COM(2016) - Europa.eu

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 8. syyskuuta 2016
(OR. en)
8162/16
INF 66
API 47
SAATE
Lähettäjä:
Saapunut:
Vastaanottaja:
Euroopan komission pääsihteerin puolesta
Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
24. elokuuta 2016
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:
COM(2016) 533 final
Asia:
KOMISSION KERTOMUS Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission
asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY) N:o
1049/2001 soveltamisesta vuonna 2015
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 533 final.
Liite: COM(2016) 533 final
8162/16
mh
DG F 2B
FI
EUROOPAN
KOMISSIO
Bryssel 24.8.2016
COM(2016) 533 final
KOMISSION KERTOMUS
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön
tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamisesta vuonna 2015
FI
FI
Se, että yleisö voi tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan tutustua EU:n toimielinten
hallussa oleviin asiakirjoihin, on yksi keinoista, joilla pyritään lisäämään avoimuutta
ja vastuuvelvollisuutta kansalaisia kohtaan.
Komissio sitoutui edelleen vahvasti vuonna 2015 avoimuuden lisäämiseen usein eri
tavoin.
Joulukuun 2015 loppuun mennessä komissio oli julkaissut tietoja yli 7 000
kahdenvälisestä kokouksesta komissaarien, heidän kabinettiensa jäsenten ja
pääjohtajien sekä edunvalvojien (lobbaajien) välillä. Näin kansalaiset ja sidosryhmät
saavat tiedon siitä, kuka tapaa komission virkamiehiä ja mistä aiheista keskustellaan.
Parannettu versio avoimuusrekisteristä otettiin käyttöön tammikuussa 2015.
Komission päätös siitä, että komissaarit, heidän kabinettiensa jäsenet ja pääjohtajat
tapaavat ainoastaan edunvalvojia, jotka ovat rekisteröityneet avoimuusrekisteriin, on
lisännyt huomattavasti tietoa tahoista, jotka pyrkivät vaikuttamaan unionin politiikan
laadintaan ja täytäntöönpanoon. Avoimuusrekisteriä on laajennettu jatkuvasti, ja se
sisältää nyt yli 9 300 kirjausta. Tammikuun 2015 jälkeen uusia rekisteröintejä on tehty
yli 3 600 1.
Vuoden 2015 loppupuolella komissio myös pani täytäntöön merkittävän osan
toukokuussa 2015 esittämästään paremman sääntelyn agendasta, jolla pyritään
varmistamaan, että EU:n politiikan tavoitteet saavutetaan mahdollisimman
tehokkaasti ja avoimesti. Toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä,
jota komissio ehdotti viime vuonna ja joka hyväksyttiin äskettäin, on osoitus
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisestä sitoutumisesta koko EU:n
päätöksentekoprosessin avoimuuden lisäämiseen. Komissio on myös ottanut käyttöön
– julkaisemalla etenemissuunnitelmia ja alustavia vaikutustenarviointeja – uusia
mekanismeja,
joiden
avulla
sidosryhmät
voivat
antaa
palautetta
lainsäädäntöehdotusten valmistelun alkuvaiheessa.
Komissio on noudattanut marraskuussa 2014 antamaansa sitoumusta, jonka mukaan
se lisää transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta (TTIP)
Yhdysvaltojen kanssa käytävien neuvottelujen läpinäkyvyyttä. Tammikuusta 2015
alkaen se on julkaissut ja päivittänyt säännöllisesti luetteloa TTIP:tä koskevista
asiakirjoista ja julkistanut lisää neuvotteluasiakirjoja ja neuvottelukierroksista
laadittuja yksityiskohtaisia raportteja.
Osana tätä laajempaa avoimuuspyrkimystä asiakirjoihin tutustumista koskevalla
oikeudella, johon liittyvät säännökset ja määräykset ovat Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen (SEUT-sopimus) 15 artiklan 3 kohdassa ja asetuksessa (EY) N:o
1049/2001, oli edelleen erittäin keskeinen asema komission suhtautumisessa
avoimuuden lisäämiseen. Kyseinen oikeus täydensi sitä, että komissio samalla julkaisi
ennakoivasti kattavia tietoja useilla verkkosivuillaan.
Tämä kertomus on laadittu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission
asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY)
1
Perustuu numerotietoihin maaliskuun 3. päivältä 2016.
2
N:o 1049/2001 2 17 artiklan 1 kohdan nojalla. Kertomuksessa annetaan tietoja siitä,
kuinka komissio sovelsi näitä sääntöjä vuonna 2015. Se sisältää myös tiedot
tutustumispyyntöjen määrästä ja tutustuttavaksi annettujen asiakirjojen osuudesta.
Kertomus perustuu tilastotietoihin, jotka esitetään tiivistetysti liitteessä. 3
Tilastot kuvaavat pelkästään hakemusten ja vastausten lukumäärää, 4 eivät pyydettyjen
tai tutustuttavaksi annettujen asiakirjojen lukumäärää, joka oli huomattavasti tätä
suurempi. Hakemus voi nimittäin koskea yhtä asiakirjaa, mutta yleensä tutustuttavaksi
pyydetään useita asiakirjoja kerralla tai jopa tiettyä aihetta tai menettelyä koskevaa
koko asiakirja-aineistoa 5.
Näistä tilastotiedoista käy välittömästi ilmi se, että oikeus tutustua asiakirjoihin on
tärkeä osa komission avoimuuspolitiikkaa. Alkuperäisissä hakemuksissa pyydetyt
asiakirjat annettiin kokonaan tai osittain saataville 84 prosentille hakijoista.
Laajemman tai täyden oikeuden tutustua asiakirjoihin sai 41 prosenttia uudistetun
hakemuksen jättäneistä.
1.
REKISTERIT JA INTERNETSIVUT
1.1.
Vuonna 2015 komission asiakirjarekisteriin lisättiin 18 945 6 uutta asiakirjaa
(ks. liitteessä oleva taulukko 1). 7
1.2.
Komission julkinen asiakirjarekisteri kattoi vuonna 2015 seuraavat asiakirjat:
COM-, SEC-, C-, JOIN-, SWD-, OJ- ja PV-sarjojen asiakirjat. 8 Vuonna 2015
komissio ei laatinut eikä vastaanottanut kyseisiin asiakirjaluokkiin kuuluvia
arkaluonteisia asiakirjoja 9.
1.3.
Europa-palvelimen sivustolla 10, jonka kautta asiakirjoihin voi tutustua,
käytiin vuonna 2015 seuraavasti:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
Tässä kertomuksessa esitetyt tilastot perustuvat GestDem-sovelluksesta 11. huhtikuuta 2016
saatuihin lukuihin.
Tilastoissa ei ole sellaisia asiakirjoja koskevia hakemuksia, jotka olivat jo yleisesti saatavilla
silloin kun pyyntö tutustua asiakirjoihin esitettiin.
Tässä viimeksi mainitussa tilanteessa hakemusten käsittely etenee useissa vaiheissa niin, että
yhdellä kertaa käsitellään sellainen määrä asiakirjoja, joka on mahdollista käsitellä asetuksessa
asetetuissa määräajoissa.
Määrä pysyi lähes samana kuin vuonna 2014 (19 755 asiakirjaa).
Vuoden 2015 lopulla asiakirjarekisterissä oli yhteensä 20 548 973 asiakirjaa.
COM: komission lainsäädäntöehdotukset ja niihin liittyvät asiakirjat; SEC: muut komission
sisäiset asiakirjat; C: komission yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvat viralliset toimet; JOIN:
komission ja korkean edustajan yhdessä antamat toimet; SWD: komission yksiköiden
valmisteluasiakirjat; OJ: komission kokousten esityslistat ja PV: komission kokousten
pöytäkirjat.
Asetusta (EY) N:o 1049/2001 sovellettaessa arkaluonteisia ovat asiakirjat, joiden
turvaluokitus on ’TRÈS SECRET / TOP SECRET’, ’SECRET’ tai ’CONFIDENTIEL’ (ks.
asetuksen 9 artiklan 1 kohta).
http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm
3
Yhteensä
Keskimäärin
kuukaudessa
2.
YHTEISTYÖ
Kävijöiden määrä
Käyntien määrä
Avattuja sivuja
15 525
18 939
23 324
1 294
1 578
1 944
ASETUKSEN
TOIMIELINTEN KANSSA
SOVELTAMISALAAN
KUULUVIEN
MUIDEN
Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio järjestivät säännöllisesti teknisiä
kokouksia hallintotasolla kokemusten vaihtamiseksi, parhaiden käytäntöjen
kehittämiseksi ja asetuksen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.
3.
ASIAKIRJOIHIN TUTUSTUMISTA KOSKEVIEN HAKEMUSTEN TARKASTELU
3.1.
Asiakirjoihin tutustumista koskevien alkuperäisten hakemusten lukumäärä
kasvoi vuonna 2015 yli 8 prosenttia (niitä tehtiin 6 752 verrattuna vuonna
2014 tehtyihin 6 227 hakemukseen). Myös asetukseen (EY) N:o 1049/2001
perustuvien vastausten lukumäärä kasvoi 5 819:ään vuonna 2015, kun määrä
oli 5 637 vuonna 2014 (ks. liitteessä oleva taulukko 2).
3.2.
Kokonaan tai osittain hylättyjen alkuperäisten hakemusten johdosta
komissiolle tehtyjen uudistettujen hakemusten määrä laski hieman
(284 uudistettua hakemusta vuonna 2015 ja 300 vuonna 2014). Myös
uudistettuihin hakemuksiin annettujen vastausten lukumäärä laski 291:een,
kun se oli 327 vuonna 2014 (ks. liitteessä oleva taulukko 5).
3.3.
Eniten
alkuperäisiä
hakemuksia
vastaanotti
terveyden
ja
11
elintarviketurvallisuuden pääosasto (9,2 % kokonaismäärästä) ja toiseksi
eniten pääsihteeristö, jolle toimitettujen hakemusten määrä väheni 8,7
prosenttiin (11,6 % vuonna 2014). Kolmannella sijalla oli sisämarkkinoiden,
teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto, jonka hallussa
olevia asiakirjoja koskevien alkuperäisten hakemusten osuus kasvoi 5
prosentista 8,6 prosenttiin. Myös neljän muun pääosaston vastaanottamien
asiakirjapyyntöjen osuus oli yli 5 prosenttia kaikista pyynnöistä (kilpailu,
kansainvälinen yhteistyö ja kehitysasiat, ympäristöasiat sekä verotus ja
tulliliitto). Kaikkien muiden yksittäisten pääosastojen osuus oli alle
5 prosenttia (ks. liitteessä oleva taulukko 10).
3.4.
Vuonna 2015 eniten hakemuksia tekivät kansalaiset, jotka eivät ilmoittaneet
yhteiskunnallista/ammatillista taustaansa (23 % kaikista hakemuksista).
Taustansa ilmoittaneista aktiivisimpia olivat akateemisten alojen edustajat,
joiden osuus alkuperäisistä hakemuksista oli 22,3 prosenttia (19,8 % vuonna
2014). Kolmannella sijalla oli kansalaisyhteiskunta, jonka osuus oli 15,6
prosenttia kaikista hakemuksista. Neljännellä sijalla olivat asianajajat, joiden
tekemien hakemusten määrä laski huomattavasti 13 prosenttiin, kun se oli
18,3 prosenttia vuonna 2014 (ks. liitteessä oleva taulukko 8).
11
Kertomuksen selostusosassa luvut on pyöristetty lähimpään desimaaliin.
4
3.5.
Maantieteellisesti tarkasteltuna suurin osa alkuperäisistä hakemuksista oli
jälleen peräisin Belgiasta (26,8 %) ja Saksasta (11,7 %). Kolmannella sijalla
oli Espanja, josta tulevien hakemusten määrä kasvoi selvästi 9,9 prosenttiin
(6,2 % vuonna 2014). Espanjan jäljessä tulivat Ranska ja Yhdistynyt
kuningaskunta (molempien osuus 7,6 %), Italia (7,3 %) ja Alankomaat (5,5
%). Yksikään muu jäsenvaltio ei ylittänyt 5 prosentin osuutta hakemuksista
(ks. liitteessä oleva taulukko 9).
4.
TUTUSTUMISOIKEUDESTA TEHTÄVIEN POIKKEUSTEN SOVELTAMINEN
4.1.
Vuonna 2015 asiakirjat annettiin alkuperäisten hakemusten vaiheessa
kokonaan saataville yli kahdessa kolmasosassa tapauksista, mutta määrä
laski hieman edellisvuodesta (68,8 %, kun osuus oli 72,8 % vuonna 2014). 12
Osittaisen tutustumisoikeuden myöntävien vastausten osuus pysyi pääosin
samana (15,3 % verrattuna 15,4 %:iin vuonna 2014), mutta kasvua oli
selvästi tapahtunut kolmesta tätä edeltäneestä vuodesta (7,6 % vuonna 2011,
8,6 % vuonna 2012 ja 10,7 % vuonna 2013). Vuonna 2015 hakemuksista
hylättiin 15,9 prosenttia (11,9 % vuonna 2014), mikä vastasi tätä
edeltäneiden vuosien osuuksia (16,9 % vuonna 2012 ja 14,5 % vuonna 2013)
(ks. liitteessä oleva taulukko 3).
4.2.
Niiden tapausten osuus, joissa kokonaan tai osittain hylättyjen hakemusten
johdosta tehty uudistettu hakemus hyväksyttiin, pysyi ennallaan 41,3
prosentissa (kun se oli 43 % vuonna 2012, 44 % vuonna 2013 ja 43 %
vuonna 2014). Laajempi (muttei täysi) oikeus tutustua asiakirjoihin
myönnettiin 31,7 prosentissa tapauksista, mikä oli useammin kuin kolmena
edeltävänä vuonna (jolloin osuus oli noin 24 %). Täysi oikeus tutustua
asiakirjoihin myönnettiin uudistetun hakemuksen perusteella harvemmin
kuin edellisvuosina (9,6 %:ssa tapauksista verrattuna aiempien vuosien
15–20 %:iin)11 (ks. liitteessä oleva taulukko 6).
4.3.
Pääasiallinen peruste alkuperäisen hakemuksen hylkäämiselle kokonaan tai
osittain oli edelleen yksityiselämän ja yksilön koskemattomuuden
suojaaminen (29,4 %:ssa tapauksista, kun osuus oli 21 % vuonna 201411).
Toiseksi
yleisin
poikkeusperuste
oli
tarkastus-,
tutkintaja
tilintarkastustoimien suojaaminen, johon vedottiin edellisvuosia harvemmin
(20,9 %, kun osuus oli 25,3 % vuonna 2012, 23,6 % vuonna 2013 ja 25 %
vuonna 2014) (ks. liitteessä oleva taulukko 4).
4.4.
Myös
kolmannella
sijalla
olleeseen
perusteeseen
eli
päätöksentekomenettelyn suojaamiseen vedottiin aiempaa harvemmin
(20,3 %, kun osuus oli 25,2 % vuonna 2012, 27,1 % vuonna 2013 ja 22,1 %
vuonna 2014). Taloudellisten etujen suojaamisen osuus sovelletuista
poikkeusperusteista pysyi lähes samana (14,8 %, kun se oli 14,9 % vuonna
2014), kun taas kansainvälisten suhteiden suojaamiseen vedottiin
12
Lasku johtui pääosin siitä, että tietosuojaa koskevia sääntöjä noudatettiin tarkemmin etenkin
alemmassa asemassa olevien virkamiesten ja ulkopuolisen henkilökunnan nimitietojen
suhteen.
5
edellisvuosia harvemmin (4,9 %, kun osuus oli 6,2 % vuonna 2013 ja 7,3 %
vuonna 2014) (ks. liitteessä oleva taulukko 4).
4.5.
Yleisin peruste hylkäämispäätöksen vahvistamiselle uudistettujen
hakemusten vaiheessa oli aiempien vuosien tapaan tarkastus-, tutkinta- ja
tilintarkastustoimien tarkoitusten suojaaminen. Sen suhteellinen osuus
poikkeusperusteista kasvoi 37,7 prosenttiin vuonna 2015 (33 % vuonna
2014). Päätöksentekomenettelyn suojaamista koskevan perusteen osuus
kasvoi hieman edellisvuoden 14,5 prosentista 16,4 prosenttiin mutta pysyi
lähes samana verrattuna tätä edeltäneisiin vuosiin. Yksityiselämän ja yksilön
koskemattomuuden suojaamisen suhteellinen osuus pääasiallisista
poikkeusperusteista sen sijaan laski 15,6 prosenttiin edellisvuoden 18,1
prosentista.
4.6.
Seuraavaksi yleisimmät poikkeusperusteet olivat taloudellisten etujen
suojaaminen (13,1 %), kansainvälisten suhteiden suojaaminen (7,4 %) sekä
tuomioistuinkäsittelyn ja oikeudellisen neuvonannon suojaaminen (4,9 %).
5.
KANTELUT EUROOPAN OIKEUSASIAMIEHELLE
5.1.
Oikeusasiamies sai vuoden 2015 aikana päätökseen 16 sellaisen kantelun
käsittelyn, jotka liittyivät asiakirjoja koskevien tutustumispyyntöjen
käsittelyyn komissiossa, ja esitti kriittisiä huomautuksia vain kahdessa
tapauksessa 13.
5.2.
Oikeusasiamies aloitti vuoden 2015 aikana 11 sellaisen tapauksen käsittelyn,
joissa asiakirjoihin tutustuminen oli kantelun pää- tai sivuasia. Tämä on
huomattavasti vähemmän kuin edellisvuonna, jolloin vastaavia käsittelyjä
aloitettiin 30.
6.
TUOMIOISTUIMESSA NOSTETUT KANTEET
6.1.
Aiempien vuosien tapaan vuonna 2015 annettiin merkittävää uutta
oikeuskäytäntöä.
6.2.
Unionin tuomioistuin antoi kaksi tuomiota valitusasioissa, joissa komissio oli
asianosaisena.
Tuomiossa Stichting Corporate Europe Observatory 14 unionin tuomioistuin
selvensi, ettei unionin oikeudessa ole perustaa olettamalle, jonka mukaan
asiakirjan
toimittaminen
kollektiivisille
yhteisöille
(kuten
13
14
Nämä
tapaukset
olivat
2014/0685/MHZ
ja
2013/2004/PMC.
Neljäntoista tapauksen käsittely päätettiin ilman jatkotoimia: 2015/0900/JAS, 2015/0119/PL,
2014/1777/PL, 2014/1716/PMC, 2014/1506/KM, 2014/1457/KM, 2014/1456/KM,
2014/1421/PMC, 2014/1258/KM, 2014/0895/PMC, 2014/0648/MMN, 2013/6/OI,
2013/0181/AN ja 2012/2287/VL. Kustakin tapauksesta on lisätietoja internetsivulla
http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/home.faces.
Asia C-399/13 P – Stichting Corporate Europe Observatory v. Euroopan komissio
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164729&pageIndex=0&do
clang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1216880).
6
toimialajärjestöille) tarkoittaisi, että asiakirja on tosiasiassa tarkoitettu
laajalle yleisölle ja sen sisältö olisi siksi julkaistava. Tuomiossaan
ClientEarth 15 unionin tuomioistuin totesi, ettei Århusin yleissopimuksen 4
artiklan 1 ja 4 kappaleeseen voitu vedota asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4
artiklan 2 kohdan kolmannen luetelmakohdan, joka koskee tarkastus-,
tutkinta- ja tilintarkastustoimien tarkoitusten suojaamista, lainmukaisuuden
arvioimiseksi. Unionin tuomioistuin vahvisti myös, että unionin oikeuden
rikkomista koskevissa tutkimuksissa, joiden perusteella päätöksen
tekopäivänä oli jo käynnistetty SEUT-sopimuksen 258 artiklassa tarkoitetun
rikkomusmenettelyn oikeudenkäyntiä edeltävä vaihe, sovelletaan yleistä
olettamaa, jonka mukaan asiakirjoihin tutustumista ei sallita. Muiden
tutkimusten osalta on tapauskohtaisesti tutkittava, voidaanko niiden sisältö
ilmaista kokonaisuudessaan vai ei.
6.3.
Unionin yleinen tuomioistuin antoi kahdeksan tuomiota asioissa, jotka
liittyvät asiakirjoihin tutustumista koskevaan oikeuteen ja joissa komissio oli
asianosaisena.
Unionin yleinen tuomioistuin vahvisti tilintarkastusmenettelyistä, että
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa
luetelmakohdassa oleva poikkeus, joka koskee tarkastus-, tutkinta- ja
tilintarkastustoimien tarkoitusten suojaamista, selvästi kattoi tilintarkastuksen
asiakirja-aineiston kokonaisuudessaan tilintarkastusmenettelyn ajan eikä
kutakin yksittäistä asiakirjaa ollut tarpeen tutkia konkreettisesti ja erikseen. 16
Unionin yleinen tuomioistuin totesi asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan
2 kohdan toisesta luetelmakohdasta, joka koskee tuomioistuinkäsittelyn ja
oikeudellisen neuvonannon suojaamista, että unionin tuomioistuimille
esitettyjä kirjelmiä ei SEUT-sopimuksen 15 artiklan 3 kohdan neljännen
alakohdan nojalla ole suljettu asiakirjoihin tutustumista koskevan oikeuden
ulkopuolelle. 17 Euroopan komission valitus tästä tuomiosta on vireillä
unionin tuomioistuimessa (ks. 6.6 kohdassa mainittu asia C-213/15 P).
Unionin yleinen tuomioistuin totesi direktiivissä 98/34 säädetyistä
ilmoitusmenettelyistä, etteivät ne ole asetuksen (EY) N:o 1049/2001
4 artiklan 2 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettua tutkintaa. 18
Ranska, jota Euroopan komissio tukee väliintulijana, on valittanut tästä
tuomiosta (ks. 6.6 kohdassa mainittu asia C-331/15 P).
15
16
17
18
Asia C-612/13 P – ClientEarth v. komissio
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165903&pageIndex=0&do
clang=FI&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1217623).
Asia T-480/11 – Technion and Technion Research & Development Foundation v. Euroopan
komissio
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164251&pageIndex=0&do
clang=FI&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1216558).
Asia T-188/12 – Breyer v. Euroopan komissio
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162573&pageIndex=0&do
clang=FI&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1217873).
Asia T-402/12 – Schlyter v. Euroopan komissio
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163724&pageIndex=0&do
clang=FI&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1218137 .
7
Unionin yleinen tuomioistuin vahvisti tietokantojen luokittelua asiakirjoiksi
koskevan aiemman tuomion, jonka mukaan sähköisen tietokannan osat
muodostavat asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 tarkoitetun asiakirjan
ainoastaan, jos ne voidaan poimia tietokannasta tavanomaisella tai
rutiiniluonteisella haulla. 19 Kantaja on valittanut tästä tuomiosta (ks. 6.6
kohdassa mainittu asia C-491/15 P).
Unionin yleinen tuomioistuin totesi 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta
poikkeuksesta, joka koskee päätöksentekomenettelyn suojaamista, että
yleisen olettaman mukaan vaikutusten arviointeja (luonnoksia) ja niihin
liittyviä asiakirjoja, kuten sääntelytarkastelulautakunnan lausuntoja, ei
ilmaista ainakaan ennen kuin komissio on antanut ehdotuksensa tai päättänyt,
ettei poliittista aloitetta ole asianmukaista toteuttaa (tuomiota koskeva valitus
on vireillä asiassa C-57/16 P). 20
Unionin yleinen tuomioistuin antoi lisäksi kaksi tuomiota, jotka koskevat
yleistä olettamaa valtiontukea 21 ja yrityskeskittymää 22 koskevien asiakirjojen
sisältöjen ilmaisematta jättämisestä, ja yhden tuomion, jossa käsitellään
mahdollisuutta vedota yleiseen olettamaan sellaisten asiakirjojen
tapauksessa, jotka on vaihdettu unionin kilpailusääntöjen noudattamisen
varmistamista
valvovien
viranomaisten
verkostoon
kuuluvassa
tietojensaantijärjestelmässä, vielä sen jälkeenkin, kun kansallisen
kilpailuviranomaisen menettely on päätetty lopullisesti. 23
6.4.
19
20
21
22
23
24
Unionin yleinen tuomioistuin antoi yhden tuomion asiassa, jossa oli valitettu
virkamiestuomioistuimen ratkaisusta ja jossa komissio oli asianosaisena. 24 Se
totesi tuomiossaan, että henkilöstön valintaa koskevissa kilpailuissa
esitettyihin kysymyksiin sovelletaan ilmaisematta jättämistä koskevaa
olettamaa, joka perustuu 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun
päätöksentekomenettelyn suojaamiseen ja erityisesti valintalautakuntien
luottamuksellisuuden
suojaamista
koskeviin
henkilöstösääntöjen
säännöksiin. Unionin yleinen tuomioistuin antoi yhden määräyksen
Asia T-214/13 – Typke v. Euroopan komissio
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165450&pageIndex=0&do
clang=FI&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1218458).
Asia T-424/14 & T-425/14 – ClientEarth v. Euroopan komissio
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=171521&pageIndex=0&do
clang=FI&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1219403).
Asia T-456/13 - Sea Handling SpA v. Euroopan komissio (valitus vireillä asiassa C-271/15 P)
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163182&pageIndex=0&do
clang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=132413).
Asia T-677/13- Axa Versicherung AG v. Euroopan komissio
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165590&pageIndex=0&do
clang=FI&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18737).
Asia T-623/13 – Unión de Almacenistas de Hierros de España v. Euroopan komissio
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164249&pageIndex=0&do
clang=FI&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1218702).
Asia T-515/14 P ja T-516/14 P – Christodoulos Alexandrou v. Euroopan komissio
(http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=FR&text=&pageIndex=0
&part=1&mode=lst&docid=171421&occ=first&dir=&cid=127813).
8
välitoimimenettelyssä, jossa komissio oli asianosaisena. 25 Määräyksessä
lykättiin sellaisen komission päätöksen täytäntöönpanoa, jolla komissio oli
myöntänyt oikeuden tutustua kahteen Ranskan viranomaisilta peräisin
olevaan asiakirjaan. Asiakirjat oli toimitettu komissiolle direktiivissä
98/34/EY (tekniset standardit) säädetyn menettelyn yhteydessä. Eräässä
asiassa, jossa komissio oli asianosaisena, unionin yleinen tuomioistuin
määräsi lisäksi, että lausunnon antamisvelvoite raukeaa, koska alkuperäisessä
hakemuksessa tarkoitetut asiakirjat oli toimitettu hakijalle. 26
6.5.
Vuonna 2015 unionin yleisessä tuomioistuimessa nostettiin asetuksen (EY)
N:o 1049/2001 nojalla kymmenen uutta kannetta komission päätöksiä
vastaan. 27
6.6.
Vuonna 2015 unionin yleisen tuomioistuimen tuomioihin haettiin muutosta
unionin tuomioistuimelta neljässä uudessa asiassa, joissa komissio oli
asianosaisena. 28
7.
PÄÄTELMÄT
Komissio sitoutui toiminnassaan avoimuuden lisäämiseen edelleen vuonna
2015. Se toteuttaa sitoumustaan julkaisemalla järjestelmällisesti tietoja siitä,
kuka tapaa komission poliittisia johtajia ja korkeimpia virkamiehiä,
laajentamalla oikeutta tutustua asiakirjoihin, jotka liittyvät neuvotteluihin
transatlanttisesta
kauppaja
investointikumppanuudesta
(TTIP)
Yhdysvaltojen kanssa, ja julkaisemalla niitä sekä pitämällä yllä parannettua
avoimuusrekisteriä ja panemalla täytäntöön paremman sääntelyn agendaa.
Komissio pyrki edelleen edistämään oikeutta tutustua asiakirjoihin
julkaisemalla ennakoivasti useita erilaisia tietoja ja asiakirjoja lainsäädäntöja muista toimistaan. Oikeudesta tutustua pyynnöstä asiakirjoihin tiettyjä
tarkasti rajattuja poikkeuksia lukuun ottamatta määrätään perussopimuksissa
ja asetuksessa (EY) N:o 1049/2001. Kyseinen oikeus on edelleen tärkeä
väline, jolla komissio toteuttaa käytännössä sitoumuksensa avoimuuteen, ja
25
26
27
28
Asia T-344/15 R – Ranskan tasavalta v. Euroopan komissio
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=166741&pageIndex=0&do
clang=FI&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19343).
Asia T-250/14 – European Environmental Bureau (EEB) v. Euroopan komissio
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164286&pageIndex=0&do
clang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=127813).
Asia T-51/15 – PAN Europe v. Euroopan komissio, asia T-110/15 – International
Management Group v. Euroopan komissio, asia T-210/15 – Deutsche Telekom v. Euroopan
komissio, asia T-264/15 – Gameart v. Euroopan komissio, asia T-344/15 – Ranskan tasavalta
v. Euroopan komissio, asia T-448/15 – EEB v. Euroopan komissio, asia T-451/15 – AlzChem
AG v. Euroopan komissio, asia T-514/15 – Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów
Urządzeń Rozrywkowych v. Euroopan komissio, asia T-611/15 – Edeka-Handelsgesellschaft
Hessenring v. Euroopan komissio ja asia T-727/15 – Justice & Environment v. Euroopan
komissio.
Asia C-213/15 P – Euroopan komissio v. Breyer, asia C-271/15 P - Sea Handling v. Euroopan
komissio, asia C-331/15 P – Ranskan tasavalta v. Schlyter ja asia C-491/15 P – Typke v.
Euroopan komissio.
9
komission tavoitteena on vastata tällaisiin pyyntöihin mahdollisimman
nopeasti ja resurssitehokkaasti.
Uudistettujen hakemusten määrä pysyi lähes ennallaan. Asiakirjoihin
tutustumista koskevien alkuperäisten hakemusten määrä sen sijaan kasvoi
huomattavasti 6 752 hakemukseen vuonna 2015 (6 227 vuonna 2014). Määrä
on ollut kasvussa asetuksen (EY) N:o 1049/2001 voimaantulosta alkaen.
Kasvu osoittaa, että kansalaiset käyttävät yhä aktiivisemmin oikeuttaan
tutustua komission asiakirjoihin.
Komissiolle esitetään toimielimistä selvästi eniten asiakirjoihin tutustumista
koskevia pyyntöjä. Pyyntöjen ja niiden johdosta käyttöön annettujen
asiakirjojen suuri määrä on johtanut siihen, että yleisön saatavilla on
valtavasti asiakirjoja komission useilla verkkosivuilla jo ennestään olevan
laajan aineiston lisäksi.
10