Sørli - Brumunddal presentasjon forslag til

Planprogram dobbeltspor
Sørli–Brumunddal
Felles formannskapsmøte for
kommunene Stange, Hamar og
Ringsaker kommuner 6.5.15
Sørli - Brumunddal
Innhold i presentasjonen
• Innhold i oversendelsen
• Høringsuttalelsene
• Merknadsbehandling
• Forslag til planprogram
• Anbefalinger til fastsettelsen
av planprogrammet
Planprosessene,
hvor er vi nå?
• Forslag til planprogram har
vært på høring
• Høringsuttalelser er
behandlet
• Planprogram er revidert og
oversendes i dag for
fastsetting
Hva skal oppnås?
Fastsatt planprogram er en omforent oppskrift for
• Hva som skal kartlegges
• Hva som skal analyseres
• Hva som skal sammenliknes på hvilken måte
Komme frem til den beste trasekorridoren
innenfor utredningskorridoren(e), slik at vi står
igjen med én, som tas videre til detaljering i
reguleringsplanen
Krav og hensyn
Foreslåtte trasekorridorer må tilfredsstille kravet til
• Sikker og kapasitetssterk jernbane, med kurvatur for høy nok
hastighet til å oppfylle anbefalte reisetidsmål
Løsninger innenfor utredningskorridoren(e) og ulike
utredningskorridorer vil bli sammenliknet mhp:
• Investerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader
• Sentral stasjonslokasjon, nærhet til arbeidsplasser,
servicefunksjoner, utdannings- og kulturinstitusjoner, boliger mv
• Stasjoners trygghet og tilgjengelighet, tilrettelagt for byliv og
aktivitet, samt god å drifte for Jernbaneverket og togoperatørene
• Prissatte og ikke prissatte konsekvenser
Oversendelsen
Oversendelsen omfatter:
• Oversendelsesbrev
• Merknadsdokument
• Revidert planprogram
• Alle høringsuttalelser
122 Høringsuttalelser
Viktige momenter
• Landbruksinteresser
• Utredningskorridorer som foreslås
tatt ut
• Utredningskorridorer som foreslås
tatt inn
• Forslag om utvidelse av
utredningskorridorer
• Forslag om varianter av
utredningskorridorer
• Hva skjer med min eiendom?
Merknadsbehandling
Tre muligheter for hver høringsuttalelse:
1) Tas til følge, medfører endring i planprogrammet
2) Tas til orientering, men medfører ingen endring av
planprogrammet
3) Tas ikke til følge
Merknadsdokumentet
Kategorisering av høringsuttalelser i
merknadsdokumentet
• Felles for alle kommunene
• Kun relevant i en av kommunene
•
•
•
•
Offentlige etater
Politiske partier
Lag og foreninger
Private og grunneiere
Merknader
Merknadsdokumentet innhold
• Gjennomgang av alternativer:
Hvilke utredningskorridorer skal
utredes videre
Hvilke utredningskorridorer og
forslag skal ikke utredes videre
• Utredningstema
• Sammendrag
høringsuttalelser
Resyme av innhold
Jernbaneverkets kommentar
Evt. endring i planprogrammet
Stange
Ingen større endringer fra
høringsutkastet
• Mindre justering av
utredningskorridoren øst
for Arstad skole
• Registrering på
gårdsnivå som
utredningstema
Hamar – utredningskorridorer
• Utredningskorridorer som
beholdes:
H1 endres til Korridor 1 - Hamar Vest
H5 endres til Korridor 3 - Hamar Øst
• Utredningskorridor som tas inn:
H2, endres til Korridor 2 - Hamar
Midt
• Registrering på gårdsnivå som
utredningstema
• Alternativ/ forslag som ikke tas
inn:
H6
Sekkestasjon: kombinasjon H1/H5
Senket H1
Høringsuttalelser
- argumentasjon for H6
Høringsuttalelser innhold:
• Unngå strandsonen
• Samle veg og jernbane
• To alternative korridorer i Ringsaker
• Konsekvenser av foreslåtte utredningskorridor
• Kostnader
Ringsaker
Ingen vesentlige endringer fra
høringsutkastet
• Noen justeringer av
utredningskorridor Jessnes –
kryssing av E6
• Registrering på gårdsnivå som
utredningstema
Merknader om å ta inn H6 tas ikke til
følge:
• Høy kostnad og kostnadsusikkerhet
• Å bygge tunnel for å ivareta
landbruksinteressene alene er
kostnadsdrivende
Medvirkning i planarbeidet
Jernbaneverket
InterCity-prosjektet
Sørli - Brumunddal
Interessegrupper:
Organisasjoner
Næringslivet / NHO
Velforeninger
Berørte grunneiere
Naboer
Barne – og
ungdomsorg.
Interessegrupper vil
bli involvert
gjennom
informasjonsutveksling i løpet av
planperioden
Fagmiljø samferdsel:
Jernbaneverket
Statens Vegvesen
NSB
Hedmark Trafikk
Det vil bli avholdt
møter etter behov
med samferdselsaktørene
Planmyndighet
Stange kommune
Hamar kommune
Ringsaker
kommune
Vil ha løpende
kontakt med
planmyndigheten
gjennom hele
planprosessen.
Samarbeidsforum:
Hedmark fylkeskommune
Fylkesmannen i Hedmark
Statens vegvesen
Hedmark
NVE
Stange kommune
Hamar kommune
Ringsaker kommune
Oppland fylkeskommune
Lillehammer kommune
Samarbeidsforum vil bli
involvert gjennom jevnlige
møter under hele
planprosessen.
Jernbaneforum
Dovrebanen sør
Politisk og
administrativt
interesseorganisasjon
for Dovrebanen
Jernbaneforum
vil bli involvert
underveis i
planprosessen
Fastsettelse av planprogram
Videre framdrift:
• 6.mai: oversendelse til
kommune, inkludert
presentasjon felles
formannskapsmøte
• 3.juni: formannskapsmøter
• 17.juni: fastsettelse av
planprogram i alle
kommunestyrene