Nyhedsbrev for administratorer

Nr. 2
27.1.2016
Optagelsesbekendtgørelsen tilpasses friskoleloven
Indhold
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Optagelsesbekendtgørelse tilpasses
friskoleloven
Lønstigningen 1.
april 2016
Forslag om friskoletilbud på 27 småøer
vedtaget
Nye regnskabsprincipper for SFO
Revisortjekliste for
2015
Hold styr på reglerne om specialundervisning
Skal I vælge ny tilsynsførende?
Nyt ansættelsesbrev
for lærere, ledere og
bh.klasseledere
Overenskomst for
administrative medarbejdere
Omvendt moms ved
køb af annoncer på
Facebook
Har skolen finansieringsbidrag til gode?
Væsentlige ændringer i den nye prøvebekendtgørelse
Falske regninger igen
Landsmøde tilmelding nu
Kort Nyt
Kalender
I den nuværende bekendtgørelse om optagelse på en gymnasial uddannelse er et
af kravene for at have retsgaranti på optagelse, at eleven skal have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk i 5.-9. klasse.
Dette krav er meget svært at forene med den frihed til at planlægge undervisningen, som de frie grundskoler nyder. Derfor glæder det os også, at kravet nu får en
ændret formulering, som matcher friskolernes vilkår. Det fremgår af et forslag til
ændringer af optagelsesbekendtgørelsen, som Undervisningsministeriet forventer
at sætte i kraft i februar måned. Af forslaget, som netop har været i høring, fremgår, at kravet fremover er, at eleven enten skal have modtaget prøveforberedende
undervisning i fransk eller tysk i 5.-9. klasse i folkeskolen eller ”prøveforberedende
undervisning der står mål hermed.”
Lønstigningen 1. april 2016 kendes nu
Lønningerne reguleres med 0,80 % pr. 1. april svarende til den generelle lønstigning, der blev aftalt i CFU-forliget sidste år for perioden 2015 – 2018. Det betyder,
at reguleringsprocenten, som bruges til at beregne den aktuelle løn udfra grundbeløbene pr. 31. marts 2012, forhøjes fra 2,1746 til 2,9882.
Baggrunden for, at stigningen blev på netop de 0,80 %, der var aftalt som generel
lønstigning, er, at den almindelige reguleringsordning er suspenderet ved reguleringen pr. 1. april 2016; og det nye privatlønsværn gav ikke anledning til nogen negativ lønregulering. Formålet med den almindelige reguleringsordning er at sikre,
at de statslige lønninger stiger i takt med de private lønninger, mens formålet med
privatlønsværnet er at sikre, at de statslige lønninger reguleres ned, hvis de statslige lønstigninger løber hurtigere end de private.
En opdateret løntabel gældende fra 1. april 2016 er sendt til korrektur og vil blive
udsendt om kort tid.
Forslaget om friskoletilbud på 27 småøer vedtaget
Folketinget vedtog den 21. januar ændringen af friskoleloven, som giver mulighed for, at en fri grundskole kan oprette en afdeling på en af de 27 småøer, der er
nævnt i loven. Oprettelsen af en sådan afdeling skal godkendes af undervisningsministeren.
Afdelingen på øen skal ikke opfylde de elevtalskrav, der normalt stilles til en fri
grundskole, og der skal heller ikke indbetales depositum. Men der knytter sig i øvrigt en række betingelser til oprettelsen, som udover undervisningsministeriet, involverer den stedlige kommune og omfatter, at skolen indarbejder afdelingen i sin
vedtægt. Lovændringen, der indsættes som et nyt kapitel 8b i friskoleloven, træder
i kraft 1. februar i år.
Se lovændringen her: http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20151/lovforslag/
L63/20151_L63_som_vedtaget.pdf
SkoleNyt udgives af Friskolernes Hus, Middelfartvej 77, 5466 Asperup, 62613013, [email protected], www.friskoler.dk.
Skriv til redaktionen: [email protected]
Nr. 2
Side 2
Nye regnskabsprincipper for SFO fra 4. klasse og
opefter
Som bekendt ydes der tilskud til børn i SFO fra de fire yngste klassetrin: børnehaveklasse -3. klasse; men der har været forskellige meldinger om, hvorvidt skolen kunne tilbyde SFO for elever fra 4. klasse og op.
Nu har undervisningsministeriet set nærmere på spørgsmålet og har nu meldt
klart ud, at en fri grundskole gerne må tilbyde SFO for elever fra 4. klasse og op.
Men der ydes ikke statstilskud til ordningen, som derfor skal finansieres af forældrebetaling samt eventuelle kommunale tilskud.
På den baggrund stilles der nu krav om, at skolerne fra regnskabsåret 2016 i
årsregnskabet giver oplysninger om indtægterne vedrørende SFO fra 4. klasse og
opefter. Det skal ske ved to tilføjelser i noterne i årsrapporten:
• Under note 2 (skolepenge) medtages: ”Skolefritidsordning 4. klasse og opefter”.
• Under note 3 (andre indtægter) medtages: ”Kommunale tilskud vedrørende
SFO 4. klasse og opefter”.
På udgiftssiden er der ingen ændringer. Her indgår løn og andre direkte omkostninger stadig som en del af den samlede udgift for SFO.
Skolerne skal således fra og med januar i år indrette bogføringen således, at man
kan vise indtægter særskilt, der vedrører SFO fra 4. klasse og opefter.
Revisortjekliste m.m. for 2015 klar
Undervisningsministeriet har offentliggjort en række vejledninger og paradigmer til brug for aflæggelse af regnskab 2015. Materialet kan hentes på ministeriets hjemmeside eller på nedenstående links.
Det drejer sig om den revisortjekliste, som skal anvendes i forbindelse med
regnskabsaflæggelsen for 2015. Sammen med listen findes også paradigme for
revisors protokollat samt tilhørende vejledning. Dette materiale kan findes på
adressen:
http://uvm.dk/Administration/Regnskab-og-revision/Revision/Revisionsprotokol-og-revisortjeklisten
Endvidere har ministeriet udarbejdet et paradigme som kan anvendes til formulering af bestyrelsens stillingtagen i årsrapporten, som kan hentes her:
http://uvm.dk/Administration/Regnskab-og-revision/Aflaeggelse-af-aarsrapport
Endelige har ministeriet lagt den nye revisionsbekendtgørelse, som gælder fra
regnskabsåret 2016, ud på deres hjemmeside:
http://uvm.dk/Administration/Regnskab-og-revision/Revision/Revisionsbekendtgoerelser
Regnskabsbekendtgørelsen er, som tidligere omtalt her i SkoleNyt, ved at blive
ajourført. Den nye bekendtgørelse, som vil gælde for regnskabsåret 2016, forventer ministeriet at udstede inden den 1. juli. Ifølge ministeriet indeholder den
nye regnskabsbekendtgørelse en række ajourføringer, begrundet med den nye
årsregnskabslov samt diverse præciseringer, og man skal således ikke forvente
væsentlige ændringer.
Nr. 2
Side 3
Hold styr på reglerne om specialunderisning
Både Friskolernes Hus og undervisningsministeriet får jævnligt henvendelser
om de nye bestemmelser om tilskud til specialundervisning, herunder om ansøgningstidspunkter samt om inklusionstilskud. I den forbindelse har Sine Eggert
fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som administrerer tilskudsordningen,
netop udsendt tre dokumenter, som vi kraftigt vil opfordre skolerne til at orientere sig i. Det drejer sig om:
• En ny oversigt i A-4 format over tilskud til specialundervisning m.v. for skoleåret 2016/17, hvor man i skemaet hurtigt kan danne sig et overblik.
• En orientering af 25. januar 2016 om tilskud til specialundervisning m.v. for
det kommende skoleår, hvor man blandt andet kan orientere sig om tilskudstaksterne.
• En genudsendelse af den brede orientering fra 3. juli 2015 om de nye regler
vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden
specialpædagogisk bistand samt tilskud til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever på frie grundskoler.
Lige nu skal man huske at • Den gamle ansøgningsfrist til 1. februar er afskaffet. Tilskud til specialundervisning sker ved anmeldelse af eleverne med behov for specialundervisning
ved opgørelsen af elevtal pr. 5. september.
• Tilskud til elever det optages i børnehaveklassen til august, kan også først søges/anmeldes pr. 5. september med virkning fra finansåret 2017. Skolen må
således selv finansiere eventuelle tiltag i perioden august-december for den
pågældende elev.
• Tilskud til personlig assistance (praktisk medhjælp) skal søges senest 1. april.
Man kan forvente svar på ansøgningen senest omkring 1. maj. Bemærk i denne forbindelse, at det kan være relevant at erstatte udtalelsen fra PPR med en
udtalelse fra en anden sagkyndig person, fx omkring diabetes, hvor en udtalelse fra sygehus med fordel kunne træde i stedet for PPR udtalelsen.
• Hjælpemidler søges fortsat i styrelsen – som hidtil. Bemærk i denne forbindelse, at det er muligt at bevilge programpakker til elevens egen PC eller
MAC fremfor en hel it-rygsæk!
• Tilskud til befordring af elever med svære handicap og til støtteundervisning i
dansk for tosprogede skal søges i Fordelingssekretariatet.
Skal I vælge ny tilsynsførende?
Vær opmærksom på kravet om, at den tilsynsførende skal være certificeret
Skolens forældrekreds skal træffe beslutning om hvilken tilsynsform der skal
anvendes på skolen: enten selvevaluering eller ekstern tilsynsførende. Den valgte
tilsynsførende skal være certificeret og kan vælges for en periode på op til 4 år.
Valget af ny tilsynsførende finder ofte sted i løbet foråret og som regel i forbindelse med skolens generalforsamling. Valget skal ske i henhold til den særlige
bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende.
Derfor skal man være ude i god tid for at sikre sig, at forældrekredsen kan vælge
en tilsynsførende, der er certificeret, når vedkommende skal tiltræde. Der er to
muligheder: Enten vælger man en tilsynsførende, der allerede er certificeret,
eller også vælger man en, der først tiltræder, når vedkommende er blevet certificeret ved at deltage i certificeringsuddannelsen. Så står man og skal vælge en
tilsynsførende, der endnu ikke er certificeret, haster det med at få pågældende
optaget på uddannelsen.
Der er allerede uddannet flere end 300 certificerede tilsynsførende (se listen ne-
Nr. 2
Side 4
denfor). Uddannelsen er gyldig i 5 år. Herefter skal den tilsynsførende søge om fornyelse af certificeringen og
deltage i et endagskursus. Uddannelsen og fornyelseskurserne arrangeres af skoleforeningerne.
Uddannelseskurser
Der afholdes uddannelseskurser den 2.-4 marts og igen den 3.-5. november i 2016 og fornyelseskursus den
10. maj og igen den 29. september. Nærmere oplysninger om kurserne og ansøgningsmateriale kan hentes på
links herunder.
Der gælder særlige krav for at kunne blive optaget på certificeringsuddannelsen:
• Ansøgeren skal have en uddannelses, der kvalificerer til at undervise i grundskolen, eller anden tilsvarende uddannelse, hvor ansøgeren har opnået kendskab til, hvilke krav der stilles til undervisningen i grundskolen, eller
• ansøgeren skal på anden måde dokumentere at have kendskab til hvilke krav, der stilles til undervisningen i grundskolen.
• Ansøgeren skal desuden beherske dansk i skrift og tale, hvis certificeringen skal gælde tilsyn med skoler
med dansk som undervisningssprog.
Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131708
Liste over certificerede tilsynsførende:
https://www.uvm.dk/Uddannelser/Frie-grundskoler/Tilsyn/Certificeret-tilsynsfoerende/Liste-med-certificeret-tilsynsfoerende
Ansøgning om optagelse på certificeringsuddannelsen:
http://www.fordelingssekretariatet.dk/media/82488/ans_gning_om_optagelse_p__frie_grundskolers_certificeringsudd_sept13.pdf
Ansøgning om gencertificering:
http://www.fordelingssekretariatet.dk/media/82491/ans_gning_om_fornyelse_af_certificering_som_tilsynsf_rende.pdf
Kursusplan:
http://www.fordelingssekretariatet.dk/certificeringtilsyn/certificeringsuddannelsen/kursusplan.aspx
Nyt ansættelsesbrev for lærere, ledere og børnehaveklasseledere
Dansk Friskoleforening har i samarbejde med Frie Skolers Lærerforening udarbejdet et nyt ansættelsesbrev
for lærere, ledere og børnehaveklasseledere ansat ved medlemsskolerne. Vi opfordrer til, at den nye formular anvendes fremover. Der er ingen grund til at erstatte gamle ansættelsesbrev med den nye version, med
mindre man af andre grunde har aftalt ændringer vedrørende ansættelsesforholdet, som medfører så store
ændringer, at det vil være lettest at skrive et nyt ansættelsesbrev.
Det nye ansættelsesbrev indeholder – i lighed med de nuværende – en række afkrydsningsfelter, som man
bør være omhyggelig med at udfylde. Bemærk blandt andet muligheden for at krydse af for, at skolen har udlevet en syge-/fraværs politik eller materiale om skolens grundlag som loyalitetsforpligtelsen omfatter.
Ansættelsesbrev udgives i en skrivbar version, som skolen kan hente, udfylde printe og i øvrigt også gemme
i en eventuel digital personalemappe, som supplement/erstatning for den fysiske personalemappe, hvor en
kopi af ansættelsesbrev naturligvis altid skal kunne findes.
Ansættelsesbrev for lærere ledere og børnehaveklasseledere
Nr. 2
Side 5
Overenskomst for administrative medarbejdere
Skoler som også er medlemmer af Lilleskolernes Sammenslutning kan tilslutte
sig en overenskomst med HK, som Lilleskolerne har haft siden slutningen af
1990`erne. Overenskomsten er fornyet for perioden 2015-2018 og foreligger nu,
desværre noget forsinket, i en ajourført udgave, som kan hentes på denne adresse:
http://www.friskoler.dk/uploads/tx_wildsidefilemanager/Landsoverenskomst_
Lilleskolerne_2015-2018_1_.pdf
Omvendt moms ved køb af annoncer på Facebook
Skoler, der køber annoncer på Facebook, skal være opmærksomme på, at der
vil være tale om såkaldt ”omvendt moms”. Det betyder, at skolen skal indbetale
momsen og derfor lade sig registrere for moms. Bagrunden er, at Facebook sender faktura fra Irland uden moms efter ”reverse charge reglerne”, som indebærer,
at køber skal indberette og afregne erhvervelsesmoms.
Der er ingen nedre beløbsgrænse for, hvornår der skal indberettes og afregnes
moms, når det drejer sig om køb af ydelser i et anden EU-land. På den måde
adskiller køb af annoncer sig fra køb af varer i et andet EU-land, hvor der er en
grænse på 80.000 kr.
Har skolen finansieringsbidrag til gode?
Hvis skolen har betalt finansieringsbidrag i forbindelse med momsregistrering
kan man søge om at få pengene tilbage. Med virkning fra 1. juli 2014 er skoler,
som ikke har momspligtige aktiviteter, men som alligevel er blevet momsregistreret med henblik på at kunne følge reglerne om omvendt momsbetaling, nemlig blevet fritaget for at betale finansieringsbidrag.
Anmodningen om tilbagebetaling skal indgives til ATP (Samlet betaling) og skal
fremsættes senest den 30. september 2016.
Væsentlige ændringer i den nye prøvebekendtgørelse
Som nævnt i SkoleNyt nr. 49 af 13. januar har ministeriet udstedt en ny prøvebekendtgørelse, som opfølgning på den senere tids ændringer af folkeskoleloven.
Undervisningsministeriets prøvekontor har i den forbindelse udsendt en orientering til skolerne om de væsentligste ændringer. Orienteringen henvender sig til
skolens leder, prøveansvarlige og lærere som fører til prøve. Læs mere om ministeriets orientering.
Den nye prøvebekendtgørelse:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176719
Falske regninger – igen
Skolerne rapporter af og til om mystiske opkrævninger og falske regninger, som
ankommer pr. mail. Senest har flere skoler oplevet at få en regning i Euro fra en
virksomhed, der kalder sig ”OfficeMax” – et navn der nemt forveksles med et
dansk firma, som nogle kender som leverandør af kontorartikler. Regningen er
typisk på 595 Euro. Der er selvfølgelig kun en ting at gøre: Slet straks mailen! Og
husk at være overvågen for risikoen for at møde svindlere på nettet.
Nr. 2
Side 6
Tilmelding til landsmøde nu!
Nu har alle skoler modtaget invitationer og plakater til Dansk Friskoleforenings landsmøde 2016. Vi beder jer
hænge plakaterne op og uddele invitationer til interesserede på skolen.
Alle medlemmer er inviterede: forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer.
Landsmødet er rammen om foreningens årlige generalforsamling, men mødet er også tilsat musik, foredrag,
inspiration og masser af muligheder for at danne netværk med andre frie skolefolk. Vi har stærke traditioner
for, at mange skoler er repræsenterede.
Landsmøde foregår den 30. april - 1. maj på Comwell Kolding.
Tilmelding via www.friskoler.dk/da/kurser/landsmoede-2016/
Glæd dig til et døgn med masser af inspiration og god energi!
Frist for forslag til behandling på
generalforsamlingen er den 15/2.
Skriv en mail til [email protected]
Tid: 30. april - 1. maj
Sted: Comwell Kolding
Pris for deltagelse
Lørdag og søndag - 1.090 kr.
Lørdag - 830 kr.
Generalforsamling selvfølgelig gratis
Overnatning
Enkeltværelse - 760 kr.
Dobbeltværelse - 560 kr. pr. person
3-sengs værelse - 410 kr. pr. person
Tilmeldingsfrist
18. marts via www.friskoler.dk/da/
kurser/landsmoede-2016/
Inviterede
Forældre, ansatte, skolekredsmedlemmer.
Nr. 2
Side 7
OBS! Du er også medlem
Dansk Friskoleforenings medlemsbegreb er bredt, idet alle forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer
automatisk er medlemmer via skolen.
Det betyder, at du kan benytte vores tilbud om kurser, møder og konferencer, ligesom du er inviteret til
foreningens landsmøde, hvor du har stemmeret ved generalforsamlingen.
Se mere om foreningen og vores tilbud på www.friskoler.dk
Bestilling af årsberetninger
Dansk Friskoleforenings årsberetning sendes til alle skoler. Skolerne modtager 1 stk. årsberetning pr.
ansat samt 10 pr. skole.
Såfremt I ønsker flere årsberetninger - eksempelvis til hele forældrekredsen - kan det bestilles ved at
sende en mail med antallet til [email protected] Ekstrabestillinger koster 5 kr. pr. eksemplar.
Husk deadline for årsstatistik
Alle skoler har modtaget en mail fra Dansk Friskoleforening (survey Monkey) om at udfylde oplysningerne til dette statistik. OPlysningerne bliver brugt i den kommende årsberetning, men er også et vigtigt
redskab i forhold til den løbende politiske interessevaretagelse.
Deadline for at udfylde spørgeskemaet er den 3. februar.
På forhånd tak!
Nr. 2
Side 8
Gratis Børnebøger
I hele februar måned kan man online få gratis adgang til 20 børnebøger.
Tidligere år har denne mulighed kun været tilgængelig i vinterferien.
Men erfaringerne viser, at en meget stor del af læserne kommer via
skoler. Derfor har man besluttet at åbne for fri læsning både før og efter
ferien, såldes at skolerne kan nå at få glæde af bøgerne og eksempelvis
opfordre til klassesætlæsning af nye bøger.
Se mere på: www.gratisbørnebøger.dk
Venskabsklasse i Norden
Organisationen Norden i Skolen har mange inspirerende tilbud på deres hjemmeside – vi er blandt andet faldet over muligheden for at få en
venskabsklasse i et andet nordisk land.
Se mere her:
http://nordeniskolen.org/da/andet-info/venskabsklasser/find-en-venskabsklasse
Fondsmidler til innovation og entreprenørskab
Fonden for Entreprenørskab uddeler midler til udvikling og videreudvikling af undervisning med fokus på netop entreprenørskab og innovation. Endvidere udgiver fonden selv undervisningsmaterialer og rådgiver om, hvordan man inddrager entreprenørskab i undervisningen.
Frie grundskoler kan også søge midler hos fonden. Næste ansøgningsfrist er den 7. marts 2016.
Se mere på denne adresse:
http://www.ffe-ye.dk/fondsmidler/projektstoette/aktuelle-udbud/
grundskole
Konference om formidling af ”historien”
Det nationale videncenter for historie og kulturarvsformidling, HistorieLab, afholder en konference om ”historiske scenarier i undervisningen” den 2. marts i år. Konferencen afholdes hos UCL i Jelling og har
særlig interesse for historielærere.
Se mere på HistorieLabs hjemmeside: www.historielab.dk
Kort nyt
Nr. 2
Side 9
Kalender
Tre faste
nyhedsbreve
»Dialogmøder«
Frisind, frihed og forpligtende fællesskaber
2.2.: Frederiksberg Friskole, København
4.2.: Odense Friskole, Odense
9.2.: Lyngbjerggårdsskolen, Himmerland
»Skolens administration Dag I+II«
29.2+7.3: Friskolernes Hus, Middelfart
24.2.+16.3.: Scandic Roskilde
»Ledertræf 2016«
3.-4. marts
Sørup Herregård
»Pedelseminar«
7.-8. Marts
Scandic Odense
Få ledige pladser!!!
»IT-strategi på en fri grundskole«
9. Marts
Friskolernes Hus, Middelfart
»Målstyret undervisning«
14.-15. marts + 25. april
Brogården/Friskolernes Hus
»Friskolenetværk Syd 2016«
”Årsmøde”,
10. marts Kl. 15.00-20.00 på Kolding Friskole
»Landsmøde 2016«
30. april - 1. maj
Comwell Kolding
•
•
•
SkoleNyt udkommer
hver anden onsdag
BestyrelsesNyt
udkommer 1. onsdag i
hver måned.
Den frie Skole
udkommer hver
anden måned.
Redaktion
Maren Skotte
Peter Højgaard Pedersen
Mette Marie Møller
Kontakt vedrørende
nyhedsbreve
[email protected]
Friskolernes Hus
Middelfartvej 77, Båring
5466 Asperup
www.friskoler.dk
62 61 30 13
eller
Rigensgade 11
1316 København K
44 22 79 20