Hjemmet uke 38

DEN­NE UKEN
En sterk his­to­rie
Når jeg be­sø­ker men­nes­ker som Hilde
Hov­den og fa­mi­li­en, lu­rer jeg på om ikke
jeg kun­ne vært lykkerligere langt ute i
øde­mar­ka. På ei øy i Møs­vatn, helt ale­ne,
bor fa­mi­li­en på seks. De stor­tri­ves på
Hard­an­ger­vid­da. Still­he­ten, en­som­he­ten
og man­ge­len på by­ens til­bud kan vir­ke av­skrek­ken­de på
noen. For den­ne fa­mi­li­en er det Lyk­ken. I lø­pet av noen
ti­mer på be­søk, for­sto jeg hvor­for. Gunn Grav­dal El­ton
Det er en helt spe­si­ell form for fri­het å bo
sånn som vi bor. Vi sty­rer da­ge­ne våre selv.
AR­T IK­LER
Strikk en gen­ser
du også!
Se, jeg strik­ker! Og det hå­per jeg du også får lyst til å
gjø­re når du ser Redd Bar­na-gen­se­ren på si­de­ne 8–15.
Jeg had­de ald­ri strik­ket oven­fra og ned før, men det gjør
jeg nå, og det er lett og mor­somt som bare det!
Med lan­se­rin­gen av Redd Bar­na-gen­se­ren den­ne
uken øns­ker vi å ska­pe opp­merk­som­het om det vik­ti­ge
ar­bei­det Redd Bar­na gjør blant barn og ung­dom ver­den
over. Hvis du i til­legg kjø­per en garn­pak­ke for å strik­ke
gen­se­ren – som vi jo hå­per – bi­drar du di­rek­te med pen­
ger til Redd Bar­nas ar­beid.
Vi øns­ker å ret­te en stor takk til våre fan­tas­tis­ke
sam­ar­beids­part­ne­re: Strik­ke­de­sig­ner­ne Han­ne
Andreassen Hjelm­ås og Tor­unn Steins­land, som er kjent
fra de po­pu­læ­re strik­ke­bø­ke­ne fra KlompeLOMPE.
Og vår fol­ke­kjæ­re ar­tist, He­le­ne Bøks­le, som har stilt
seg i bre­sjen som am­bas­sa­dør for Redd Bar­na-gen­se­ren.
Hun er selv en iv­rig strik­ker og vel­dig opp­tatt av ar­bei­
det som Redd Bar­na dri­ver. Som om ikke det er nok:
Rau­ma Garn bi­drar med garn­pak­ker til alle gen­serne.
For hver garn­pak­ke som sel­ges, gir Rau­ma Garn 12 prosent av sal­get til Redd Bar­na. Min gen­ser­pak­ke – dame i
stør­rel­se me­di­um – har gitt 80 kro­ner i kas­sen.
Må­let vårt for ak­sjo­nen er at flest mu­lig av dere
strik­ker gen­se­ren til dere selv el­ler noen dere er glad i.
For å in­spi­re­re til strik­ke­inn­sats har vi der­for også la­get
en kon­kur­ran­se med flot­te pre­mi­er! Mer om det­te fin­ner
du på side 10.
Hil­sen Eli­sa­beth, re­dak­tør
[email protected]
Hjem­met, Post­boks 4980 Ny­da­len, 0441 OSLO
2
Li­vet med de kon­ge­li­ge Bli med og strikk
Redd Bar­na-gen­se­ren Huskatta Pu­sur Fred­rik stan­set
tys­ker­ne i 1940 Ble red­det av kjær­lig­he­ten Uni­ke og uli­ke tvil­lin­ger Møt fa­mi­li­en som bor
ale­ne på en øy Bli med på le­ser­tur til
Gran Ca­na­ria Reisemix 44
Dei­li­ge ret­ter
med høs­tens lam
6
8
18
100
104
108
110
113
114
HEL­SE OG VEL­VÆ­RE
Ned i vekt med kvelds­mat 22
Sunn & Frisk 28
Spør le­gen 32
MAT OG BA­K ING
Tid for lam Ukens fris­tel­se Hjemmethjelpen Se så fin!
Strikk
Redd Bar­nagen­se­ren
da vel
114
Fan­tas­tis­ke
Fin­se
12
HJEMMET UKE 38/16
HJEMMET UKE 38/16
IN­T ER­IØR, TIPS OG HAGE
Hu­set er en min­ne­bok Det grøn­ne hjør­net An­tikk­run­den MO­T ER OG SKJØNN­HET
Din side HOB­BY OG HÅND­A R­BEID
Redd Bar­na-gen­se­ren LE­SE­LYST
Klar­syn Det mest ver­di­ful­le
av alt (2:4) Til min­ste de­talj Cecilies rei­se (3:6) Tenn et lys 70
76
86
69
12
38
41
80
83
98
FRA VIR­K E­LIG­HE­T EN
Søn­nen min blir mob­bet
på sko­len Ny­de­li­ge mam­ma En­de­lig knek­te jeg ko­den Bre­vet jeg ald­ri send­te 20
34
90
92
HVER UKE
Kryss­ord­ma­ga­sin i mid­ten
God uke med Hjem­met Fra kvin­ne til kvin­ne Hjem­mets lil­le avis Vet du det?/Svar og vinn Ho­ro­skop Teg­ne­se­ri­er 4
36
88
93
94
96
76
Slik ska­per du
stem­ning ute
i høst­mør­ket
44
50
52
70
Bli med inn i det­te
far­ge­ri­ke hjem­met
3