ספר החוקים - משרד המשפטים

‫רשומות‬
‫ספר החוקים‬
‫א' באדר א' התשע"ו‬
‫‪2528‬‬
‫‪ 10‬בפברואר ‪2016‬‬
‫עמוד‬
‫חוק סליקה אלקטרונית של שיקים‪ ,‬התשע"ו‪532 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-‬‬
‫חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' ‪ ,)7‬התשע"ו‪538 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2016-‬‬
‫חוק סליקה אלקטרונית של שיקים‪ ,‬התשע"ו‪*2016-‬‬
‫הגדרות‬
‫‪.1‬‬
‫סליקה אלקטרונית‬
‫של שיקים‬
‫‪.2‬‬
‫בחוק זה ‪-‬‬
‫התשמ"א‪,11981-‬‬
‫‏‏‬
‫המקבל‬
‫"בנק" ‪ -‬תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי)‪,‬‬
‫פיקדונות כספיים בחשבונות עובר ושב כדי לשלם מהם בשיק לפי דרישה‪ ,‬וכן‬
‫בנק הדואר;‬
‫"בנק גובה" ‪ -‬בנק המציג שיק לפירעון;‬
‫"בנק הדואר" ‪ -‬החברה הבת כהגדרתה בחוק הדואר;‬
‫"בנק נמשך" ‪ -‬בנק ששיק משוך עליו;‬
‫"חוק הדואר" ‪ -‬חוק הדואר‪,‬‬
‫התשמ"ו‪;21986-‬‬
‫‏‏‬
‫התשנ"ה‪;31995-‬‬
‫‏‏‬
‫"חומר מחשב"‪" ,‬מחשב" ו"פלט" ‪ -‬כהגדרתם בחוק המחשבים‪,‬‬
‫התשס"א‪;42001-‬‬
‫‏‏‬
‫"מסר אלקטרוני" ‪ -‬כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית‪,‬‬
‫התש"ע‪;52010-‬‬
‫‏‏‬
‫"הנגיד" ‪ -‬כהגדרתו בחוק בנק ישראל‪,‬‬
‫"סריקה ממוחשבת של שיק" ‪ -‬הליך טכנולוגי המעתיק שיק משני צדיו לחומר מחשב‬
‫באופן שניתן לאחזר ממנו תוצר קריא הזהה בתוכנו ובצורתו למקור;‬
‫"שיק" ‪ -‬כמשמעותו בסעיף ‪ 73‬לפקודת השטרות‏‏‪;6‬‬
‫"שרטוט" ‪ -‬כמשמעותו בסעיף ‪ 76‬לפקודת השטרות;‬
‫"שיק ממוחשב" ‪ -‬חומר מחשב שהוא תוצר של סריקה ממוחשבת של שיק;‬
‫"השר" ‪ -‬שר המשפטים‪.‬‬
‫(א) על אף האמור בסעיף ‪ 44‬לפקודת השטרות‪ ,‬הצגה לפירעון של שיק בידי בנק גובה‬
‫לבנק נמשך תיעשה באמצעות הצגת שיק ממוחשב בתקשורת מחשבים בהתקיים אחד‬
‫מאלה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫השיק הופקד לגבייה בבנק הגובה;‬
‫(‪ )2‬השיק הממוחשב הועבר לגבייה בבנק הגובה‪ ,‬ובלבד שהשיק משורטט‬
‫ומודפסות או רשומות עליו מילים האוסרות את העברתו‪.‬‬
‫(ב) סירב הבנק הנמשך לפרוע שיק ממוחשב שהוצג לו כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬מכל‬
‫סיבה שהיא‪ ,‬ישלח לבנק הגובה מסר אלקטרוני שבו מצוינת סיבת הסירוב; הבנק הגובה‬
‫והבנק הנמשך ימסרו ללקוחותיהם הודעה על סירוב הבנק הנמשך לפרוע שיק ממוחשב‬
‫כאמור‪ ,‬ואת סיבת הסירוב‪ ,‬באופן שבו הוא נוהג למסור לאותו לקוח הודעות‪.‬‬
‫(ג) בנק ימסור ללקוח הזכאי לכך‪ ,‬לפי דרישתו‪ ,‬פלט של השיק הממוחשב שמצוינת‬
‫בו סיבת הסירוב ושם הבנק הגובה‪.‬‬
‫*‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪536‬‬
‫התקבל בכנסת ביום כ"ב בשבט התשע"ו (‪ 1‬בפברואר ‪ ;)2016‬הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק‬
‫הממשלה ‪ ,924 -‬מיום י"ב בתמוז התשע"ה (‪ 29‬ביוני ‪ ,)2015‬עמ' ‪.620‬‬
‫ס"ח התשמ"א‪ ,‬עמ' ‪.232‬‬
‫ס"ח התשמ"ו‪ ,‬עמ' ‪.79‬‬
‫ס"ח התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪.366‬‬
‫ס"ח התשס"א‪ ,‬עמ' ‪.210‬‬
‫ס"ח התש"ע‪ ,‬עמ' ‪.452‬‬
‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,2‬עמ' ‪.12‬‬
‫ספר החוקים ‪ ,2528‬א' באדר א' התשע"ו‪10.2.2016 ,‬‬
‫בהליך‬
‫קבילות‬
‫ייחשב‬
‫אלה‬
‫לגביו כל‬
‫ייחשב‬
‫שמתקיימים‬
‫ממוחשב כל אלה‬
‫שמתקיימים לגביו‬
‫פלט של שיק‬
‫ממוחשב‬
‫בכל דין‪,‬‬
‫האמורשיק‬
‫פלט של‬
‫דין‪,‬אף‬
‫בכל על‬
‫האמור(א)‬
‫קבילות(א)‬
‫בהליךעל אף ‪.3‬‬
‫‪.3‬‬
‫משפטי‬
‫משפטי‬
‫תוכנו בכל הליך משפטי‪:‬‬
‫אמיתותמשפטי‪:‬‬
‫בכל הליך‬
‫להוכחת‬
‫קבילהתוכנו‬
‫אמיתות‬
‫ראיה‬
‫להוכחת‬
‫קבילהויהווה‬
‫לשיק‪ ,‬ויהווה ראיהלשיק‪,‬‬
‫(‪)1‬‬
‫מהימנה מעת יצירתו;‬
‫בצורה‬
‫נשמר‬
‫בצורההפלט‬
‫שממנו הופק‬
‫המחשב‬
‫חומר‬
‫יצירתו;‬
‫מעת‬
‫מהימנה‬
‫הפלט נשמר‬
‫הופק‬
‫חומר המחשב(‪)1‬שממנו‬
‫(‪ )2‬דרך הפקת (‪)2‬‬
‫בתוכנו לחומר המחשב‬
‫לחומרזהה‬
‫בתוכנושהוא‬
‫זהה להעיד‬
‫שהוא כדי‬
‫להעיד יש בה‬
‫הפקת הפלט‬
‫המחשב‬
‫דרךבה כדי‬
‫הפלט יש‬
‫שממנו הופק;‬
‫שממנו הופק;‬
‫(‪)3‬‬
‫אמין;תהליך המרה אמין;‬
‫המרה היה‬
‫תהליך מחשב‬
‫היה לחומר‬
‫ההמרה‬
‫תהליך‬
‫מחשב‬
‫(‪)3‬לחומר‬
‫תהליך ההמרה‬
‫חדירה לחומר מחשב‬
‫לחומרמפני‬
‫חדירהסבירים‬
‫מפני הגנה‬
‫אמצעי‬
‫הגנהסדיר‪,‬‬
‫אמצעיבאורח‬
‫הבנק‪ ,‬נוקט‪,‬‬
‫(‪ )4‬הבנק נוקט‪)4( ,‬‬
‫מחשב‬
‫סבירים‬
‫באורח סדיר‬
‫שיבוש בעבודת המחשב‪.‬‬
‫ומפני‬
‫המחשב‪.‬‬
‫ומפני שיבוש בעבודת‬
‫לענייןהשר‪ ,‬הוראות לעניין‬
‫בהסכמת‬
‫בכללים‪,‬‬
‫רשאי‬
‫לקבועהנגיד‬
‫קטן (א)‪,‬‬
‫הנגידסעיף‬
‫קטן) (א)‪,‬לעניין‬
‫(ב) לעניין סעיף (ב‬
‫הוראות‬
‫לקבוע השר‪,‬‬
‫בהסכמת‬
‫בכללים‪,‬‬
‫רשאי‬
‫והליך הפקת הפלט של‬
‫ממוחשב‬
‫שיק‬
‫שמירתו של‬
‫ממוחשבת של‬
‫סריקה‬
‫הפלט של‬
‫הפקת‬
‫והליך‬
‫אופןממוחשב‬
‫שיק‪ ,‬שיק‬
‫שמירתו של‬
‫שיק‪ ,‬אופן‬
‫סריקה ממוחשבת של‬
‫שיק כאמור‪.‬‬
‫שיק כאמור‪.‬‬
‫שמירת‬
‫ובאישורחובת‬
‫הכלכלה‬
‫ועדת‬
‫הכלכלה‬
‫ועדתהשר‬
‫בהתייעצות עם‬
‫השר ובאישור‬
‫הפנים‪,‬‬
‫בהתייעצות עם‬
‫השר לביטחון‬
‫הפנים‪,‬‬
‫בהסכמת‬
‫לביטחון‬
‫הנגיד‪,‬‬
‫בהסכמת השר‬
‫חובת הנגי‬
‫שמירתד‪,‬שיקים ‪.4‬‬
‫‪.4‬‬
‫שיקים ושיקים‬
‫ושיקים ממוחשבים‬
‫ממוחשביםסעיף ‪,2‬‬
‫לפירעון לפי‬
‫שהוצגו ‪,2‬‬
‫השיקיםלפי סעיף‬
‫שמירתלפירעון‬
‫חובתשהוצגו‬
‫השיקים‬
‫לעניין‬
‫שמירת‬
‫חובתכללים‬
‫לענייןיקבע‬
‫הכנסת‪,‬‬
‫כללים‬
‫של הכנסת‪ ,‬יקבע של‬
‫השיק‪ ,‬וכן כללים לעניין‬
‫בסכוםלעניין‬
‫וכןר‪,‬כללים‬
‫השא‬
‫השיק‪,‬‬
‫בהתחשב‪ ,‬בין‬
‫השאר‪ ,‬בסכום‬
‫השמירה‪,‬‬
‫בהתחשב‪ ,‬בין‬
‫שמירתם ותקופת‬
‫אופןהשמירה‪,‬‬
‫אופן שמירתם ותקופת‬
‫ממוחשבים‪.‬שיקים ממוחשבים‪.‬‬
‫חובת שמירת‬
‫חובת שמירת שיקים‬
‫אחריות בשל נזק‬
‫בשל נזק‬
‫אי–שמירת‬
‫שנגרם עקב‬
‫אי–שמירת‬
‫לקוחו לנזק‬
‫כלפי עקב‬
‫שנגרם‬
‫אחראי‬
‫לקוחו לנזק‬
‫הבנק יהיה‬
‫דין‪ ,‬כלפי‬
‫אחראי‬
‫מהוראות כל‬
‫לגרועהבנק יהיה‬
‫כל דין‪,‬‬
‫מהוראותבלי‬
‫אחריותבלי‬
‫לגרוע ‪.5‬‬
‫‪.5‬‬
‫שנגרם עקב‬
‫שנגרם עקב‬
‫ידו‪.‬‬
‫על‬
‫שיק‬
‫ידו‪.‬‬
‫על‬
‫שיק‬
‫אי–שמירת שיק‬
‫אי–שמירת שיק‬
‫ותקנות‬
‫הנגיד‪,‬ביצוע‬
‫תקנות‬
‫להתקין‬
‫תקנות‬
‫בהסכמת‬
‫רשאי‪,‬להתקין‬
‫והואהנגיד‪,‬‬
‫בהסכמת‬
‫רשאי‪,‬חוק זה‬
‫הוראות‬
‫ביצועוהוא‬
‫חוק זה‬
‫הוראות על‬
‫השר ממונה‬
‫על ביצוע‬
‫ביצוע השר‬
‫ותקנותממונה ‪.6‬‬
‫‪.6‬‬
‫בכל הנוגע לביצועו‪.‬בכל הנוגע לביצועו‪.‬‬
‫וכללים‬
‫(להלן ‪ -‬יום תחילה‬
‫התחילה)‪.‬‬
‫התחילה)‪.‬‬
‫יוםפרסומו‬
‫מיום‬
‫(להלן ‪-‬‬
‫חודשים‬
‫פרסומו‬
‫שישה‬
‫מיום‬
‫חודשים זה‬
‫תחילתו של חוק‬
‫חוק זה שישה‬
‫וכלליםתחילתו‪.7‬של (א)‬
‫תחילה (א)‬
‫‪.7‬‬
‫ראשונים‬
‫ראשונים‬
‫מיום פרסומו של חוק‬
‫שישה‬
‫בתוך‬
‫שישהייקבעו‬
‫סעיף ‪,4‬‬
‫ייקבעולפי‬
‫ראשונים‬
‫ראשונים) לפיכללים‬
‫(ב‬
‫חודשיםחוק‬
‫פרסומו של‬
‫מיום‬
‫חודשים‬
‫בתוך‬
‫סעיף ‪,4‬‬
‫(ב) כללים‬
‫זה‪.‬‬
‫זה‪.‬‬
‫הקובע הוראות שעה‬
‫כמשמעותו לפי‬
‫כמשמעותו לפי‬
‫הקובעשלפני היום‬
‫היום היום‬
‫עד תום‬
‫שלפני‬
‫התחילה‬
‫תום היום‬
‫שמיום‬
‫בתקופהעד‬
‫שמיום) התחילה‬
‫(א‬
‫הוראות(א)‬
‫שעה בתקופה‪.8‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫ההגדרהיקראו את ההגדרה‬
‫התשע"ב‪, 2012-‬‬
‫‏‏‬
‫‪,)11‬יקראו את‬
‫התשע"ב‪, 2012-‬‬
‫הדואר (תיקון מס' ‏‏‬
‫מס' ‪,)11‬‬
‫(תיקוןלחוק‬
‫הדוארו–‪(57‬ג)‬
‫סעיפים ‪56‬‬
‫סעיפים ‪ 56‬ו–‪(57‬ג) לחוק‬
‫שבסעיף ‪ 1‬לחוק זה כך‪:‬‬
‫זה כך‪:‬‬
‫הדואר"‬
‫"בנק‪ 1‬לחוק‬
‫"בנק הדואר" שבסעיף‬
‫התשמ"ו‪ ,1986-‬בנותנה‬
‫הדואר‪,‬בנותנה‬
‫התשמ"ו‪,1986-‬‬
‫כהגדרתה בחוק‬
‫החברה הדואר‪,‬‬
‫כהגדרתה בחוק‬
‫החברההדואר" ‪-‬‬
‫""בנק הדואר" ‪"" -‬בנק‬
‫מטעם החברה הבת‪,‬‬
‫הבת‪,‬‬
‫החברהחוק‬
‫מטעםבאותו‬
‫כהגדרתם‬
‫באותו חוק‬
‫הכספיים‬
‫כהגדרתם‬
‫השירותים‬
‫הכספיים‬
‫את השירותים את‬
‫בסעיףר‪88".‬יא לחוק האמור‪".‬‬
‫כמשמעותה האמו‬
‫כמשמעותה בסעיף ‪88‬יא לחוק‬
‫(ב)‬
‫אתהתחילה‪ ,‬יקראו את‬
‫מיום‬
‫יקראו‬
‫חודשים‬
‫התחילה‪,‬‬
‫של ‪18‬‬
‫מיום‬
‫חודשים‬
‫האמורשל ‪18‬‬
‫(‪ )1‬על אף (ב)‬
‫בתקופה‬
‫בסעיף ‪,7‬‬
‫בתקופה‬
‫על‪,7‬אף‬
‫בסעיף‬
‫האמור(‪)1‬‬
‫גם"‪".‬יכול שתיעשה גם"‪.‬‬
‫יבוא‬
‫שתיעשה‬
‫"תיעשה"‬
‫"יכול‬
‫שבמקום‬
‫"תיעשה" יבוא‬
‫סעיף ‪(2‬א)‪ ,‬כך‬
‫סעיף ‪(2‬א)‪ ,‬כך שבמקום‬
‫התקופה זה בתום התקופה‬
‫ליישומו של חוק‬
‫ערוכיםזה בתום‬
‫אינםשל חוק‬
‫ליישומו‬
‫הבנקים‬
‫ערוכים‬
‫השר כי‬
‫נוכחאינם‬
‫הבנקים‬
‫(‪ )2‬נוכח השר כי(‪)2‬‬
‫שלועדת הכלכלה של‬
‫ובאישור‬
‫הכלכלה‬
‫הנגיד‬
‫ועדת‬
‫בהסכמת‬
‫הוא‪,‬ובאישור‬
‫הנגיד‬
‫רשאי‬
‫בהסכמת‬
‫בפסקה (‪,)1‬‬
‫האמורה הוא‪,‬‬
‫האמורה בפסקה (‪ ,)1‬רשאי‬
‫את בשישה‬
‫האמורה‬
‫להאריך‪ ,‬בצו‪,‬‬
‫הכנסת‪,‬התקופה‬
‫הכנסת‪ ,‬להאריך‪ ,‬בצו‪ ,‬את‬
‫האמורה בשישה חודשים‪.‬‬
‫התקופהחודשים‪.‬‬
‫ניתה וני ה ו‬
‫ב ני במ יניןמני ןת נ‬
‫הממשלה‬
‫הממשלה‬
‫ראשראש‬
‫בלין‬
‫ובין ברליי ן‬
‫א ר‬
‫וב ן‬
‫רא ר‬
‫המדינה‬
‫המדינה‬
‫נשיא‬
‫נשיא‬
‫‪7‬‬
‫שקד‬
‫א י יאל יתי לשתק ד‬
‫המשפטים‬
‫המשפטים‬
‫שרתשרת‬
‫י ו ל י ו ילויאילו אאלד לאשד לט ישי ןט י י ן‬
‫הכנסת‬
‫הכנסת‬
‫ראשראש‬
‫יושביושב‬
‫ס"ח התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.566‬‬
‫ספר החוקים ‪ ,2528‬א' באדר א' התשע"ו‪10.2.2016 ,‬‬
‫‪537‬‬
‫חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' ‪ ,)7‬התשע"ו‪*2016-‬‬
‫תיקון סעיף ‪3‬‬
‫‪.1‬‬
‫תיקון סעיף ‪19‬‬
‫‪.2‬‬
‫פרסום הודעה‬
‫ראשונה‬
‫‪.3‬‬
‫התשנ"ט‪( 11998-‬להלן ‪ -‬החוק העיקרי)‪ ,‬בסעיף ‪- 3‬‬
‫‏‏‬
‫בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה)‪,‬‬
‫(‪)1‬‬
‫בסעיף קטן (א)(‪ ,)2‬במקום הסכום הנקוב בו יבוא "‪;"915,000‬‬
‫(‪ )2‬בסעיף קטן (ג)(‪ ,)1‬במקום הסיפה החל במילים "בפסקה (‪ ")2‬יבוא "בפסקה (‪,)2‬‬
‫במקום הסכום הנקוב בה יקראו "‪.""1,091,250‬‬
‫בסעיף ‪ 19‬לחוק העיקרי ‪-‬‬
‫(‪ )1‬האמור בו יסומן "(א)"‪ ,‬ובו‪ ,‬אחרי "במועד" יבוא "שבו הגיש הזכאי או הדייר‬
‫הממשיך בקשה לרכוש את הדירה הציבורית‪ ,‬או במועד";‬
‫(‪)2‬‬
‫אחרי סעיף קטן (א) יבוא‪:‬‬
‫"(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א)‪ ,‬ב–‪ 1‬בינואר בכל שנה‪ ,‬או בסמוך למועד‬
‫האמור‪ ,‬תפורסם הודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון‬
‫על הסכום המעודכן הנקוב בהגדרה "זכאי"‪ ,‬כפי שהשתנה לפי שיעור עליית‬
‫המדד כאמור באותו סעיף קטן‪ ,‬לעומת המדד שהיה ידוע ב–‪ 1‬בינואר של השנה‬
‫הקודמת‪".‬‬
‫על אף האמור בסעיף ‪(19‬ב) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה‪ ,‬הודעה ראשונה על הסכום‬
‫המעודכן כאמור באותו סעיף תפורסם ביום כ"ג בניסן התשע"ו (‪ 1‬במאי ‪ ,)2016‬או בסמוך‬
‫למועד האמור‪ ,‬ובלבד שחל שינוי בסכום לפי שיעור עליית המדד הידוע באותו מועד‬
‫לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ' בטבת התשע"ו (‪ 1‬בינואר ‪ ;)2016‬בסעיף זה‪" ,‬מדד"‬
‫ כהגדרתו בחוק העיקרי‪.‬‬‫ב ני מ י ן נ ת ני ה ו‬
‫ראש הממשלה‬
‫ר א וב ן ר י ב ל י ן‬
‫נשיא המדינה‬
‫*‬
‫‪1‬‬
‫יואב גלנט‬
‫שר הבינוי והשיכון‬
‫יולי יואל אדלשטיין‬
‫יושב ראש הכנסת‬
‫התקבל בכנסת ביום כ"ב בשבט התשע"ו (‪ 1‬בפברואר ‪ ;)2016‬הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק‬
‫הכנסת ‪ ,613 -‬מיום כ"ג בטבת התשע"ו (‪ 4‬בינואר ‪ ,)2016‬עמ' ‪.34‬‬
‫ס"ח התשנ"ט‪ ,‬עמ' ‪ ;2‬התשע"ו‪ ,‬עמ' ‪.324‬‬
‫ספר החוקים ‪ ,2528‬א' באדר א' התשע"ו‪10.2.2016 ,‬‬
‫‪538‬‬
‫המחיר ‪ 1.62‬שקלים חדשים ‪ ISSN 0334-3030‬סודר במח' רשומות‪ ,‬משרד המשפטים‪ ,‬והודפס במדפיס הממשלתי‬