FORSLAG TIL BYSTYRET 29.9.2016 Sist oppdatert: 22.9.2016 kl

FORSLAG TIL BYSTYRET 29.9.2016
Sist oppdatert: 22.9.2016 kl 1100
Dokumentet blir oppdatert fortløpende på møtedagen. Sent innkomne forslag kommer
ikke med i forslagsheftet og blir kun distribuert på e-post til partienes gruppeledere og
nestledere (for videre distribusjon).
Sak PS 117/16
Trondheim kommunes investeringer i skatteparadiser
INNSTILLING:
1. Bystyret ber rådmannen sørge for at kommunens direkte investeringer ikke skjer i
selskaper som selv er registrert i skatteparadiser, eller som benytter selskaper registrert i
skatteparadiser for å unndra skatt. Likeså bes rådmannen om aktivt å påvirke forvaltere av
kommunens aksjefond i samme retning.
2. Bystyret ber rådmannen som et minimum følge de retningslinjer som følges av Statens
pensjonsfond Utland og anbefalinger fra OECD i vurdering av disse forholdene.
Saksordfører. Roar Aas (Ap)
Sak PS 122/16
Vintervasskleiva, søknad om dispensasjon, rekkefølgekrav
INNSTILLING:
1. Bystyret innvilger dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 11 om at det skal reguleres
og opparbeides gang- og sykkelveg fra Ferista til Skistua før Vintervasskleiva skianlegg får
brukstillatelse.
2. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 11 om at veien ved Skistua skal
ombygges i tråd med plan før skianlegget får brukstillatelse innvilges.
3. Sakens endes tilbake til administrasjonens om på delegasjon fatter vedtak hvor tekniske
og formelle vilkår blir ivaretatt.
Saksordfører: Gard Storø (Ap)
Sak PS 124/16
Privat forslag - Gjestehavn i Trondheim - Ottar Michelsen (SV)
INNSTILLING:
Bystyret ber Rådmannen gå i dialog med Trondheim Havn for å se på mulighetene til å
etablere flere lett tilgjengelige og sentralt plasserte gjesteplasser med god tilknytning til
servicebygg.
Saksordfører: Ingrid M.S. Isachsen (SV)
Ragna Vorkinnslien (R) merknad pva R:
Bystyret ber rådmannen påse at eventuell prosjektering og anleggelse av gjestehavn ikke
kommer i konflikt med formålene definert i reguleringsplanen, spesielt slik at det fortsatt
sikres tilstrekkelig plass til mindre båter tilknyttet næringsvirksomhet i Trondheimsfjorden.
Sak PS 125/16
Privat forslag - Skolenavn på nytt voksenopplæringssenter - fra Kjetil Utne (H) og Åge
Halvorsen (H)
INNSTILLING:
Bystyret ber rådmannen starte en prosess for å gi Enhet for voksenopplæring(EVO) et nytt
navn som bedre signaliserer at dette er en skole. Det er viktig at både ansatte og elever ved
EVO involveres i denne prosessen.
Saksordfører: Marte Løvik (Sp)
Sak PS 132/16
Forvaltningsrevisjon - Medisinhåndtering
INNSTILLING:
1. Bystyret er svært kritisk til omfanget av mangelfulle regnskap av A- og B-preparater som
er avdekket i helse- og velferdssenter og helsehus i denne forvaltningsrevisjonen.
Rådmannen bes derfor om å iverksette tiltak for å sikre at praksis er i samsvar med
gjeldende regelverk og kommunens rutiner på området.
2. Bystyret ber rådmannen etablere en rutine for å gjennomføre systematiske
internkontroller av medisinhåndteringen.
3. Bystyret ber rådmannen sikre at alle typer avvik som gjelder medisinhåndteringen
registreres og at disse blir fulgt opp.
4. Bystyret ber rådmannen sørge for at alle enhetene har skriftlige rutiner for eventuellmedisin.
5. Bystyret ber rådmannen komme tilbake til formannskapet med en sak om hvordan
funnene i rapporten er fulgt opp innen 1. april 2017.
6. Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.
Saksordfører: Ellen Reitan (Ap)
Sak PS 133/16
Miljøledelse ISO 14001 - med fokus på energimål
INNSTILLING:
1. Bystyret er tilfreds med hvordan rådmannen har ivaretatt miljøstyringen på overordnet
nivå.
2. Bystyret er positiv til at rådmannen har nådd målsettingen om to prosent
energireduksjon i 2015, men ber samtidig rådmannen vurdere tiltak for å utnytte
potensialet for å spare ytterligere energi.
3. Bystyret ber rådmannen intensivere arbeidet med opplæring i energisparing og ENØKtiltak.
4. Bystyret mener rådmannen bør vurdere tiltak for energisparing i leide bygg.
5. Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.
Saksordfører: Ellen Reitan (Ap)
Sak PS 134/16
Kvalitet i hjemmetjenesten
INNSTILLING
1. Bystyret vil understreke viktigheten av arbeidet med fremtidens hjemmetjeneste. I
framtiden vil vi bli mer avhengige av godt samarbeid med brukerne selv, pårørende og
frivillige lag og organisasjoner - fellesskapssamfunnet vil måtte stå sentralt. Dette vil
kreve kompetanse og evne til omstilling. Bystyret slutter seg til denne vurderingen.
2. Bystyret ber rådmannen fortsette arbeidet med økt kontinuitet i hjemmetjenesten, både
personkontinuitet, informasjonskontinuitet og organisasjonskontinuitet. I arbeidet med
færrest mulig hjelpere skal i første omgang de brukerne som trenger mest kontinuitet
prioriteres. Denne prioriteringen skal bygge på en faglig vurdering og et samarbeid med
bruker selv og pårørende.
3. Bystyret ber rådmannen orientere formannskapet om utviklingen av antall hjelpere per
bruker i hjemmetjenesten.
4. Bystyret ber rådmannen gjennomføre internt tilsyn på virksomhetskritiske områder i
hjemmetjenesten. Tilsynet skal være en del av arbeidet for å forebygge avvik. Det bør
gjennomføres tilsyn ved to enheter hvert år.
5. Bystyret godkjenner hjemmetjenestens nye serviceerklæring. Denne leveres
rutinemessig til nye brukere og pårørende.
6. Nytt punkt i hjemmetjenestens serviceerklæring:
- Ansatte skal kunne kommunisere godt med brukerne.
Saksordfører: Åge Halvorsen (H)
Sak PS 135/16
Klæbu og Trondheim kommuner: Organisering av arbeidet fram til Stortingets vedtak
INNSTILLING
1. Bystyret i Trondheim legger til grunn at sammenslåingen av Klæbu kommune og
Trondheim kommune gjennomføres på en slik måte at prosesskostnadene begrenses til
det nødvendigste. Prosjektet avklarer mulighetene for dette gjennom dialog med
fylkesmann og departement.
2. Bystyret i Trondheim kommune vedtar at sammenslåingen av Klæbu og Trondheim
kommune gjennomføres fra 1.1.2020.
3. Bystyret i Trondheim vedtar å oppnevne interimsfellesnemnd sammen med Klæbu
kommune i samsvar med Inndelingslovas bestemmelser fra februar 2017, inntil
fellesnemnd blir formelt opprettet etter Stortingets vedtak.
4. Bystyret i Trondheim delegerer til formannskapet i Trondheim, i samarbeid med
formannskapet i Klæbu, myndighet til å gi nødvendige politiske avklaringer/beslutninger
på vegne av Trondheim kommune, til arbeidet med kommunesammenslåingen i første
del av interimsperioden ut januar 2017.
5. Bystyret i Trondheim vedtar å opprette et prosjekt i samarbeid med Klæbu kommune
som får i oppgave å kartlegge, utrede og fremme forslag til hvordan
kommunesammenslåingen kan gjennomføres på den mest kostnadseffektive måten.
Prosjektet har også ansvaret for å gi innbyggerne og ansatte god og tilstrekkelig
informasjon om arbeidet med kommunesammenslåingen. Rådmannen i Klæbu
oppnevnes som prosjektleder og fremmer saker til behandling i felles
formannskapsmøter ut januar 2017.
6. Bystyret i Trondheim kommune slutter seg til at kommunestyret i Klæbu i første omgang
bevilger 2,0 millioner kroner til finansiering av prosjektarbeidet i inneværende år.
Bystyret i Trondheim godkjenner at Klæbu kommune sine faktisk medgåtte utgifter til
dette formålet blir finansiert ved bruk av den statlige engangsstøtten på 35 millioner
kroner.
7. Bystyret i Trondheim ber formannskapet i Trondheim, i samarbeid med formannskapet i
Klæbu, å etalere et partsammensatt utvalg som fungerer fram til det er etablert en
fellesnemnd. Utvalget skal bestå av fem representanter fra arbeidstakerorganisasjonene
i Klæbu og Trondheim og seks politisk oppnevnte representanter fra Klæbu og
Trondheim, to fra Klæbu og fire fra Trondheim. Fram til fellesnemnda er etablert,
oppnevner det felles formannskapet de politiske representantene i utvalget. Ansattes
representanter oppnevnes av de to kommunenes fagforeninger i fellesskap.
8. Rådmennene i kommunene har ansvaret for den videre oppfølgingen av de konkrete
tiltakene som fremgår av intensjonsavtalen mellom kommunene (fylkesvei 704, avløpsog reservevannsprosjektet for kommunene, Nidelvstien og skiløype fra Tiller til
Vassfjellet), og dette arbeidet er ikke en del av prosjektleders oppgaver i
interimsperioden. Oppfølging og realisering av disse tiltakene gjennomføres i begge
kommunene på ordinær måte både administrativt og politisk fram til fellesnemnda er
etablert.
FLERTALLSMERKNAD - R, Ap, MDG, H:
Bystyret ber formannskapene i Trondheim og Klæbu om - så langt det er mulig - å hensynta
kommunelovens bestemmelser om kjønnssammensetning av politiske utvalg (det skal være
minst 40 % representasjon av begge kjønn) ved utnevnelse av representanter til det
partssammensatte utvalget, og oppfordrer fagforeningene til det samme.
Saksordfører: Rune Olsø (Ap)
Sak PS 136/16
Sanering Øya hovedavløpssystem
INNSTILLING
1) Bystyret vedtar at rådmannen kan sette i gang detaljprosjektering av Øya og Gangbrua
avløpspumpestasjoner med tilhørende ledningsnett.
2) Bystyret vedtar at rådmannen kan igangsette bygging av anleggene forutsatt at forventet
sluttkostnad etter detaljprosjektering ikke avviker med mer enn 25 % fra kostnadene
fremlagt i denne saken.
3) Kostnadene dekkes innenfor vedtatt investeringsramme for avløp i perioden 2016-2019.
Saksordfører: Line Fjørstad (MDG)
Sak PS 137/16
Detaljregulering av Ranheim Vestre, strandområde 4, felt K1, sluttbehandling
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Ranheimsfjæra Vestre, strandområde 4,
område K1 som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Solem Arkitektur AS datert 6.5.2014,
senest datert 4.8.2016, med bestemmelser senest datert 4.8.2016 og beskrevet i
planbeskrivelsen, senest datert 4.8.2016.
Ny reguleringsbestemmelse:
§ 6.8 Skolekapasitet
Tiltak for utbygging av boliger kan ikke godkjennes før det er dokumentert
tilstrekkelig skolekapasitet.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Ingrid Marie Sylte Isachsen (SV)
Sak PS 138/16
Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9 m.fl.,
som vist på kart i målestokk 1:500 (A3), merket Voll Arkitekter AS, senest datert 5.7.2016
med bestemmelser senest datert 8.8.2016 og beskrevet i planbeskrivelsen, senest datert
8.8.2016.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Trond Åm (V)
Sak PS 139/16
Detaljregulering av Bromstadekra 70, gnr/bnr 13/267 m.fl., sluttbehandling
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Bromstadekra 70 som vist på kart i målestokk
1:1000, merket Asplan Viak senest datert 6.6.2016 med bestemmelser senest datert
6.6.2016 og beskrevet i planbeskrivelsen, senest datert 6.6.2016.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Saksordfører: Sindre Nilsskog (H)
Sak PS 140/16
Privat forslag - Vurdering av Sluppen som alternativ plassering av ny storbyhall i
Trondheim - fra Trond Åm (V)
INNSTILLING:
Bystyret mener det vil være hensiktsmessig å få sammenstilt et oppdatert faktagrunnlag
vedrørende utbyggingen av ny storbyhall som bystyret kan legge til grunn for sin beslutning.
Denne saken må redegjøre for de ulike alternativene og deres praktiske og økonomiske
konsekvenser slik at bystyret får en god forståelse av de realistiske alternativene. Bystyret
ber derfor Rådmannen å se nærmere på følgende punkter:
1. En oversikt over alternativ plassering av storbyhallen, herunder Sluppen og Sorgenfri. De
alternativene som er utredet tidligere oppdateres med ny kostnadsoversikt. Oversikten
må vise kostnader og konsekvenser ved de forskjellige plasseringene, herunder
kollektivdekning, trafikkavvikling og i hvor stor grad plasseringen ivaretar hensynet til
idrett, kultur og messeaktivitet. I tillegg må oversikten drøfte om områdene er
tilgjengelig for utbygging, og eventuelle rekkefølgekrav som ikke er finansiert.
2. Et oppdatert faktagrunnlag for salgsgevinst ved en omregulering av Trondheim
Spektrums areal til boligformål. Dette må også vise omkostningene dette vil påføre
kommunen, eksempelvis ved riving av eksisterende anlegg og tilbakebetaling av
spillemidler, og hvilke investeringer som går tapt ved riving av anlegget.
3. Økonomiske konsekvenser for kommunen gitt at en omregulering av boligformål ikke vil
fullfinansiere en storbyhall og hvilke konsekvenser dette vil få får kommunens
investeringsbudsjett.
4. Redegjøre for viktigheten av å samlokalisere storbyhallen med andre hallflater av hensyn
til bruken av området som messeareal, driften av Trondheim Spektrum og for
utbyggingskostnadene.
5. En drøfting av hvilken betydning det har at storbyhallen samlokaliseres med de
eksisterende hallene for byggekostnader, den økonomiske og praktiske driften av
Trondheim Spektrum og for bruken av området til messer.
6. Bystyret ber rådmannen vurdere sannsynlig halltid for breddeidretten ved de ulike
forslagene hvor dagens hallkapasitet legges til grunn. Forventet tid tapt til messe-,
konsert- og større idrettsarrangement skal tas med i vurderingen.
7. En oversikt over eventuelle private aktører som har meldt interesse for å finansiere og
drifte et nytt anlegg.
Saksordfører: Ferhat Güven (Ap)
Sak PS 141/16
Privat forslag - Styrk studenthelsetjenesten - fra Mats Ramo (FrP)
INNSTILLING:
1. Bystyret viser til formannskapets vedtak i sak 215/16 om tilskudd til det psykososiale
arbeidet for studenter. Kommunens tilskudd som vist i saken letter ventetiden i
Studentsamskipnadens arbeid.
2. Bystyret fastholder at det også overfor studenter som bor i byen er fastlegen som er
kommunens primærhelsetjeneste. Bystyret forutsetter at Studentsamskipnaden tydelig
informerer studenter som tar kontakt med dem at ved bytting til fastlege i Trondheim
kan kommunen gi dem det beste helsetilbudet.
Saksordfører: Maria Alseth (FrP)
Sak PS 142/16
Valg av forliksrådsmedlemmer og møtefullmektiger for forliksrådet for perioden
01.01.2017 - 31.12.2020
INNSTILLING:
Til Forliksråd for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 velges:
Faste medlemmer:
1.
2.
3.
Varamedlemmer:
1.
2.
3.
Som leder velges:
Som møtefullmektiger for forliksrådet for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 velges:
Sak PS 143/16
Suppleringsvalg av meddommere for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020
INNSTILLING:
Bystyret vedtar følgende endringer for valgte meddommere for perioden 01.01.17 –
31.12.20
Til Sør-Trøndelag tingrett:
Kristine Alise Olsen erstattes med Camilla Haugen Anshus
Til Frostating lagmannsrett:
Trond Erling Pedersen erstattes med Torstein Ulriksen Skogseth
Sak PS 144/16
Endringer for Arbeiderpartiet
INNSTILLING:
Berit Bysting Lillefloth blir ny vararepresentant nr 5 for medlem nr. 3-6 i helse- og
velferdskomiteen.
Sak PS 145/16
Endringer for Høyre
INNSTILLING:
Sissel Slettum Bjerke blir ny vararepresentant nr 4 for medlem nr. 8-9 i oppvekstkomiteen og
ny vararepresentant nr 4 for medlem nr. 8-9 i kultur, idrett og friluftslivskomiteen.
Sak PS 146/16
Endringer for Miljøpartiet De Grønne
INNSTILLING:
Bystyret fritar Mari Bremnes Ese (MDG) for sine verv i bystyret, oppvekstkomiteen og
frivillighetspriskomiteen. Fritaket gjelder for perioden 1.10.2016-1.8.2017.
Marianne Meløy (MDG) trer inn som nytt fast medlem i bystyret og oppvekstkomiteen i
fritaksperioden.
Sak PS 147/16
Endringer for Fremskrittspartiet
INNSTILLING:
Jorunn Kofoed blir ny vararepresentant nr 3 for medlem nr. 4 i kontrollkomiteen.
Sak FO 69/16
Interpellasjon - Toppindustrisenteret til Trondheim - fra Tom Christian Lindvåg (Ap)
Sak FO /
Interpellasjon - Vaktapotek på St. Olav? - fra Svein Otto Nilsen (PP)
Svein Otto Nilsen (PP) forslag:
Bystyret ber rådmannen om å ta en dialog med de rette instanser for å prøve å få flyttet
vaktapoteket i Trondheim fra Solsiden til St.Olav eller prøve å få opprettet et nytt
vaktapotek slik at St.Olav også får et vaktapotek som kan betjene bl.a. alle de som har vært
på legevakten.
Sak FO /
Interpellasjon - Tannhelse til eldre og syke - fra Svein Otto Nilsen (PP)
Svein Otto Nilsen (PP) forslag:
Bystyret ser det som viktig at Trondheim kommune lager en handlingsplan for å bedre
tannhelsen blant eldre og syke. Det er svært viktig at informasjon om rettigheter blir
fremhevet i en slik handlingsplan slik at de berørte blir kjent med sine lovfestede rettigheter.
Sak FO /
Interpellasjon - Helhetsplan på pause - Sindre Nilsskog (H)
Sak FO /
Interpellasjon - Etablering av panteringer på søppelbøtter i Trondheim kommune - Sara
Shafighi (Ap)
Sara Shafighi (Ap) forslag:
Bystyret ber Rådmannen vurdere å etablere panteringer på søppelbøtter i sentrum som en
del av søppelstrategien for å gjøre Trondheim sentrum renere.