Styrelsemöte 160824 - Cykelhistoriska föreningen

Protokoll styrelsemöte CHF 2016-08-24
Plats: Soltrappan, Hornstull
Deltagare: Henrik Jakobsson, Tell Hermansson, Peter Segemark, Andreas Bengtsson (per telefon),
Stina Svensson
1.
2.
Mötet öppnas
Velocipeden
Ett problem är att bekräftelse på medlemskap varit via utskick av Velocipeden.
Irritationsmoment uppstår när den inte kommer ut så regelbundet som önskas. Beslut togs att
bekräftelse ska gå ut via e-post när sådan angetts.
Vi söker mer folk till redaktionen. Lång diskussion men ingen lösning. Vi kommer söka nya
talanger på Facebook.
3. Träffpunkt Moped
Redaktören för Klassiker Moped vill att cykeln ska vara närvarande i tidningen. Som ett steg i
den riktningen vill han att vi deltar till deras möte, i Bike in Tweed-stil, för att visa upp oss.
Mötet äger rum den 4 september. Henrik har sökt intresserade via facebook men inget
intresse har inkommit. Henrik planerar själv att åka och kommer jaga folk via telefon.
4. Cykelkarnevalen
Äger rum 17 september. Thomas och Dag kommer göra en liten utställning med historiska
cyklar. Bra om vi är ett gäng som cyklar och delar ut reklam för Bike in Tweed.
5. Bike In Tweed
Hendricks tar alla våra utgifter vilket gör det hela lättarrangerat. Hendricks utökar sin närvaro
och kommer bl a dela ut dryck vid starten. Däremot kommer en film spelas in som inte är
Hendricks-film. Den biten fick kritik förra året, med rätta. CHF har som ansvar är att ordna med
scen till Armémuseet. Vi behöver också samla ihop ett gäng volontärer. Henrik kommer kalla
till möte kort för att reda ut det sista.
6. Medlemsmöten
Henrik har inte kunnat arrangera dessa sedan i vintras. Han kan och vill inte ha den uppgiften
längre. Svårt även när vi inte längre har en default-lokal i Gamla Stans Cykel. Ska vi lägga ner
den verksamheten? Ska vi ha ett ställe där vi bara ses, t ex en pub? Diskussion om möjliga
vägar. Vi beslutade att vi tar en paus och siktar på ett lussefika med program.
7. Cykelhistoriskt register
Henrik vill att vi pushar medlemmarna att lägga in material och använda detta värdefulla
verktyg. Blänkare planeras på Facebook.
8. Ekonomi
Ser bra ut. Något fler medlemsavgifter. Bra med sponsorintäkter via Bike in Tweed. Se bilagor.
9. Övrigt
Inga övriga frågor.
10. Nästa möte.
Detta bör hållas i god tid innan lussefikat så vi kan planera det. Vi siktar på onsdag 9
november kl 18.
Vid pennan
Stina Svensson
Cykelhistoriska Föreningen
Sida:
Balansrapport
Utskrivet:
1
16-08-24
Preliminär
Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 16-01-01 - 16-08-24
Senaste vernr:
81
Ing balans
Period
Utg balans
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1010
Kassa
1020
Plusgiro
S:a Kassa och bank
1 012,24
207 945,59
208 957,83
-1 036,00
52 674,30
51 638,30
-23,76
260 619,89
260 596,13
S:a Omsättningstillgångar
208 957,83
51 638,30
260 596,13
208 957,83
51 638,30
260 596,13
-123 955,69
-11 262,14
-135 217,83
0,00
0,00
0,00
-123 955,69
-11 262,14
-135 217,83
-20 000,00
-3 740,00
-50 000,00
-73 740,00
0,00
3 740,00
0,00
3 740,00
-20 000,00
0,00
-50 000,00
-70 000,00
-208 957,83
3 740,00
-205 217,83
0,00
55 378,30
55 378,30
TILLGÅNGAR
S:A TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2910
Eget kapital
2919
Föregående års resultat
S:a Eget kapital
Kortfristiga skulder
2490
Årsmtesarrangemang
2300
Förskott medlemsavgifter
2390
Jubileumsfest
S:a Kortfristiga skulder
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder
Beräknat resultat
Cykelhistoriska Föreningen
Sida:
Resultatrapport
Utskrivet:
1
16-08-24
Preliminär
Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 16-01-01 - 16-08-24
Senaste vernr:
81
Ackumulerat
Ack fg år
Ack.budget
Nettoomsättning
3010
Medlemsavgifter
3110
Bokförsäljning
3160
Tweed - Intäkter
3170
Tweed - sponsoring
3180
Övrig försäljning
S:a Nettomsättning
65 520,00
0,00
6 247,80
25 000,00
500,00
97 267,80
59 120,23
540,00
2 946,74
5 000,00
0,00
67 606,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
S:a rörelseintäkter och lagerförändring
97 267,80
67 606,97
0,00
-9 062,00
-9 062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88 205,80
67 606,97
0,00
-1 639,00
-10 000,00
-7 527,00
-7 855,00
-666,00
0,00
-1 300,00
-95,00
-3 555,50
-190,00
-32 827,50
-1 562,00
-12 000,00
-4 139,13
-700,00
-900,00
54 819,63
-3 440,00
-603,91
-2 899,50
0,00
28 575,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Personalkostnader
5530
Bilersättningar
S:a Personalkostnader
0,00
0,00
-2 956,00
-2 956,00
0,00
0,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror
-41 889,50
25 619,09
0,00
Rörelseresultat före avskrivningar
55 378,30
93 226,06
0,00
Rörelseresultat efter avskrivningar
55 378,30
93 226,06
0,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader
55 378,30
93 226,06
0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
55 378,30
93 226,06
0,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
55 378,30
93 226,06
0,00
Resultat före skatt
55 378,30
93 226,06
0,00
Beräknat resultat
55 378,30
93 226,06
0,00
Rörelsens intäkter och lagerförändring
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4160
Tweed - kostnader
S:a Råvaror och förnödenheter mm
Bruttovinst
Övriga externa kostnader
6510
Kontorsmaterial
6600
Tryckning Velocipeden
6610
Porto Velocipeden
6700
Medlemsmöten
6705
Styrelsemöten
6710
IVCA
6810
Porto
7310
IT & Internet
7400
Post-/Bankkostnader
7690
Övr kostnader
S:a Övriga externa kostnader