Seznam knjižnih novosti - Muzej novejše zgodovine Slovenije

Knjižnica
Celovška cesta 23
1000 Ljubljana
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
KNJIŽNE NOVOSTI
januar-junij 2016
061 KORPORACIJE. DRUŠTVA
1.
SLOVENSKA matica
Slovenska matica : 150 let dela za slovensko kulturo : (zbornik razprav in bibliografija
2004-2014) / [uredili Drago Jančar ... [et al.] ; fotografije Danilo Radanovič]. - Ljubljana :
Slovenska matica, 2015 ([Ljubljana] : Studio print). - 292 str. : ilustr. ; 25 cm
Nasl. v kolofonu in na prelim. str.: Slovenska matica - 150 let dela za slovensko kulturo. - 500
izv. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri nekaterih prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-961-213-251-4
a) Slovenska matica - Zgodovina - Zborniki b) slovenska kultura c) kulturne ustanove
061.2:008(497.4)(091)(082)
COBISS.SI-ID 282234112
069 MUZEJI. MUZEOLOGIJA. STALNE RAZSTAVE. MUZEJSKE
ZBIRKE
2.
BRÜCKNER, Uwe R.
Synaesthetic translation of perspectives : scenography - a sketchbook / a manual by Uwe
R. Brückner and Linda Greci ; [sketches Uwe R. Brückner ; translations Sean McLaughlin]. Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 167 str. : ilustr., zvd. ; 20 x 22 cm. - (EMEE
toolkit series ; vol. 4)
Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wpcontent/uploads/2016/01/EMEE_Toolkit_N4.pdf. - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 4,
EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums
Exhibiting Europe (EMEE). - Bibliografija: str. 164-167
ISBN 978-3-902796-32-5
a) Evropska unija - Mednarodni projekti - Priročniki b) sodobna muzeologija c) muzejsko
oblikovanje d) scenografija e) dramaturgija f) kulturna dediščina g) muzejski predmeti h)
EMEE
069(4)(035)
COBISS.SI-ID 618604
3.
CINZIA, Angelini
Bridging the gab : activation, participation and role modification / a manual by Cinzia
Angelini ; introduction by Emma Nardi. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 95 str.
: ilustr. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 3)
Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wpcontent/uploads/2016/01/EMEE_Toolkit_N3_DIG.pdf . - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 3,
EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums
Exhibiting Europe (EMEE). - Bibliografija: str. [97-101]
ISBN 978-3-902796-31-8
a) Evropska unija - Mednarodni projekti - Priročniki b) sodobna muzeologija c) muzeji d)
kulturna dediščina e) obiskovalci f) soudeležba g) družbeni vidik h) EMEE
069(4)(035)
COBISS.SI-ID 618348
4.
EUROPEAN perspectives on museum objects : selected examples on the change of
perspective / Susanne Schilling ... [et al.] (eds.) ; [concept descriptions Linda Greci ; sketches
Uwe R. Brückner]. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 273 str. : ilustr. ; 20 x 22
cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 6)
Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wpcontent/uploads/2016/01/EMEE_Toolkit_N6_DIG.pdf . - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 6,
EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums
Exhibiting Europe (EMEE). - Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih
ISBN 978-3-902796-39-4
a) Evropska unija - Mednarodni projekti - Zborniki b) sodobna muzeologija c) kulturna
dediščina d) muzejski predmeti e) interdisciplinarnost f) EMEE g) priročniki
069(4)(035)(082)
COBISS.SI-ID 619116
5.
ICOMOV kodeks etike za naravoslovne muzeje / [prevod Generalni sekretariat vlade
RS, sektor za prevajanje]. - Ljubljana : ICOM - Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor,
Slovene National Commitee, Comité national slovène, 2015 (Žirovnica : Medium). - 32 str. ;
23 cm
300 izv.
ISBN 978-961-91506-4-1
a) International Council of Museums b) Naravoslovni muzeji - Poklicna etika
174:069:5
COBISS.SI-ID 282554112
6.
INTEGRATING a multicultural Europe : museums as social arenas / a manual by
Kaja Širok ... [et al.] ; [editor Kaja Širok]. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 129
str. : ilustr. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 2)
Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wpcontent/uploads/2015/09/EMEE-Toolkit-2-Integrating-multicultural-Europe.pdf. - Na nasl.
str. tudi: Toolkit no. 2, EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta
EuroVision - Museums Exhibiting Europe (EMEE). - Opombe z bibliografijo pri večini
prispevkov, bibliografija: str. [130-137]
ISBN 978-3-902796-30-1
a) Evropska unija - Mednarodni projekti - Zborniki b) sodobna muzeologija c) muzeji d)
kulturna dediščina e) obiskovalci f) soudeležba g) EMEE h) priročniki
069(4)(035)(082)
COBISS.SI-ID 618092
7.
MAKING Europe visible : re-interpretation of museum objects and topics / a manual by
Anna-Lena Fuhrmann ... [et al.] ; [editors Susanne Schilling, Günther Friesinger, Susanne
Popp ; translation Kerstin Bachmeier, Sofie Sonnenstatter, Maximilian Grundler]. - Vienna :
Edition Mono/Monochrom, 2016. - 185 str. : ilustr. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol.
1)
Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wpcontent/uploads/2016/01/EMEE_Toolkit_N1_DIG-1.pdf. - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 1,
EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums
Exhibiting Europe (EMEE). - Opombe z bibliografijo pri večini prispevkov, bibliografija: str.
[187-193]
ISBN 978-3-902796-29-5
a) Evropska unija - Mednarodni projekti - Zborniki b) sodobna muzeologija c) kulturna
dediščina d) muzejski predmeti e) interdisciplinarnost f) EMEE g) priročniki
069(4)(035)(082)
COBISS.SI-ID 617836
8.
MENSCH, Peter van
New trends in museology II / [[texts], photos, graphs] Peter van Mensch, Léontine
Meijer-van Mensch ; [translation Leemeta (introductions of Tanja Roženbergar and Tone
Kregar) ; Rogier van't Slot (portraits)] ; editor Marija Počivavšek]. - Celje : Muzej novejše
zgodovine, 2015 (Celje : Dikplast). - 124 str. : ilustr. ; 25 cm
500 izv. - Global Trends and Local Museum / Tone Kregar: str. 5-6. - The Book New Trends
in Museology II / Tanja Roženbergar: str. 7. - Bibliografija: str. 105-120
ISBN 978-961-6339-39-1
a) Muzeologija
069.01
COBISS.SI-ID 283005184
9.
SOCIAL web and interaction : social media technologies for European national and
regional museums / a manual by Anika Kronberger ... [et al.] ; [editors Susanne Schilling,
Günther Friesinger, Susanne Popp]. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 115 str. :
ilustr., zvd. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 5)
Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wpcontent/uploads/2016/01/EMEE_Toolkit_N5_DIG.pdf . - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 5,
EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums
Exhibiting Europe (EMEE). - Opombe z bibliografijo pri večini prispevkov, bibliografija: str.
112-115
ISBN 978-3-902796-33-2
a) Evropska unija - Mednarodni projekti - Zborniki b) sodobna muzeologija c) muzeji d)
obiskovalci e) družbena omrežja f) informacijska tehnologija g) družbeni mediji h)
komunikacija i) EMEE j) priročniki
069(4):316.472.4(035)(082)
COBISS.SI-ID 618860
1 FILOZOFIJA
10.
PRVOTNA akumulacija med zgodovino in konceptom / [Branko Bembič ... [et al.] ;
prevedli Martin Hergouth ... [et al.] ; uredil Simon Hajdini ; ilustriral in oblikoval Vasja Ris
Lebarič]. - Ljubljana : Inštitut za delavske študije, 2013. - 161 str. ; 22 cm
Bibliografija na dnu str.
ISBN 978-961-93459-1-7
a) Marx, Karl (1818-1883) b) marksizem c) marksistična filozofija d) marksistična
ekonomska teorija
1Marx K.
COBISS.SI-ID 273000448
305 ŠTUDIJE SPOLOV
11.
ŽENSKO delo : delo žensk v zgodovinski perspektivi / uredili Mojca Šorn, Nina
Vodopivec in Žarko Lazarević. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2015 ([Žirovnica]
: Medium). - 244 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656 ; 12)
300 izv. - Bibliografija str. 215-232. - Kazalo
ISBN 978-961-6386-58-6
a) Ženske - Zaposlovanje - Zgodovina - Slovenija - Zborniki b) Ženske - Trg dela Zgodovina - Slovenija - Zborniki c) plačano delo d) neplačano delo e) gospodarska zgodovina
f) družbena diferenciacija g) študije spolov
331.1-055.2(497.4)(091)(082)
316.344.24-055.2(497.4)(091=(082)
305-055.2(082)
COBISS.SI-ID 282287104
31 DEMOGRAFIJA. STATISTIKA
12.
CERGOL Paradiž, Ana
Evgenika na Slovenskem / Ana Cergol Paradiž. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2015
(Ljubljana : Collegium Graphicum). - XII, 279 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN
2385-880X)
Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 400 izv. - Znosna in neznosna privlačnost evgenike /
Marta Verginella: str. 267-274. - O avtorici: str. II. - Bibliografija: str. 245-265. - Summary:
Eugenics on the Slovenian-speaking territory. - Kazalo
ISBN 978-961-6768-89-4
a) Evgenika - Zgodovina - Slovenija b) prebivalstvena politika c) biopolitika d) populacijska
genetika e) rasna higiena
314.113(497.4)(091)
613.94(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 281294848
314.15 SELITVE. MIGRACIJE
13.
GAMBINO, Ferruccio
Prebežniki v viharju : opazke ob začetku novega tisočletja / Ferruccio Gambino ;
[spremna beseda Barbara Beznec ; prevedla Polona Mesec]. - Ljubljana : Sophia, 2011
(Ljubljana : Collegium Graphicum). - XVI, 223 str. ; 21 cm. - (Zbirka Teorija / Sophia ; 2011,
15)
Prevod dela: Migranti nella tempesta. - 400 izv. - Spremna beseda / Barbara Beznec: str. 209223. - Opombe z bibliografijo na dnu večine str.
ISBN 978-961-6768-40-5
a) Migracije - Družbeni vidik b) Migracije - Ekonomski vidik c) Imigranti - Družbeni položaj
- Italija d) ekonomske migracije e) mednarodne migracije f) imperializem
331.556
314.151.3-054.72(450)
COBISS.SI-ID 259635968
14.
KENTRIĆ, Samira
Pismo Adni / [ilustracije in besedilo] Samira Kentrić. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - [58]
str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)
Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-284-170-6
a) Begunci - V leposlovju b) migranti c) krizna žarišča d) vojna e) Sirija f) Evropa g) Islamska
država
821.163.6-321.2
087.5
COBISS.SI-ID 283366400
15.
LEBENSWEGE : Slowenische "Gastarbeiterinnen in der Steiermark" = Življenjske poti
: slovenske "zdomske delavke" na avstrijskem Štajerskem / [Herausgeberinnen, izdajateljici
Elisabeth Arlt, Verena Lorber ; Übersetzungen, prevod Andrea Haberl Zemljič]. - [Laafeld] :
Pavelhaus = Pavlova hiša = Pavel house, [2015?] (Maribor : Demago). - 156 str. : ilustr. ; 25
cm
Besedilo v nem. in slov. - V kolofonu: ... publikacija je izšla spričo razstave Življenjske poti.
Slovenske "zdomske delavke" na avstrijskem Štajerskem", ... 29. maj 2015-6. november 2015
v Pavlovi hiši. - Bibliografija: str. 99-103
ISBN 978-3-900181-79-6
a) Ekonomske migracije - Štajerska (Avstrija) - 1960-1979 - Razstavni katalogi b) ženske c)
delovna sila d) zdomke e) množični mediji f) delovne migracije
331.556.44-055.2(436.4)"1960/1979"(083.824)
COBISS.SI-ID 282560000
16.
ROMI v gibanju : [Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, 5. 11. 201315. 3. 2014] = Roma on the move : [Center of Jewish Cultural Heritage Synagogue Maribor,
5th November 2013-15th March 2014] / [besedila Ursula Glaeser ... [et al.] ; izbor slikovnega
gradiva Marjetka Bedrač ; prevod, translated by Maja Toš ... [et al.] ; slikovno gradivo,
pictorial material Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto ... et al.]. - Maribor : Center judovske
kulturne dediščine Sinagoga, 2013 ([Miklavž na Dravskem polju] : Repro studio Lesjak). - 51
str. : ilustr. ; 27 cm
Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Slov. besedilo ter angl. prevod. - 300 izv. Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-93361-3-7
a) Romi - Razstavni katalogi b) Romi - Slovenija - Razstavni katalogi c) Romi - Preganjanje 1939-1945 - Razstavni katalogi d) zgodovina e) migracije f) druga svetovna vojna g) genocid
323.15(497.4=214.58)(083.824)
316.347(497.4=214.58)(083.824)
341.485(=214.58)(083.824)
COBISS.SI-ID 75928065
17.
VIDEMŠEK, Boštjan
Na begu : moderni eksodus (2005-2016) : z begunci in migranti na poti proti
obljubljenim deželam / Boštjan Videmšek ; fotografije Jure Eržen ; spremna beseda Ervin
Hladnik-Milharčič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016 ([Ljubljana] : Primitus). - 322 str. :
fotogr. ; 21 cm. - (Zbirka S terena)
Zvd. na notr. str. ov. - 500 izv. - Potovali smo v nasprotno smer / Ervin Hladnik-Milharčič:
str. 319-322. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-6954-53-2 (broš.)
a) Mednarodne migracije - 2005-2016 b) Imigracija - Evropa c) Begunci - Evropa
314.151.3-054.73(4)"2005/2016"
COBISS.SI-ID 284011264
314.7 IZSELJENCI
18.
FROM Slovenia to Egypt : Aleksandrinke's trans-Mediterranean domestic workers'
migration and national imagination / Mirjam Milharčič Hladnik (ed.) ; [translation Barbara
Skubic]. - Göttingen : V&R Unipress, cop. 2015. - 270 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. (Transkulturelle Perspektiven ; Bd. 13)
Vsebuje prispevke slov. in tujih avtorjev. - Bibliografija: str. 249-266. - Kazalo
ISBN 978-3-8471-0403-2 (broš.)
ISBN 978-3-8470-0403-5 (el. knjiga)
a) Aleksandrinke b) slovenske izseljenke c) Egipt d) 19./20.st.
314.151.3-054.72-055.2(620=163.6)"1870/1950"(0 82)
930.85(620=163.6)"1870/1950"(082)
COBISS.SI-ID 1059949
19.
SLOVENSKO izseljenstvo v luči otroške izkušnje / uredila Janja Žitnik Serafin. - 2.,
razširjena izd. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 (Begunje : Cicero). - 193 str. :
ilustr. ; 21 cm
300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Summary: Slovenian emigration in the light of
childrenʼs experience. - Kazalo
ISBN 978-961-254-844-5
a) Slovenski izseljenci - Zborniki b) Emigracija - Slovenija - Zborniki c) Otroci - Migracije Zborniki d) kulturna zgodovina e) 20.st.
314.151.3-054.72-053.2(100=163.6)(082)
930.85(497.4)"19"(082)
COBISS.SI-ID 282195712
316 SOCIOLOGIJA
20.
HOBSBAWM, Eric John Ernest, 1917-2012
Razbojniki / Eric Hobsbawm ; [prevod Zoja Skušek ; spremna beseda Lev Centrih]. Ljubljana : Založba /*cf., 2015 ([Maribor] : Darima). - 257 str. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)
Prevod dela: The bandits. - 400 izv. - Denar ali življenje! : (z vidika razbojnika) / Lev Centrih:
str. 237-255. - Nadaljnje branje: str. 216-226 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-257-070-5
a) Razbojništvo - Zgodovina b) socialna zgodovina c) kriminaliteta d) razbojniki e) izobčenci
f) borci za pravice g) socialna nepravičnost
316.344.7(091)
COBISS.SI-ID 282027776
323.1 NARODNA GIBANJA. NARODNOSTNO VPRAŠANJE
21.
BASKAR, Bojan
Nacionalna identiteta kot imperialna zapuščina : uvod v slovensko etnomitologijo /
Bojan Baskar. - 1. izd. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015
([Ljubljana] : Birografika Bori). - 139 str. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)
300 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 123-134. - Povzetek ;
Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-237-799-1 (broš.)
a) Imperializem - Kulturni vidik b) Slovenci - Narodna identiteta c) imperij d) narod e)
turizem f) potopisi g) Martin Krpan h) Avstro-Ogrska i) Habsburška monarhija
572:316.7
316.7:327.2
323.1(497.4)
COBISS.SI-ID 282388480
323(497.4) NOTRANJA POLITIKA SLOVENIJE
22.
FURLAN, Boštjan, 1983Slovenija in pika! / Boštjan Furlan, Ožbej Peterle, Marko Balažic. - 1. izd. - Ljubljana :
Cankarjeva založba, 2016- (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - Zv. <1 > : ilustr. ; 25 cm
Kazalo
Dosedanja vsebina:
1. - 2016. - 480 str. - 2.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-282-189-0 (zv. 1)
a) Slovenski politiki - Intervjuji b) Slovenija - Zgodovina - 1988- - Intervjuji c) Slovenija Osamosvojitev - Intervjuji d) Jugoslavija e) politična zgodovina f) politična dezintegracija g)
notranja politika h) zunanja politika i) politične razmere j) politične stranke k) vlade l)
tranzicija
94(497.4)"1988/..."(047.53)
323(497.4)"1988/..."(047.53)
929(497.4)(047.53)
COBISS.SI-ID 284662528
23.
ŠURC, Matej
Prevarana Slovenija : domoljubje, zapisano z ničlami / Matej Šurc ; [pisec uvodne
besede Rok Zavrtanik]. - 1. izd. - Ljubljana : Sanje, 2016. - 484 str. ; 24 cm. - (Zbirka
Dokumenta / Sanje)
2.500 izv. - Razkolji in vladaj / Rok Zavrtanik: str. 9-14. - O avtorju na zadnji str. ov. Bibliografija: str. 420-421. - Kazalo
ISBN 978-961-274-442-7
a) Zgodovina b) Osamosvojitev c) Politične razmere d) History e) Attainment of
independence f) Political conditions g) Slovenija - Zgodovina - 1990-1992 h) Slovenija Osamosvojitev i) Slovenia j) notranja politika k) zunanja politika l) vojna m) trgovina z
orožjem
94(497.4)"1990/1992"
323(497.4)"1990/1992"
COBISS.SI-ID 283550720
327 MEDNARODNI ODNOSI. ZUNANJA POLITIKA
24.
RADELJIĆ, Branislav
Europe and the collapse of Yugoslavia : the role of non-state actors and European
diplomacy / Branislav Radeljić. - London ; New York : I. B. Tauris, 2016. - XII, 255 str. ; 22
cm
Bibliografija: str. 222-246. - Kazalo
ISBN 978-1-78453-376-2
a) Evropska unija b) Jugoslavija c) SFRJ d) razpad e) mednarodni odnosi f) zunanja politika
g) svetovna politika h) zgodovina
327(4-6EU:497.1)
COBISS.SI-ID 620908
329 POLITIČNE STRANKE
25.
DEMOS na Kamniškem / [glavni urednik Igor Podbrežnik]. - Kranj : Žalar, Vaš stik z
javnostjo, 2010 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 256 str., [43] str. pril. : ilustr. ; 31 cm
700 izv. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri nekaterih prispevkih
ISBN 978-961-269-212-4
a) DEMOS - Zgodovina - Kamnik - Zborniki b) Politične stranke - Slovenija - Zborniki c)
Kamnik - Politična zgodovina - 1990-2010 - Zborniki d) Slovenija - Politična zgodovina 1990-2010 - Zborniki
329(497.4Kamnik)DEMOS(091)(082)
94(497.4Kamnik)"1990/2010"(082)
COBISS.SI-ID 250066176
329.78 NACIONALNA MLADINSKA GIBANJA
26.
BERIČIČ, Marijan
Horuk v nove čase : obnova in udarniško delo / Marijan Beričič. - Idrija : Bogataj, 2015
([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 218 str. : ilustr. ; 30 cm
Pogled v skoraj že pozabljeni čas / Ivica Kavčič: str. 5-6. - Bibliografija: str. 216-217
ISBN 978-961-6035-60-6
a) Povojna obnova - Idrija b) Mladinske delovne akcije - Slovenija - 1975-1983 c) Mladinske
delovne akcije - Idrijsko - 1945- d) Mladinske delovne akcije - Jugoslavija - 1945- e) Idrija Zgodovina - 1945- f) mladinske delovne brigade g) udarniško delo h) mladina i) prostovoljno
delo
94(497.4Idrija)"1945/..."
331.578-053.6(497.4Idrija)(091)
331.578-053.6(497.1)(091)
COBISS.SI-ID 279326464
338(497.4) SLOVENIJA, GOSPODARSTVO
27.
GOSPODJE in tovariši : kapitalistični in socialistični razcvet Kranja 1920-1980 /
[avtorji besedil Monika Rogelj ... [et al.] ; uredila Monika Rogelj ; kartogrami Matjaž
Budkovič ; fotografije fototeka Gorenjskega muzeja ... [et al.], fotografije razstave Miran
Kambič ; prevod povzetka Katarina Ropret]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2015 (Trboje :
Jagraf). - 112 str. : ilustr., zvd. ; 27 cm
500 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Summary
ISBN 978-961-6478-68-7
a) Kranj - Zgodovina - 1920-1980 - Razstavni katalogi b) Kranj - Domoznanstvo c)
ekonomska zgodovina d) socialna zgodovina e) gospodarstvo f) industrija g) kapitalizem h)
socializem i) znamenite osebnosti j) 20.st.
94(497.4Kranj)"1920/1980"(083.824)
338(497.4Kranj)"1920/1980"(083.824)
COBISS.SI-ID 281252096
28.
LAZAREVIĆ, Žarko
Spremembe in zamišljanja : gospodarsko-zgodovinske refleksije / Žarko Lazarević ;
[prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2015
([Žirovnica] : Medium). - 285 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones,
ISSN 2350-5664 ; 25)
400 izv. - O avtorju: str. 283. - Bibliografija: str. 260-276 in opombe z bibliografijo na dnu
str. - Kazalo. - Povzetek ; Summary
ISBN 978-961-6386-59-3
a) Slovenija - Ekonomska zgodovina b) ekonomski razvoj c) modernizacija d) novi vek
94(497.4)
338(497.4)(091)
330.34(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 282430464
34 PRAVO. ZAKONODAJA
29.
KONCILIJA, Žiga
Politično sodstvo : sodni procesi na Slovenskem v dveh Jugoslavijah / Žiga Koncilija ;
[prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2015
([Žirovnica] : Medium). - 377 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones,
ISSN 2350-5664 ; 26)
400 izv. - O avtorju: str. 375. - Bibliografija: str. 344-356 in opombe z bibliografijo na dnu
str. - Kazalo. - Povzetek ; Summary
ISBN 978-961-6386-60-9
a) Sodni procesi - Slovenija - 1929-1941 b) Sodni procesi - Slovenija - 1945-1953 c)
Slovenija - Zgodovina - 1929-1941 d) Slovenija - Zgodovina - 1945-1953 e) politično nasilje
f) politični procesi g) Jugoslavija h) notranja politika
94(497.4)"1929/1953"
34.096(497.4)"1929/1953"
323.281(497.4)"1929/1953"
COBISS.SI-ID 282673920
30.
MIKOLA, Milko
Celje v plamenih revolucije : revolucionarno nasilje v Celju v prvih povojnih letih /
Milko Mikola. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba,
2015 (Maribor : Dravski tisk). - 199 str. : ilustr. ; 25 cm
120 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-278-225-2
a) Sodni procesi - Celje - 1945-1950 b) Zaplemba premoženja - Celje - 1945-1950 c) Celje Zgodovina - 1945-1950 d) Celje - Politično nasilje - 1945-1950 e) koncentracijska taborišča f)
povojni poboji g) politični procesi h) Slovenija
94(497.4Celje)"1945/1950"
323.28(497.4Celje)"1945/1950"
332.264.4(497.4Celje)"1945/1950"
347.234(497.4Celje)"1945/1950"
34.09(497.4Celje)"1945/1950"
COBISS.SI-ID 281829888
341.222 DRŽAVNE MEJE, LOČNICE
31.
DIMITRIJEVIĆ, Bojan B., 1968Bitka za Trst : 1945.-1954. / Bojan Dimitrijević. - Zagreb : Despot Infinitus, 2014. - 272
str. : ilustr. ; 24 cm. - (Hrvatska povijest)
Bibliografija: str. 269-271
ISBN 978-953-7892-25-8
a) Trst b) tržaška kriza c) mednarodni odnosi d) državne meje e) Italija f) Jugoslavija g)
Slovenija h) zavezniki i) osvoboditev Trsta j) konec vojne
94(450Trst)"1945/1954"
COBISS.SI-ID 3319156
341.485(=411.16) HOLOKAVST
32.
CARL Lutz in legendarna Steklena hiša / [predgovor Marjetka Bedrač ; prevod Jelka
Štemberger]. - Maribor : Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2014 ([Miklavž na
Dravskem polju] : Repro studio Lesjak). - 35 str. : ilustr. ; 23 cm
V kolofonu nasl. tudi v angl.: Carl Lutz and the legendary Glass house. - 200 izv. Gostovanje razstave v Sinagogi Maribor, 12. junij - 5. september 2014
a) Lutz, Carl - Diplomacija - Osebne biografije - Razstavni katalogi b) mednarodno kazensko
pravo c) steklena hiša d) judovstvo e) druga svetovna vojna f) reševanje judov g) mednarodni
odnosi
341.485(=411.16):929Lutz C.
COBISS.SI-ID 78366721
33.
SACHSLEHNER, Johannes
Dva milijona smo jih pospravili : Odilo Globočnik - Hitlerjev menedžer smrti / Johannes
Sachslehner ; [prevedla Stanka Rendla]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba,
2016 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 336 str. : ilustr. ; 25 cm
Prevod dela: Zwei Millionen ham'ma erledigt. - 2.100 izv. - Ilustr. na spojnih listih. Bibliografija: str. 319-328. - Kazalo
ISBN 978-961-282-182-1
a) Globocnik, Odilo (1904-1945) - Biografije b) Nacizem - Zgodovina - Avstrija c) Nacisti Koroška (Avstrija) d) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni zločini e) Judje - Preganjanje Poljska - 1939-1943 f) Judje - Genocid g) vojni zločinci h) holokavst i) koncentracijska
taborišča
929Globocnik O.
341.485(438=411.16)"1939/1943"
94(4)"1939/1945"
329.18(436)(091)
COBISS.SI-ID 284405504
34.
SLOVENSKI pravični med narodi / uredila Irena Šumi in Oto Luthar ; [fotografije
arhiv Osnovne šole Leskovec pri Krškem ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba
ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Begunje : Cicero). - 167 str. : ilustr., portreti ; 21 cm
300 izv. - Bibliografija: str. 159-163
ISBN 978-961-254-862-9
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni zločini - Zborniki b) Judje - Genocid - Zborniki c) Judje
- Preganjanje - 1939-1945 - Zborniki d) Slovenci - Biografije e) holokavst
341.485(=411.16)(082)
94(100)"1939/1945"(082)
929(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 282956544
35.
VSAKO leto eno ime : neznani slovenski pravičniki iz Prekmurja in Primorske :
znanstveno srečanje : mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta Šoa - spominjajmo se
2013, Univerzitetna knjižnica Maribor, Glazerjeva dvorana, 24. januar 2013 / [avtorji
prispevkov Anna Maria Gruenfelder ... [et al.] ; povzetke referatov zbrala in uredila Marjetka
Bedrač ; prevod Hana Kovač, Anna Maria Gruenfelder, Vera Klopčič]. - Maribor : Center
judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2013 ([Maribor] : DesignStudio). - 35 str. ; 30 cm
Besedilo v slov. in prevod v angl. - 120 izv.
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni zločini - Posvetovanja b) Svetovna vojna 1939-1945 -
Slovenija - Posvetovanja c) Židje - Genocid - Posvetovanja d) Židje - Preganjanje - Slovenija
- 1941-1945 - Posvetovanja e) Židje - Prekmurje - 1941-1945 - Posvetovanja f) holokavst g)
zborniki
341.485(=411.16)(082)
323.12(497.4=411.16)"1941/1945"(082)
94(497.4=411.16)"1941/1945"(082)
COBISS.SI-ID 72854785
36.
ZNANSTVENO srečanje Vsako leto eno ime (2014 ; Maribor)
Zora Pičulin, slovenska pravičnica med narodi = Zora Pičulin, Slovenian righteous
among the nations / Znanstveno srečanje Vsako leto eno ime, Maribor, 24. januar 2014 =
Scientific Meeting Each Year One Name, Maribor, 24 January 2014 ; [avtorji prispevkov
Boris Hajdinjak ... [et al.] ; povzetke referatov zbrala in uredila Marjetka Bedrač ; prevod
Milena Meško ... et al.]. - Maribor : Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2014
([Maribor] : Design studio). - 36 str. : ilustr. ; 27 cm
Na nasl. str. tudi: Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta, Šoa - spominjajmo se 2014 =
International holocaust remembrance day, Shoah - let us remember 2014. - Potiskana prednja
notr. str. ov. - Besedilo v slov. in angl. - 150 izv.
a) Pičulin, Zora (1911-1998) - Biografije b) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni zločini Posvetovanja c) Judje - Genocid - Posvetovanja d) Judje - Preganjanje - Slovenija - 19411945 - Posvetovanja e) holokavst f) povzetki g) zborniki
341.485(=411.16)(082)
94(497.4=411.16)"1941/1945"(082)
COBISS.SI-ID 76919809
355.48/.49 VOJAŠKA ZGODOVINA
37.
GRDINA, Igor, 1965Wilhelm von Tegetthoff in bitka pri Visu 20. julija 1866 / Igor Grdina ; [besedila v
dodatkih in podnaslovi k slikovnemu gradivu Primož Premzl ; prevodi iz nemščine Urška P.
Černe ; prepisi in prevodi rokopisov Aleksander Žižek]. - 1. izd. - Maribor : Umetniški
kabinet Primož Premzl, 2016 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 145 str. : ilustr. ; 29 cm
600 izv. - Bibliografija: str. [147-149]
ISBN 978-961-6055-45-1
a) Tegetthoff, Wilhelm (1827-1871) - Biografije b) Bitka pri Visu 1866 c) Avstrija - Vojna
zgodovina - 1866 d) Italija - Vojna zgodovina - 1866 e) vojne operacije na morju f) bitke g)
19.st.
929Tegetthoff W.
355.49(436:450)"1866"
COBISS.SI-ID 86372353
358.1 ARTILERIJA. VOJNA VOZILA
38.
PREDOEVIĆ, Dinko, zgodovina
Oklopne postrojbe Sila osovine na jugoistoku Europe u Drugome svjetskom ratu =
Armoured units of the Axis forces in Southeastern Europe in World War Two / Dinko
Predoević, Bojan Dimitrijević. - Zagreb : Despot Infinitus, 2015. - 275 str. : ilustr. ; 28 cm
Besedilo v hrv. in angl.
ISBN 978-953-7892-34-0
a) druga svetovna vojna b) balkanske države c) sile osi d) oborožene sile e) oklepne enote f)
tankovske enote g) vojaška zgodovina
94(497)"1939/1945"
358.119(497)(091)
COBISS.SI-ID 609900
37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE
39.
OSNOVNA šola in vrtec (Sveta Trojica)
Podobe trojiške šole : 225-letnica šolstva pri Sveti Trojici v Slovenskih Goricah in 140letnica šolske zgradbe : [1786-2011] / [uredila Darko Škerget in Marjan Toš]. - Sveta Trojica :
Osnovna šola in vrtec, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 159 str. : ilustr. ; 31 cm
Drugi dodatek k nasl. na ov. - 500 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
ISBN 978-961-269-451-7
a) Osnovna šola in vrtec (Sveta Trojica) - Zgodovina - Zborniki b) osnovne šole c)
zgodovinski pregledi
373.3(497.4Sv. Trojica)(091)(082)
COBISS.SI-ID 66982145
40.
TRŠKAN, Danijela
Didaktika zgodovine 1996-2016 : (prispevki k zgodovini v šoli) / Danijela Trškan. - 1.
izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ([Ljubljana] : Birografika
Bori). - 357 str. : ilustr. ; 24 cm
300 izv. - Bibliografija: str. 341-349. - Kazalo
ISBN 978-961-237-819-6
a) Zgodovina - Pouk b) Zgodovina - Didaktika c) učni predmeti d) metodika e) srednje šole f)
preverjanje znanja g) učitelji
37.02:93/94
37.091.3:93/94
FRASCATI:
6-100
COBISS.SI-ID 284291072
391 NOŠE. MODA
41.
GORENJSKI muzej (Kranj)
Obleka, ki je naredila človeka : katalog sto in več let starih oblačil iz etnološke zbirke
Gorenjskega muzeja / [avtorici besedil Tatjana Dolžan Eržen, Marjanca Jeglič ; uredila
Tatjana Dolžan Eržen ; uvodni nagovor Marjana Žibert ; slikovne priloge risbe iz Grafičnega
kabineta Narodnega muzeja Slovenije in Slovenskega etnografskega muzeja, fotografije iz
Fototeke Gorenjskega muzeja ; fotografije Jelena Justin ... [et al.] ; risbe krojev Andreja
Stržinar, Brane Demec]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2015 (Žirovnica : Medium). - 148 str. :
ilustr. ; 30 cm. - (Gorenjski kraji in ljudje. Zbirke ; 10)
400 izv. - Bibliografija: str. 132-133 in 148
ISBN 978-961-6478-69-4
a) Gorenjski muzej (Kranj) - Etnološke zbirke - Katalogi b) Oblačilna kultura - Gorenjska 19.st. - Razstavni katalogi c) oblačila d) tekstilna dediščina e) muzejske zbirke f) Slovenija
391(497.452)"18"(083.824)
069.5:391(497.4Kranj)
COBISS.SI-ID 281574656
61 MEDICINA
42.
BAHOVEC, Lidija Ariana
Za pomladno kuro priporočamo Planinka čaj! : ljubljanski lekarnar Leo Bahovec :
[katalog] = Planinka tea - spring health regime for thee! : Leo Bahovec, pharmacist, Ljubljana
: [catalogue] / [avtorji besedil Lidija Ariana Bahovec, Mojca Ferle, Blaž Peršin ; prevod v
angleščino Marjana Karer ; fotografije Matevž Paternoster, Mojca Ferle]. - Ljubljana : Muzej
in galerije mesta Ljubljane, Mestni muzej, 2010 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 88
str. : ilustr. ; 25 cm
Avtorji navedeni v kolofonu. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Slov. besedilo in
prevod v angl. - 300 izv.
ISBN 978-961-6509-13-8
a) Bahovec (rodbina) - Razstavni katalogi b) Farmacija - Zgodovina - Ljubljana - Razstavni
katalogi c) lekarništvo d) zeliščni čaji e) čaj Planika f) slovenski farmacevti g) biografije
929.52Bahovec(083.824)
615.1(497.4):929Bahovec L.(083.824)
FRASCATI:
5-402
COBISS.SI-ID 249538048
623.7 VOJAŠKA IN MORNARIŠKA AVIACIJA
43.
CUTTINI, Roberta
Ali sulla storia = Na krilih zgodovine = Wings on history / [autori Roberta Cuttini e
Mauro Scroccaro ; servizio di traduzione [email protected]]. - Monfalcone : Comune, 2014
(Cormons : Poligrafiche San Marco). - 117 str. : ilustr. ; 31 cm
It. besedilo ter slov. in angl. prevod. - Avtorja navedena v kolofonu. - Izšlo v okviru Projekta
Alisto, ki spada v program za čezmejno sodelovanje Italija-Slovenija 2007-2013. - 900 izv. Seznam zemljevidov IGM prve svetovne vojne kot podlaga za mozaičenje arhivskih
fotografij: str.115-117. - Bibliografija: str. 111
a) Svetovna vojna 1914-1918 - Italija b) Svetovna vojna 1914-1918 - Avstro-Ogrska c) Vojno
letalstvo - Zgodovina - Italija - 1915-1918 d) Vojno letalstvo - Zgodovina - Avstro-Ogrska 1915-1918 e) Italija - Fotografije iz zraka - 1915-1918 f) aerofotografija g) bombniki h)
baloni za opazovanje i) albumi
94(450:436)"1915/1918"
623.74"1915/1918"
77.058.1(450)"1915/1918"
COBISS.SI-ID 7597548
623.82 VOJNO LADJEVJE
44.
MARINAC, Bogdana
Pot domov : vračanja pomorščakov : Anton Lipovž, Ciril Somrak, Anton Jasnič,
Branimir Velkaverh, Marcel Blažina, Marjan Pogačnik / Bogdana Marinac ; [prevod Ivan
Marković]. - Piran : Pomorski muzej = Pirano : Museo del mare "Sergej Mašera", 2015
([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 32 str. : ilustr. ; 21 cm
Zvd. na notr. str. ov. - 300 izv. - Začaran krog poti domov / Franco Juri: str. 3. - Bibliografija:
str. 32. - Povzetek v it.
a) Slovenci - Biografije b) Slovenci - Zgodovina - 20.st. - Razstavni katalogi c) Pomorstvo Zgodovina - Slovenija - 20.st. - Razstavni katalogi d) pomorščaki e) vojna mornarica f)
trgovska mornarica
656.61:929(=163.6)(083.824)
929(=163.6)"19"(083.824)
94(497.4)"19"(083.824)
359:929(=163.6)(083.824)
COBISS.SI-ID 1455604
63 KMETIJSTVO TER SORODNE VEDE IN TEHNOLOGIJE
45.
PERKO, Franc, 1942Od ogolelega do gozdnatega krasa : pogozdovanje krasa / Franc Perko. - Ljubljana :
Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba : Jutro, 2016 (Ljubljana :
Euroraster). - 269 str. : ilustr. ; 25 cm
300 izv. - Bibliografija: str. 253-258
ISBN 978-961-6142-28-1 (Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba)
a) Pogozdovanje - Zgodovina - Zahodna Slovenija b) Primorska c) Notranjska d) kras
(geologija)
630*233(497.47)(091)
COBISS.SI-ID 283899136
656 PROMET. TRANSPORTNE USLUGE
46.
HRIBAR, Uroš, 1970Davide Filipas : spomini ladjedelniškega mojstra = memorie di un mastro d'ascia =
sjećanja majstora brodogradnje / [avtor Uroš Hribar ; spremna besedila Martina Gamboz,
Kristjan Knez, Igor Presl ; prevodi Ines Borčič ... [et al.] ; fotografije Andrej Blatnik ... et al.].
- Piran : Pomorski muzej "Sergej Mašera" : Edit : Samoupravna skupnost italijanske
narodnosti = Pirano : Museo del mare "Sergej Mašera" : Edit : Comunità autogestita della
nazionalità italiana, 2011 ([s. l.] : Bellus). - 172 str. : ilustr. ; 26 cm
Besedilo v slov. in prevod v ital. ter hrv. - Avtor naveden v kolofonu. - 1.300 izv. - Ustna
zgodovina = La storia orale = Usmena povijest / Igor Presl: str. 129-145. - Bibliografija: str.
169
ISBN 978-961-92789-2-5 (Pomorski muzej "Sergej Mašera")
a) Filipas, Davide (1931-) - Spomini b) Ladjedelstvo - Spomini
629.5:929Filipas D.
929Filipas D.
COBISS.SI-ID 254457088
47.
POGAČAR, Martin
Fičko po Jugoslaviji : zvezda domačega avtomobilizma med cestami in spomini / Martin
Pogačar ; [posamezni prispevki Zdravko Duša, Hannah Marshall in Tanja Radež ; fotografije
Tomaž Alauf ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016
([Žirovnica] : Medium). - 236 str. : ilustr. ; 24 cm + 2 posterja. - (Zbirka Kulturni spomin,
ISSN 2232-3872 ; knj. 5)
Dostopno tudi na: http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1160. - Ilustr. na spojnih listih. - 400 izv. Recenzenti Jure Gombač, Oto Luthar, Peter Stanković. - Bibliografija in opombe: str. 214229. - Kazalo
ISBN 978-961-254-916-9
a) Avtomobili - Jugoslavija b) Tehniška dediščina - Jugoslavija c) Sociologija kulture Avtomobilska industrija - Jugoslavija d) Zastava (Avtomobili) - Zastava 750 (Avtomobil) Jugoslavija e) zgodovina industrije f) materialna kultura g) kulturna zgodovina
316.7:629.331(497.1)
629.331:316.7(497.1)
COBISS.SI-ID 285012224
48.
SEVER, Franc, 1923Brnik - letališče ali lovišče / Franc Sever - Franta ; [spremni besedili Božo Repe, Ljubica
Jelušič]. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2016. - 446 str. : ilustr. ; 25 cm
1.000 izv. - Predgovor / Božo Repe: str. 7-9. - Franc Sever - Franta kot ustvarjalec
slovenskega civilnega letalstva / Ljubica Jelušič: str. 11-13. - Predstavitev avtorja in dela na
zavihkih ov. / Stane Kocutar. - Bibliografija: str. 441
ISBN 978-961-6968-33-1
a) Sever, Franc (1923-) b) Letališče Jožeta Pučnika (Brnik) - Zgodovina - 1961-1981 c)
Letalski promet - Razvoj - Slovenija - Jugoslavija d) letalske družbe e) direktorji f) spomini g)
Adria Aviopromet
656.7:725.39:34.823.21(091)(497.4Brnik)
929Sever F.
COBISS.SI-ID 85773825
49.
TERČON, Nadja
Usidrali smo se na morje : vzpostavitev slovenskega pomorstva 1945-1958 / Nadja
Terčon ; [prevod [povzetka] Ivan Marković (it.), Henrik Ciglič (ang.) ; avtorske fotografije
Luka Kaše]. - Piran = Pirano : Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera",, 2015
(Nova Gorica : Grafika Soča). - [XVI], 397 str. : ilustr. ; 34 cm
700 izv. - Znanja in gradiva nam ne primanjkuje / Franco Juri: str. [IX]. - O temeljih
slovenskega pomorstva / Jože Pirjevec: str. [X]. - Doprinos k severnojadranski polpretekli
pomorski zgodovini / Marta Verginella: str. [XI]. - O avtorici: str. 397. - Bibliografija: str.
361-371. - Povzetek ; Riassunto ; Abstract. - Kazalo
ISBN 978-961-92789-6-3
a) Pomorstvo - Zgodovina - Slovenija b) Slovenija - Pomorstvo - 1945-1958 c) pomorski
promet d) pomorski transport e) ribištvo f) ladjedelništvo g) pristanišča h) Slovensko Primorje
i) zgodovinski pregledi
656.61(497.4)"1945/1958"(091)
COBISS.SI-ID 280798208
50.
Z vlakom čez mejo = Vlakom preko granice / [avtorji Mihaela Barbaric ... [et al.] ;
uredila Ana Tuk, Borut Batagelj ; prevod Lučka Mlinarič, Kristina Silaj]. - Celje [etc.] :
Zgodovinski arhiv [etc.], 2015 (Celje : Grafika Gracer). - 80 str. : ilustr. ; 30 cm
Vzpor. slov. in hrv. besedilo. - 700 izv. - Bibliografija: str. 80
ISBN 978-961-6448-37-6 (Zgodovinski arhiv Celje)
a) Železnice - Slovenija - Razstavni katalogi b) Železnice - Hrvaška - Razstavni katalogi c)
železniške proge d) železniški promet e) zgodovinski pregledi
656.2(497.4/.5)(091)(083.824)
COBISS.SI-ID 278954496
51.
ŽITKO, Duška
Rog : prva slovenska čezoceanska ladja in poveljnik Baldomir Podgornik = la prima
nave slovena che solcò gli oceani e il capitano Baldomir Podgornik = the first Slovenian
ocean-going ship and captain Baldomir Podgornik / [avtorica kataloga Duška Žitko ; prevod v
italijanski jezik Ivan Marković, Franco Juri, prevod v angleški jezik Henrik Ciglič, prevod iz
japonskega v slovenski jezik Eva Mizerit ; foto Baldomir Podgornik]. - Piran : Pomorski
muzej = Pirano : Museo del Mare "Sergej Mašera", 2015 ([Maribor] : Evrografis). - 40 str. :
ilustr. ; 27 cm
Avtorica navedena v kolofonu. - Slov. besedilo ter it. in angl. prevod. - Fotogr. na notr. str.
ov. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 39
ISBN 978-961-92789-5-6
a) Podgornik, Baldomir b) Splošna plovba Piran c) Rog (tovorna ladja) - Zgodovina Razstavni katalogi d) pomorstvo e) tovorne ladje f) Slovenija g) zgodovinski pregledi
629.542(497.4)(083.824)
929Podgornik B.
COBISS.SI-ID 280148736
656.8 FILATELIJA. PTT
52.
DEVETDESET
90 let verigarjev - prvih slovenskih poštnih znamk : zbornik mednarodnega simpozija,
Ljubljana, 17.-19. april 2009 = 90th anniversary of the chainbreakers - the first Slovenian
postal stamps : proceedings of the international symposium, Ljubljana, 17-19 April 2009 /
[uredniški odbor Ivan Turk, Stanislav Čičerov, Igor Pirc ; prevedli Bojan Bračič, Mirjam
Novak in Nika Debak]. - Ljubljana : Filatelistična zveza Slovenije, 2009 ([Log pri Brezovici]
: Bograf). - 134 str. : ilustr. ; 30 cm
Besedilo v slov. in prevod v angl. - 500 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
ISBN 978-961-91328-3-8
a) Poštne znamke - Slovenija - Mednarodna posvetovanja b) albumi c) zgodovina d) filatelija
656.835(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 244218112
67/68 RAZNE INDUSTRIJE, OBRTI IN ROKODELSTVA
53.
NAŠE tovarne, naš ponos : industrijska dediščina Gorenjske / [avtorji kataloga Marko
Mugerli ... [et al.] ; urejanje kataloga Monika Rogelj ; prevod Katarina Ropret]. - Kranj :
Gorenjski muzej ; Škofja Loka : Loški muzej ; Jesenice : Gornjesavski muzej ; Domžale :
Kulturni dom Franca Bernika ; Domžale : Slamnikarski muzej ; Kamnik : Medobčinski muzej
; Radovljica : Muzeji radovljiške občine ; Tržič : Tržiški muzej, 2016 ([Žirovnica] : Medium).
- 59 str. : ilustr. ; 27 cm
1.400 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Summary: Our factories, our pride
ISBN 978-961-6478-75-5 (Gorenjski muzej)
a) Industrija - Zgodovina - Gorenjska - Razstavni katalogi b) tovarne c) industrijska dediščina
338.45(497.452)(091)(083.824)
COBISS.SI-ID 284864000
54.
SIMPOZIJ o kulturni dediščini s področja usnjarstva na Slovenskem (4 ; 2015 ; Šoštanj)
Usnjarstvo na Slovenskem : zbornik referatov 4. simpozija o kulturni dediščini s
področja usnjarstva na Slovenskem, [Šoštanj, 28. september 2015] / [avtorji besedil Miran
Aplinc ... et al.] ; uredil Miran Aplinc ; [prevodi avtorji besedil ; slikovno gradivo Arhiv
Republike Slovenije ... et al.]. - Šoštanj : Muzej Velenje, Muzej usnjarstva na Slovenskem,
2015 ([Ljubljana] : Pleško). - 195 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Gradiva / Muzej Velenje, Muzej
usnjarstva na Slovenskem ; 6)
Kraj in datum simpozija navedena na hrbtu nasl. str. - 200 izv. - Bibliografija ter povzetek v
slov. in angl. pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-92112-9-8
a) Usnjarstvo - Zgodovina - Slovenija - Posvetovanja b) zgodovinski pregledi c) zborniki d)
sol e) knjigoveštvo f) domače obrti g) čevljarstvo h) usnjena galanterija i) usnjarska industrija
675(497.4)(091)(082)
COBISS.SI-ID 282545664
7 UMETNOST
55.
LAVRIČ, Ana, 1951Spomenik škofa Antona Martina Slomška v mariborski stolnici : slovenski narodni
buditelj v likovni umetnosti / Ana Lavrič. - Ljubljana : Založba ZRC, 2013 (Ljubljana :
Collegium Graphicum). - 90 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Umetnine v žepu ; 8)
400 izv. - Spremna beseda Barbare Murovec na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 85-86
ISBN 978-961-254-648-9
a) Slomšek, Anton Martin, škof (1800-1862) - Spomeniki b) Zajec, Franc Ksaver (1821-1888)
c) cerkvena umetnost d) Maribor e) portretno slikarstvo f) portretno kiparstvo g) spomeniško
kiparstvo h) 19.st.
27-722.52:929Slomšek A. M.
725.94(497.4Maribor):929Slomšek A. M.
COBISS.SI-ID 271773184
7.03 ZGODOVINA UMETNOSTI. STILNA OBDOBJA
56.
KRIZE in novi začetki : umetnost v Sloveniji 2005-2015 : Muzej sodobne umetnosti
Metelkova, [Ljubljana], 22. 12. 2015 - 3. 4. 2016 / [urednika Tamara Soban, Igor Španjol ;
besedila Zdenka Badovinac ... [et al.] ; fotografije arhiv Moderne galerije, arhivi umetnikov].
- Ljubljana : Moderna galerija, 2015 (Beograd : SGR Standard 2). - 175 str. : ilustr. ; 23 cm
Urednika in avtorji besedil navedeni v kolofonu. - Sodelujoči umetniki in umetniške skupine:
Hynek Alt & Aleksandra Vajd, Nika Autor, Jože Barš,i Marko Batista, Viktor Bernik, Goran
Bertok, Rok Biček, BridA/Tom Kerševan Sendi Mango Jurij Pavlica, Vesna Bukovec,
Jasmina Cibic, Miha Ciglar, Špela Čadež, Ana Čigon, Maja Delak & Luka Prinčič, Delavskopunkerska univerza, Jon Derganc, Aleksandra Domanović, Lenka Đorojević & Matej Stupica,
Milan Erič, Vadim Fiškin, Tomaž Furlan, Meta Grgurevič & Urša Vidic, Dejan Habicht,
Minna Henriksson, Miha Hočevar, Maja Hodošček, Ištvan Išt Huzjan, IRWIN, Matjaž
Ivanišin, Sanela Jahić, Janez Janša & Janez Janša & Janez Janša, Jaša, Sergej Kapus, Matjaž
Klopčič, Passaporta (Mara Ambrožič, Jasmina Cibic, Mery Favaretto in Meta Grgurevič),
Staš Kleindienst, Marko Kociper, Andreja Kulunčić, Ibrahim Ćurić, Said Mujić, Osman
Pezić, KSEVT, Tomaž Lavrič, Tanja Lažetić, Zmago Lenárdič, Polonca Lovšin, Izar
Lunaček, Davorin Marc, Luiza Margan, Jurij Meden, Kaja Kraner, Domen Ograjenšek, Tjaša
Pogačar, Tomo Stanič, Andrej Škufca (Neteorit), Alen Ožbolt, Marko Peljhan, Borut Peterlin,
Alenka Pirman, Tadej Pogačar & P.A.R.A.S.I.T.E. muzej sodobne umetnosti, Marika &
Marko Pogačnik, Uroš Potočnik, Marjetica Potrč, Mark Požlep, Arjan Pregl, Luka Prinčič,
Pei-Ying Lin, Špela Petrič, Dimitris Stamatis, Jasmina Weiss, Marija Mojca Pungerčar, Franc
Purg in Sara Heitlinger, Tobias Putrih, Peter Rauch, Viktor & Daria Radić, Maruša Sagadin,
Sašo Sedlaček, Iztok Sitar, Jože Slak Đoka, Ana Sluga, Small but dangers, Zoran Smiljanić,
Mladen Stropnik, Vlado Škafar, Nika Špan, Igor Štromajer, Miha Štrukelj, Andrej Štular,
Apolonija Šušteršič, TEMP, Irena Tomažin, Polona Tratnik, Via Negativa, Veli & Amos,
Matej Andraž Vogrinčič, Tao G. Vrhovec Sambolec. - 500 izv.
ISBN 978-961-206-118-0
a) Muzej sodobne umetnosti Metelkova (Ljubljana) - 22. 12. 2015-3. 4. 2016 b) Slovenska
umetnost - 2005-2015 - Razstavni katalogi c) sodobna slovenska umetnost d) skupinske
razstave
7(497.4)"2005/2015"(083.824)
COBISS.SI-ID 282377216
57.
NARODNA galerija (Ljubljana)
Sto umetnin Narodne galerije / [avtorji besedil Mateja Breščak ... [et al.] ; uredila Mateja
Breščak ; predgovor Barbara Jaki ; foto Janko Dermastja, Bojan Salaj]. - Ljubljana : Narodna
galerija, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 205 str. : ilustr. ; 24 cm
3.000 izv.
ISBN 978-961-6743-51-8
a) Narodna galerija (Ljubljana) - Umetnostne zbirke - Vodniki
7.074(497.4Ljubljana)(036)
COBISS.SI-ID 282996992
7.07 UMETNOSTNI STROKOVNJAKI. ZBIRALCI
58.
SLOVENIJA. Ministrstvo za zunanje zadeve. Vladna umetnostna zbirka
Vrnitev ambasadorjev umetnosti : umetnine iz nasledstva Jugoslavije : [Narodna galerija,
11. maj - 6. september 2015] = The return of ambassadors of art : works of art from the
Yugoslav succession : [National Gallery, 11 May to 6 September 2015] / [uredila Urška
Kramberger Mendek, Michel Mohor ; avtorja besedila Urška Kramberger Mendek, Andrej
Smrekar ; prevod v angleščino Lili Potpara ; fotografski posnetki Janko Dermastja]. Ljubljana : Ministrstvo za zunanje zadeve, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 31 str. :
ilustr. ; 27 cm
Besedilo v slov. in angl. prevod. - 500 izv.
ISBN 978-961-6566-25-4
a) Narodna galerija (Ljubljana) - Umetnostne zbirke - Albumi b) Jugoslovanska umetnost
7(497.1)(083.824)
7.074:069(497.4Ljubljana)NG
COBISS.SI-ID 279196160
71/72 PROSTORSKO UREJANJE. URBANIZEM. ARHITEKTURA
59.
ARCHITECTURAL institutions at the crossroads : ICAM 18 : Museum of
Architecture and Design, Ljubljana, 29 May - 4 June 2016. - Ljubljana : Muzej za arhitekturo
in oblikovanje = Museum of Architecture and Design, 2016 ([Ljubljana] : Collegium
Graphicum). - 51 str. : ilustr. ; 21 cm
150 izv.
a) arhitekturmii prostor b) mednarodna posvetovanja
711.4(082)
COBISS.SI-ID 284985088
60.
HIŠA Plečnik house : ob 100-letnici nakupa hiše na Karunovi 4 in v letu celovite
prenove Plečnikove hiše (1915-2015) / [avtorji besedil Ana Porok ... [et al.] ; uredila Mojca
Ferle ; predgovor Blaž Peršin ; fotografije Matevž Paternoster ... [et al.] ; načrti, risbe, tlorisne
rekonstrukcije Arrea, Akka, Restavratorski center ZVKDS]. - Ljubljana : Muzej in galerije
mesta Ljubljane, 2015. - 181 str. : ilustr. ; 30 cm
ISBN 978-961-93900-2-3
a) Plečnik, Jože (1872-1957) b) slovenski arhitekti c) Trnovo d) stanovanjska arhitektura
728(497.4Ljubljana):929Plečnik J.
COBISS.SI-ID 282703872
61.
KRAVOS, Bogomila
Stadion 1. maj / Bogomila Kravos, Branko Lakovič, Igor Kocijančič ; [forografije NŠK
OZE ... et al.]. - Trst : Založništvo tržaškega tiska, 2015 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 69
str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Iz domačega panja)
Besedilo v slov., skrajšana verzija v it. - Bibliografija: str. 32. - Riassunto: Breve sintesi in
italiano
ISBN 978-88-7174-179-6
a) Stadion 1. maj - Trst b) Trst - Stadion 1. maj - Športni objekti - Kulturni objekti c)
domoznanstvo d) zamejski Slovenci e) Italija f) športna dejavnost g) gledališka dejavnost
725.1:79(450.361.11=163.6)
908(450.361.11=163.6)
COBISS.SI-ID 8245740
62.
PRENOVA Narodnega doma : uresničene sanje Narodne galerije / [avtorji besedil
Anka Batič ... [et al.] ; uredila Dušan Benko, Mateja Krapež ; predgovor Barbara Jaki ... et
al.]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 60 str. : ilustr. ;
24 cm
600 izv.
ISBN 978-961-6743-50-1
a) Narodna galerija (Ljubljana) - Prenova - Razstavni katalogi b) Umetnostne galerije Zgodovina - Ljubljana
7:069(497.4Ljubljana)(091)
727:069:7(497.4Ljubljana)(091)
COBISS.SI-ID 282986752
63.
ZUPANEC Bajželj, Andreja
Po ljubljanskih ulicah : prometni vrvež ljubljanskih ulic 20. stoletja = Through Ljubljana
streets : traffic in Ljubljana in the 20th century / [avtorica Andreja Zupanec Bajželj ; avtorji
fotografij Dragan Arrigler ... [et al.] ; prevod Martin Cregeen]. - Ljubljana : Muzej novejše
zgodovine Slovenije, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 56 str. : ilustr. ; 30 cm
Avtorica navedena v kolofonu. - Slov. besedilo in prevod v angl. - 250 izv. - Opombe z
bibliografijo ob besedilu
ISBN 978-961-6665-41-4
a) Muzej novejše zgodovine Slovenije - Razstavni katalogi b) Ljubljana c) urbanizem d)
mestni promet e) fotografske zbirke f) slovenski fotografi g) občasne razstave h) 20. st.
711.7(497.4Ljubljana)"19"(083.824)
656(497.4Ljubljana)"19"(083.824)
069.9(497.4)MNZS
COBISS.SI-ID 283680768
719 SPOMENIŠKO VARSTVO
64.
DOKUMENTIRANJE in predstavljanje nesnovne kulturne dediščine s filmom =
Documenting and presenting intangible cultural heritage on film / uredila Nadja Valentinčič
Furlan ; [prevodi David Limon ... et al.]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2015. 108, 108 str. : ilustr. ; 24 cm
Angleško in slovensko besedilo tiskano v obratni smeri
ISBN 978-961-6388-60-3
a) Kulturna dediščina - Dokumentiranje - Zborniki - Slovenija b) dokumentarni film
719:791.229.2(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 283065600
726 RELIGIOZNA, CERKVENA ARHITEKTURA. POSVEČENA IN
ŽALNA POSLOPJA
65.
PREMK, Janez, 1973Mariborska sinagoga / Janez in Anja Premk. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC,
2015 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 91 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Umetnine v žepu, ISSN
2232-3775 ; 12)
Potiskana zadnja notr. str. ov. - Spremna beseda Barbare Murovec na zadnji str. ov. - 400 izv.
- Bibliografija: str. 89-91
ISBN 978-961-254-867-4
a) Maribor - Sinagoga - Umetnostni vodniki b) Maribor - Judovska četrt - Zgodovina c) Judje
d) arhitekturna dediščina e) kulturna zgodovina f) sakralna arhitektura g) sakralna umetnost h)
sinagoge i) arheološke raziskave j) obnove stavb
726:26-523.4(497.4Maribor)(036)
711.522(497.4Maribor=411.16)(091)
COBISS.SI-ID 283094016
728.8 GRADOVI. DVORCI
66.
VIDMAR, Polona, 1971Umetnostna galerija Maribor v palači Goedel-Lannoy / Polona Vidmar. - 1. izd., 1. natis.
- Ljubljana : Založba ZRC, 2015 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 91 str. : ilustr. ; 21 cm.
- (Umetnine v žepu, ISSN 2232-3775 ; 11)
400 izv. - Bibliografija: str. 89-91
ISBN 978-961-254-856-8
a) Umetnostna galerija (Maribor) - Umetnostni vodniki b) Stavbe - Palače - Maribor c)
buildings d) palaces e) handbooks
728.83(497.4Maribor)
069:7(497.4Maribor)(036)
COBISS.SI-ID 282677248
73/76(083.824) RAZSTAVNI KATALOGI UPODABLJAJOČIH
UMETNOSTI
67.
DOBERLET, Vasja
Vasja Doberlet : razstava fotografa Vasja Doberleta ob 70. obletnici : fotografije iz
ciklov Avto-refleksi, Pesem gozda, Nova ekološka resnica in Utrinki : [12. maj - 6. junij
2016, Galerija v Mestni hiši v Kranju] / [uvodna beseda Marjana Žibert ; spremna besedila
Gašper Peternel, Vasja Doberlet ; življenjepis Gašper Peternel ; prevod v angleščino Dragica
Whatmough]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 71 str. : ilustr. ; 22
cm
Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 400 izv.
ISBN 978-961-6478-74-8
a) Doberlet, Vasja (1946-) - Razstavni katalogi b) slovenska fotografija c) 21.st. d) osebne
razstave
77.04(497.4):929Doberlet V.
COBISS.SI-ID 284549888
68.
ERŽEN, Jože, 1946Jože Eržen : kipi in slike : retrospektivna razstava : Mestna hiša v Kranju, 6. april - 8.
maj 2016 / [uvodna beseda Marjana Žibert ; spremna besedila Cene Avguštin ... [et al.] ;
biografski podatki in bibliografija Damir Globočnik ; fotografija Boštjan Gunčar]. - Kranj :
Gorenjski muzej, 2016 ([Žabnica] : Pro grafika). - 56 str. : ilustr. ; 23 cm
V kolofonu napačna letnica izida 2015. - 300 izv. - Bibliografija: str. 56
ISBN 978-961-6478-73-1
a) Eržen, Jože (1946-) - Razstavni katalogi b) slovensko slikarstvo c) slovensko kiparstvo d)
21.st. e) osebne razstave
73/75(497.4):929Eržen J.
COBISS.SI-ID 284204544
69.
KLANJŠČEK, Vladimir
Prostranost : Grad Dobrovo, 6. februar 2015 / Vladimir Klanjšček ; [besedilo Klavdija
Figelj]. - Nova Gorica : Goriški muzej Kromberk, 2015 (Šempeter pri Gorici : A-media). - [4]
str. : ilustr. ; 30 cm
Ov. nasl. - 300 izv.
a) Klanjšček, Vladimir (1944-) - Razstavni katalogi b) zamejski Slovenci c) Italija d) osebne
razstave e) slovensko slikarstvo f) 21.st.
75(450.36=163.6):929Klanjšček V.
COBISS.SI-ID 57549410
70.
KOMERSTEINER, Johannes
Figura in ornament : baročni kipar Johannes Komersteiner in njegov krog : [Narodna
galerija, 15. junij - 25. september 2016] / [avtorica besedila Nela Tarbuk ; predgovor Barbara
Jaki, Miroslav Gašparović ; urednica literature Nataša Kovačič ; prevod Vlado Motnikar ;
fotografski posnetki Srećko Budek, Vedran Benović, Mario Krištofić]. - Ljubljana : Narodna
galerija, 2016 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 62 str. : ilustr. ; 27 cm
300 izv. - Razstavo pripravil Muzej za umetnost in obrt, Zagreb. - Bibliografija: str. 58-62
ISBN 978-961-6743-55-6
a) Komersteiner, Johannes - Razstavni katalogi b) Mojster širokih ust c) Narodna galerija
(Ljubljana) - 15.6.-25.9.2016 d) baročno kiparstvo e) slovenski barok f) hrvaški barok g)
slovensko kiparstvo h) hrvaško kiparstvo i) 17.st. j) osebne razstave
730:939Komersteiner J.
COBISS.SI-ID 285024000
71.
RUSKI slikarji : iz zbirke Devane Cannata Lavrenčič : Grad Dobrovo, 30. september 27. november 2005 / [tekst Devana Cannata Lavrenčič ; fotografije Ana Sirk Fakuč in Alenka
Pavšič Zavadlav]. - Nova Gorica : Goriški muzej, 2005 (Šempeter : A media). - 23 str. : ilustr.
; 19 x 21 cm
500 izv. - Povzetek v it.
ISBN 961-6201-20-4
a) Lavrenčič, Devana (1929-) - Zbirateljstvo b) Rusko slikarstvo - Zasebne zbirke - Razstavni
katalogi
75(47)(064)
7.074(497.4):929 Lavrenčič Cannata D.
COBISS.SI-ID 222303744
72.
STUPICA, Gabrijel
Pozabljene podobe : risbe, akvareli in tempere : [Bežigrajska galerija 2, Ljubljana, 12.
december 2002-30. januar 2003 ..., Umetnostna galerija Maribor, 6. februar-9. marec 2003 ...]
/ Gabrijel Stupica ; [besedilo Miloš Bašin, Tomaž Brejc ; fotografije Sašo Kovačič]. Ljubljana : Mestna galerija, [2002?] ([Ljubljana] : Povše). - 48 str. : barvne ilustr. ; 24 cm. (Razstava = Exhibition / Bežigrajska galerija ; 2002, 12)
Razstavišči navedeni v kolofonu. - 600 izv.
a) Stupica, Gabrijel (1913-1990) - Razstavni katalogi b) slovensko slikarstvo c) 20.st. d)
osebne razstave
75(497.4):929Stupica G.
COBISS.SI-ID 7456115
745/749 INDUSTRIJSKA IN DOMAČA UMETNOST IN OBRT.
UPORABNA UMETNOST
73.
ČEPLAK Mencin, Ralf
Phulkari : indijske vezenine iz Pandžaba in Harijane : razstava, 25. januar - 25. februar
2016 = Indian embroidery of Punjab and Haryana : exhibition, 25 January - 25 February 2016
/ [besedilo Ralf Čeplak Mencin ; fotografije Bosanta Rajkumar, Marko Habič, Matjaž Krivic ;
prevodi Polona Perne]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2016. - 104 str. : ilustr. ; 23
cm
ISBN 978-961-6388-61-0
a) Vezenine - Indija - Razstavni katalogi
746.3(540)(083.824)
COBISS.SI-ID 283092480
75 SLIKARSTVO
74.
SLIKATI v Normandiji : ob izvirih impresionizma : [Narodna galerija, Prešernova 24,
Ljubljana, 15. januar - 5. april 2015] / [avtorja besedil Barbara Jaki, Alain Tapié ; uredili
Barbara Jaki, Alenka Simončič ; predgovor Laurent Beauvais, Barbara Jaki, Pierre-François
Mourier ; prevod v slovenščino Mojka Žbona ; fotografski posnetki Zbirka Peindre en
Normandie (Philippe Fuzeau, Eric Bernacky, Steen Heidemann)]. - Ljubljana : Narodna
galerija, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 137 str. : ilustr. ; 27 cm
Besedilo v slov., uvod tudi v franc. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo ob besedilu
ISBN 978-961-6743-47-1
a) Šubic, Jurij (1855-1890) b) Narodna galerija (Ljubljana) - Umetnostne zbirke - Katalogi c)
Impresionizem - Razstavni katalogi d) francosko slikarstvo e) slovensko slikarstvo f)
impresionisti g) 19.-20.st. h) slikarski motivi
75.036.2(083.824)
COBISS.SI-ID 277316352
75.071 SLIKARJI. GRAFIKI
75.
IN prišel bo (ta) svobode dan --- : Milan Lorbek, risbe iz taborišča, Osvobojena Loka,
Filatelistična razstava NOB : [razstave ob 70-letnici osvoboditve : Škofja Loka, 16. april - 10.
maj 2015] / [avtorji tekstov Srečko Beričič ... et al.]. - Škofja Loka : Sokolski dom, 2015
([Žabnica] : Pro Grafika). - [11] str. : ilustr. ; 22 cm
Drugi in tretji dodatek k nasl. navedena v kolofonu
a) Lorbek, Milan (1909-1980) - Risbe - Razstavni katalogi b) Lorbek, Milan (1909-1980) Biografije c) Dachau - Koncentracijsko taborišče - Likovni motivi - Razstavni katalogi d)
koncentracijska taborišča e) Slovenci f) druga svetovna vojna g) 1945 h) Škofja Loka i)
filatelija
741(497.4):929Lorbek M.
343.819.5(430Dachau)(083.824)
929Lorbek M.
94(497.4Škofja Loka)"1945"
COBISS.SI-ID 282077184
76.
JAKOPIČ, Rihard
Beležnice : [Narodna galerija, 18. november 2015-28. februar 2016] / Rihard Jakopič ;
[uredil, avtor uvodne študije, Andrej Smrekar ; predgovor Barbara Jaki ; dokumentacija
Michel Mohor, Andrej Smrekar ; fotografija Fotodokumentacija Moderne galerije ... et al.]. Ljubljana : Narodna galerija, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 99 str. : ilustr. ; 27 cm
Dodatek k nasl. naveden na str. 1. - Slov. besedilo in prevod v angl. - 400 izv. - Opombe z
bibliografijo ob besedilu
ISBN 978-961-6743-49-5
a) Jakopič, Rihard (1869-1943) - Razstavni katalogi b) slovensko slikarstvo c) spominske
razstave
75(497.4):929Jakopič, R.
COBISS.SI-ID 282080768
77.
KALAŠ, Bogoslav
Bogoslav Kalaš : [stroj za slikanje : pregledna razstava = the painting machine : a survey
exhibition : Moderna galerija, Ljubljana, 17. 12. 2015-20. 3. 2016] / [urednik, popis opusa
Marko Jenko ; besedila Ksenya Gurshtein ... [et al.] ; bibliografija in biografija Bojana Rogina
; prevodi Marko Jenko ... [et al.] ; fotografija Dejan Habicht ... [et al.] ; videoposnetek stroja
za slikanje Dejan Habicht, Andreja Hribernik]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2016 ([Kranj] :
Gorenjski tisk storitve). - 304 str. : ilustr. ; 27 cm
Dodatki k nasl. navedeni v kolofonu. - Vzpor. slov. in angl. besedilo. - Biografija: str. 296297. - 800 izv. - Bibliografija: str. 301-[305]
ISBN 978-961-206-117-3
a) Kalaš, Bogoslav (1942-) - Razstavni katalogi b) Moderna galerija (Ljubljana) - 17. 12.
2015-20. 3. 2016 c) slovensko slikarstvo d) aerografija e) slikarske tehnike f) postavitve
razstav g) intervjuji h) besedila umetnikov i) umetniki o umetnosti j) osebne razstave k) 20.st.
l) 21.st.
75(497.4):929Kalaš B.
COBISS.SI-ID 282019072
78.
MUŠIČ, Zoran, 1909-2005
Zoran Mušič : (1909-2005) : iz umetniške zbirke Ljubana, Milade in Vande Mušič :
Narodni galeriji podarjena in posojena dela / [predgovor Barbara Jaki, Vanda Mušič ; avtorji
besedil Jean Clair, Vanda Mušič, Gojko Zupan ; prevod iz francoščine Veronika Simoniti ;
dokumentacija Tina Buh, Mateja Krapež ; fotografija Janko Dermastja ... et al.]. - Ljubljana :
Narodna galerija, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 229 str. : ilustr. ; 27 cm
1.000 izv.
ISBN 978-961-6743-53-2
a) Mušič, Zoran (1909-2005) - Razstavni katalogi
75(497.4):929Mušič Z.
COBISS.SI-ID 284644096
766 GRAFIČNO OBLIKOVANJE. PLAKATI
79.
BEKAVAC, Stjepan
Politički plakat u NDH = Political poster in the Independent state of Croatia : (19411945) / Stjepan Bekavac, Mario Jareb. - Zagreb : Despot Infinitus, 2015. - 223 str. : ilustr. ; 28
cm. - (Hrvatska povijest)
ISBN 978-953-7892-30-2
a) plakati b) NDH c) druga svetovna vojna d) Hrvaška e) propaganda f) nacizem
94(497.5)"1941/1945"
COBISS.SI-ID 3319668
77 FOTOGRAFIJA
80.
KRIŽ, Ivica
Stoletje in pol fotografskih pogledov na Novo mesto : Jakčev dom, 16. 10. 2015-4. 12.
2015 / Ivica Križ, Jasna Kocuvan. - Novo mesto : Dolenjski muzej, 2015 (Ljubljana : Littera
picta). - 61 str. : fotogr. ; 30 cm
500 izv. - Bibliografija: str. 56-57
ISBN 978-961-6306-50-8
a) Novo mesto - Fotografski motivi - Razstavni katalogi b) zgodovinski pregledi c) vedute
77.04(497.4Novo mesto)(083.824)
COBISS.SI-ID 281597696
81.
URŠIČ, Irena, 1979Samostojni! : fotografije in fotoreporterji o samostojni Sloveniji in vojni / [avtorica
besedila in urednica Irena Uršič ; avtorji fotografij Bojan Bauman ... et al.]. - Ljubljana :
Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2016 (Žirovnica : Medium). - 119 str. : ilustr. ; 30 cm
Avtorica navedena v kolofonu. - 450 izv.
ISBN 978-961-6665-43-8
a) Muzej novejše zgodovine Slovenije - Razstavni katalogi b) Slovenija - Osamosvojitev Fotografski motivi c) Slovenija - Vojna - 1991 - Fotografski motivi
94(497.4)"1991"(084.12)(083.824)
77.044:94(497.4)"1991"(083.824)
COBISS.SI-ID 285022976
82.
VRIES, Guus de
The Great War through picture postcards / Guus de Vries. - Barnsley : Pen & Sword
Military, 2016. - 253 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm
Bibliografija: str. 252. - Kazalo
ISBN 978-1-47385-668-4 (trda vezava)
ISBN 1-47385-668-X (trda vezava)
a) World War, 1914-1918 - Pictorial works b) World War, 1914-1918 - Art and the war c)
Postcards - History - 20th century - Pictorial works d) prva svetovna vojna e) fotografija f)
razglednice g) likovna dela h) umetnost
77.047:94(100)"1914/1918"
COBISS.SI-ID 620652
791 FILM
83.
KINO na Slovenskem : Kino (o)živi, Prebold / [besedila Metka Dariš ... [et al.] ;
urednica Metka Dariš ; fotografije, slikovno in dokumentarno gradivo Medobčinska splošna
knjižnica Žalec ... et al.]. - Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2016 (Ljubljana : Matformat). - 47
str. : ilustr., fotogr. ; 29 cm
Ilustr. na notr. str. ov. - 300 izv. - Bibliografske opombe pod tekstom
ISBN 978-961-6417-97-6
a) Kinematografija - Zgodovina - Prebold - Razstavni katalogi b) film c) kino d)
kinematografske predstave e) kinematografi f) zgodovinski pregledi
791.4(497.4Prebold)(091)(083.824)
COBISS.SI-ID 283121408
792 GLEDALIŠČE
84.
HAMLET na Slovenskem : [razstava ob 400-letnici smrti Williama Shakespeara, 11.
januar - 14. marec 2016, Cankarjev dom, Ljubljana] / [besedila Petra Pogorevc ... [et al.] ;
urednica, izbor slikovnega gradiva Mojca Jan Zoran]. - Ljubljana : Slovenski gledališki
inštitut, 2016 (Begunje : Cicero). - 37, 63 str. : ilustr. ; 30 cm
Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Vsebuje
tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Hamlet : biti ali ne biti v stripu / Andrej Potrč ;
[priprava besedila za strip Tadej Golob, Ciril Horjak, Mojca Jan Zoran] ; [avtor literarne
predloge] William Shakespeare ; prevod Srečko Fišer]
ISBN 978-961-6860-12-3
a) Shakespeare, William (1564-1616) - "Hamlet" - Razstavni katalogi b) slovensko gledališče
c) gledališki igralci d) predstave e) stripi
821.111-2(083.824)
COBISS.SI-ID 282859520
85.
JESENKO, Primož
Rob v središču : izbrana poglavja o eksperimentalnem gledališču v Sloveniji 1955-1967 /
[[avtor], izbor fotografskega gradiva] Primož Jesenko ; [prevod povzetka Jana Renée
Wilcoxen ; imensko kazalo Nataša Varušak]. - Ljubljana : Slovenski gledališki inštitut, 2015
([Ljubljana] : Littera picta). - 446 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Dokumenti slovenskega gledališkega
inštituta, ISSN 2463-8277 ; letn. 51, št. 92)
250 izv. - Bibliografija: str. 407-426. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract
ISBN 978-961-6860-09-3
a) Eksperimentalno gledališče - Slovenija - 1955-1967
792.054(497.4)"1955/1967"
COBISS.SI-ID 282386944
796/799 ŠPORT
86.
MCDONALD, Bernadette, 1951Alpski bojevniki / Bernadette McDonald ; [prevod Gorazd Pipenbaher ; avtorji fotografij
Arhiv Slovenskega planinskega muzeja ... et al.]. - Ljubljana : Sidarta, 2016 ([Ljubljana] :
Belin grafika). - 272 str., [48] str. barvnih pril. : fotogr. ; 23 cm
Prevod dela: Alpine warriors. - 1.200 izv. - O avtorici na prednjem zavihku ov. Bibliografija: str. 270-271
ISBN 978-961-6027-80-9
a) Alpinizem - Zgodovina - Slovenija b) slovenski alpinisti c) alpinistične odprave d)
Himalaja e) plezalni vzponi f) gorske nesreče g) zgodovinski pregledi
796.52(497.4):929(091)
796.52(235.243=163.6):929(091)
COBISS.SI-ID 283286016
82.09 LITERARNA KRITIKA. LITERARNE ŠTUDIJE
87.
KALAN, Barbara, 7.6.1976Ljubézni vére, in mirú in správe : France Prešeren v obdobju 1831-1836 / [avtorici
Barbara Kalan, Helena Rant ; fotografije Dolenjski muzej Novo mesto ... et al.]. - Kranj :
Gorenjski muzej, 2015 (Žirovnica : Medium). - 23 str. : ilustr. ; 21 cm
Avtorici navedeni v kolofonu. - 400 izv.
a) Prešeren, France (1800-1849) - Biografije b) Prešeren, France (1800-1849) - Sodobniki c)
Prešeren, Jožef (1752-1835) d) Čop, Matija (1797-1835) e) Primic, Julija (1816-1864) f)
slovenska književnost g) slovenski pesniki h) slovenščina i) zgodovina j) 19.st. k) abecedna
vojna l) črkarska pravda
929Prešeren F.
821.163.6.09Prešeren F.
811.163.6(091)
COBISS.SI-ID 282570240
82-3 PRIPOVEDNIŠTVO
88.
PEŠAK Mikec, Barbara
Miška Mica najde Leopoldovo pismo Rozaliji / Barbara Pešak Mikec, Nataša Budna
Kodrič ; [ilustrirala Tina Brinovar]. - Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 2014 (Zg. Bitnje : GTO
Košir). - [25] str. : ilustr. ; 33 cm
Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6247-39-9
821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 275239680
89.
VOJNOVIĆ, Goran
Figa / Goran Vojnović. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 393 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka
Beletrina)
3.000 izv. - O romanu in avtorju na zavihkih ov.
ISBN 978-961-284-178-2
a) Slovenska književnost - Družina - Spomini - Vsakdanje življenje - Slovenija - 20.st. - 21.st.
- Roman
821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 284282368
902 ARHEOLOGIJA
90.
V blesku kovinske oprave : poznoantična lamelna oklepa iz Kranja = Gleaming in
armour : Late Antique lamellar armours from Kranj / [avtorji besedil Milan Sagadin ... [et al.]
; uvodna beseda Marjana Žibert ; podnapisi k slikam Veronika Pflaum ... [et al.] ; prevod v
angleščino Andreja Maver ; prevod citata o angonu iz stare grščine v angleščino Joseph D.
Frendo, prevod citata iz nemščine in stare grščine v slovenščino Veronika Pflaum in Alenka
Cedilnik ; fotografije Gorenjski muzej ... [et al.] ; zemljevida Vida Bitenc ; risbe Jakob
Klemenčič ; prikaz lege poznoantičnih ostalin v Kranju Idejološka ordinacija ; grafični prikaz
delov oklepa in šivanja Miran Pflaum]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2016 (Radovljica :
Tiskarna knjigoveznica). - 28 str. : ilustr. ; 29 cm
Vzporedno slov. besedilo in angl. prevod. - Ilustr. na notr. str. ov. - 400 izv.
ISBN 978-961-6478-72-4
a) Vojaški oklepi - Razstavni katalogi b) Kopja - Razstavni katalogi c) Kranj - Arheološke
najdbe - 6.st. - Razstavni katalogi d) pozna antika e) zgodnji srednji vek f) Franki g) Alemani
h) vojaška oprema i) lamelni oklepi j) orožje k) angoni
904(497.4Kranj):623.445.1(083.824)
623.445.1(091)(083.824)
623.444.4(091)(083.824)
COBISS.SI-ID 283714816
908 DOMOZNANSTVO
91.
ZGODOVINSKI dan (1 ; 2016 ; Kranj)
Podobe gorenjske preteklosti : ob 80. rojstnem dnevu Majde Žontar in 760. obletnici
prve pisne omembe mesta Kranja : zbornik povzetkov 1. zgodovinskega dneva, Kranj, 20.
junij 2016 / [avtorji besedil Jože Dežman ... [et al.] ; uvodna beseda Marjana Žibert ; uredila
Barbara Kalan ; fotografije arhiv Darje Okorn ... et al.]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2016. - 56
str. : ilustr. ; 28 cm
ISBN 978-961-6478-76-2
a) Gorenjska - Zgodovina - Zborniki
94(497.452)(082)
COBISS.SI-ID 285056256
929 OSEBNE BIOGRAFIJE. SKUPINSKE BIOGRAFIJE
92.
BOSWORTH, Richard J. B.
Mussolini : [nova izdaja] / Richard J. B. Bosworth ; [predgovor k slovenski izdaji Jože
Pirjevec ; prevedli Danica Križman in Polona Mesec Križman [!]]. - 1. izd. - Ljubljana :
Cankarjeva založba, 2016 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 583 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 25
cm
Prevod dela: Mussolini. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. 3.200 izv. - Uvodna beseda k slovenski izdaji / Jože Pirjevec: str. 9-15. - Bibliografija: str.
491-563. - Kazalo
ISBN 978-961-282-184-5
a) Mussolini, Benito (1883-1945) - Biografije b) Fašizem - Italija c) Italija - Zgodovina 20.st.
929Mussolini B.
94(450)"19"
COBISS.SI-ID 283770112
93.
Der EWIGE Kaiser : Franz Joseph I. 1830-1916 / Hans Petschar (Hg.). - Wien :
Österreichische Nationalbibliothek : Amalthea, 2016 . - 255 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm
"Diese Publikation erscheint anlässlich der Ausstellung Der ewige Kaiser: Franz Joseph I.
1830-1916 im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek vom 11. 3. bis 27. 11. 2016
..." --> kolofon. - Opombe z bibliografijo pri večini prispevkov
ISBN 978-3-99050-031-6
ISBN 3-99050-031-7
a) Franz Joseph I, avstrijski cesar (1830-1916) - Biografije b) Avstrijsko cesarstvo c) AvstroOgrska d) vladarji e) razstavni katalogi
929Franc Jožef I, avstrijski cesar
COBISS.SI-ID 611436
94.
GOMIZEL, Virgil
Moje življenje / Virgil Gomizel ; [spremni besedi Renato Podbersič ml., Andrej Aplenc].
- Trst : Mladika, 2015 ([s. l.] : Mediagraf). - 381 str., [9] str. pril. : avtorj. sl. ; 21 cm
Knjigi spominov na pot / Renato Podberšič ml.: str. 5-7. - Uvodna beseda / Andrej Aplenc:
str. 9-11
ISBN 978-88-7342-226-6
a) Gomizel, Virgil (1928-) - Avtobiografija b) partizani c) Goli otok d) slovenski izseljenci e)
Avstralija
929Gomizel V.
COBISS.SI-ID 8253932
95.
PUHAR, Alenka
Izidor Cankar : mojster dobro zasukanih stavkov : življenje in delo Izidorja Cankarja
1886-1958 / [zasnovala, zbrala eseje in slikovno gradivo [ter del besedila napisala]] Alenka
Puhar ; [slikovno gradivo Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani ... et al.]. - 1. izd. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Maribor] : Ma-tisk). - 278 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Album
/ Mladinska knjiga)
1.200 izv. - Potiskani spojni listi. - Izbrana bibliografija Izidorja Cankarja: str. 255-269. Kazalo
ISBN 978-961-01-4089-4
a) Cankar, Izidor (1886-1958) - Biografije b) slovenski pisatelji c) umetnostni zgodovinarji d)
diplomati
929Cankar Iz.
COBISS.SI-ID 284241152
96.
V zvestobi narodu in veri : Lambertu Ehrlichu ob 70-letnici smrti in Filipu Terčelju ob
120-letnici rojstva / Janez Juhant in Mateja Centa (ur.). - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2015
(Ljubljana : Demat). - 144 str. ; 23 cm. - (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 43)
250 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki ; Abstracts
ISBN 978-961-6844-41-3
a) Ehrlich, Lambert (1878-1942) - Zborniki b) Terčelj, Filip (1892-1946) - Zborniki c)
slovenski duhovniki d) politično delovanje e) druga svetovna vojna f) likvidacije
27-722.53:929Ehrlich L.(082)
929Ehrlich L.(082)
COBISS.SI-ID 281585152
97.
ŽERDIN, Ali
France Bučar / Ali Žerdin ; [avtorji fotografij fotodokumentacija Dela in drugi]. - 1. izd.
- Ljubljana : Delo, 2015. - 192 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Cvetober)
ISBN 978-961-6570-60-2
a) Bučar, France (1923-2015) - Biografije b) Biografije c) Politični voditelji d) Biographies e)
Political leaders f) Slovenija - Politična zgodovina - 20.-21.st. g) Slovenia h) slovenski
politiki i) osamosvojitev
929Bučar F.
32(497.4):929Bučar F.
COBISS.SI-ID 282445056
930 ZGODOVINOPISJE
98.
SETTING the standards : institutions, networks and communities of national
historiography / edited by Ilaria Porciani and Jo Tollebeek. - Basingstoke : Palgrave
Macmillan, 2015. - XVI, 436 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Writing the nation series ; vol. 2)
Na nasl. str. tudi: European Science Foundation. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-0-230-50005-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-137-42810-3 (broš.)
ISBN 1-137-42810-4 (broš.)
a) Historiography b) zgodovinopisje c) standarizacija d) Evropa e) zborniki
930(4)(082)
COBISS.SI-ID 611180
930.25 ARHIVI
99.
ČELIK, Pavle
Cesarsko-kraljeva finančna straža na Slovenskem (1843-1918) / Pavel Čelik. - Ljubljana
: Arhivsko društvo Slovenije, 2015. - 464 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Viri / Arhivsko društvo
Slovenije ; št. 38)
250 izv. - Bibliografija str.: 451-453. - Kazalo
ISBN 978-961-6143-45-5
a) finančna straža b) zakonski predpisi c) 1843-1918 d) zgodovina e) Slovenija
351.746(497.4)"1843/1918"
COBISS.SI-ID 282730496
100.
STARIHA, Gorazd
Tržič v arhivskem gradivu fonda Občina Tržič (1860-1920) : tržiške storije in historije /
Gorazd Stariha ; [prevod povzetka Dunja Mušič]. - Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 2015
([Trboje] : Jagraf). - 143 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Gradivo in razprave / Zgodovinski arhiv
Ljubljana, ISSN 1318-3478 ; 36)
500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Zusammenfassung
ISBN 978-961-6247-41-2
a) Tržič (Slovenija) - Zgodovina - 1860-1920 - Arhivsko gradivo b) Tržič - Domoznanstvo c)
občine d) Slovenija e) viri
94(497.4Tržič)"1860/1920"(093)
352(497.4Tržič)"1860/1920"(093)
930.253(497.4Tržič)
COBISS.SI-ID 281735936
930.85 KULTURNA ZGODOVINA
101.
MARIBOR in Mariborčani / uredila Maja Godina Golija ; [prevod v nemški jezik
Ksenija Vidic ; slikovno gradivo Pokrajinski arhiv Maribor ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 (Begunje : Cicero). - 255 str. : ilustr. ; 25 cm
300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Zusammenfassung / Maja Godina Golija
ISBN 978-961-254-848-3
a) Maribor - Zgodovina - Zborniki b) kulturna zgodovina c) ekonomska zgodovina d)
etnologija e) prebivalstvo f) imigranti g) znamenite osebnosti
94(497.4Maribor)(082)
930.85(497.4Maribor)(082)
COBISS.SI-ID 282221568
930:061.3 ZBOROVANJA ZGODOVINARJEV
102.
SLOVENSKI kraji spomina : pojmi, teze in perspektive zgodovinskega raziskovanja :
znanstveni simpozij : program in povzetki predavanj : Muzej novejše zgodovine Slovenije,
Ljubljana, 9. maj 2016. - [Ljubljana] : Muzej novejše zgodovine Slovenije : Oddelek za
zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, [2016]. - [8] str. ; 21 cm
Ov. nasl.
a) spomin b) kolektivni spomin c) zgodovinski spomin d) kraji spomina e) slovensko
zgodovinopisje f) simpoziji
930(497.4)
FRASCATI:
6-100
COBISS.SI-ID 60579938
94.547.2 TABORIŠČA. JEČE, INTERNACIJE
103.
JEŽ, Anton, 1925Am dünnen Schicksalsfaden : 1. Teil / Anton Jež, Boris Kobe ; Fotoreportage,
Fotoreproduktion der Tarock-Karten und Fotos stammen aus dem Fotoarchiv von Dušan Jež ;
[Übersetzung aus dem Slowenischen Anton Jež]. - Ljubljana : samozal. A. Jež : samozal. D.
Jež, 2012. - 80 str. : ilustr. ; 21 cm
24 izv. - Bibliografija: str. 76-77
ISBN 978-961-276-543-9
a) Jež, Anton b) Kobe, Boris (1905-1981) - Ikonografija - 1945 c) Svetovna vojna 1939-1945
- Vojni zločini d) Koncentracijska taborišča - Nemčija - 1944-1945 e) Koncentracijska
taborišča - Likovni motivi f) Igralne karte - Motivi g) slovensko slikarstvo h) 20.st. i) tarok j)
nacizem k) Überlingen l) Dachau
343.819.5(430)"1944/1945"
794.41
75(497.4):929Kobe B.
929Jež A."1944/1945"
COBISS.SI-ID 263499008
104.
JEŽ, Anton, 1925Am dünnen Schicksalsfaden : Via dolorosa 2000 : Berichte über Lagererlebnisse in den
Konzentrationslagern: KL Dachau, KZ Neuaubing / Germering - 1944 - KZ Überlingen /
(Aufkirch) - 1944/45 und KZ Allach 1945 : 2. Teil, Kapitel 3 / Anton Jež. - Ljubljana :
Selbstverl., 2013. - 77 str. : ilustr. ; 21 cm
Bibliografija: str. 73
ISBN 978-961-276-947-5
a) Jež, Anton b) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni zločini c) Koncentracijska taborišča Nemčija - 1944-1945 d) Dachau e) Überlingen f) Neuaubing g) nacizem h) tarok
343.819.5(430)"1944/1945"
929Jež A."1944/1945"
COBISS.SI-ID 272217600
105.
PORAJMOS : zamolčani genocid nad Romi = Porrajmos : the withheld genocide of the
Roma / [avtorji prispevkov Vera Klopčič ... et al.] ; uredili Vera Klopčič in Marjetka Bedrač ;
[prevodi Valerija Trojar, Leila Al Shammary]. - Maribor : Center judovske kulturne dediščine
Sinagoga, 2015 ([Maribor] : Dravski tisk). - 87 str. : tabele ; 24 cm
300 izv. - Bibliografija: str. 81-87. - Povzetek v angl. pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-93361-6-8
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni zločini - Zborniki b) Romi - Genocid - Zborniki c)
Romi - Preganjanje - Slovenija - 1941-1945 - Zborniki d) Romi - Preganjanje - Hrvaška 1941-1945 - Zborniki e) narodne manjšine f) etnične skupine g) družbena dikriminacija h)
predsodki i) stereotipi j) genocid k) taborišča
94(497.4/.5=214.58)"1941/1945"(082)
341.485(=214.58)(082)
323.12(=214.58)(082)
COBISS.SI-ID 282734336
94(100)"1914/1918" PRVA SVETOVNA VOJNA
106.
BEGUNCI : slovenski begunci s soške fronte : zbornik / [avtorji prispevkov Katarina
Brešan ... [et al.] ; urednika Ines Beguš, Marko Klavora ; prevod povzetkov Urška Žitnik]. Nova Gorica : Goriški muzej Kromberk, 2016 (Nova Gorica : Studio Graph). - 135 str. :
ilustr. ; 21 cm
Besedilo v slov., povzetek v angl. - 600 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih razen
enem, povzetek pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-6201-62-9
a) Svetovna vojna 1914-1918 - Slovenija - Zborniki b) Soška fronta 1915-1917 - Zborniki c)
Begunci - Goriška - 1915-1917 - Zborniki
94(497.473)"1915/1917"(082)
COBISS.SI-ID 284979200
107.
FREIVOGEL, Zvonimir
Austrougarska vojska u Prvome svjetskom ratu / Zvonimir Freivogel. - Zagreb : Despot
Infinitus, 2014. - 331 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Biblioteka Hrvatska povijest)
Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 329
ISBN 978-953-7892-22-7
a) Svetovna vojna 1914-1918 - Avstro-Ogrska b) vojaška zgodovina c) oborožene sile d)
vojska
94(100)"1914/1918"
355.1(436-89)"1914/1918"(091)
COBISS.SI-ID 609644
108.
KERSHAW, Ian
To hell and back : Europe, 1914-1949 / Ian Kershaw. - London : Allen Lane, 2015. - XX,
592 str., [16] str. pril. : zvd. ; 25 cm. - (The Penguin history of Europe ; 8)
Zvd. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 523-550. - Kazalo
ISBN 978-0-713-99089-8
ISBN 0-713-99089-9
a) World War, 1914-1918 - Causes b) World War, 1939-1945 - Causes c) Europe - History 1871-1918 d) Europe - History - 1918-1945 e) Evropa f) sodobna zgodovina g) 20. stoletje h)
gospodarska kriza i) vojne j) prva svetovna vojna k) druga svetovna vojna l) hladna vojna
94(4)"1914/1949"
COBISS.SI-ID 3339380
109.
MANTINI, Marco
Viaggiare nella storia dall'Adriatico al passo di Monte Croce Carnico : guida ai luoghi e
ai percorsi della grande guerra in Fiuli Venezia Giulia : [with general information and
itineraries in English : mit informationen und Ausflugsstrecken in Deutsch : z ogólnymi
informacjami i trasami po polsku] / Marco Mantini ; [traduzione testi Inglese Chiara
Valdesolo, Tedesco Annie Hutmann, Polaco Laura Colli, Francesca Vincoletto]. - Udine :
Gaspari, 2007. - 233 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Guide Gaspari)
Trije podnasl. z ov. - Zvd. na spojnih listih. - Dodatek: turistične informacije. - Hints and
itineraries: str. 133-167. - Empfehlungen und routen: str. 168-206. - Przedmowa: str. 207-210.
- Bibliografija: str. 230-233
ISBN 88-7541-044-5
a) Svetovna vojna 1914-1918 - Slovenija - Vodniki b) Svetovna vojna 1914-1918 - Italija Vodniki c) Furlanija Julijska krajina - Svetovna vojna - Vodniki - 1914-1918 d) prva svetovna
vojna e) Monfalcone f) Redipuglia g) Palmanova h) Udine i) Sabotin j) Kobarid k) Kolovrat l)
Kobariški muzej
94(100)"1914/1918"
COBISS.SI-ID 791368
110.
MAVER, Kristjan
Prva svetovna vojna : soško bojišče 1914-1918 / Kristjan Maver. - Nova Gorica :
samozal., 2014 (Komen : Luin). - [104] str. : ilustr. ; 30 cm
350 izv.
ISBN 978-961-93715-0-3
a) Svetovna vojna 1914-1918 - Slovenija b) Soška fronta 1915-1917 c) pošta d) filatelija e)
pisma f) dopisnice
94(497.472/.473)"1915/1917"
656.8(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 275238144
111.
MUNIH, Ciril
Leta strahu in trpljenja : (1914-1918) : kronika župnije Sv. Lucija (Most na Soči) / Ciril
Munih ; [slikovno gradivo Tolminski muzej ... et al.]. - Tolmin : Tolminski muzej, 2016
(Žirovnica : Medium). - 52 str. : ilustr. ; 26 cm
350 izv. - Munihovi spomini na prvo svetovno vojno / Karla Kofol: str. 49-50
ISBN 978-961-6635-32-5
a) Munih, Ciril (1883-1963) - Spomini b) Svetovna vojna 1914-1918 - Slovenija c) Soška
fronta 1915-1917 d) Most na Soči - Zgodovina - 1914-1918
94(497.4Most na Soči)"1914/1918"
821.163.6-94"1914/1918"
COBISS.SI-ID 284079104
112.
PRINČIČ, Vili
V Brucku taborišču --- 1915-1918 : 2015 ob stoletnici dogajanja / Vili Prinčič ; [prevodi
iz nemščine Kazimira Pavlin, Nadja Paulin Cussigh, Ivan Lukan ; predgovor Petra Svoljšak].
- Trst : ZTT = EST, 2015 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 240 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Iz
domačega panja)
O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Knjigi na pot / Petra Svoljšak: str. 5-8. - Bibliografija: str.
238
ISBN 978-88-7174-180-2
a) Svetovna vojna 1914-1918 - Begunci b) Slovenci - Begunci - Bruck an der Leitha - 19151918 - Spomini c) Bruck an der Leitha - Taborišče - 1915-1918 d) begunska taborišča e)
soška fronta
94(436)"1915/1918"
314.151.3-054.73(0163.6)"1915/1918"(092)
COBISS.SI-ID 8252908
113.
PRIŠO je glás : Prekmurci v vojni 1914-1918 : katalog razstave : Pomurski muzej
Murska Sobota, december 2015 - junij 2016 / [urednica Metka Fujs ; fotografije predmetov
Tomislav Vrečič]. - Murska Sobota : Pomurski muzej, 2015 ([Maribor] : Eurografis). - 64 str.
: ilustr. ; 27 cm
600 izv.
94(497.411)"1914/1918"(083.824)
COBISS.SI-ID 84630785
114.
PRVA svetovna vojna in Cerkev na Slovenskem / [urednik Bogdan Kolar ; prevodi
Maja Sužnik]. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2015 (printed in Slovenia). - 440 str. : ilustr. ;
24 cm. - (Acta Ecclesiastica Sloveniae, ISSN 0351-2789 ; 37)
Besedilo v slov., priloge pri nekaterih prispevkih v lat., it., nem. ali slov. - 300 izv. - Opombe
z bibliografijo na dnu str. ter povzetek in summary pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-6844-42-0
a) Ecclesia catholica - Slovenija - 1914-1918 b) Svetovna vojna 1914-1918 - Slovenija
94(497.4)"1914/1918":272
272(497.4)"1914/1918"
COBISS.SI-ID 282256384
115.
RAHTEN, Andrej
Od Majniške deklaracije do habsburške detronizacije : slovenska politika v času
zadnjega habsburškega vladarja Karla / Andrej Rahten ; [spremna beseda Franc Rode ;
slikovno gradivo Arhiv družine Fabiani-Krtina ... [et al.] ; viri, literatura in imensko kazalo
Gregor Antoličič]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva
družba, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 339 str., [16] str. pril. ; 25 cm
Potiskani spojni listi. - 500 izv. - Knjigi na pot / Franc Rode: str. 7-8. - Bibliografija: str. 303323. - Kazalo
ISBN 978-961-278-245-0
a) Karl I, avstrijski cesar (1887-1922) b) Slovenci - Narodna gibanja - Avstro-Ogrska c)
Slovani - Narodna gibanja - Avstro-Ogrska d) Slovenci - Politična zgodovina - 1917-1922 e)
Avstro-Ogrska - Politična zgodovina - 1917-1918 f) habsburška monarhija g) zgodovina h)
20.st. i) mednacionalni odnosi j) prva svetovna vojna
94(497.4)"1917/1922"
94(436-89)"1917/1918"
323.1(436-89)"1917/1918"
COBISS.SI-ID 283560704
116.
RICHARDSON, Matthew, kustos
The hunger war : food, rations and rationing : 1914-1918 / Matthew Richardson. Barnsley : Pen & Sword Military, 2015. - 290 str. : ilustr. ; 25 cm
Prvi dodatek k nasl. na ov.: Food, rations & rationing. - Bibliografija: str. 283-286. - Kazalo
ISBN 978-1-47382-749-3
a) prva svetovna vojna b) bojišča c) oskrba s hrano d) prehrana e) zaloga živil
94(100)"1914/1918":355.225
COBISS.SI-ID 610156
117.
SKERK, Jože
La grande guerra in casa = Prva svetovna vojna pri nas / [redazione testi Giuseppe Skerk,
Bruno Santini, Jurij Klanjšček = besedila Jože Škerk, Bruno Santini, Jurij Klanjšček]. [Ternova Picolla] : Associazione Hermada - Soldati e civili = Društvo Hermada - Vojaki in
civilisti : Centro d'arte e cultura Skerk = Umetniški in kulturni center [Skerk], 2012. - 103 str.
: ilustr. ; 30 cm
Nasl. na ov. v slov.: 1. svetovna vojna pri nas. - Vzpor. besedilo v it. in slov. - Potiskane
notranje str. ov.
a) Svetovna vojna 1914-1918 - Italija - Razstavni katalogi b) Kras (Italija) - Zgodovina 1915-1917 - Razstavni katalogi
94(450.36)"1915/1917"(083.824)
COBISS.SI-ID 5628652
94(100)"1939/1945" DRUGA SVETOVNA VOJNA
118.
ARTHUR, Max
Forgotten voices of the Second World War : [a new history of World War Two in the
words of the men and women who were there] / Max Arthur ; in association with The
Imperial War Museum ; [foreword by Martin Gilbert ; photographs The Imperial War
Museum]. - London [etc.] : Ebury Press, 2005, cop. 2004. - X, 485 str. : Č-b fotogr. ; 20 cm
Dodatek k nasl. na ov. - Kazali
ISBN 0-09-189735-1
ISBN 978-0-09-189735-2
a) World War, 1939-1945 - Personal narratives b) World War, 1939-1945 - Sources c) druga
svetovna vojna d) ustna pričevanja e) življenjske zgodbe f) spomini g) arhivski viri
94(100)"1939/1945":929
COBISS.SI-ID 617580
119.
GRDINA, Igor, 1965Sploh ne navadni časi : [znanstvena monografija] / Igor Grdina. - Ljubljana : Inštitut za
civilizacijo in kulturo - ICK, 2015 (Dob : Grafika 3000). - 58 str. ; 21 cm. - (Zbirka Zbiralnik ;
26)
Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 150 izv. - Opombe in bibliografija tekoče na dnu str. Kazalo
ISBN 978-961-6554-35-0
a) Svetovna vojna 1939-1945 b) svetovna zgodovina c) politična zgodovina d) mednarodni
odnosi e) zavezništva f) vojaški pakti g) Kitajska
94(100)"1939/1945"
327(100)"1939/1945"
COBISS.SI-ID 282070272
94(4) ZGODOVINA EVROPE
120.
JUDSON, Pieter M.
The Habsburg empire : a new history / Pieter M. Judson. - Cambridge (MA) ; London :
The Belknap Press of Harvard University Press, 2016. - XIII, 567 str. : ilustr. ; 25 cm
Kazalo. - Bibliografija z opombami: 455-543 str.
ISBN 9780674047761 !
a) zgodovina b) 19. st. c) Habsburška monarhija d) Avstrija e) Avstro-Ogrska f) kultura g)
politika h) nacionalizmi
94(439)"1770/1918"
COBISS.SI-ID 60798562
121.
SUPPAN, Arnold, 1945Hitler - Beneš - Tito : Konflikt, Krieg und Völkermord in Ostmittel- und Südosteuropa /
Arnold Suppan. - Wien : Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2014. - 3
zv. (XIV, 2047 str., 13 str. pril.) : ilustr. ; 25 cm. - (Internationale Geschichte = International
history ; Bd. 1/I, Bd. 1/II, Bd. 1/III)
Bibliografija: str. 1778-1869. - Kazali
ISBN 978-3-7001-7309-0
a) politična zgodovina b) mednarodni odnosi c) Srednja Evropa d) Jugovzhodna Evropa e)
Jugoslavija f) Češkoslovaška g) Nemčija h) 20. st. i) druga svetovna vojna j) nacizem k)
odporniška gibanja l) manjšine m) izgon n) vojne žrtve o) repatricija
94(437+497.1=112.2)
COBISS.SI-ID 3138164
94(497.4) ZGODOVINA SLOVENIJE
122.
DEKADE : devetdeseta : 1990-1999 @Celje / [avtorji prispevkov Bojana Aristovnik ...
[et al.] ; uredila Borut Batagelj, Sonja Jazbec]. - Celje : Zgodovinski arhiv, 2015 ([Celje] :
Grafika Gracer). - 76 str. : ilustr. ; 30 cm
Nasl. na ov.: Dekade 90. - 300 izv.
ISBN 978-961-6448-38-3
a) Zgodovinski arhiv (Celje) - Arhivsko gradivo b) Celje - Zgodovina - 1990-1999 Razstavni katalogi c) osamosvojitev d) vojna za Slovenijo
94(497.4Celje)"1990/1999"(083.824)
930.253(497.4Celje):94(497.4Celje)"1990/1999"
COBISS.SI-ID 282645248
94(497.4)"1941/1945" ZGODOVINA SLOVENIJE, DRUGA SVETOVNA
VOJNA
123.
CAFFIN, James
Partizan John Denvir / James Caffin ; [prevod Eduard Vedernjak]. - Mengeš : Ciceron,
2015 ([Ljubljana] : NTD). - 191 str. : ilustr. ; 20 cm
Prevod dela: Partisan John Denvir. - Tisk na zahtevo
ISBN 978-961-6627-60-3
a) Denvir, John (1913-1973) b) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija c) Slovenija - NOB 1941-1944 d) partizani e) Novozelandci
929Denvir J.
94(497.4)"1941/1944"
COBISS.SI-ID 281924864
124.
LOGAN, Edward F.
Skočite, prekleto, skočite! : spomini pilota sestreljenega letala B-17 med drugo svetovno
vojno / Edward F. Logan ml. ; [prevedla Janez Žerovc in Milena Podgoršek]. - 1. izd. Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Maribor] : Ma-tisk). - 238 str. : ilustr. ; 25 cm
Prevod dela: Jump, damn it, jump!. - Zvd. na spojnih listih. - 1.800 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-282-181-4
a) Logan, Edward F. - Spomini - 1944-1945 b) Svetovna vojna 1939-1945 - Spomini c)
ameriški letalci d) zavezniki
94(100)"1944/1945"(092)
929Logan E. F.
821.111(73)-94"1944/1945"
COBISS.SI-ID 284187648
125.
SLOVENSKI zbornik 2016 : ob 75-letnici ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega
naroda / uredila Janez Stanovnik, Nevenka Troha. - Ljubljana : Ustanova Franca Rozmana Staneta, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 375 str. : ilustr. ; 24 cm
2.000 izv. - Opombe z bibliografijo pri nekaterih prispevkih
ISBN 978-961-285-188-0
a) Osvobodilna fronta slovenskega naroda - Zborniki b) Svetovna vojna 1939-1945 Slovenija - Zborniki c) Slovenija - NOB - Zborniki d) državnost e) demokracija f) patriotizem
94(497.4)"1941/1945"(082)
329.71(497.4)(091)(082)
COBISS.SI-ID 284315392
94(497.5) ZGODOVINA HRVAŠKE
126.
KOVAČIĆ, Davor
Oružništvo Nezavisne Države Hrvatske : redarstveno tijelo i vojna postrojba 1941. 1945 / Davor Kovačić. - Zagreb : Despot Infinitus, 2014. - 391 str. : ilustr. ; 24 cm. (Hrvatska povijest)
Bibliografija: str. 359-366. - Kazalo
ISBN 978-953-7892-21-0
a) Nezavisna država Hrvatska b) NDH c) druga svetovna vojna d) Hrvaška e) policija f) javni
red g) orožništvo h) Srbi i) kolaboracija j) varnost
94(497.5)"1941/1945"
COBISS.SI-ID 3319924
127.
OBHOĐAŠ, Amir
Ustaška vojnica : oružana sila Ustaškog pokreta u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 19411945. 1, Prva knjiga, travanj 1941.-rujan 1943. / Amir Obhođaš, Mario Werhas, Bojan
Dimitrijević, Zvonimir Despot. - Zagreb : Despot infinitus, 2013. - 464 str. : ilustr. ; 23 x 25
str. - (Hrvatska povjest)
ISBN 978-953-789-210-4
a) Hrvaška b) druga svetovna vojna c) ustaši d) oborožene enote
94(497.5)"1941/1945"
COBISS.SI-ID 3149172
94:355 PARTIZANSKE ENOTE
128.
TERČON, Nadja
Mornariški odred Koper = Il Distaccamento marittimo Capodistria / [besedilo Nadja
Terčon ; spremni predgovor Bojan Česnik, Giorgio Ribarič ; fotografije Pomorski muzej,
Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano, Združenje borcev za vrednote NOB Občine
Piran, Skupnost partizanskih pomorščakov Slovenije ; prevod Ivan Marković]. - Piran :
Pomorski muzej "Sergej Mašera" = Pirano : Museo del mare "Sergej Mašera", 2012 (Izola :
Repro point). - 23 str. : ilustr. ; 21 cm
Avtorica navedena v kolofonu. - Večinoma slov. besedilo in prevod v it. - Potiskana prednja
notr. str. ov. - 500 izv. - Predgovor / Bojan Česnik: str. 4-5. - Predgovor / Giorgio Ribarič: str.
6-7. - Bibliografija: str. 31
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija b) Vojna mornarica - Slovenija - 1944-1945 c)
Slovensko Primorje - NOB - 1944-1945 d) partizanske enote e) partizanski odredi f)
zgodovina
94(497.472)"1944/1945"
359(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 264702464
NASLOVNO KAZALO
90th anniversary of the chainbreakers - the first Slovenian postal stamps 52
Ali sulla storia 43
Alpski bojevniki 86
Am dünnen Schicksalsfaden 103, 104
Architectural institutions at the crossroads 59
Armoured units of the Axis forces in Southeastern Europe in World War Two 38
Austrougarska vojska u Prvome svjetskom ratu 107
Begunci 106
Beležnice 76
Bitka za Trst 31
Bogoslav Kalaš 77
Bridging the gab 3
Brnik - letališče ali lovišče 48
Carl Lutz in legendarna Steklena hiša 32
Celje v plamenih revolucije 30
Cesarsko-kraljeva finančna straža na Slovenskem (1843-1918) 99
Davide Filipas 46
Dekade 122
Demos na Kamniškem 25
90 let verigarjev - prvih slovenskih poštnih znamk 52
Didaktika zgodovine 1996-2016 40
Il Distaccamento marittimo Capodistria 128
Documenting and presenting intangible cultural heritage on film 64
Dokumentiranje in predstavljanje nesnovne kulturne dediščine s filmom 64
Dva milijona smo jih pospravili 33
Europe and the collapse of Yugoslavia 24
European perspectives on museum objects 4
Evgenika na Slovenskem 12
Der ewige Kaiser 93
Fičko po Jugoslaviji 47
Figa 89
Figura in ornament 70
Forgotten voices of the Second World War 118
France Bučar 97
From Slovenia to Egypt 18
Gleaming in armour 90
Gospodje in tovariši 27
La grande guerra in casa 117
The Great War through picture postcards 82
The Habsburg empire 120
Hamlet 84
Hamlet na Slovenskem 84
Hiša Plečnik house 60
Hitler - Beneš - Tito 121
Horuk v nove čase 26
The hunger war 116
ICOMov kodeks etike za naravoslovne muzeje 5
In prišel bo (ta) svobode dan --- 75
Integrating a multicultural Europe 6
Izidor Cankar 95
Jože Eržen 68
Kino na Slovenskem 83
Krize in novi začetki 56
Lebenswege 15
Leta strahu in trpljenja 111
Ljubézni vére, in mirú in správe 87
Making Europe visible 7
Maribor in Mariborčani 101
Mariborska sinagoga 65
Miška Mica najde Leopoldovo pismo Rozaliji 88
Moje življenje 94
Mornariški odred Koper 128
Mussolini 92
Na begu 17
Na krilih zgodovine 43
Nacionalna identiteta kot imperialna zapuščina 21
Naše tovarne, naš ponos 53
New trends in museology II 8
Obleka, ki je naredila človeka 41
Od Majniške deklaracije do habsburške detronizacije 115
Od ogolelega do gozdnatega krasa 45
Oklopne postrojbe Sila osovine na jugoistoku Europe u Drugome svjetskom ratu 38
Oružništvo Nezavisne Države Hrvatske 126
Partizan John Denvir 123
Phulkari 73
Pismo Adni 14
Planinka tea - spring health regime for thee! 42
Po ljubljanskih ulicah 63
Podobe gorenjske preteklosti 91
Podobe trojiške šole 39
Political poster in the Independent state of Croatia 79
Politički plakat u NDH 79
Politično sodstvo 29
Porajmos 105
Porrajmos 105
Pot domov 44
Pozabljene podobe 72
Prebežniki v viharju 13
Prenova Narodnega doma 62
Prevarana Slovenija 23
Prišo je glás 113
Prostranost 69
Prva svetovna vojna 110
Prva svetovna vojna in Cerkev na Slovenskem 114
Prva svetovna vojna pri nas 117
Prvotna akumulacija med zgodovino in konceptom 10
Razbojniki 20
The return of ambassadors of art 58
Rob v središču 85
Rog 51
Roma on the move 16
Romi v gibanju 16
Ruski slikarji 71
Samostojni! 81
Setting the standards 98
Skočite, prekleto, skočite! 124
Slikati v Normandiji 74
Slovenija in pika! 22
Slovenska matica 1
Slovenski kraji spomina 102
Slovenski pravični med narodi 34
Slovenski zbornik 2016 125
Slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje 19
Social web and interaction 9
Sploh ne navadni časi 119
Spomenik škofa Antona Martina Slomška v mariborski stolnici 55
Spremembe in zamišljanja 28
Stadion 1. maj 61
Sto umetnin Narodne galerije 57
Stoletje in pol fotografskih pogledov na Novo mesto 80
Synaesthetic translation of perspectives 2
Through Ljubljana streets 63
To hell and back 108
Tržič v arhivskem gradivu fonda Občina Tržič (1860-1920) 100
Umetnostna galerija Maribor v palači Goedel-Lannoy 66
Usidrali smo se na morje 49
Usnjarstvo na Slovenskem 54
Ustaška vojnica. 1, Prva knjiga, travanj 1941.-rujan 1943. 127
V blesku kovinske oprave 90
V Brucku taborišču --- 1915-1918 112
V zvestobi narodu in veri 96
Vasja Doberlet 67
Viaggiare nella storia dall'Adriatico al passo di Monte Croce Carnico 109
Vlakom preko granice 50
Vrnitev ambasadorjev umetnosti 58
Vsako leto eno ime 35
Wilhelm von Tegetthoff in bitka pri Visu 20. julija 1866 37
Wings on history 43
Z vlakom čez mejo 50
Za pomladno kuro priporočamo Planinka čaj! 42
Zora Pičulin, Slovenian righteous among the nations 36
Zora Pičulin, slovenska pravičnica med narodi 36
Zoran Mušič 78
Žensko delo 11
Življenjske poti 15
IMENSKO KAZALO
Al Shammary, Leila (prevajalec) 105
Alauf, Tomaž (fotograf) 47
Antoličič, Gregor (avtor dodatnega besedila) 115
Aplenc, Andrej (avtor dodatnega besedila) 94
Aplinc, Miran (avtor, urednik) 54
Aristovnik, Bojana (avtor) 122
Arlt, Elisabeth (urednik) 15
Arrigler, Dragan (fotograf) 63
Arthur, Max 118
Avguštin, Cene (avtor dodatnega besedila) 68
Avguštin, Cene (fotograf) 27
Badovinac, Zdenka (avtor dodatnega besedila) 56
Bahovec, Lidija Ariana 42
Balažic, Marko (1984-, avtor) 22
Balkovec, Bojan (recenzent) 40
Barbaric, Mihaela (avtor) 50
Baskar, Bojan 21
Bašin, Miloš (avtor dodatnega besedila, urednik) 72
Batagelj, Borut (10.7.1976-, avtor, urednik) 50, 122
Batič, Anka (1987-, avtor) 62
Bauman, Bojan (1960-, fotograf) 81
Beauvais, Laurent (avtor dodatnega besedila) 74
Bedrač, Marjetka (avtor dodatnega besedila) 32
Bedrač, Marjetka (avtor, urednik) 105
Bedrač, Marjetka (urednik) 16, 35, 36
Beguš, Ines (urednik) 106
Bekavac, Stjepan 79
Bembič, Branko (avtor) 10
Benko, Dušan (1949-, avtor, urednik) 62
Benović, Vedran (fotograf) 70
Beričič, Marijan 26
Beričič, Srečko (avtor dodatnega besedila) 75
Bernacky, Eric (fotograf) 74
Beznec, Barbara (avtor dodatnega besedila) 13
Birsa, Uroš (avtor, avtor dodatnega besedila) 62
Bitenc, Vida (kartograf) 90
Blatnik, Andrej (25.3.1963-, fotograf) 46
Borčič, Ines (prevajalec) 46
Bosworth, Richard J. B. 92
Bračič, Ana (ok. 1982-, avtor) 105
Bračič, Bojan (1950-, prevajalec) 52
Brejc, Tomaž (avtor dodatnega besedila) 72
Brešan, Katarina (avtor) 106
Breščak, Mateja (avtor, urednik) 57
Breščak, Mateja (urednik) 70
Breznik, Maja (1967-, urednik) 13
Brinovar, Tina (ilustrator) 88
Brückner, Uwe R. 2
Brvar, Klemen (avtor) 35
Budek, Srećko (fotograf) 70
Budkovič, Matjaž (avtor, kartograf) 27
Budna Kodrič, Nataša (avtor) 88
Buh, Tina (avtor dodatnega besedila) 78
Burcar, Lilijana (recenzent) 10
Caffin, James 123
Cankar, Izidor (1886-1958, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 95
Capovin, René (avtor) 6
Cedilnik, Alenka (1970-, prevajalec) 90
Centa, Mateja (urednik) 96
Centrih, Lev (avtor dodatnega besedila) 20
Centrih, Lev (recenzent) 10
Cergol Paradiž, Ana 12
Ciglič, Henrik (1947-, prevajalec povzetka) 49
Ciglič, Henrik (1947-, prevajalec) 51
Ciglič, Marjan (1924-1998, fotograf) 47
Cinzia, Angelini 3
Clair, Jean (avtor) 78
Cregeen, Martin (prevajalec) 63
Cukut Krilić, Sanja (recenzent) 19
Cuttini, Roberta 43
Čelik, Pavle 99
Čeplak Mencin, Ralf 73
Čermak, Joco (fotograf) 47
Černe, Urška P. (prevajalec) 37
Česnik, Bojan (avtor dodatnega besedila) 128
Čičerov, Stanislav (urednik) 52
Činč Juhant, Breda (član uredniškega odbora) 5
Dariš, Metka (avtor, urednik) 83
Dariš, Miha (fotograf) 47
Debak, Nika (prevajalec) 52
Demec, Brane (ilustrator) 41
Dermastja, Janko (fotograf) 57, 58, 76, 78
Despot, Zvonimir (avtor) 127
Dežman, Jože (avtor) 27
Dežman, Jože (urednik) 91
Dimitrijević, Bojan B. (1968-) 31
Dimitrijević, Bojan B. (1968-, avtor) 38
Doberlet, Vasja 67
Dobrovoljc, Helena (lektor) 34
Dolinar, France M. (1941-, recenzent) 96
Dolžan Eržen, Tatjana (avtor) 27
Dolžan Eržen, Tatjana (avtor, urednik) 41
Društvo ICOM - Mednarodni muzejski svet. Slovenski odbor (Ljubljana) 5
Duša, Zdravko (avtor dodatnega besedila) 47
Ehrlich, Lambert (1878-1942, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena)
96
Eržen Podlipnik, Elizabeta (avtor dodatnega besedila) 75
Eržen, Jože (1946-) 68
Eržen, Jure (fotograf) 17
Ferle, Mojca (avtor, fotograf) 42
Ferle, Mojca (urednik) 60
Figelj, Klavdija (avtor dodatnega besedila) 69
Fišer, Srečko (prevajalec) 84
Florjančič, Saša (avtor) 53
Freivogel, Zvonimir 107
Frendo, Joseph D. (prevajalec) 90
Fuhrmann, Anna-Lena (avtor) 7
Fujs, Metka (urednik) 113
Furlan, Andrej (1966-, tehnični urednik) 55
Furlan, Boštjan (1983-) 22
Fuzeau, Philippe (fotograf) 74
Gabrič, Aleš (1963-, urednik) 1, 28, 29
Gambino, Ferruccio 13
Gamboz, Martina (avtor dodatnega besedila, urednik) 46
Gaspari, Andrej (član uredniškega odbora) 5
Gašparović, Miroslav (avtor dodatnega besedila) 70
Glaeser, Ursula (avtor, prevajalec) 16
Glavič, Tina (fotograf) 47
Globočnik, Damir (avtor razstave, avtor dodatnega besedila) 68
Godina-Golija, Maja (urednik) 101
Golob, Milan (1963-, oseba, ki intervjuva) 77
Golob, Tadej (avtor) 84
Gombač, Boris M. (1945-, prevajalec) 36
Gombač, Jure (recenzent) 47
Gomizel, Virgil 94
Gorenjski muzej (Kranj) 41
Gortan Armanini, Irena (fotograf) 41
Govže, Špela (avtor) 62
Grdina, Igor (1965-) 37, 119
Greci, Linda (avtor) 2
Griesser Pečar, Tamara (recenzent) 115
Gruenfelder, Anna-Maria (1948-, avtor, prevajalec) 35
Gunčar, Boštjan (fotograf) 68
Gurshtein, Ksenya (avtor dodatnega besedila) 77
Haberl-Zemljič, Andrea (prevajalec) 15
Habicht, Dejan (fotograf) 77
Hajdini, Simon (urednik) 10
Hajdinjak, Boris (avtor) 35, 36
Heidemann, Steen (fotograf) 74
Himmelreich, Bojan (avtor) 122
Hladnik-Milharčič, Ervin (avtor dodatnega besedila) 17
Hobsbawm, Eric John Ernest (1917-2012) 20
Hofman, Ana (recenzent) 34
Holynski, Drago (fotograf) 27
Horjak, Ciril (avtor) 84
Horvat, Sandi (avtor) 105
Hribar, Uroš (1970-) 46
Hudolin, Jernej (avtor dodatnega besedila) 62
Imperial War Museum (London) 118
Jaki, Barbara (avtor dodatnega besedila) 62, 70, 76, 78
Jaki, Barbara (avtor) 57
Jaki, Barbara (urednik, avtor) 74
Jakopič, Rihard 76
Jan Zoran, Mojca (avtor) 84
Jan Zoran, Mojca (avtor, urednik) 84
Jančar, Drago (urednik) 1
Jareb, Mario (avtor) 79
Jazbec, Sonja (avtor, urednik) 122
Jeglič, Marjanca (avtor, fotograf) 41
Jelušič, Ljubica (avtor dodatnega besedila) 48
Jenko, Marko (1980-, urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec) 77
Jesenko, Primož 85
Ješe, Miha (avtor dodatnega besedila) 75
Jež, Anton (1925-) 103, 104
Judson, Pieter M. 120
Juhant, Janez (urednik) 96
Juri, Franco (avtor dodatnega besedila) 44, 49
Juri, Franco (prevajalec) 51
Justin, Jelena (fotograf) 41
Kalan, Barbara (7.6.1976-) 87
Kalan, Barbara (7.6.1976-, urednik) 91
Kalaš, Bogoslav 77
Kambič, Miran (1965-, fotograf) 27, 41
Karer, Marjana (prevajalec) 42
Karinja, Snježana (prevajalec) 46
Kaše, Luka (fotograf) 49
Kavčič, Ivica (avtor dodatnega besedila) 26
Kentrić, Samira 14
Kershaw, Ian 108
Kikelj, Martina L. (avtor) 62
Klanjšček, Jurij (avtor) 117
Klanjšček, Vladimir 69
Klavora, Marko (urednik) 106
Kleindienst, Katja (urednik) 1
Klemenčič, Jakob (1968-, ilustrator) 90
Klopčič, Vera (avtor) 16
Klopčič, Vera (avtor, prevajalec) 35
Klopčič, Vera (avtor, urednik) 105
Klopčič, Vera (prevajalec) 36
Knez, Kristjan (avtor dodatnega besedila) 46
Knific, Bojan (avtor) 53
Kobe, Boris (avtor) 103
Kocijančič, Igor (1962-, avtor) 61
Kocutar, Stane (avtor dodatnega besedila) 48
Kocuvan, Jasna (avtor) 80
Kofol, Karla (avtor dodatnega besedila) 111
Kogoj, Katarina (avtor) 6
Kokalj, Ambrož (avtor) 62
Kolar, Bogdan (urednik) 114
Komersteiner, Johannes 70
Koncilija, Žiga 29
Korsika, Anej (avtor dodatnega besedila) 56
Kos, Marija (1963-, avtor) 27
Kovač, Hana (prevajalec) 35
Kovačič, Nataša (1982-, avtor dodatnega besedila) 70
Kovačić, Davor 126
Kramberger Mendek, Urška (urednik, avtor dodatnega besedila) 58
Kranjec, Jože (1982-, avtor) 122
Krapež, Mateja (1973-, avtor, urednik) 62
Krapež, Mateja (1973-, urednik, avtor dodatnega besedila) 78
Kravos, Bogomila 61
Kregar, Tone (1971-, avtor dodatnega besedila) 8
Krištofić, Mario (fotograf) 70
Križ, Ivica 80
Križman, Danica (prevajalec) 92
Kronberger, Anika (avtor) 9
Kumer, Marko (1961-, avtor) 53
Kury, Astrid (1968-, avtor, prevajalec) 16
Kuzmič, Franc (avtor) 35
Lakovič, Branko (avtor) 61
Lavrenčič, Devana (avtor dodatnega besedila, drugo) 71
Lavrič, Ana (1951-) 55
Lazar, Aleš (geodezija, avtor) 90
Lazarević, Žarko 28
Lazarević, Žarko (urednik) 11
Lebarič, Vasja (ilustrator, grafični oblikovalec) 10
Legat, Iva (fotograf) 41
Lenarčič, Matevž (fotograf) 27
Lešnik, Nuša (prevajalec) 36
Logan, Edward F. 124
Logar, Tevž (avtor dodatnega besedila) 77
Lorber, Verena (urednik) 15
Lorenčič, Aleksander (recenzent) 28, 54
Lozar, Robert (oseba, ki intervjuva) 77
Lukan, Blaž (avtor dodatnega besedila) 56
Lukan, Ivan (prevajalec) 112
Luthar, Oto (prevajalec) 36
Luthar, Oto (recenzent) 47
Luthar, Oto (urednik) 34
Mantini, Marco 109
Marinac, Bogdana 44
Marković, Ivan (prevajalec povzetka) 49
Marković, Ivan (prevajalec) 44, 51, 128
Marshall, Hannah (avtor dodatnega besedila, fotograf) 47
Maver, Aleš (1978-, recenzent) 115
Maver, Andreja (prevajalec) 90
Maver, Kristjan 110
McDonald, Bernadette (1951-) 86
Meijer-van Mensch, Léontine (avtor, fotograf) 8
Mensch, Peter van 8
Mesec, Polona (prevajalec) 13, 92
Meško, Milena (prevajalec) 16, 36
Mihelič, Darja (recenzent) 11
Mikola, Milko 30
Milharčič-Hladnik, Mirjam (urednik) 18
Milić, Zoran (1948-, avtor) 90
Milotti-Bertoni, Daniela (prevajalec) 46
Mizerit, Eva (prevajalec) 51
Mlakar, Jana (1955-, avtor dodatnega besedila) 75
Mlekuž, Jernej (recenzent) 19
Mlinarič, Lučka (prevajalec) 50
Mohor, Michel (avtor dodatnega besedila) 76
Mohor, Michel (avtor) 57
Mohor, Michel (urednik) 58
Motnikar, Vlado (prevajalec) 70
Mourier, Pierre-François (avtor dodatnega besedila) 74
Mugerli, Marko (avtor) 53
Munih, Ciril 111
Murovec, Barbara (avtor dodatnega besedila) 55, 65, 66
Mušič, Dunja (prevajalec povzetka) 100
Mušič, Vanda (avtor) 78
Mušič, Zoran (1909-2005) 78
Mutić, Mare (fotograf) 47
Nardi, Emma (avtor dodatnega besedila) 3
Narodna galerija (Ljubljana) 57, 62
Novak, Mirjam (prevajalec) 52
Obhođaš, Amir 127
Okorn, Žiga (tehnični urednik) 55
Osnovna šola in vrtec (Sveta Trojica) 39
Oter Gorenčič, Mija (lektor) 55
Paškulin, Rudi (fotograf) 47
Paternoster, Matevž (fotograf) 42
Paulin Cussigh, Nadja (prevajalec) 112
Pavlin, Kazimira (prevajalec) 112
Pavšič-Zavadlav, Alenka (fotograf) 71
Perdan, Franc (Fotograf, fotograf) 27
Perko, Franc (1942-) 45
Perne, Ana (avtor) 84
Perovšek, Jurij (recenzent) 96
Peršin, Blaž (avtor) 42
Pešak Mikec, Barbara 88
Peterle, Ožbej (avtor) 22
Peternel, Gašper (avtor dodatnega besedila) 67
Petschar, Hans (1959-, urednik) 93
Pflaum, Miran (ilustrator) 90
Pflaum, Veronika (avtor, urednik, prevajalec) 90
Pipenbaher, Gorazd (prevajalec) 86
Pirc, Igor (urednik) 52
Pirjevec, Jože (avtor dodatnega besedila) 49, 92
Piškur, Bojana (avtor dodatnega besedila) 56
Počivavšek, Marija (urednik) 8
Podbersič, Renato (1970-, avtor dodatnega besedila) 94
Podbersič, Renato (1970-, avtor) 35
Podbrežnik, Igor (urednik) 25
Podgornik, Baldomir (1913-1989, fotograf) 51
Podgoršek, Milena (prevajalec) 124
Pogačar Podgornik, Tjaša (avtor dodatnega besedila) 56
Pogačar, Martin 47
Pogačar, Martin (recenzent) 34
Pogorevc, Petra (avtor) 84
Porciani, Ilaria (urednik) 98
Porenta, Tita (avtor) 53
Porok, Ana (avtor) 60
Potpara, Lili (prevajalec) 58
Potrč, Andrej (avtor) 84
Praper, Borut (prevajalec povzetka) 28, 29
Praznik, Katja (avtor dodatnega besedila) 56
Predoević, Dinko (zgodovina) 38
Premk, Anja (1981-, avtor) 65
Premk, Janez (1973-) 65
Premzl, Primož (avtor dodatnega besedila) 37
Presl, Igor (avtor dodatnega besedila, prevajalec) 46
Primožič, Bogo (fotograf) 47
Prinčič, Vili 112
Puhar, Alenka 95
Purg, Urška (1984-, avtor) 6
Purger, Ajda (avtor) 62
Radanovič, Danilo (fotograf) 1
Radeljić, Branislav 24
Radež, Tanja (avtor dodatnega besedila) 47
Rahten, Andrej 115
Rant, Helena (1973-, avtor) 87
Rant, Helena (1973-, fotograf) 41
Rebov, Maja (grafični oblikovalec) 56
Rendla, Stanka (prevajalec) 33
Repe, Božo (avtor dodatnega besedila) 48
Repe, Božo (recenzent) 29, 40
Režek, Marija (avtor) 62
Ribarič, Giorgio (avtor dodatnega besedila) 128
Richardson, Matthew (kustos) 116
Rigodanzo, Andrea (prevajalec) 46
Ristić, Biljana (avtor dodatnega besedila) 75
Ristić, Biljana (avtor) 53
Rode, Franc (avtor dodatnega besedila) 115
Rogelj, Monika (avtor, urednik) 27
Rogelj, Monika (urednik) 53
Rogina, Bojana (avtor dodatnega besedila) 77
Ropret, Katarina (prevajalec) 27, 53
Roženbergar, Tanja (avtor dodatnega besedila) 8
Rus Krušelj, Katarina (avtor) 53
Sachslehner, Johannes 33
Sagadin, Milan (avtor) 90
Salaj, Bojan (fotograf) 57, 76
Santini, Bruno (avtor) 117
Schiavinotto, Giuseppe (fotograf) 78
Schilling, Susanne (urednik) 4, 7, 9
Scroccaro, Mauro (avtor) 43
Selišnik, Irena (recenzent) 12
Sever, Franc (1923-) 48
Shakespeare, William (bibliografski predhodnik) 84
Silaj, Kristina (prevajalec) 50
Simončič, Alenka (avtor) 57
Simončič, Alenka (urednik) 74
Simoniti, Veronika (prevajalec) 78
Simpozij o kulturni dediščini s področja usnjarstva na Slovenskem (4 ; 2015 ; Šoštanj)
54
Sirk Fakuč, Ana (fotograf) 71
Sirk, Vesna (1983-, avtor) 122
Skerk, Jože 117
Skubic, Barbara (1973-, prevajalec) 18
Skušek, Zoja (prevajalec) 20
Slot, Rogier van 't (fotograf) 8
Slovenija. Ministrstvo za zunanje zadeve. Vladna umetnostna zbirka 58
Slovenska matica 1
Smrekar, Andrej (1954-, avtor dodatnega besedila) 58
Smrekar, Andrej (1954-, avtor) 57
Smrekar, Andrej (1954-, avtor, urednik, avtor dodatnega besedila) 76
Soban, Tamara (urednik) 56
Stanković, Peter (recenzent) 47
Stanovnik, Janez (1922-, urednik) 125
Stariha, Gorazd 100
Steffè, Mario (prevajalec) 46
Stergar, Janez (1948-, urednik) 1
Stržinar, Andreja (ilustrator) 41
Stupica, Gabrijel 72
Suppan, Arnold (1945-) 121
Sužnik, Maja (prevajalec) 114
Svoljšak, Petra (1965-, avtor dodatnega besedila) 112
Svoljšak, Petra (1965-, recenzent) 19
Šega, Judita (avtor dodatnega besedila) 75
Šelhaus, Edi (1919-2011, fotograf) 47
Šerbelj, Ferdinand (avtor) 57
Šerbelj, Ferdinand (urednik) 70
Šifrer Bulovec, Mojca (avtor) 53
Širok, Kaja (1975-, avtor, urednik) 6
Škerget, Darko (urednik) 39
Škiljan, Filip (avtor) 105
Šorn, Mojca (urednik) 11
Španjol, Igor (urednik, avtor dodatnega besedila) 56
Štefanič, Janja (1988-, avtor) 6
Štemberger, Jelka (prevajalec) 32
Šumi, Irena (1959-, urednik) 34
Šurc, Matej 23
Tapié, Alain (avtor) 74
Tarbuk, Nela (avtor dodatnega besedila, avtor razstave) 70
Terčelj, Filip (1892-1946, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 96
Terčon, Nadja 49, 128
Terseglav, Marko (recenzent) 101
Testen, Petra (recenzent) 11
Tollebeek, Jo (urednik) 98
Toplak, Kristina (recenzent) 19
Toš, Maja (1985-, prevajalec) 16
Toš, Marjan (avtor) 16, 35, 105
Toš, Marjan (urednik) 39
Trilar, Tomi (član uredniškega odbora) 5
Troha, Nevenka (recenzent) 29
Troha, Nevenka (urednik) 125
Trojar, Valerija (prevajalec) 105
Trškan, Danijela 40
Tuk, Ana (avtor, urednik) 50
Turk, Ivan (1930-, urednik) 52
Uršič, Irena (1979-) 81
Valdesolo, Chiara (prevajalec) 109
Valentinčič Furlan, Nadja (urednik, prevajalec) 64
Valič, Urša (avtor) 6, 105
Varušak, Nataša (avtor dodatnega besedila) 85
Vedernjak, Eduard (prevajalec) 123
Verginella, Marta (avtor dodatnega besedila) 49
Verginella, Marta (avtor dodatnega besedila, recenzent) 12
Videmšek, Boštjan 17
Vidic, Ksenija (prevajalec povzetka) 101
Vidmar, Luka (1977-, recenzent) 19
Vidmar, Polona (1971-) 66
Vidmar, Vladimir (1982-, avtor dodatnega besedila) 56
Virag, Anita (avtor) 90
Vodopivec, Nina (1974-, urednik) 11
Vodopivec, Peter (recenzent) 28
Vojnović, Goran 89
Vovko, Andrej (recenzent) 101
Vrečič, Tomislav (fotograf) 113
Vries, Guus de 82
Whatmough, Dragica (prevajalec) 67
Wilcoxen, Jana Renee (prevajalec) 85
Zabel, Igor (avtor dodatnega besedila) 77
Zavrtanik, Rok (avtor dodatnega besedila, urednik) 23
Zdovc, Hedvika (avtor) 122
Zgodovinski dan (1 ; 2016 ; Kranj) 91
Zgonik, Nadja (avtor dodatnega besedila) 77
Zlatnar Moe, Marija (avtor) 84
Znanstveno srečanje Vsako leto eno ime (2014 ; Maribor) 36
Zorec, Maja (1961-, fotograf) 41
Zupan, Gojko (avtor) 78
Zupančič, Matej (1969-, avtor) 62
Zupanec Bajželj, Andreja 63
Žbona, Kristina Ivana (avtor) 62
Žbona, Mojka (prevajalec) 74
Žerdin, Ali 97
Žerovc, Janez (1945-, prevajalec) 124
Žibert, Alojzij (fotograf) 27
Žibert, Marjana (avtor dodatnega besedila) 41, 67, 68, 90
Žitko, Duška 51
Žitnik Serafin, Janja (urednik) 19
Žitnik, Urška (prevajalec) 106
Žižek, Aleksander (avtor) 122
Žižek, Aleksander (drugo, prevajalec) 37
Žnidaršič, Joco (1938-, fotograf) 78
Žvanut, Bojan (avtor dodatnega besedila) 62