15118/1/16 REV 1 pa/TST/nr 1 DG B 1C V prilogi vam pošiljamo

Svet
Evropske unije
Bruselj, 14. december 2016
(OR. en)
15118/1/16
REV 1
SOC 768
EMPL 517
DOPIS
Pošiljatelj:
Prejemnik:
generalni sekretariat Sveta
delegacije
Št. predh. dok.:
12366/1/16 REV 1 SOC 540 EMPL 354
Zadeva:
Osnutek SKLEPA SVETA o imenovanju italijanskih, luksemburških in
malteških članov in nadomestnih članov upravnega odbora Evropske
fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
V prilogi vam pošiljamo osnutek sklepa o imenovanju italijanskih, luksemburških in malteških
članov in nadomestnih članov upravnega odbora Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in
delovnih razmer. To besedilo bo poslano pravnikom lingvistom, ki ga bodo dokončno oblikovali,
nato pa ga bo Svet sprejel na eni od prihodnjih sej.
15118/1/16 REV 1
pa/TST/nr
DG B 1C
1
SL
Osnutek
SKLEPA SVETA
z dne ...
o imenovanju italijanskih, luksemburških in malteških članov in nadomestnih članov
upravnega odbora Evropske fundacije
za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
SVET EVROPSKE UNIJE JE –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1365/75 z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske
fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer 1 in zlasti člena 6 Uredbe,
ob upoštevanju seznamov predlogov za imenovanje, ki so jih Svetu predložile vlade držav članic ter
organizacije delojemalcev in delodajalcev,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)
Svet je s sklepom z dne 28. novembra 2016 2 imenoval člane in nadomestne člane upravnega
odbora Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za obdobje do
30. novembra 2019.
1
2
Uredba Sveta z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za zboljšanje
življenjskih in delovnih razmer (UL L 139, 30.5.1975, str. 1).
Sklep Sveta z dne 28. novembra 2016 o imenovanju članov in nadomestnih članov
upravnega odbora Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL C
447, 1.12.2016, str. 2).
15118/1/16 REV 1
pa/TST/nr
DG B 1C
2
SL
(2)
Italijanska, luksemburška in malteška vlada so predlagale dodatne kandidate za več prostih
mest, ki jih je treba zapolniti.
(3)
Organizacija delavcev ETUC in organizacija delodajalcev BUSINESSEUROPE sta predlagali
dodatne kandidate za zapolnitev več prostih mest –
SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:
Člen 1
Za italijanske, luksemburške in malteške člane in nadomestne člane upravnega odbora Evropske
fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer se imenujejo:
I.
PREDSTAVNIKI VLAD
Država
Italija
Člani
Nadomestni člani
Carmen FERRAIOLO
Luksemburg
Nadine WELTER
Gary TUNSCH
Malta
Karen THEUMA
Mark GRECH
II.
PREDSTAVNIKI ORGANIZACIJ DELAVCEV
Država
Malta
Člani
Josef BUGEJA
Nadomestni člani
Colin GALEA
15118/1/16 REV 1
pa/TST/nr
DG B 1C
3
SL
III.
PREDSTAVNIKI ORGANIZACIJ DELODAJALCEV
Država
Malta
Člani
Joe FARRUGIA
Nadomestni člani
Joan HABER
Člen 2
Svet bo pozneje imenoval tudi člane, ki še niso bili predlagani.
Člen 3
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.
V …,
Za Svet
Predsednik
__________________
15118/1/16 REV 1
pa/TST/nr
DG B 1C
4
SL