Januari 2016 - Uppvidinge Tidning

Börne Thorstensson
VÅR NATUR
IMånga
förra numret
av vad
UT vi
uppmanade
frågar mig
sysslar medjag er
läsare
att under
jul-reservat,
och nyårshelgen
nu på vintern
i våra
så jag ska ge
er
ut
i
naturen
för
att
skaffa
ny
passa på att berätta lite om det ienergi
detta till
vardagen
satte
igång
på
allvar.
Jag har
numret av U.T.
även rekommenderat en utflykt runt VisEttvid
stortKosta
problem
som vi harkommun.
sedan någraNörd
år är vildjö
i Lessebo
som
svin
och
deras
förmåga
att
böka
upp
och
förstöra
jag är var jag ju själv tvungen att ge mig ut
stora områden. För att hålla dom utanför våra,
på
den allt,
vandring
somhar
jagvi tipsat
om. att
framför
slåtterängar
varit tvungna
sätta upp elstängsel vilket har visat sig vara mycket
Sagt och gjort, strax efter nyår bar det av till detta fantaseffektivt.
tiska reservat med sin vandringsstig på ca 7,5 km runt sjön.
Vildsvinen är mycket känsliga för ström och har ett
Jag körde till parkeringsplatsen på den västra sidan för att
gott minne
så till
harstigen.
dom en
gångväder,
varitett
mot
elstängdärifrån
ansluta
Perfekt
parett
minusgradsel
aktar
man
sig
väldigt
noga
nästa
gång.
Deras
er och 2-3 cm spårsnö som underlättar eventuella viltspår
är Väl
väl nere
utvecklad
” tickande”
somstörre
ihörsel
naturen.
vid sjöoch
gårdet
stigen
på en grusås
elstängslet
avger,
dom Vilken
på långt
håll vilket
också
delen
av denna
sidahör
av sjön.
underbar
utsikt
över
bidrar
till
försiktighet.
Visjöns snö och isbelagda vattenyta. Den räv som ganska
Vildsvinsstängslet
juinte
ha ström
på hela
året lika
snart
anslutit på stigenmåste
kanske
uppskattar
utsikten
och detsom
ställer
stora kravpåpå
ochföda.
underhåll,
mycket
undertecknad
sintillsyn
jakt efter
speciellt när det stormar eller blåser kraftigt, då
neransluter
träd ochstigen
grenar
trådarna
vilket
Iramlar
norra det
delen
tillöver
något
som heter
Lismadsvägen
en liten bit innan
vänder
tillbaka
till östra
orsakar kortslutning.
Om videt
inte
ser till
stängslet
sida
därsådyker
nästa stor
djurspår
upp, nämligen
inomavcasjön
en och
vecka
är risken
att vildsvinen
vildsvin.
Jagdet
uppskattar
det tillström
3-4 grisar
som och
kommit
märker att
inte är någon
i trådarna
då
från
ett tätt
granbestånd
styckekan
bortibland
och fortsatt
går man
igenom.
Ävenett
älgarna
ta medbort
mot
en foderplats
som
vet attstora
jägarna
har på andra
sig stängslet
vilket
kanjagorsaka
problem.
sidan byvägen mot Johanstorp. Körde där på hemvägen
och
sågnågra
då grisbök
i dom dödisgropar
som finns
stort
Efter
års erfarenhet
har vi konstaterat
att itre
antal
inom
fram på östra
sjön
trådar,
på reservatet.
20, 40 ochLängre
70 centimeters
höjdsidan
från av
marär
det
en
spång
att
gå
på
över
sankmarkerna
och
då
kom
ken är det mest effektiva att hålla ute dom fyrbenta
jobbögat
in dåHur
jag vi
upptäckte
att en
del av
spångvirket
vildsvinen.
skall hålla
borta
dom
tvåbentagått
sönder så det skapade tankar om reparationsarbeten till
som stjäl aggregat och annat material - det jobbar
våren. Lite fågel finns ju alltid att beskåda när man går
vi på.
fram bl.a ett gäng talgoxar och en nötväcka som hackade
Jag vill också passa på att önska er alla en God
på en torrgran, mest med huvudet neråt. På sydöstra sidan
Jul och ett Gott Nytt År och uppmanar er att när
kommer man till den andra p-platsen med en anslagstavla
ni nuliteärinformation
lediga några
och kanske ätit lite för
med
omdagar
rundan.
mycket,
passa
på
att
ge
er
ut
naturen
och skaffa
ny
Ett kulturminne som dyker uppi är
en ängslada
där man
energi
startar
förr
ladetills
in arbetet
det madhö
somigen
manefter
sloghelgerna.
utmed sjön och
körde hem till djuren på vintern. I södra delen kommer
man fram till några hus bl.a. jägmästarbostaden som förr
var en fantastiskt vacker byggnad men som idag mest li/Börne Thorstensson
knar ett skrotupplag och står mestadels obebodd. Kosta
revir som dom här husen tillhörde var förr en aktiv arbetsplats med mycket personal som jobbade inom dåvarande
Domänverket. Under några år drev man även skogsutbildning och i dessa lokalerna finns idag flyktingmottagning.
God Jul & Gott Nytt år!
Månadens tips!
 Hämta ny energi i naturen
under
julledigheten
När jag närmar
mig vandringens
slut tycker en ekorre att
jag stör honom i hans sysslor så jag går lugnt vidare till
bilen och en härlig vandringsrunda i en underbar natur.
Ps. Kaffet smakade jättebra. ds
Börne Thorstensson
FAKTARUTA:
DÖDISGROP (eller dödishåla) är ett geologiskt
och topografiskt fenomen som uppstått där en stor
bit av en glaciär blivit liggande och omgivits av sediment som kommer med vattnet från glaciären, som
drar sig tillbaka. När sedimentet först stelnar kring
“isbiten” och “isbiten” senare smälter bort, efterlämnar den det hål som utgör dödisgropen.
Ofta finns dödisgropen i en dal eller inklämd mellan
högläntare områden. På sänkans botten finns en myr
eller sankmark, men även öppet vatten förekommer.
Den kvarblivna inlandsisen har ofta format sänkan
så att den bildar en plan botten med skarpa, nästan
lodräta kanter. Dödisgropens storlek är oftast inte
mer än några hundratal meter i diameter. Den största dödisgropen i Kanada har en area av 160 hektar.
(Fakta från Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/dödisgrop)