Innovationsplattform Norrby

Innovationsplattform Norrby
- Vår resa 2013-2015
Fas 1 Vad ska vi göra?
Fokus på ”den obebyggda” delen på Norrby
Vad är en innovationsplattform?
VAD ÄR ETT LIVING LAB?
Flera olika bilder av projektet
FÖRANKRING
Byte av personal
Förtydligande av mål och vision
?
Lära känna varandra
Lång startsträcka
Olika organisationer med olika motiv för
att delta. Etablering av fungerande
samverkansstrukturer tar tid.
ARBETSPAKET
Fas 2 Samverkan i fokus
Minskat fokus på ”stadsbyggnadsfrågor”
Samverkan inom forskning
Profilering:
• Social Hållbarhet
• Involvering av invånare
Fokus på hela Norrby
Utveckling av kommunikationskanaler
Idégenerering
Normkritisk
avfallshantering
Minskat fokus på arbetspaketen
Oasen
E-governance
Norrby Living Lab
utvecklas
Workshops
Tankesmedjor
Tillfälliga mötesplatser
Svårt att ”hålla ihop allt”
MÅNGA ADM. MÖTEN
När ska vi jobba?
Fas 3 Analys av nuvarande struktur
Projektledningsgrupp bildas
Färre arbetspaketledarmöten och ledningsmöten
Fler idégenereringsmöten
Vi känner varandra! Samverkan går lätt!
PLATTFORMSTRÄFFAR
INFÖRS
Planering för Innovationsplattform Borås (2016-2018)
•
•
•
•
Sammanställning av resultat och lärdomar
Är min organisation ”rätt organiserad” för att främja innovation?
Vi har blivit duktiga på idégenerering, men hur tar vi idéerna vidare?
Hur kan vi få plattformen att gå hand i hand med övrig verksamhet?
Hur får vi in politiken i plattformen.
Resultat
Sammanfattande resultat
Idégenerering i Norrby Living Lab
Forskning
• En innovationsplattform har
etablerats med ett gemensamt
ledarskap hos projektets parter
• 6 st tankesmedjor
• 30 publikationer
• 5 st workshopserier
• Ett living lab har utvecklats på Norrby
och metoder för samverkan har
etablerats
• 5 st plattformsträffar i Borås
• 3 st nya hållbarhetskurser på
Magisterutbildning
• Ny kunskap har utvecklats genom FoU
Resultat:
Konskapsspridning
• 11 nya projekt med extern finansiering
• 40-50 presentationer
• Input till forskning och utveckling
• 3 st seminarium
• Nya ansökningar och nya projektidéer
• Nationell och Internationell
uppkoppling
• Flera nya kontaktytor har skapats
• En plan för hur plattformen ska leva
vidare är utarbetad, som mynnade ut
i ansökan till IP Borås (2016-2018)
• 3 st tillfälliga mötesplatser på Norrby
• Idébank
Även ringar på vattnet….
• 1 konstverk
På återseende!
Camilla Axelsson
Innovationsplattform Norrby
Borås Energi och Miljö
E-post: [email protected]
Web: www.innovationsplattformnorrby.se