeder og instruksjoner (sjekk at
hviskestemme (rød/gul)
elevene forstår)
• Generelt:
Hvis det
støynivået
i klassen er for
Allegenerelle
elever skal
ha sagt noe.
VÆR BLID OG HYGGELIG!
høyt –Bruk
sikrelæringspartner.
oppmerksomhet og minn om
Støynivå:
regler
GENERELT

Under oppstarten skal elevene være helt
•
Når enkeltelever
er urolig – gi tilbakemelding
stille
og
be
om
ordet
ved
håndsopprekking
privat
-BRUK ROS OG OPPMUNTRING! (5:1) - VÆR BLID OG HYGGELIG!
-Vær proaktiv
(reager
(fargekode
rød) på de små tingene – ikke vent på de store)
-Bruk oppfølgingstrapp ved forstyrring av undervisning
-Elevene får ordet ved håndsopprekking
-Elevene må spørre om å få gå på do eller forlate plassen sin (vent til oppstarten er ferdig).
AVSLUTNING
Faglig avslutning:
•Klar avslutning av læringsøkten med
Avslutning/oppsummering
oppsummering av faglig mål og viktige begreper
•Gi ros for god arbeidsro/arbeidsinnsats
Faglig
avslutning:
•Sjekk
at viktige beskjeder er oppfattet og minn
• elevene
Klar om
avslutning
av læringsøkten
med
lapper, lekser,
prøver og lignende
oppsummering av faglig mål og viktige
Praktisk
avslutning:
begreper
• •Rydde
Gi ros for god arbeidsro/arbeidsinnsats
skjerat
neste
time?
Legg fram
og utstyr
• •HvaSjekk
viktige
beskjeder
er bøker
oppfattet
og
for neste
økt.
(nytt
klasserom
–
ta
med
utstyr)
minn elevene om lapper, lekser, prøver og
•Ingen
slippes ut før timen er over og friminuttet
lignende
begynner!
Praktisk
avslutning:
• •Elevene
Ryddestår ved pulten. En og en rekke/gruppe
når neste
det er time?
ryddet(nytt
(lærer
står i døren
• slippes
Hvautskjer
klasserom
– ta–
skal ha oversikt), eller lærer tar farvel på annen
med utstyr)
måte.
•
Ingen går ut før timen er over og friminuttet
•Lærere er til stede i korridoren helt til alle elevene
begynner
er ute av gangen
•
Elevene står ved pulten. En og en
•Elever som avslutter i spesialrom skal ikke innom
rekke/gruppe slippes ut når det er ryddet
sitt eget klasserom før friminutt (hvis ikke faglærer
(lærer står i døren – skal ha oversikt)
følger).
•
Lærere er til stede i korridoren helt til alle
elevene er ute av gangen
Støynivå:
• •”Helt
Elever
som avslutter i spesialrom skal ikke
stille”!
innom sitt eget klasserom før friminutt (hvis
ikke faglærer følger)
Støynivå:
•
Elevene skal være stille og rekke opp
hånden for å få ordet (fargekode rød)