COM(2016) 509 final

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 23. elokuuta 2016
(OR. en)
11743/16
ENER 302
CADREFIN 54
DELACT 170
SAATE
Lähettäjä:
Euroopan komission pääsihteerin puolesta
Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
Saapunut:
Vastaanottaja:
22. elokuuta 2016
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:
COM(2016) 509 final
Asia:
KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA
NEUVOSTOLLE Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien
suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta sekä
asetusten (EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009
muuttamisesta 17 päivänä huhtikuuta 2013 annetulla Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 347/2013 komissiolle
siirretyn delegoitujen säädösten antamisvallan käyttämisestä
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 509 final.
Liite: COM(2016) 509 final
11743/16
mh
DGE 2B
FI
EUROOPAN
KOMISSIO
Bryssel 22.8.2016
COM(2016) 509 final
KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE
Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o
1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten (EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja
(EY) N:o 715/2009 muuttamisesta 17 päivänä huhtikuuta 2013 annetulla Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 347/2013 komissiolle siirretyn
delegoitujen säädösten antamisvallan käyttämisestä
FI
FI
1. JOHDANTO
Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY
kumoamisesta sekä asetusten (EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009
muuttamisesta 17. huhtikuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EU) N:o 347/2013 1, jäljempänä ’TEN-E-asetus’, vahvistetaan suuntaviivat Euroopan
laajuisten energiainfrastruktuurien ensisijaisten käytävien ja alueiden viiveetöntä kehittämistä
ja yhteentoimivuutta varten.
TEN-E-asetuksessa otetaan käyttöön yhteistä etua koskevan hankkeen käsite. Sillä
tarkoitetaan
infrastruktuurihanketta,
joka
on
tarpeen
edellä
mainittujen
energiainfrastruktuurien ensisijaisten käytävien ja temaattisten alueiden toteuttamiselle.
Yhteistä etua koskevat hankkeet ovat energiainfrastruktuurihankkeita, joilla on keskeistä
merkitystä hyvin yhteen liitettyjen energiaverkkojen rakentamiselle Euroopassa ja jotka
muodostavat kulmakiven monille eurooppalaisille strategioille. Näitä ovat esimerkiksi
energiaunionistrategia, energia- ja ilmastostrategia 2020 sekä ilmasto- ja energiapolitiikan
puitteet 2030.
Lisäksi TEN-E-asetuksessa vahvistetaan i) sääntelykehys sellaisten yhteistä etua koskevien
hankkeiden valinnalle, jotka ovat tarpeen ensisijaisten käytävien ja alueiden toteuttamiseksi
sekä ii) säädetään toimenpiteistä, joilla helpotetaan yhteistä etua koskevien hankkeiden
viiveetöntä toteuttamista. Näihin toimenpiteisiin sisältyy myös sääntöjä lupamenettelyjen
järkeistämiseksi, rajat ylittävää kustannusten jakamista ja riskisidonnaisia kannustimia
koskevia sääntöjä ja ohjeistusta sekä sääntöjä niiden ehtojen määrittämiseksi, joilla yhteistä
etua koskevat hankkeet voivat saada unionin rahoitustukea.
Yhteistä etua koskevat hankkeet yksilöidään unionin luettelossa yhteistä etua koskevista
hankkeista, joka muodostaa TEN-E-asetuksen liitteen (”unionin luettelo ”). Unionin luettelo
vahvistetaan delegoidulla säädöksellä, jonka komissio hyväksyy TEN-E-asetuksen 3 artiklan
4 kohdan mukaisesti ja noudattaen sen 16 artiklassa säädettyjä siirretyn säädösvallan
käyttämistä koskevia edellytyksiä.
TEN-E-asetuksen 3 artiklan 4 kohdan mukaan unionin luettelo vahvistetaan joka toinen vuosi
TEN-E-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan 2 mukaisesti perustettujen niin sanottujen alueellisten
ryhmien päätöksentekoelinten hyväksymien alueellisten luettelojen pohjalta TEN-E-asetuksen
3 artiklan 3 ja 4 kohdassa ja sen liitteessä III olevassa 2 kohdassa säädettyä menettelyä
noudattaen.
TEN-E-asetuksen hyväksymisen jälkeen komissio on käyttänyt toimivaltaansa kahdesti
antamalla delegoidut säädökset, joissa vahvistetaan unionin luettelot vuosina 2013 ja 2015.
2. OIKEUSPERUSTA
Tämä komission kertomus vaaditaan TEN-E-asetuksen 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Kyseisessä kohdassa siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla
1
2
EUVL L 115, 25.4.2013, s. 39–75.
TEN-E-asetuksessa määritellyt alueelliset ryhmät koostuvat komissiosta ja tietyillä maantieteellisillä
alueilla (ns. ensisijaiset käytävät) sijaitsevista jäsenvaltioista siten kuin TEN-E-asetuksen liitteessä I
olevassa 1 kohdassa määritellään.
2
vahvistetaan unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista TEN-E-asetuksen 3 artiklan
4 kohdan mukaisesti.
TEN-E-asetuksen 16 artiklan 2 kohdan mukaan valta antaa delegoituja säädöksiä annetaan
komissiolle neljäksi vuodeksi 15. toukokuuta 2013 alkaen. Komission on laadittava siirrettyä
säädösvaltaa koskeva kertomus viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän
nelivuotiskauden päättymistä.
TEN-E-asetuksen 16 artiklan 2 kohdan mukaan säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri
toimenpiteitä neljän vuoden kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta
tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin nelivuotiskauden päättymistä.
3. SIIRRETYN SÄÄDÖSVALLAN KÄYTTÄMINEN
3.1. Voimassa olevat delegoidut säädökset
Tällä hetkellä on voimassa yksi delegoitu säädös. Komissio on antanut kyseisen säädöksen
sille TEN-E-asetuksen 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti siirretyn säädösvallan nojalla, ja
lainsäädäntövallan käyttäjät eivät ole vastustaneet sitä määräajan kuluessa:
•
Komission delegoitu asetus (EU) 2016/89, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta
vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista 3.
Delegoidulla asetuksella (EU) 2016/89, joka tuli voimaan 16. helmikuuta 2016, muutettiin
TEN-E-asetuksen liitettä VII vahvistamalla (toinen) unionin luettelo yhteistä etua koskevista
hankkeista.
3.2. Delegoitu säädös, jonka voimassaolo on päättynyt
Yksi komission TEN-E-asetuksen 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymä delegoitu
säädös, jota lainsäädäntövallan käyttäjät eivät olleet vastustaneet määräajan kuluessa, ei ole
enää voimassa:
•
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1391/2013, annettu 14 päivänä lokakuuta 2013,
Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla
unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista 4.
Delegoidulla asetuksella (EU) 1391/2013, joka tuli voimaan 10. tammikuuta 2016, muutettiin
TEN-E-asetuksesta vahvistamalla (ensimmäinen) unionin luettelo yhteistä etua koskevista
hankkeista. Delegoidulla asetuksella (EU) 2016/89 vahvistettu unionin luettelo korvasi
delegoidulla asetuksella (EU) N:o 1391/2013 5 vahvistetun unionin luettelon.
3
4
5
EUVL L 19, 27.1.2016, s. 1.
EUVL L 349, 21.12.2013, s. 28.
Ks. delegoidun asetuksen (EU) 2016/89 johdanto-osan 10 kappale ja 1 artikla.
3
3.3 Delegoituja säädöksiä edeltävät julkiset kuulemiset
•
Delegoitu asetus (EU) No 2016/89, joka hyväksyttiin 18. marraskuuta 2015
Komissio toteutti julkisen kuulemisen 22.12.2014–31.3.2015. Kuulemismenettely oli avoin, ja
siinä ei sovellettu mitään sidosryhmiä koskevia rajoituksia. Kuuleminen toteutettiin komission
kuulemisvaatimusten mukaisesti.
•
Delegoitu asetus (EU) No 1391/2013, joka hyväksyttiin 14. lokakuuta 2013
Komissio aloitti kuulemismenettelyn 16 kuukautta ennen delegoidun säädöksen
hyväksymistä. Tämä (toinen) avoin julkinen kuuleminen toteutettiin 20.6.–4.10.2012.
Kuulemismenettely oli avoin, ja siinä ei sovellettu mitään sidosryhmiä koskevia rajoituksia.
Kuuleminen toteutettiin komission kuulemisvaatimusten mukaisesti.
3.4. Tulevaisuudessa hyväksyttävät delegoidut säädökset
Komission on TEN-E-asetuksen 3 artiklan 4 kohdan mukaan varmistettava, että unionin
luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista vahvistetaan joka toinen vuosi. Näin ollen 18.
marraskuuta 2015 annetulla delegoidulla asetuksella (EU) 2016/89 vahvistettu unionin
luettelo korvataan uudella (kolmannella) unionin luettelolla yhteistä etua koskevista
hankkeista. Se vahvistetaan vuonna 2017 komission delegoidulla säädöksellä TEN-Easetuksessa säädettyä menettelyä noudattaen.
4. PÄÄTELMÄT
Tällä kertomuksella komissio täyttää TEN-E-asetuksen 16 artiklan 2 kohdassa säädetyn
raportointivelvollisuuden. Komissio katsoo, että se on harjoittanut sille siirrettyä säädösvaltaa
TEN-E-asetuksen mukaisesti ja noudattaen asianmukaisesti kaikkia kyseisen asetuksen
säännöksiä avoimuudesta ja yleisön osallistumisesta.
TEN-E-asetuksen 3 artiklan 4 kohdan nojalla siirretyn säädösvallan siirtoa olisi jatkettava
TEN-E-asetuksen 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jotta komissio voi vahvistaa seuraavat
unionin luettelot yhteistä etua koskevista hankkeista, myös vuonna 2017 (kolmannen)
luettelon, joka on tarpeen EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.
Komissio pyytää Euroopan parlamenttia ja neuvostoa ottamaan huomioon tämän
kertomuksen.
Komissio katsoo, että TEN-E-asetuksen 16 artiklan 2 kohdan mukaista säädösvallan siirron
jatkamista ei pitäisi vastustaa.
4