Årsplan i samfunnsfag 10 klasse 16

ÅRSPLAN SAFA 10 .KL 16/17.
UKE
TEMA
KOSMOS
34
35/36
Befolkningsutv i verden
Befolkningen har utviklet seg i
faser
s. 8-19
s. 20-27
Kopieringsorginaler:
4-6
s.28-27
37
Folk flykter og flytter.
MÅL
sammenligne størrelse, struktur og vekst i
befolkninger og analysere
befolkningsutvikling, urbanisering og
flytting i nyere tid
38-41
En bærekraftig
befolkningsvekst
s. 38-43
Kopieringsorginaler:
10-12
undersøke hvordan mennesker
nyttiggjør seg av naturgrunnlaget, andre
ressurser og teknologi i Norge og i
andre land i verden, og drøfte
premisser for bærekraftig utvikling
42-48
Fattige og rike land
Fattigdommens mange
ansikter
Veier ut av fattigdommen
Bærekraftig utvikling-verdens
håp.
s. 58-67
Kopieringsorginaler:
17-19
s. 68-79
Kopieringsorginaler:
20-23
s. 80-91
Kopieringsorginaler:
24-25
s. 92-105
Kopieringsorginaler:
26-28
kartlegge variasjoner i levekår i ulike
deler av verden, forklare de store
forskjellene mellom fattige og rike og
drøfte tiltak for jevnere fordeling
undersøke hvordan mennesker
nyttiggjør seg av naturgrunnlaget, andre
ressurser og teknologi i Norge og i
andre land i verden, og drøfte
premisser for bærekraftig utvikling
49
50-51
Kjærlighet og seksualitet
s. 274-293
Kopieringsorginaler:
60-61
1-2
Kald krig-en todelt verden
3-4
Øst og vest fra splittelse til
sammarbeid
s. 106-131
Kopieringsorginaler:
29-32
s. 132-153
Kopieringsorginaler:
33-35
Drøfte forholdet mellom
kjærlighet og seksualitet i lys av
kulturelle normer

gjøre rede for kolonialisme og
imperialisme og gi eksempler
på avkolonisering

drøfte årsaker til og virkninger
av sentrale internasjonale
konflikter på 1900- og 2000tallet

drøfte viktige omveltninger i
samfunnet i nyere tid, og
reflektere over hvordan dagens
samfunn åpner for nye
omveltninger
5-6
7-8
Koloniene ble selvstendige
s. 154-161
Kopieringsorginaler:
36-38
Midtøsten – et urolig område
s. 162-173
Konflikter etter den kalde
krigen
Kopieringsorginaler:
39-41
s. 174-193

imperialisme og gi eksempler
på avkolonisering

drøfte årsaker til og virkninger
av sentrale internasjonale
konflikter på 1900- og 2000-
Kopieringsorginaler:
42-44
Innlevering It`s
learning.
gjøre rede for kolonialisme og
tallet

drøfte viktige omveltninger i
samfunnet i nyere tid, og
reflektere over hvordan dagens
PRØVE
samfunn åpner for nye
omveltninger
9
VINTERFERIE
10.12.
2012
Norge utviklet velferdstaten
s. 194-223
Kopieringsorginaler:
45-49
gjøre rede for framveksten av
velferdsstaten og beskrive trekk ved
Norge i dag
12-16
Samfunnet der kulturer
møtes
s. 224-247

Kopieringsorginaler:
50-55
gjøre rede for begrepene
holdninger, fordommer og
rasisme og vurdere hvordan
holdninger kan bli påvirket, og
hvordan den enkelte og
samfunnet kan motarbeide
fordommer og rasisme

gi eksempler på og diskutere
kulturelle variasjoner og drøfte
muligheter og utfordringer i
flerkulturelle samfunn
17-20
Økonomi-mer enn penger
s. 248-273
Kopieringsorginaler:
56-59
beskrive hovedtrekk i norsk
økonomi og hvordan den henger
sammen med den globale økonomien
21
MENNESKERETTIGHETENE
s. 294-315
Kopieringsorginaler:
62-64
gjøre rede for
hovedprinsippene i FN-pakten, FNs
menneskerettighetserklæring og
sentrale FN-konvensjoner, blant annet
ILO-konvensjonen om urbefolkningenes
rettigheter, vise hvordan de kommer til
syne i lovgivning, og drøfte
konsekvenser av brudd på
menneskerettigheter
22-24
Repetisjon