Kallelse dagordning

1 (1)
Landstingsstyrelsen
Fastighets- och investeringsberedningen
KALLELSE/DAGORDNING
2016-09-05
Landstingsstyrelsens fastighets- och
investeringsberedning kallas till sammanträde
Datum
2016-09-15
Tid
10.00 - 11.30
Plats
Mälarsalen, Landstingshuset
Förhinder
meddelas till
Karin Mikaelsson
e-post: [email protected],
tfn: 08-737 43 72
Ärenden
1
Justerare och justeringsdag
2
Sammanträdesdagar för fastighets- och investeringsberedningen 2017
LS 2016-1002
Ordförandens förslag
3
Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling
av utrustning för datortomografi till Danderyds Sjukhus AB
LS 2016-0800
Föredragande: Kenneth Bundy
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet.
Information
4
Redovisning av pågående projekt/upphandlingar NKS
Föredragande: Kenneth Bundy
Anmälan
5
Statusuppdateringar - Strategiska fastighetsfrågor &
investeringar
Rapport
6
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Förteckning
Paul Lindquist
Ordförande