Høgskolen i Sørøst

Høgskolen i Sørøst-Norge
Universitets- og
fusjonsprosjektet HiT + HBV
- noen erfaringer og refleksjoner
Petter Aasen Rektor HSN
Kristian Bogen
Høgskolen i Sørøst-Norge
Nøkkeltall
Høgskolen i Sørøst-Norge
Tett på 700 000
innbyggere
Høgskolen i Sørøst-Norge
CAMPUS BØ
CAMPUS DRAMMEN
CAMPUS KONGSBERG
CAMPUS NOTODDEN
CAMPUS PORSGRUNN
CAMPUS RAULAND
CAMPUS RINGERIKE
CAMPUS VESTFOLD
Høgskolen i Sørøst-Norge
Fagområder
// Folkemusikk og tradisjonskunst
// Helse og sosialfag
// Ingeniør, sivilingeniør, teknologi og IT
// Idrett, kroppsøving og friluftsliv
// Jus og samfunnsfag
// Kunst, design og musikk
// Lærer, lektor og pedagogikk
// Maritime studier
// Optometri
// Realfag, natur og miljø
// Språk, kultur og historie
// Økonomi, ledelse og innovasjon
Høgskolen i Sørøst-Norge
7 doktorgradsprogram
// Prosess-, energi og automatiseringsteknikk
// Økologi
// Kultur
// Pedagogiske ressurser og læreprosesser
// Markedsføringsledelse
// Anvendte mikro- og nanosystemer
// Personorientert helsearbeid
Høgskolen i Sørøst-Norge
Prosess - kronologi
Bakgrunn
For begge institusjoner: Universitetsambisjon i mange år
1. januar 2014:
Fusjon HiVe og HiBu trer i kraft
18. juni 2014:
Prosess HiT og UiA avsluttes uten fusjon
Prosess
Vår/sommer 2014:
Desember 2014:
Mars 2015:
Juni 2015:
Høst 2015:
1. januar 2016:
Hele 2016:
1. januar 2017:
Høgskolen i Sørøst-Norge
Fusjonssamtaler HBV og HiT
Varsel om strukturendringer i sektoren
Likelydende intensjonsvedtak om fusjon i begge styrer
Grunnlag for fusjon behandles og vedtas i styrene
Begge styrer anbefaler regjeringen å fusjonere HiT og HBV
Omfattende prosjekt rigges, bemannes og iverksettes, interimstyre råder
Fusjon trer i kraft, nytt styre oppnevnt, rektor tilsatt
Drift i HiT og HBV sine tidligere enheter – parallelt bygges HSN organisasjon
HSN fullt operativ
STATUS FUSJONSPROSESS, HVOR ER VI?
F1 –
FORBEREDE:
Planlegge
Vurdere
Ramme inn.
1kv 15
2kv 15
Vedta
k
Høgskolen i Sørøst-Norge
03.02.2016
F3 –
IMPLEMENTERING
F2 INTERIMSFASE:
Organisering og
sikring av drift
3kv 15
4kv 15
1kv 16
2kv 16
3kv 16
F4UTVIKLING
4kv 16
1kv17
2kv 17
3kv 17
4 kv 17
Full
integrering
Fusjon
HBV + HIT
9
Sentrale aspekter
Forarbeid og forankring: Hva skal denne nye institusjonen være, og for hvem? Samfunnsrolle/oppdrag, faglig profil, ambisjoner?
Føringer i regjeringens bestilling
Hvilke konsekvenser får slike avklaringer for faglig og administrativ organisering?
Overordnet organisatorisk modell – flercampus- eller satellitt-modell.
Studiestedenes autonomi vs. enhetlig institusjon.
 Regional forankring, studiestedenes fremtidige rolle og betydning i respektive regioner.
Høgskolen i Sørøst-Norge
Premisser og prinsipper
I styremøtet i mars 2014 ble det vedtatt et grunnlagsdokument med overskrift «Overordnede
prinsipper og premisser for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og
Høgskolen i Telemark».
Fem områder ble tematisert:
1. Bakgrunn og forutsetninger
2. Styring, ledelse og fremdrift
3. Ansattes rettigheter og plikter
4. Studentenes rettigheter
5. Økonomiske forhold
Det var også utarbeidet rapporter knyttet til faglig profil/visjon, faglige synergier og forslag til
prosjektplan
Høgskolen i Sørøst-Norge
OVERORDNEDE PRINSIPPER OG PREMISSER FOR
FUSJONEN
• Fusjonen skal skje mellom to likeverdige parter og danne grunnlag for en ny utdannings- og
forskningsinstitusjon.
• En fusjon av de to høyskolene skal ha flercampusorganisering med regional forankring. Ingen
studiesteder skal legges ned i forbindelse med fusjonen.
• De store profesjonsutdanningene skal fortsatt tilbys i de tre fylkene og skal ha samme
mulighet for å utvikle seg.
Høgskolen i Sørøst-Norge
OVERORDNEDE PRINSIPPER OG PREMISSER FOR
FUSJONEN
• Det skal være forskerutdanning i alle tre fylker og de skal ha samme mulighet til å utvikle seg.
• Studenter, ansatte og tillitsvalgte skal aktivt trekkes inn i arbeidet med etablering av en ny
institusjon og ledelsen på ulike nivåer får et særskilt ansvar for å bidra til å mobilisere og
aktivisere miljøene, slik at utviklingen av en ny institusjon får god forankring.
• En fusjon vil innebære at alle fakulteter, institutter, administrative avdelinger og seksjoner må
være forberedt på organisatoriske endringer.
Høgskolen i Sørøst-Norge
ANSATTES RETTIGHETER OG PLIKTER
• Egen omstillingsavtale for fusjonen som sikrer ansattes rettigheter og medbestemmelse.
• Arbeidsgiver skal i samarbeid med de tillitsvalgte utarbeide en omstillingshåndbok som
konkretiserer omstillingsavtalen og regulerer alle forhold knyttet til innplassering av ansatte,
inklusive ledere, i den nye institusjonen.
• Ingen ansatte skal sies opp eller måtte bytte arbeidssted i forbindelse med fusjonen. Det
forutsettes fleksibilitet fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i fordeling av
arbeidsoppgaver i den nye organisasjonen og ansatte må påregne endring i arbeidsoppgaver.
Høgskolen i Sørøst-Norge
Dokumentasjon av faglige synergier
• Trender og utfordringer i UH-sektoren
• Mulige faglige synergier innenfor eksisterende fagstruktur og studieprogram
• Mulige faglige strukturer på tvers av eksisterende fagstruktur som kan fremme fagutvikling og
nyskaping
• Mulige synergier knyttet til administrativ støtte til primærvirksomheten
• Gjeldende krav for institusjonsakkreditering og mulighet for etablering som universitet
Høgskolen i Sørøst-Norge
KONGSBERG
Industritriangelet
PORSGRUNN
Høgskolen i Sørøst-Norge
HORTEN
Kunnskap og kompetanse til regionen
Høgskolen skal levere kunnskap og
kompetanse som arbeidslivet i regionen etterspør
// Styrke kunnskapsintensiv næringsvirksomhet
som sørger for verdiskaping
// Styrke offentlige tjenester som sørger for
barnehage, grunnopplæring for de unge og
livslang læring, velferd og helse for alle.
Høgskolen i Sørøst-Norge
Fagutvikling
Høgskolen i Sørøst-Norge
Den gjensidige avhengigheten
Høgskolen i Sørøst-Norge
Vedtak i styrene 4. juni 2015
1. Styrene tar til etterretning at regjeringen vil slå sammen en rekke utdanningsinstitusjoner for å styrke
kvaliteten i høyere utdanning og forsknings- og utviklingsarbeid. Med bakgrunn i regjeringens ambisjoner og
grunnlagsdokumentene som ble vedtatt av styrene 12. og 13. mars 2015, anbefaler styrene regjeringen om å
fatte vedtak om sammenslåing mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og
Høgskolen i Telemark. Styrene forutsetter at muligheten for universitetsetablering opprettholdes etter
Stortingets behandling av Meld. St 18. (2014-2015)
2. Styrene ved HBV og HiT tar til etterretning regjeringens ønsker og anbefalinger om at
fusjonstidspunktet settes til 1. 1. 2016.
3. Styrene ved HBV og HiT anbefaler at den fusjonerte virksomhetens navn blir Høgskolen i Sørøst-Norge, på
nynorsk: Høgskolen i Søraust-Noreg. Styrene ønsker at det i den kgl. resolusjonen framgår at formålet med
fusjonen er universitetsetablering i BTV-regionen, for eksempel gjennom en formulering om at når den
sammenslåtte institusjonen etableres som universitet, vil navnet være Universitetet i Sørøst-Norge, på
nynorsk: Universitetet i Søraust-Noreg.
Høgskolen i Sørøst-Norge
4. Ved siden av fusjonstidspunkt, navn på den nye institusjonen og at fusjonens formål er
universitetsetablering, anbefaler styrene at det i kgl. res framgår at den nye institusjonen skal være en enhetlig
flercampusinstitusjon med studiesteder i alle tre fylker, og med en sterk felles identitet knyttet til en
profesjonsrettet og arbeidslivsorientert hovedprofil. Det bør understrekes at fusjonen vil gjøre den nye
institusjonen bedre rustet til å møte utfordringer og muligheter i årene som kommer, og at den nye
institusjonen i samhandling med arbeids- og samfunnsliv i regionen og nasjonale- og internasjonale
kunnskapsaktører, skal tilby utdanning, forskning og kunnskapsformidling av høy kvalitet.
Høgskolen i Sørøst-Norge
5. Styrene ved HBV og HiT anbefaler at regjeringen snarest oppnevner et interimsstyre som får
beslutningsmyndighet i alle saker som angår etablering av den nye institusjonen. Styrene anbefaler at
interimsstyret får 12 medlemmer: fire eksterne medlemmer (inkludert styreleder), fire faglige
ansattrepresentanter (to fra hver virksomhet), to administrative ansattrepresentanter (en fra hver virksomhet
og to studentrepresentanter (en fra hver virksomhet). De to rektorene er sekretærer for interimsstyret og
legger i fellesskap fram sakene.
Av hensyn til kontinuitet i ledelse av fusjonsprosessen, anbefaler styrene at interimsstyret oppnevnes/velges
slik at det kan fortsette som institusjonsstyre i første styreperiode. Styrene anbefaler at institusjonsstyret settes
sammen i henhold til UH-lovens hovedmodell. Det innebærer at administrativt ansattes representasjon
reduseres fra to til én representant ved overgangen fra interimsstyre til institusjonsstyre. I første styreperiode
har vararepresentanten for tekniskadministrativt ansatte møte og talerett i styret. Dersom Stortinget slutter
seg til regjeringens forslag til ny hovedmodell for styring og ledelse av institusjonene, er styrene innforstått
med at det vil innebære ekstern styreleder og ansatt rektor i første styreperiode.
6. Det nedsettes en prosjektorganisasjon som skal lede fusjons- og universitetsprosjektet slik det fremgår av
saksfremlegget. Rektorene gis myndighet til å utforme detaljerte mandat samt oppnevne ledere og
medlemmer i prosjektorganisasjonen i samsvar med føringene i saksframlegget. Mandatene legges frem for
interimsstyret for godkjenning.
Høgskolen i Sørøst-Norge
Prosjektorganisasjonen – styring og ledelse
Fellesstyret
Delprosjekt 7
Innplassering av
ledere
Referansegrupper:
-
Delprosjekt 8 Eksterne
samarbeidspartnere i
privat og offentlig
sektor
Delprosjekt 1
Plattform og faglig
profil
Høgskolen i Sørøst-Norge
Styringsgruppe
Prosjektledelse/
sekretariat
Delprosjekt 2
Delprosjekt 3
Delprosjekt 4
Delprosjekt 5
Delprosjekt 6
Administrativ
organisering
Faglig organisering
AS-SD
E-læring/e-campus
Universitetsakkreditering
Fellesstyret
• Mandatet fra KD:
– “Treffe beslutninger om mål og strategier for den nye høyskolens samlede virksomhet
– Treffe beslutninger om styring, ledelse og faglig-administrativ organisering og driftsmodeller
for den nye institusjonen
– Treffe beslutninger om utviklingsplan og øvrige beslutninger knyttet til samlokalisering,
bygg, infrastruktur og tekniske tjenester
– Fremme fellesskap og samarbeid på tvers av de eksisterende institusjonsgrensene og
utarbeide opplegg for nødvendig omstillingsvedtak “
Høgskolen i Sørøst-Norge
Mandat styringsgruppe
• Planlegge og gjennomføre prosjektet innenfor rammer trukket opp av kongelig resolusjon, styrene,
samt fellesstyret/styret
• Utarbeide overordnet milepælsplan for prosjektet
• Sikre fremdrift i prosjektet og delprosjekter
• Sikre koordinering mellom delprosjekter
• Gi nødvendige avklaringer til delprosjektene underveis i arbeidet, ev i grenseflaten mellom dem
• Sikre at medvirkning blir ivaretatt etter inngåtte avtaler
• Beslutte en overordnet kommunikasjonsplan for prosjektet
• Beslutningsansvaret i prosjektet ligger hos styringsgruppen på områder hvor dette er delegert fra
styret.
• Rådgivende organ i saker som skal frem for fellesstyret
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Sørøst-Norge
03.02.2016
26
2016: Nå begynner jobben!
To svært viktige oppgaver:
1.
2.
Daglig drift skal gå med høy kvalitet i alle ledd
Arbeid med studentrekruttering og opptak til høst 2016 er kritisk viktig
Andre viktige oppgaver fremover:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Innplassering av ledere på nivå 1, 2 og 3, deretter alle ansatte
HSN Strategi
Søknad om universitetsakkreditering
Starte arbeidet med revisjon av studieportefølje
Diverse systemintegrasjon & videreutvikle digitalisering av campus, kommunikasjon og som integrerte
verktøy i undervisning og læring
Tilpasninger i organisasjon og arbeidsform
Høgskolen i Sørøst-Norge
NY ORGANISASJON
Prorektor
ansvar for
regional
forankring
Fak A
Fak B
Fak C
Rektor
Stab
Fak D
Viserektor
Viserektor
Utdanning
FoU
Avd.dir
Avd.dir
Avd. dir
Seksjon
Seksjon
Seksjon
Seksjon
Seksjon
Seksjon
Seksjon
Seksjon
Seksjon
Seksjon
Inst
Inst
03.02.2016
28
Høgskolen i Sørøst-Norge