Lindås kommune - Hordaland fylkeskommune

Skjema for presentasjon av saker til regionalt planforum
Tema
Fyll inn opplysningar
1
Kommune
Lindås kommune, Meland kommune
2
Namn på sak
Planprogram for KDP E39 Flatøy-Eikefettunnelen
3
Plantype
Kommunedelplan
4
PlanID /referansenummer
Ikkje tildelt
5
Gjeldande planstatus for
planområdet
Fase i planprosessen
Kommuneplanens arealdel, fleire kommunedelplanar og
reguleringsplanar.
Planprogram for kommunedelplan
6
7
Omtale av planen:
Føremål
Planlegge E39 på strekninga Flatøy-Eikefettunnelen som del
av satsinga på Ferjefri E39 og utbetra nord-sør samband.
Omfang
Det skal i planarbeidet utgeiast konsekvensar for ulike
korridorar. Forslag til planprogram med vedlagt
silingsrapport vil verte lagt fram i møtet.
Tiltakshavar
Tema kommunen særleg
ønskjer å setja fokus på
(liste)
Etatar som er særleg ønska
skal vera til stades
Ønska/avtalt møtedato
Statens vegvesen
Planprogram med utgreiingsbehov, avklaring av
føresetnader frå ulike etatar.
11
Kontaktperson kommune
Telefon
Jannicke Neteland Olsen, svv mob: 45404732
12
Kontaktperson kommune
e-post
[email protected]
8
9
10
Fylkesmannen, fylkeskommunen, Kystverket,
30.08.2016
Fyll ut skjemaet kort og punktvis.
Føremålet er å få oversikt over plansaka i stikkords form.
Returadresse: [email protected]