Jäsenvaltioille 2,4 miljardia euroa muuttoliikkeen

Euroopan komissio - lehdistötiedote
Jäsenvaltioille 2,4 miljardia euroa muuttoliikkeen hallintaan ja Euroopan
turvallisuuden parantamiseen
Bryssel, 10 elokuu 2015
Euroopan komissio on hyväksynyt tässä kuussa 23 monivuotista kansallista ohjelmaa, jotka
rahoitetaan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) ja sisäisen turvallisuuden
rahastosta (ISF). Hyväksytyille ohjelmille myönnetään vuosina 2014–2020 kaikkiaan noin 2,4 miljardia
euroa. Rahaa voidaan nyt siirtää etulinjan jäsenvaltioihin, kuten Kreikkaan ja Italiaan, ja muihin
jäsenvaltioihin, joihin tulee paljon siirtolaisia. Komissio on tehnyt jäsenvaltioiden kanssa tiivistä
yhteistyötä varmistaakseen EU:n varojen myöntämisen pikaisesti. Maaliskuussa hyväksyttiin jo 22
kansallista ohjelmaa, ja myöhemmin tänä vuonna on tarkoitus hyväksyä vielä 13 ohjelmaa.
Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaavan komissaarin Dimitris Avramopoulosin mukaan
jäsenvaltiot kohtaavat nykyään ennennäkemättömiä muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyviä
haasteita. Komissio pyrkii solidaarisuuden hengessä toteuttamaan mittavia toimenpiteitä, joilla
parannetaan Euroopan muuttoliikeagendan ja turvallisuusagendan kautta muuttoliikkeen hallintaa ja
edistetään yhteistyötä. Komission hyväksymillä kansallisilla ohjelmilla myönnetään jäsenvaltioille
merkittävää rahoitustukea näihin haasteisiin vastaamiseksi. ”Tavoitteenamme on suojella unionin
kansalaisia paremmin järjestäytyneeltä rikollisuudelta ja terrorismilta. Sitoudumme jatkossakin
toteuttamaan solidaarisuutta käytännössä”, komissaari lupaa.
AMIF:n rahoituksella tuetaan kansallisia toimia, joilla parannetaan vastaanottovalmiuksia,
varmistetaan, että turvapaikkamenettelyt ovat unionin normien mukaisia, kotoutetaan siirtolaisia
paikallis- ja aluetasolla ja lisätään paluuohjelmien tehokkuutta. ISF:n rahoituksella täydennetään
kansallisia toimia, joilla parannetaan jäsenvaltioiden rajaturvallisuutta ja -valvontaa (erityisesti
käyttämällä uudenaikaista tekniikkaa). Lisäksi ISF:n rahoituksella parannetaan valtioiden rajat
ylittävää lainvalvontayhteistyötä ja vahvistetaan jäsenvaltioiden valmiuksia hallita tuloksellisesti
turvallisuusriskejä, kuten terrorismia ja väkivaltaista radikalisoitumista, laitonta huumausainekauppaa,
kyberrikollisuutta, ihmiskauppaa ja muita järjestäytyneen rikollisuuden muotoja.
Perusrahoituksen (ks. liite X) lisäksi useimmille kansallisille ohjelmille on myönnetty myös täydentäviä
määrärahoja, joiden avulla on tarkoitus toteuttaa tiettyjä kansainvälisiä toimia. Tällaisia voivat olla
esimerkiksi AMIF:sta rahoitettavat yhteiset paluu- ja uudelleenkotoutushankkeet tai ISF:stä
rahoitettavan konsuliyhteistyön käynnistäminen. ISF:n lisärahoituksella hankitaan myös suuren
mittakaavan varustusta Frontexin käyttöön. Nämä resurssit ovat tarvittaessa yhteisoperaatioiden
käytössä. Lisäksi lähes 37 miljoonaa euroa kanavoidaan AMIF:n kautta unionin
uudelleensijoittamisohjelman tukemiseen vuosina 2014–2015.
Komissio pyrkii hyväksymään loputkin kansalliset ohjelmat nopeasti. AMIF- ja ISF-rahastot ovat EU:n
tärkeimmät rahoitusvälineet, joilla tuetaan avointa ja turvallista Eurooppaa. Niiden määrärahat ovat
vuosina 2014–2020 lähes 7 miljardia euroa.
Tausta
EU:n toimia maahanmuutto- ja sisäasioissa tuetaan turvapaikka-, maahanmuutto- ja
kotouttamisrahastosta sekä sisäisen turvallisuuden rahastosta.
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) varoin edistetään muuttovirtojen
tehokasta hallintaa ja yhteisen lähestymistavan kehittämistä turvapaikka- ja maahanmuuttoasioihin.
Sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) osat ovat ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline ja
poliisiyhteistyön ja kriisinhallinnan rahoitusväline. Rahaston avulla unionissa voidaan huolehtia
korkeatasoisesta turvallisuudesta ja rikostentorjunnasta ja samalla mahdollistaa laillinen
matkustaminen ja varmistaa unionin ulkorajojen tehokas valvonta.
Varoista 85 % kanavoidaan vuosia 2014–2020 koskevien monivuotisten strategisten kansallisten
ohjelmien kautta. Komission hyväksynnän jälkeen jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset
huolehtivat kansallisten ohjelmien valmistelusta, toteuttamisesta, seurannasta ja arvioinnista
yhteistyössä sidosryhmien, myös kansalaisyhteiskunnan, kanssa. Komission hiljattain esittämät ja
neuvoston hyväksymät uudelleensijoitus- ja siirtojärjestelmät pannaan täytäntöön AMIF:n kansallisten
ohjelmien kautta.
Loppuja varoja, jotka ovat noin 15 prosenttia kokonaisrahoituksesta, hallinnoi komissio yksittäisten
työohjelmien perusteella. Niistä rahoitetaan unionin toimet ja hätäapu jäsenvaltioille.
Komissio on viime viikkoina hyväksynyt 23 kansallista ohjelmaa: 7 AMIF-ohjelmaa (Espanja, Italia,
Kreikka, Kypros, Puola, Ruotsi ja Slovakia) ja 16 ISF-ohjelmaa (Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia,
Itävalta, Kreikka, Kypros, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Romania, Slovenia, Suomi, Unkari ja
Viro). Aikaisemmin tänä vuonna komissio hyväksyi jo 22 kansallista ohjelmaa: 17 AMIF-ohjelmaa
(Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Itävalta, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Romania, Saksa,
Slovenia, Suomi, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta) ja viisi ISF-ohjelmaa (Belgia,
Ranska, Saksa, Tanska ja Tšekki). Loput 13 kansallista ohjelmaa on tarkoitus hyväksyä myöhemmin
vuonna 2015.
LIITE: Jäsenvaltiokohtaiset määrärahat
IP/15/5483
Lisätietoa tiedotusvälineille
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Milica PETROVIC (+32 229-63020)
Lisätietoa yleisölle:
Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti