COM(2016)

Svet
Evropske unije
Bruselj, 27. maj 2016
(OR. en)
9551/16
Medinstitucionalna zadeva:
2016/0153 (NLE)
UD 111
PREDLOG
Pošiljatelj:
Datum prejema:
Prejemnik:
za generalnega sekretarja Evropske komisije:
direktor Jordi AYET PUIGARNAU
26. maj 2016
generalni sekretar Sveta Evropske unije Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN
Št. dok. Kom.:
COM(2016) 299 final
Zadeva:
Predlog UREDBE SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 1388/2013 o
odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za
nekatere kmetijske in industrijske izdelke
Delegacije prejmejo priloženi dokument COM(2016) 299 final.
Priloga: COM(2016) 299 final
9551/16
fh
DGG 3B
SL
EVROPSKA
KOMISIJA
Bruselj, 26.5.2016
COM(2016) 299 final
2016/0153 (NLE)
Predlog
UREDBA SVETA
o spremembi Uredbe (EU) št. 1388/2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja
avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke
SL
SL
OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM
1.
OZADJE PREDLOGA
•
Razlogi za predlog in njegovi cilji
Za nekatere izdelke, katerih proizvodnja v Uniji ni zadostna, da bi krila potrebe predelovalne
industrije v Uniji, je treba določiti avtonomne tarifne kvote. Odpreti bi bilo treba tarifne kvote
Unije za ustrezne količine po stopnji dajatve nič ali znižanih stopnjah dajatev, ne da bi to
povzročilo motnje na trgu takih izdelkov.
Svet je 17. decembra 2013 sprejel Uredbo (EU) št. 1388/2013 o odprtju in zagotavljanju
upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke, da bi
se povpraševanje po zadevnih izdelkih v Uniji zadovoljilo pod najbolj ugodnimi pogoji.
Uredba se posodobi vsakih šest mesecev, da bi se upoštevale potrebe industrije EU. Komisija
je ob pomoči skupine za gospodarsko-tarifna vprašanja pregledala vse zahtevke za dajatve
znotraj avtonomne tarifne kvote, ki so jih posredovale države članice.
Komisija po tem pregledu meni, da je upravičeno, da se odprejo avtonomne tarifne kvote za
nekatere nove izdelke, ki trenutno niso navedeni v Prilogi k Uredbi Sveta (EU) št. 1388/2013.
V zvezi z nekaterimi drugimi izdelki je treba spremeniti besedilo opisa, dodeliti nove oznake
TARIC, dodati končni datum ali pa se je pojavila potreba po povečanju začetne višine kvote.
Predlaga se, da se izdelki, pri katerih tarifna kvota ni več v gospodarskem interesu Unije,
umaknejo.
•
Skladnost z veljavnimi predpisi s področja zadevne politike
Ta predlog ne bremeni držav, ki so z EU sklenile preferencialni trgovinski sporazum (na
primer splošni sistem preferencialov, ureditev AKP, prostotrgovinski sporazumi, države
kandidatke in potencialne države kandidatke).
•
Skladnost z drugimi politikami Unije
Predlog je v skladu s kmetijsko, trgovinsko, podjetniško, razvojno in zunanjo politiko.
2.
PRAVNA PODLAGA, SUBSIDIARNOST IN SORAZMERNOST
•
Pravna podlaga
Pravna podlaga tega predloga je člen 31 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu: PDEU).
•
Subsidiarnost (za neizključno pristojnost)
Predlog je v izključni pristojnosti Unije. Načelo subsidiarnosti se zato ne uporablja.
•
Sorazmernost
Predlog je v skladu z načelom sorazmernosti, ker je ta sveženj ukrepov v skladu z načeli za
poenostavitev postopkov za gospodarske subjekte, vključene v zunanjo trgovino, in s
SL
2
SL
Sporočilom Komisije o avtonomnih tarifnih opustitvah in kvotah (C 363, 13.12.2011, str. 6).
V skladu s členom 5(4) Pogodbe o Evropski uniji ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno
za doseganje zastavljenih ciljev.
•
Izbira instrumenta
Na podlagi člena 31 PDEU Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino določi avtonomne
tarifne opustitve in kvote, zato je uredba ustrezen instrument.
3.
REZULTATI
NAKNADNIH
OCEN,
POSVETOVANJ
ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCEN UČINKA
•
Naknadne ocene/preverjanja ustreznosti obstoječe zakonodaje
Z
Shema avtonomnih tarifnih kvot je bila del ocenjevalne študije o avtonomnih tarifnih
opustitvah, ki je bila izvedena leta 2013, saj so avtonomne kvote kot ukrepi podobne
avtonomnim opustitvam, razen tega da imajo kvote omejen obseg uvoza. Na podlagi
ocenjevalne študije je bilo ugotovljeno, da je osnovna utemeljitev sheme še vedno veljavna.
Podjetja iz EU, ki uvažajo blago po shemi, lahko znatno prihranijo pri stroških. Ti prihranki
pa lahko omogočijo širše pozitivne učinke (npr. večjo konkurenčno sposobnost, učinkovitejše
proizvodne metode, ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest v EU itd.), kar je odvisno od
zadevnega izdelka, podjetja in sektorja.
•
Posvetovanja z zainteresiranimi stranmi
Ocena tega predloga je bila izvedena ob pomoči skupine za gospodarsko-tarifna vprašanja (v
nadaljnjem besedilu: skupina ETQG), ki jo sestavljajo delegacije iz vseh držav članic in
Turčije. Pred potrditvijo sprememb iz tega predloga se je skupina sestala trikrat.
Podrobno je ocenila vsak zahtevek (nov zahtevek ali zahtevek za spremembo). Pri preučitvi
vsakega primera se zlasti upoštevajo preprečevanje vsakršne škode za proizvajalce EU ter
krepitev in utrditev konkurenčnosti proizvodnje EU. Skupina ETQG je zahtevke ocenila na
podlagi lastnih razprav in po posvetovanju držav članic z zadevnimi panogami, združenji,
trgovinskimi zbornicami in drugimi zainteresiranimi stranmi.
Vse navedene kvote ustrezajo dogovorom ali kompromisom, doseženim v razpravah skupine
ETQG. Možna resna tveganja z nepopravljivimi posledicami niso bila omenjena.
•
Zbiranje in uporaba strokovnih mnenj
Ni relevantno.
•
Ocena učinka
Predlog spremembe je tehnične narave in se nanaša le na področje uporabe kvot, naštetih v
Prilogi. Uredba je sicer enaka obstoječi Uredbi Sveta. Zato za ta predlog ni bila izvedena
ocena učinka.
•
Ustreznost in poenostavitev ureditve
Ni relevantno.
SL
3
SL
•
Temeljne pravice
Predlog ne vpliva na temeljne pravice.
4.
PRORAČUNSKE POSLEDICE
Ta predlog nima finančnih posledic za odhodke, ima pa finančne posledice za prihodke, saj
povzroči nepobrane carinske dajatve v skupnem znesku približno 2,8 mio. EUR na leto.
Učinek na tradicionalna lastna sredstva proračuna je –2 773 841 EUR na leto (75 % x
3 698 455 EUR na leto).
Države članice bodo morale izgubo prihodkov v tradicionalnih lastnih sredstvih nadomestiti s
prispevki, ki temeljijo na BND.
5.
DRUGI ELEMENTI
•
Načrti za izvedbo ter ureditev spremljanja, ocenjevanja in poročanja
Predlagani ukrepi so obravnavani v okviru integrirane tarife Evropske unije (TARIC),
uporabljajo pa jih carinske uprave držav članic.
Posebna raba nekaterih izdelkov, ki jih zajema ta uredba Sveta, se bo preverila v skladu s
členom 254 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013
o carinskem zakoniku Unije.
•
Obrazložitveni dokumenti (za direktive)
Ni relevantno.
•
Natančnejša pojasnitev posameznih določb predloga
Ni relevantno.
SL
4
SL
2016/0153 (NLE)
Predlog
UREDBA SVETA
o spremembi Uredbe (EU) št. 1388/2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja
avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke
SVET EVROPSKE UNIJE JE –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 31 Pogodbe,
ob upoštevanju predloga Evropske komisije,
ob upoštevanju naslednjega:
SL
(1)
Da bi se zagotovila zadostna in neprekinjena oskrba z nekaterimi izdelki, ki se v Uniji
ne proizvajajo v zadostnih količinah, ter da bi se preprečile vsakršne motnje na trgu
nekaterih kmetijskih in industrijskih izdelkov, so bile z Uredbo Sveta
(EU) št. 1388/2013 odprte avtonomne tarifne kvote 1. Izdelki v okviru navedenih
tarifnih kvot se lahko uvažajo v Unijo po znižanih stopnjah dajatve ali po stopnji
dajatve nič. Iz navedenih razlogov je treba z učinkom od 1. julija 2016 odpreti tarifne
kvote po stopnji dajatve nič za ustrezno količino glede devetih novih izdelkov.
(2)
Poleg tega bi bilo treba v nekaterih primerih prilagoditi obstoječe avtonomne tarifne
kvote Unije. Za enega od izdelkov je treba zaradi jasnosti spremeniti opis izdelka. Za
tri izdelke pa je treba povečati višino kvot, saj je to v interesu gospodarskih subjektov
in Unije.
(3)
Za en izdelek bi bilo treba zapreti avtonomne tarifne kvote Unije z učinkom od
1. julija 2016, saj od navedenega datuma dalje dodeljevanje teh kvot ni več v interesu
Unije.
(4)
Uredbo (EU) št. 1388/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
(5)
Ker se morajo spremembe glede kvot za zadevne izdelke iz te uredbe začeti uporabljati
1. julija 2016, bi morala ta uredba začeti veljati takoj –
1
Uredba Sveta (EU) št. 1388/2013 z dne 17. decembra 2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja
avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke in razveljavitvi
Uredbe (EU) št. 7/2010 (UL L 354, 28.12.2013, str. 319).
5
SL
SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:
Člen 1
Priloga k Uredbi (EU) št. 1388/2013 se spremeni:
(a)
vnesejo se vrstice za tarifne kvote pod zaporednimi številkami 09.2691,
09.2692, 09.2693, 09.2696, 09.2697, 09.2698, 09.2699, 09.2694 in 09.2695 iz
Priloge I k tej uredbi v vrstnem redu oznak KN iz drugega stolpca preglednice
iz Priloge k Uredbi (EU) št. 1388/2013;
(b)
vrstice za tarifne kvote pod zaporednimi številkami 09.2637, 09.2703, 09.2683
in 09.2659 se nadomestijo z vrsticami iz Priloge II k tej uredbi;
(c)
vrstica za tarifno kvoto z zaporedno številko 09.2689 se črta.
Člen 2
Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.
Uporablja se od 1. julija 2016.
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju,
Za Svet
Predsednik
SL
6
SL
OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONODAJNEGA PREDLOGA
1.
NASLOV PREDLOGA
Uredba Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1388/2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja
avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke.
2.
PRORAČUNSKE VRSTICE
Poglavje in člen: poglavje 12, člen 120.
Znesek v proračunu za leto 2016: 18 465 300 000 EUR (proračun 2016).
3.
FINANČNE POSLEDICE

Predlog nima finančnih posledic.
X
Predlog nima finančnih posledic za odhodke, ima pa finančne posledice za prihodke.
Učinek je naslednji:
(v mio. EUR na eno decimalno mesto natančno)
Proračunsk
a vrstica
Člen 120
Prihodki 2
Šestmesečno
obdobje z
začetkom
dd.mm.llll
[Leto: 2/2016]
Posledice za lastna
sredstva
1.7.2016
–1,4
(v mio. EUR na eno decimalno mesto natančno)
Stanje po ukrepu
[2017 in naslednja leta]
Člen 120
–2,8 na leto
Na podlagi navedenega se posledice za izgubo prihodkov, ki izhaja iz te uredbe, lahko ocenijo
na 2,8 mio. EUR na leto od 1. 1. 2017 dalje (bruto znesek 3,7 mio. EUR x 0,75) in 1,4 mio.
EUR za obdobje 1. 7. 2016–31. 12. 2016.
2
SL
Pri tradicionalnih lastnih sredstvih (kmetijske dajatve, prelevmani na sladkor, carine) morajo biti
navedeni neto zneski, tj. bruto zneski po odbitku 25 % stroškov pobiranja.
7
SL
Države članice bodo morale izgubo prihodkov v tradicionalnih lastnih sredstvih nadomestiti s
prispevki, ki temeljijo na BND.
4.
UKREPI PROTI GOLJUFIJAM
Posebna raba nekaterih izdelkov, ki jih zajema ta uredba Sveta, se bo preverila v skladu s
členom 254 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013
o carinskem zakoniku Unije.
SL
8
SL