11981/1/16 REV 1 pa/US/nr 1 DG B 1C Bruselj, 7. september 2016

Svet
Evropske unije
Bruselj, 7. september 2016
11981/1/16
REV 1
SOC 504
EMPL 330
DOPIS O TOČKI POD "I/A"
Pošiljatelj:
generalni sekretariat Sveta
Prejemnik:
Odbor stalnih predstavnikov (1. del)/SVET
Št. predh. dok.: 13457/15 SOC 620 EMPL 409
Zadeva:
Svetovalni odbor za varnost in zdravje pri delu
–
imenovanje bolgarske članice Darine KONOVE, ki zamenja Vasko
SEMERDŽIEVO, članico v odstopu
1.
Generalni sekretariat Sveta je bil obveščen o odstopu Vaske SEMERDŽIEVE, članice
navedenega odbora v skupini vladnih predstavnikov (za Bolgarijo).
2.
V skladu s členom 3 Sklepa 2003/C 218/01 člane in nadomestne člane imenuje Svet.
11981/1/16 REV 1
DG B 1C
pa/US/nr
1
SL
3.
Bolgarska vlada je v skladu z običajnim postopkom predlagala, da se na mesto članice v
odstopu za preostanek mandata, tj. do 28. februarja 2019, imenuje:
Darina KONOVA
Ministrstvo za delo in socialno politiko
2, Triaditza Str.
BG - 1051 Sofia
telefon: + 3592 8119 518
telefaks: + 3592 980 11 58
e-pošta: [email protected]
4.
Odbor stalnih predstavnikov naj zato Svetu priporoči, da:
(a)
kot točko pod „A“ sprejme priloženi sklep Sveta o zamenjavi člana Svetovalnega
odbora za varnost in zdravje pri delu ter
(b)
naroči, da se zadevni sklep v informativne namene objavi v Uradnem listu
Evropske unije.
11981/1/16 REV 1
DG B 1C
pa/US/nr
2
SL
PRILOGA
SKLEP SVETA
z dne
o zamenjavi člana
Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu
SVET EVROPSKE UNIJE JE –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Sklepa Sveta 2003/C 218/01 z dne 22. julija 2003 1 o ustanovitvi Svetovalnega
odbora za varnost in zdravje pri delu ter zlasti člena 3 Sklepa,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)
Svet je s sklepom z dne 24. februarja 2016 2 imenoval člane in nadomestne člane Svetovalnega
odbora za varnost in zdravje pri delu za obdobje do 28. februarja 2019.
(2)
Zaradi odstopa Vaske SEMERDŽIEVE se je sprostilo mesto člana v skupini vladnih
predstavnikov.
(3)
Bolgarska vlada je za prosto mesto dala predlog o imenovanju –
SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:
1
2
UL C 218, 13.9.2003, str. 1.
UL C 79, 1.3.2016, str. 1.
11981/1/16 REV 1
PRILOGA
DG B 1C
pa/US/nr
3
SL
Člen 1
Darina KONOVA se imenuje za članico Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu, kjer za
preostanek mandata, tj. do 28. februarja 2019, zamenja Vasko SEMERDŽIEVO.
Člen 2
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.
V
Za Svet
predsednik
11981/1/16 REV 1
PRILOGA
DG B 1C
pa/US/nr
4
SL