null

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 7. lokakuuta 2016
(OR. en)
13030/16
ADD 1
COWEB 105
SAATE
Lähettäjä:
Euroopan komission pääsihteerin puolesta
Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
Saapunut:
6. lokakuuta 2016
Vastaanottaja:
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:
COM(2016) 642 final – LIITE 1
Asia:
LIITE asiakirjaan Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI hyväksynnän
antamisesta Euroopan komissiolle pöytäkirjan tekemiseen Euroopan
atomienergiayhteisön puolesta Euroopan yhteisöjen ja niiden
jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan väliseen vakautus- ja
assosiaatiosopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen
huomioon ottamiseksi
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 642 final – LIITE 1.
Liite: COM(2016) 642 final – LIITE 1
13030/16 ADD 1
ts
DGC 2A
FI
EUROOPAN
KOMISSIO
Bryssel 6.10.2016
COM(2016) 642 final
ANNEX 1
LIITE
asiakirjaan
Suositus
NEUVOSTON PÄÄTÖS
hyväksynnän antamisesta Euroopan komissiolle pöytäkirjan tekemiseen Euroopan
atomienergiayhteisön puolesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä
Bosnia ja Hertsegovinan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Kroatian
tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi
FI
FI
PÖYTÄKIRJA
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan väliseen
vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen
huomioon ottamiseksi
BELGIAN KUNINGASKUNTA,
BULGARIAN TASAVALTA,
TŠEKIN TASAVALTA,
TANSKAN KUNINGASKUNTA,
SAKSAN LIITTOTASAVALTA,
VIRON TASAVALTA,
IRLANTI,
HELLEENIEN TASAVALTA,
ESPANJAN KUNINGASKUNTA,
RANSKAN TASAVALTA,
KROATIAN TASAVALTA,
ITALIAN TASAVALTA,
KYPROKSEN TASAVALTA,
LATVIAN TASAVALTA,
LIETTUAN TASAVALTA,
LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,
UNKARI,
MALTAN TASAVALTA,
ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,
ITÄVALLAN TASAVALTA,
PUOLAN TASAVALTA,
PORTUGALIN TASAVALTA,
ROMANIA,
SLOVENIAN TASAVALTA,
SLOVAKIAN TASAVALTA,
SUOMEN TASAVALTA,
FI
2
FI
RUOTSIN KUNINGASKUNTA,
ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja
Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen sopimuspuolet, jäljempänä
’jäsenvaltiot’, ja
EUROOPAN UNIONI ja EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖ,
jäljempänä ’Euroopan unioni’,
sekä
BOSNIA JA HERTSEGOVINA,
jotka
ottavat huomioon Kroatian tasavallan, jäljempänä ’Kroatia’, liittymisen Euroopan unioniin
1 päivänä heinäkuuta 2013,
sekä katsovat seuraavaa:
(1)
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan
väliaikainen sopimus allekirjoitettiin Luxemburgissa 16 päivänä kesäkuuta 2008, ja se
oli voimassa 1 päivästä heinäkuuta 2008 31 päivään toukokuuta 2015.
(2)
Sopimus Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin, jäljempänä ’liittymissopimus’,
allekirjoitettiin Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2011.
(3)
Kroatia liittyi Euroopan unioniin 1 päivänä heinäkuuta 2013.
(4)
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välinen
vakautus- ja assosiaatiosopimus, jäljempänä ’vakautus- ja assosiaatiosopimus’,
allekirjoitettiin Luxemburgissa 16 päivänä kesäkuuta 2008, ja se tuli voimaan
1 päivänä kesäkuuta 2015.
(5)
Kroatian liittymisasiakirjan 6 artiklan 2 kohdan mukaan Kroatian liittymisestä
vakautus- ja assosiaatiosopimukseen sovitaan tekemällä vakautus- ja
assosiaatiosopimukseen pöytäkirja.
(6)
Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 37 artiklan 3 kohdan mukaiset neuvottelut on
käyty sen varmistamiseksi, että sopimuksessa ilmaistut Euroopan unionin sekä Bosnia
ja Hertsegovinan yhteiset edut otetaan huomioon,
OVAT SOPINEET SEURAAVAA:
FI
3
FI
I JAKSO
OSAPUOLET
1 artikla
Kroatiasta tulee Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan
välisen, Luxemburgissa 16 päivänä kesäkuuta 2008 allekirjoitetun vakautus- ja
assosiaatiosopimuksen, jäljempänä ’vakautus- ja assosiaatiosopimus’, osapuoli, ja se
hyväksyy ja ottaa huomioon muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden tavoin sopimuksen
tekstin sekä samana päivänä allekirjoitettuun päätösasiakirjaan liitettyjen yhteisten ja
yksipuolisten julistusten tekstit.
II JAKSO
VAKAUTUS- JA ASSOSIAATIOSOPIMUKSEN SEKÄ SEN LIITTEIDEN JA
PÖYTÄKIRJOJEN MUKAUTUKSET
MAATALOUSTUOTTEET
2 artikla
Maataloustuotteet suppeassa merkityksessä
1. Lisätään vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 27 artiklan 3 kohtaan uusi alakohta
seuraavasti:
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu vuotuinen tariffikiintiö on 13 210 tonnia
(nettopaino) Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn
pöytäkirjan voimaantulopäivästä tai, jos pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti, pöytäkirjan
väliaikaisen soveltamisen alkamisesta lukien.
2. Lisätään vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 27 artiklaan uusi 4a kohta seuraavasti:
4a. Edellä olevan 4 kohdan lisäksi Bosnia ja Hertsegovina poistaa liitteessä III f lueteltujen
tiettyjen unionista peräisin olevien maataloustuotteiden tullit kyseisten tuotteiden osalta
esitetyn tariffikiintiön rajoissa Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon
ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan voimaantulopäivästä tai, jos pöytäkirjaa sovelletaan
väliaikaisesti, pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen alkamisesta lukien.
3. Tämän pöytäkirjan liitteestä I tulee vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liite III f, ja se on
erottamaton osa vakautus- ja assosiaatiosopimusta.
3 artikla
Kalat ja kalastustuotteet
1. Lisätään vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 28 artiklaan 1a kohta seuraavasti:
FI
4
FI
1a. Euroopan unioni poistaa kaikki Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin oleviin kaloihin ja
kalastustuotteisiin sovellettavat tullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut Kroatian
Euroopan
unioniin
liittymisen
huomioon
ottamiseksi
tehdyn
pöytäkirjan
voimaantulopäivästä tai, jos pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti, pöytäkirjan väliaikaisen
soveltamisen alkamisesta lukien lukuun ottamatta liitteessä IV a lueteltuja tulleja.
Liitteessä IV a lueteltuihin tuotteisiin sovelletaan kyseisen liitteen määräyksiä.
2. Lisätään vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 28 artiklaan 3 kohta seuraavasti:
3. Bosnia ja Hertsegovina ottaa käyttöön eläviä karppeja koskevan tullittoman
tuontikiintiön, joka perustuu CN-koodiin 0301 93 00 ja jonka vuotuinen tariffikiintiö on
75 tonnia, Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn
pöytäkirjan voimaantulopäivästä tai, jos pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti, pöytäkirjan
väliaikaisen soveltamisen alkamisesta lukien. Kiintiörajan ylittävään tuontiin sovelletaan
vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liitteessä V esitettyjä tulleja.
3. Tämän pöytäkirjan liitteestä II tulee vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liite IV a, ja se on
erottamaton osa vakautus- ja assosiaatiosopimusta.
4 artikla
Jalostetut maataloustuotteet
Tämän pöytäkirjan liitteestä III tulee vakautus- ja assosiaatiosopimuksen pöytäkirjan N:o 1
liite III, ja se on erottamaton osa vakautus- ja assosiaatiosopimusta.
5 artikla
Viinejä koskeva sopimus
Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 27 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun vakautus- ja
assosiaatiosopimuksen pöytäkirjan N:o 7 liite I muutetaan tämän pöytäkirjan liitteen IV
mukaisesti Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan
voimaantulopäivästä tai, jos pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti, pöytäkirjan väliaikaisen
soveltamisen alkamisesta lukien.
III JAKSO
YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET
6 artikla
Tämä pöytäkirja ja sen liitteet ovat erottamaton osa vakautus- ja assosiaatiosopimusta.
7 artikla
FI
5
FI
1. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot sekä Bosnia ja Hertsegovina hyväksyvät tämän
pöytäkirjan omien menettelyjensä mukaisesti.
2. Osapuolet ilmoittavat toisilleen 1 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen päätökseen
saattamisesta. Hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön.
8 artikla
1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan viimeisen hyväksymiskirjan tallettamispäivää seuraavan
kuukauden ensimmäisenä päivänä.
2. Jos kaikkia tämän pöytäkirjan hyväksymiskirjoja ei ole talletettu ennen allekirjoituspäivää
seuraavan toisen kuukauden ensimmäistä päivää, pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti.
Pöytäkirjan väliaikainen soveltaminen alkaa allekirjoituspäivää seuraavan toisen kuukauden
ensimmäisenä päivänä.
9 artikla
Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, iirin,
italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian,
ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron sekä bosnian ja
serbian kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.
FI
6
FI
LIITTEET
FI
7
FI
LIITE I
”LIITE III f
BOSNIA JA HERTSEGOVINAN TARIFFIMYÖNNYTYKSET EUROOPAN UNIONISTA PERÄISIN
OLEVILLE MAATALOUSPERÄISILLE RAAKA-AINEILLE
(Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 27 artiklan 4a kohta)
1. Tullit poistetaan seuraavilta tuotteilta jäljempänä esitettyjen tariffikiintiöiden rajoissa Kroatian Euroopan
unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan voimaantulopäivästä tai väliaikaisen
soveltamisen alkamisesta lukien. Kiintiön ulkopuoliseen tuontiin sovelletaan edelleen suosituimmuustullia.
Vuoden 2017 osalta sovelletaan tariffikiintiötä kokonaisuudessaan riippumatta pöytäkirjan
voimaantulopäivästä tai väliaikaisen soveltamisen alkamisesta.
CN-koodi
0102
Tavaran kuvaus
Tariffikiintiö
(tonnia)
Elävät nautaeläimet:
- nautakarja:
0102 29
- - muut:
- - - muut:
- - - - paino suurempi kuin 300 kg:
- - - - - lehmät:
0102 29 61 - - - - - - teuraseläimet
1 935
- - - - - muut:
0102 29 91 - - - - - - teuraseläimet
0103
190
Elävät siat:
- muut:
0103 92
- - paino vähintään 50 kg:
- - - kotieläinlajit:
0103 92 11 - - - - emakot, jotka ovat porsineet vähintään kerran, paino vähintään 160 kg
0103 92 19 - - - - muut
1 755
0103 92 90 - - - muut
0105
575
195
Elävä siipikarja eli kanat, ankat, hanhet, kalkkunat ja helmikanat:
- muut:
0105 94 00 - - kanat
0207
FI
1 455
Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai
jäädytetyt:
8
FI
CN-koodi
Tavaran kuvaus
Tariffikiintiö
(tonnia)
- kanaa:
0207 12
- - paloittelematon, jäädytetty:
0207 12 90 - - - kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä,
maksaa ja kivipiiraa (ns. 65-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa
0207 13
80
- - paloiteltu liha ja muut eläimenosat, tuoreet tai jäähdytetyt:
- - - palat:
0207 13 10 - - - - luuttomat
90
- - - - luulliset:
0207 13 30 - - - - - kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä
0207 13 60 - - - - - koipi-reisipalat ja niiden palat
55
320
- - - muut eläimenosat:
0207 13 99 - - - - muut
0207 14
25
- - paloiteltu liha ja muut eläimenosat, jäädytetyt:
- - - palat:
- - - - luulliset:
0207 14 20 - - - - - puolikkaat ja neljännekset
30
0207 14 60 - - - - - koipi-reisipalat ja niiden palat
130
- - - muut eläimenosat:
0207 14 99 - - - - muut
50
0401
Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta
sisältämätön:
0401 40
- rasvapitoisuus suurempi kuin 6 painoprosenttia mutta enintään
10 painoprosenttia:
0401 40 10 - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa
0401 50
80
- rasvapitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia:
- - enintään 21 painoprosenttia:
0401 50 11 - - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa
0402
30
Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä:
- jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin
1,5 painoprosenttia:
0402 21
- - lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön:
- - - rasvapitoisuus enintään 27 painoprosenttia:
0402 21 18 - - - - muu
25
0403
Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu
käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä
sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:
0403 90
- muu:
- - maustamaton ja lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältämätön:
- - - muu:
- - - - sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus:
FI
9
FI
CN-koodi
Tavaran kuvaus
Tariffikiintiö
(tonnia)
0403 90 51 - - - - - enintään 3 painoprosenttia
500
0403 90 53 - - - - - suurempi kuin 3 painoprosenttia mutta enintään 6 painoprosenttia
290
0405
Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut levitteet:
0405 10
- voi:
- - rasvapitoisuus enintään 85 painoprosenttia:
- - - luonnollinen voi:
0405 10 11 - - - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg
160
0405 10 19 - - - - muut
200
0406
Juusto ja juustoaine:
0406 10
- tuorejuusto (kypsyttämätön), myös herajuusto ja juustoaine
- - rasvapitoisuus enintään 40 painoprosenttia
0406 10 30 - - - Mozzarella, myös nesteessä
355
0406 10 50 - - - muu
0406 10 80 - - muu
165
0409 00 00 Luonnonhunaja
165
0701
Tuoreet tai jäähdytetyt perunat:
0701 90
- muut:
- - muut:
0701 90 50 - - - uudet perunat, tullattaessa 1.1.–30.6.
50
0701 90 90 - - - muut
1 265
0704
Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden
kaltainen Brassica-sukuinen syötävä kaali:
0704 90
- muut:
0704 90 10 - - valko- ja punakaali
0706
280
Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret, kaurajuuret, mukulasellerit,
retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret:
0706 10 00 - porkkanat ja nauriit
0806
Tuoreet tai kuivatut viinirypäleet:
0806 10
- tuoreet:
50
0806 10 10 - - syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet
0809
45
Tuoreet aprikoosit, kirsikat, persikat (myös nektariinit), luumut ja
oratuomenmarjat:
- kirsikat:
0809 21 00 - - hapankirsikat (Prunus cerasus)
410
0811
Jäädytetyt hedelmät ja pähkinät, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt,
myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät:
0811 90
- muut:
- - muut:
- - - kirsikat:
FI
10
FI
CN-koodi
Tavaran kuvaus
0811 90 75 - - - - hapankirsikat (Prunus cerasus)
1601
Tariffikiintiö
(tonnia)
70
Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu lihasta, muista
eläimenosista tai verestä; näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet:
- muut:
1601 00 91 - - makkarat, kuivatut tai levitteiksi valmistetut, kypsentämättömät
1602
Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai
verestä:
1602 10 00 - homogenoidut valmisteet
1602 20
285
75
- eläimenmaksasta valmistetut:
1602 20 90 - - muut
140
- nimikkeen 0105 siipikarjasta valmistetut:
1602 31
- - kalkkunasta valmistetut:
- - - joissa on vähintään 57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia:
1602 31 19 - - - - muut
1602 32
40
- - kanaa
- siasta valmistetut:
- - - joissa on vähintään 57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia:
1602 32 11 - - - - kypsentämättömät
130
1602 32 19 - - - - muut
30
1602 32 30 - - - joissa on vähintään 25 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 57
painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia
170
1602 32 90 - - - muut
230
1602 41
- - kinkku ja sen palat:
1602 41 10 - - - kesyä sikaa
1602 49
360
- - muut, myös sekavalmisteet:
- - - kesyä sikaa:
- - - - joissa on vähintään 80 painoprosenttia lihaa tai muita eläimenosia (mukaan
lukien ihra ja rasva lajista tai alkuperästä riippumatta):
1602 49 15 - - - - - muut sekavalmisteet, joissa on kinkkua, lapaa, selkää tai niskaa taikka
niiden paloja
150
1602 49 30 - - - - joissa on vähintään 40 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 80
painoprosenttia lihaa tai muita eläimenosia (mukaan lukien ihra ja rasva
lajista tai alkuperästä riippumatta)
445
1602 49 50 - - - - joissa on vähemmän kuin 40 painoprosenttia lihaa tai muita eläimenosia
(mukaan lukien ihra ja rasva lajista tai alkuperästä riippumatta)
60
1602 50
- naudasta valmistetut:
- - muut:
1602 50 31 - - - säilykeliha (corned beef) ilmanpitävissä pakkauksissa
1602 50 95 - - - muut
1701
70
295
Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät:
- muu:
FI
11
FI
CN-koodi
Tavaran kuvaus
1701 91 00 - - lisättyä maku- tai väriainetta sisältävä
1701 99
55
- - muu:
1701 99 10 - - - valkoinen sokeri
2001
3 470
Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, hedelmät, pähkinät
ja muut syötävät kasvinosat:
2001 10 00 - kurkut
2001 90
265
- muut:
2001 90 70 - - makeat ja miedot paprikat
2005
Tariffikiintiö
(tonnia)
70
Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut
kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:
- muut kasvikset sekä kasvissekoitukset:
2005 99
- - muut:
2005 99 50 - - - kasvissekoitukset
245
2005 99 60 - - - hapankaali
FI
40
12
FI
2. Seuraavien tuotteiden Bosnia ja Hertsegovinaan tuonnissa sovelletaan jäljempänä esitettyjä myönnytyksiä.
Kiintiön ulkopuoliseen tuontiin sovelletaan edelleen suosituimmuustullia. Vuoden 2017 osalta sovelletaan
tariffikiintiötä kokonaisuudessaan riippumatta pöytäkirjan voimaantulopäivästä tai väliaikaisen soveltamisen
alkamisesta.
Tariffikiintiö (tonnia)
CN-koodi
Tavaran kuvaus
1.1.2017
alkaen
0401
Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältämätön:
0401 20
- rasvapitoisuus suurempi kuin 1 painoprosentti mutta enintään
6 painoprosenttia:
1.1.2018
alkaen
1.1.2019
alkaen
- - enintään 3 painoprosenttia:
0401 20 11 - - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2
litraa
5 432
9 506
13 580
720
1 440
1 440
0403 10 11 - - - - enintään 3 painoprosenttia
1 515
3 030
3 030
0403 10 13 - - - - suurempi kuin 3 painoprosenttia mutta enintään 6
painoprosenttia
1 520
3 040
3 040
1 762,5
3 525
3 525
- - suurempi kuin 3 painoprosenttia:
0401 20 91 - - - tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2
litraa
0403
Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti,
kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös
tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:
0403 10
- jogurtti:
- - maustamaton ja lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota
sisältämätön:
- - - lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön,
rasvapitoisuus:
0403 90
- muu:
- - maustamaton tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota
sisältämätön:
- - - muu:
- - - - lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön,
rasvapitoisuus:
0403 90 59 - - - - - suurempi kuin 6 painoprosenttia
1601
Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu
lihasta, muista eläimenosista tai verestä; näihin tuotteisiin
perustuvat elintarvikevalmisteet:
- muut:
FI
13
FI
Tariffikiintiö (tonnia)
CN-koodi
Tavaran kuvaus
1.1.2017
alkaen
1601 00 99 - - muut
FI
1 692,5
14
1.1.2018
alkaen
3 385
1.1.2019
alkaen
3 385
FI
LIITE II
”LIITE IV a
BOSNIA JA HERTSEGOVINASTA EUROOPAN UNIONIIN TUOTAVIIN TAVAROIHIN
SOVELLETTAVAT TULLIT
(Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 28 artiklan 1 a kohta)
1. Bosnia ja Hertsegovinasta Euroopan unioniin tulevaan tuontiin sovelletaan seuraavia myönnytyksiä
Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan voimaantulopäivästä tai
väliaikaisen soveltamisen alkamisesta lukien. Vuoden 2017 osalta sovelletaan tariffikiintiötä
kokonaisuudessaan riippumatta pöytäkirjan voimaantulopäivästä tai väliaikaisen soveltamisen alkamisesta.
CN-koodi
Tavaran kuvaus
Tariffikiintiö
(tonnia)
Tulli
kiintiön rajoissa
Tulli
kiintiön ylittyessä
500
0%
70 %
suosituimmuustullista
140
0%
70 %
suosituimmuustullista
0301 91 00
0302 11 00
Taimenet (Salmo trutta,
0303 14 00 Oncorhynchus gilae), kirjolohi
0304 42 00 (Oncorhynchus mykiss),
punakurkkulohi (Oncorhynchus
ex 0304 52 00 clarki), kultalohi (Oncorhynchus
0304 82 00 aguabonita), Oncorhynchus apache
ja Onchorhynchus chrysogaster:
ex 0304 99 21 elävät; tuoreet tai jäähdytetyt;
ex 0305 10 00 jäädytetyt; kuivatut, suolatut tai
suolavedessä olevat, savustetut;
ex 0305 39 90 kalafileet ja muu kalanliha;
0305 43 00 ihmisravinnoksi soveltuvat jauhot,
jauheet ja pelletit
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80
0301 93 00
Karpit (Cyprinus carpio, Carassius
0302 73 00 carassius, Ctenopharyngodon
0303 25 00 idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
ex 0304 39 00 piceus): elävät; tuoreet tai
ex 0304 51 00 jäähdytetyt; jäädytetyt; kuivatut,
suolatut tai suolavedessä olevat,
ex 0304 69 00 savustetut; kalafileet ja muu
ex 0304 93 90 kalanliha; ihmisravinnoksi
soveltuvat jauhot, jauheet ja pelletit
ex 0305 10 00
FI
15
FI
ex 0305 31 00
ex 0305 44 90
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80
ex 0301 99 85
0302 85 10
0303 89 50
ex 0304 49 90
Hammasahven (Dentex dentex) ja
ex 0304 59 90 pagellit (Pagellus spp.): elävät;
ex 0304 89 90 tuoreet tai jäähdytetyt; jäädytetyt;
kuivatut, suolatut tai suolavedessä
ex 0304 99 99 olevat, savustetut; kalafileet ja muu
ex 0305 10 00 kalanliha; ihmisravinnoksi
soveltuvat jauhot, jauheet ja pelletit
ex 0305 39 90
30
0%
30 %
suosituimmuustullista
30
0%
30 %
suosituimmuustullista
50
6%
100 %
70
12,5 %
100 %
ex 0305 49 80
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80
ex 0301 99 85
0302 84 10
0303 84 10
ex 0304 49 90
Meribassi (Dicentrarchus labrax):
ex 0304 59 90 elävät; tuoreet tai jäähdytetyt;
ex 0304 89 90 jäädytetyt; kuivatut, suolatut tai
suolavedessä olevat, savustetut;
ex 0304 99 99 kalafileet ja muu kalanliha;
ex 0305 10 00 ihmisravinnoksi soveltuvat jauhot,
jauheet ja pelletit
ex 0305 39 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80
1604 13 11
1604 13 19 Sardiinivalmisteet ja -säilykkeet
ex 1604 20 50
1604 16 00 Sardellivalmisteet
1604 20 40 (aito anjovis)
ja
-säilykkeet
2. Kaikista HS-nimikkeeseen 1604 luokiteltavista tuotteista, sardiinivalmisteita ja -säilykkeitä sekä
sardellivalmisteita ja -säilykkeitä (aito anjovis) lukuun ottamatta, kannettava tulli alennetaan 70 prosenttiin
suosituimmuustullista.
FI
16
FI
LIITE III
”PÖYTÄKIRJAN N:o 1 LIITE III
BOSNIA JA HERTSEGOVINAN TARIFFIMYÖNNYTYKSET EUROOPAN UNIONISTA PERÄISIN
OLEVILLE JALOSTETUILLE MAATALOUSTUOTTEILLE
(Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 25 artikla)
Tuontitulli poistetaan jäljempänä esitettyjen tariffikiintiöiden rajoissa Kroatian Euroopan unioniin liittymisen
huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan voimaantulopäivästä tai väliaikaisen soveltamisen alkamista lukien.
Kiintiön ulkopuoliseen tuontiin sovelletaan edelleen suosituimmuustullia. Vuoden 2017 osalta sovelletaan
tariffikiintiötä kokonaisuudessaan riippumatta pöytäkirjan voimaantulopäivästä tai väliaikaisen soveltamisen
alkamisesta.
CN-koodi
Tavaran kuvaus
0403
Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu
käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä
sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota
sisältävä:
0403 10
- jogurtti:
Tariffikiintiö
(tonnia)
- - maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:
- - - muu, maitorasvapitoisuus:
0403 10 91
- - - - enintään 3 painoprosenttia
480
0403 10 93
- - - - suurempi kuin 3 painoprosenttia mutta enintään 6 painoprosenttia
130
0403 10 99
- - - - - suurempi kuin 6 painoprosenttia
0403 90
- muu:
25
- - maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:
- - - muu, maitorasvapitoisuus:
0403 90 91
- - - - enintään 3 painoprosenttia
530
0403 90 93
- - - - suurempi kuin 3 painoprosenttia mutta enintään 6 painoprosenttia
1905
Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut
leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät
oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit,
riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet:
55
- makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits); vohvelit ja vohvelikeksit:
1905 31
- - makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits):
- - - kokonaan tai osittain suklaalla tai muilla kaakaota sisältävillä
FI
17
FI
CN-koodi
Tavaran kuvaus
Tariffikiintiö
(tonnia)
valmisteilla päällystetyt tai peitetyt:
1905 31 19
- - - - muut
365
- - - muut:
- - - - muut:
1905 31 99
- - - - - muut
1905 32
- - vohvelit ja vohvelikeksit:
600
- - - muut:
- - - - kokonaan tai osittain suklaalla tai muilla kaakaota sisältävillä
valmisteilla päällystetyt tai peitetyt:
1905 32 19
- - - - - muut
1905 90
- muut:
300
- - muut:
1905 90 45
- - - keksit ja pikkuleivät (biscuits)
35
2208
Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80
tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset
juomat:
2208 20
- väkevät alkoholijuomat, rypäleviinistä tai viininvalmistuksen
puristejäännöksestä tislaamalla valmistetut:
- - enintään 2 litraa vetävissä astioissa:
2208 20 29
FI
- - - muut:
ex 2208 20 29
- - - viinirypälebrandy ja viininvalmistuksen puristejäännöksestä valmistettu
brandy
ex 2208 20 29
- - - - muut
2402
Tupakasta tai tupakankorvikkeesta valmistetut sikarit, pikkusikarit ja
savukkeet:
2402 20
- tupakkaa sisältävät savukkeet:
2402 20 90
- - muut
85
3 200
18
FI
LIITE IV
”MUUTOKSET PÖYTÄKIRJAN N:o 7 LIITTEESEEN I
1. Pöytäkirjan N:o 7 liitteen I kohdassa 1 oleva taulukko viinien tuonnista Euroopan unioniin korvataan
seuraavalla taulukolla:
Tavaran kuvaus
(pöytäkirjassa N:o 7 olevan 2 artiklan
1 kohdan b alakohdan mukaisesti)
CN-koodi
ex 2204 10
Laatukuohuviini
ex 2204 21
Tuoreista rypäleistä valmistettu viini
ex 2204 29
Tuoreista rypäleistä valmistettu viini
Sovellettava
tulli
Määrä
(hl)
Erityiset
säännökset
vapautus
25 500
(1)
vapautus
15 100
(1)
(1) Jommankumman osapuolen pyynnöstä voidaan neuvotella kiintiöiden muuttamisesta siten, että määriä
siirretään nimikkeeseen ex 2204 29 sovellettavasta kiintiöstä nimikkeisiin ex 2204 10 ja ex 2204 21
sovellettavaan kiintiöön. Vuoden 2017 osalta sovelletaan tariffikiintiöitä kokonaisuudessaan riippumatta
pöytäkirjan voimaantulopäivästä tai väliaikaisen soveltamisen alkamisesta.
2. Pöytäkirjan N:o 7 liitteen I kohdassa 3 oleva taulukko viinien tuonnista Bosnia ja Hertsegovinaan korvataan
seuraavalla taulukolla:
Bosnia ja
Hertsegovinan
tullitariffin koodi
Tavaran kuvaus
Sovellettava
Määrä
(pöytäkirjassa N:o 7
tulli
1.1.2017 (hl)
olevan 2 artiklan
1 kohdan
a alakohdan
mukaisesti)
ex 2204 10
Laatukuohuviini
ex 2204 21
Tuoreista rypäleistä
valmistettu viini
vapautus
13 765
Määrä
1.1.2018
(hl)
Erityiset
säännökset
19 530
(2)
(2) Vuoden 2017 osalta sovelletaan tariffikiintiöitä kokonaisuudessaan riippumatta pöytäkirjan
voimaantulopäivästä tai väliaikaisen soveltamisen alkamisesta.
FI
19
FI