Forslag til reguleringsplan for E18 Lysaker

Forslag til reguleringsplan for
E18 Lysaker - Ramstadsletta
Knut Gløersen
Hans Håkon Ruud
Trym Johannessen
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Her finner du mer informasjon
Les mer om planene på:
● vegvesen.no/Europaveg/e18framnesasker
● Følg oss på Facebook
● Se også baerumkommune.no – der ligger saken til høring –
med alle dokumentene
Eller møt oss for en prat i:
● i Kommunegården i Sandvika den13. september kl.18
På våre nettsider ser du også hvem du kan kontakte:
www.vegvesen.no/Europaveg/e18framnesasker/Kontakt
06.09.2016
E18 Vestkorridoren
E18 Lysaker - Ramstadsletta
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Agenda
1. Reguleringsplan Lysaker –
Ramstadsletta
ved Knut Gløersen
● Kort om Oslopakke 3, prosjekt
og rammebetingelser
● Reguleringsplanen i tekst og
bilder
● Støy og luft
● Videre fremdrift
2. Etappe 1 Lysaker – Strand
ved Hans Håkon Ruud
3. Eiendomserverv
ved Trym Johannessen
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Den nye Oslopakke 3 – avtalen
Strekningen Lysaker – Strand med
● Bærumsdiagonalen
● ny atkomst til Fornebu
● Lysaker kollektivknutepunkt
bygges som en 1. etappe
Vi skal også vurdere enklere
løsninger på resten av strekningen
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Om prosjektet og rammebetingelsene
● Nasjonal transportplan (NTP) og Handlingsprogram 20182029 som legges frem til våren
● Klimaforliket og ikke økning av personbiltransport
● Finansiering: Bompenger, statlig bidrag og Oslopakke 3
● Tekniske retningslinjer (forskrifter, vegnormaler etc.)
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Inndeling av prosjektet i Nasjonal Transportplan
1. E18 Lysaker – Ramstadsletta, inkludert Bærumsdiagonalen
Etappe 1: Lysaker – Strand og Lysaker kollektivknutepunkt
2. Ramstadsletta – Slependen
3. Slependen -Drengsrud
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
E18 Lysaker vest – Ramstadsletta
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Forbedringer i forhold til kommunedelplanen
● Stabekk: Forlenget lokket med ca. 200m (retning Sandvika)
● Strand: Ny trasé for Bærumsdiagonalen med direktekobling
mot E18 i retning Lysaker og Fornebu
● Miljølokk over samleveien og Bærumsdiagonalen sør for
Kveldsro terrasse
● E18 er redusert fra 4 til 2 felt forbi Høvik
● Ramstadsletta:
- Senket veianlegget
- redusert antall kjørefelt
- høy støyskjerm mot E18
- miljølokk (mot Sandvika)
06.09.2016
Bussvegen
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Lysaker
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Lysaker
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Nedre Stabekk/Holtekilen
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Nedre Stabekk/Holtekilen
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Fornebu
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Strand
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Strand
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Høvik
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Høvik
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Høvik
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Ramstadsletta
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Ramstadsletta
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Ramstadsletta
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Ramstadsletta
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Gjønnes
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Gjønnes
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Luft og forurensning
● Svevestøv (PM10) og nitrogenoksider (NO2) – utslipp er
beregnet for 2015 og 2030
● Vi forventer en kraftig nedgang i NO2 pga utskifting i
bilpark
● NO2 utslippet øker i stillestående kø
● Med 70 % av E18 i tunnel gir dette bedre miljø lokalt
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
NO2 utslipp i dag
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
NO2 utslipp med ny veg 2030
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Luftforurensning PM10 (svevestøv) i dag
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Luftforurensning med ny veg i 2030
06.09.2016
E18 Lysaker vest – Ramstadsletta - reguleringsplan
Luftetårn - Ventilasjon av tunnelene
● Behov for luftetårn i
Høviktunnelen og
Bærumsdiagonalen
● Ett tårn ved hver
tunnelåpning
● Fokus på god utforming av
tårnene
● Tårnene gir god effekt
● Rensing av luften i tårn gir
liten effekt
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Støy og skjerming
● Gjeldende regelverk er
Miljøverndepartementets
retningslinjer for støy T1442
● Det er særlige retningslinjer for
boliger som ligger i gul og rød
sone
● Disse får støyskjerming langs
veg og lokal skjerming hvis
behov
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Støy
● 7300 personer vil få støynivå
over grenseverdi på fasaden der
de bor
● Det er 2000 færre enn i dag
● I byggefasen vurderer vi tiltak på
boliger over grenseverdien
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Støy – dagens veg i 2015
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Støy – med ny veg i 2030
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Støy – differanse mellom dagens veg og ny veg
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Byggeperioden
-
Vi skal bygge med avstand til bebyggelse
Vi bygger totalt i 5 år- ikke overalt hele tiden
Mye arbeid under bakken- tunnel
Det blir egen skjerming i byggetiden
Det blir lagt vekt på tilgjengelighet for buss, gående og
syklende
- Vi opprettholder kapasitet på vegen med samme antall felt
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Kostnader og finansiering
● Prosjektet er anslått å koste 13 milliarder
● Det er et av de sentrale prosjektene i Oslopakke 3 og skal
finansieres primært med bompenger
● I tillegg kommer bidrag fra Oslopakke 3 og staten
● Vi arbeider parallelt med en egen bompengeutredning for
prosjektet
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Hva skjer fremover
● Forslag til reguleringsplan ligger
ute til 30. september
● Kommunal behandling og vedtak
våren 2017
● Bompengeutredning oversendes
senere i høst. Koordinerer med
Oslopakke 3
● Forslag til reguleringsplan for
Lysaker kollektivknutepunkt:
Forprosjekt klar til høsten og
forslag reguleringsplan legges
frem våren 2017
43
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Etappe 1 Lysaker - Strand
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Etappe 1 Lysaker - Strand
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Etappe 1 Lysaker - Strand
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Etappe 1 Lysaker - Strand
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Etappe 1 Lysaker - Strand
48
06.09.2016
Forslag til reguleringsplan E18 Lysaker- Ramstadsletta
Erverv av eiendom og grunn
49
06.09.2016
06.09.2016