Liikenne- ja viestintäministeriö LVM2016-00327 VTO

VALTIONEUVOSTON KANSLIA
Valtioneuvoston EU-sihteeristö
EUS-10 Eeva Pudas
LÄHETE
VNK2120-21
19.01.2001
Eduskunta
Suuri valiokunta
Viite
E21/1997 vp (4.4.1997); HELD496-133 (2.10.1997), HELD470-59 (21.5.1999)
Asia
KOMITOLOGIAKOMITEAT; PÄIVITETTY SELVITYS
Valtioneuvoston EU-sihteeristö lähettää oheisena päivitetyn version
valtioneuvoston komitologiakomiteoita koskevasta selvityksestä (1997, 1999).
Selvityksestä käy ilmi Suomen osallistuminen niiden komitologiakomiteoiden
toimintaan, jotka avustavat Euroopan yhteisöjen komissiota täytäntöönpanovallan
käytössä.
Valtioneuvoston EU-sihteeristössä koottu selvitys perustuu ministeriöiden
antamiin tietoihin.
EU-asioiden valtiosihteeri
LIITTEET
Postiosoite
PL 23
00023 VALTIONEUVOSTO
Alec Aalto
1 kpl myös paperikopiona (225 sivua)
Snelmanninkatu 1 A
Vaihde
09-1601
09-57811
Fax
09-160 88966
2
3
Erillinen sivu elektronisen version käsittelyyn:
Valtioneuvoston EU-sihteeristö
EUS-10
Eeva Pudas
Asiasanat
EU, EU-KOORDINAATTORIT, EU TOIMIELIMET
Hoitaa
EUS-10
Hoitaa UE
Koordinoi
Tiedoksi
EUE
EUA-50; EUR-11; KPO-11; KYO-13; OIK-20; POL-06
AHVENANMAA; KTM; LM; MMM; OKV; OM; OPM; PLM; SM; SP; STM; TH; TK; TM; TPK; VM;
YM
Lomakepohja: EU-Kirje
4
VALTIONEUVOSTON KANSLIA
Valtioneuvoston EU-sihteeristö
KOMITOLOGIASELVITYS
19.1.2001
5
SISÄLLYSLUETTELO:
ULKOMINISTERIÖ .................................................................................................................. 19
ALA-komitea................................................................................................................................... 19
MED-komitea.................................................................................................................................. 20
Humanitaarisen avun hallintokomitea..................................................................................... 20
Ihmisoikeuksien ja kansanvallan komitea.............................................................................. 21
Obnova-komitea (Art. 12-komitea) ............................................................................................ 22
Phare-hallintokomitea.................................................................................................................. 23
Tacis-komitea................................................................................................................................. 24
Euroopan jälleenrakennusviraston johtokunta.................................................................... 24
Tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ektraterritoriaalisilta vaikutuksilta
sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumista käsittelevä komitea
(boikotin vastainen komitea)...................................................................................................... 25
Kehitysyhteistyötä Etelä-Afrikan kanssa käsittelevä komitea .......................................... 26
Elintarvikeavun komitea.............................................................................................................. 27
NGO-komitea.................................................................................................................................. 27
AKT/Banaanit................................................................................................................................. 28
Japanin exprom-komitea (Japanin vienninedistämiskomitea) ......................................... 30
133-komitea .................................................................................................................................... 30
KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ ................................................................... 31
Polkumyynti- ja tasoitustullitoimia käsittelevä neuvoa-antava komitea......................... 31
Teräsyhteistyökomitea................................................................................................................ 32
Yhteisiä tuontisääntöjä käsittelevä komitea........................................................................... 33
Tekstiilikomitea.............................................................................................................................. 33
6
520/94-komitea............................................................................................................................... 34
Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnan koordinointiryhmä .............................................. 35
Markkinoillepääsyn neuvoa-antava komitea ......................................................................... 36
Kaupanesteasetus -komitea, (usein myös TBR -komitea)................................................. 36
Energia-alan puiteohjelman komitea ....................................................................................... 37
Energiamerkintäkomitea............................................................................................................. 38
Korvaavien liikennepolttoaineiden tieteellinen ja teknillinen seuranta- ja valvontakomitea ..................................................................................................................................................... 38
TEN-rahoituskomitea - energiatoimiala................................................................................... 39
Yleiseurooppalaisia energiaverkkoja käsittelevä komitea ................................................. 39
Euratomin hankintakeskuksen neuvoa-antava komitea.................................................... 40
Ydinturvallisuus-tutkimusohjelman neuvoa-antava komitea............................................ 40
Yhteisön radioaktiivisten jätteiden huollon toimintasuunnitelman neuvoa-antava komitea ..................................................................................................................................................... 41
Radioaktiivisten jätteiden siirtoa koskevan direktiivin 92/3/Euratom mukainen neuvoaantava komitea .............................................................................................................................. 42
Julkisyhteisöjen sopimuksia käsittelevä neuvoa-antava komitea (julkisten hankintojen
neuvoa-antava komitea).............................................................................................................. 42
Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevä neuvoa-antava komitea
........................................................................................................................................................... 43
Keskittymiä käsittelevä neuvoa-antava komitea .................................................................. 43
Neuvoa-antava komitea epärehellisestä hinnoittelusta merenkulun alalla ................... 44
Liikenteen alan kilpailunrajoituksia ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä käsittelevä neuvoa-antava komitea................................................................................................... 45
Meriliikenteen alan kilpailunrajoituksia ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä
käsittelevä neuvoa-antava komitea.......................................................................................... 45
Lentoliikenteen alan kilpailunrajoituksia ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä
käsittelevä neuvoa-antava komitea.......................................................................................... 46
Kiireellisiä tuoteturvallisuusasioita käsittelevä komitea..................................................... 48
Tekstiilien nimityksiä ja merkintää koskevia direktiivejä käsittelevä komitea............... 48
7
Kuluttajia koskevan yhteisön toimien yleisten puitteiden täytäntöönpanoa käsittelevä
komitea ............................................................................................................................................ 49
Kosmeettisten valmisteiden kaupan teknisten esteiden poistamiseksi annettujen direktiivien mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevä komitea ................................... 50
Matkailun neuvoa-antava komitea............................................................................................ 51
Standardit ja tekniset määräykset komitea (entinen 83/189 - komitea)........................... 51
Paine ................................................................................................................................................ 52
Kirjanpitodirektiivien yhteyskomitea ....................................................................................... 53
Artikla 4-komitea............................................................................................................................ 53
Yritysohjelman hallintokomitea................................................................................................. 54
Elämänlaatu ja luonnonvarojen hallinta –ohjelman ohjelmakomitea.............................. 54
Käyttäjäystävällinen tietoyhteiskunta –ohjelman ohjelmakomitea.................................. 55
Kilpailukykyinen ja kestävä kasvu –ohjelman ohjelmakomitea ....................................... 55
Energia, ympäristö ja kestävä kehitys –ohjelman ohjelmakomiteat................................ 56
Yhteisön tutkimuksen kansainvälisen aseman vahvistaminen –ohjelman ohjelmakomitea ..................................................................................................................................................... 56
Innovaation ja pk-yritysten osallistumisen edistäminen –ohjelman ohjelmakomitea 57
Tutkijavoimavarojen lisääminen ja sosiaalis-taloudellisen tietopohjan laajentaminen –
ohjelman ohjelmakomitea........................................................................................................... 58
Tutkijavoimavarojen lisääminen ja sosiaalis-taloudellisen tietopohjan laajentaminen –
ohjelman sosioekonomisen tutkimuksen alakomitea......................................................... 58
Yritysten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen osallistumissääntöjä ja tutkimustulosten levittämistä koskeva yhteisön komitea ...................................................................................... 59
Fission ohjelmakomitea .............................................................................................................. 59
Fuusion ohjelmakomitea ............................................................................................................ 60
OIKEUSMINISTERIÖ ............................................................................................................. 61
Yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta
käsittelevä komitea...................................................................................................................... 61
Grotius-komitea............................................................................................................................. 61
8
VALTIOVARAINMINISTERIÖ ............................................................................................ 63
TEN-rahoitusasetuskomitea - Yleinen toimiala ..................................................................... 66
Valmisteverokomitea ................................................................................................................... 67
Välillisen verotuksen alan hallinnollisen yhteistyön pysyvä komitea/............................ 69
Välillisen verotuksen alan hallinnollisen yhteistyön pysyvä komitea/Koulutuksen alakomitea ............................................................................................................................................ 70
Sijoitusrahastoyhteyskomitea................................................................................................... 71
Rahanpesuyhteyskomitea ......................................................................................................... 72
Pankkialan neuvoa-antava komitea......................................................................................... 72
IDA-hallintokomitea ...................................................................................................................... 74
Tietotekniikan standardisointia käsittelevä johtavien virkamiesten ryhmä................... 76
Tilastosalaisuuskomitea ............................................................................................................. 76
Tilasto-ohjelmakomitea– SPC ................................................................................................... 77
BKTL- komitea............................................................................................................................... 79
Tullipoliittinen ryhmä (pääjohtajat)........................................................................................... 83
Tullipoliittinen ryhmä (sijaiset)................................................................................................... 84
Yhteisön tullitoimintaa koskevan toimintaohjelman täytäntöönpanokomitea (Tulli 2002komitea)........................................................................................................................................... 84
Tullilainsäädäntökomitea (kv. järj.)........................................................................................... 85
Tullilainsäädäntökomitea (TIR).................................................................................................. 86
Ulko- ja sisäkaupan tilastokomiteat ......................................................................................... 87
Keskinäistä hallinnollista apua maatalous- ja tulliasioissa käsittelevä komitea .......... 87
Tekstiilien ulkoista jalostusta koskeva komitea, OPT-komitea......................................... 88
Kulttuuriesineiden viennin komitea ......................................................................................... 89
Tulliyhteistyökomiteat ................................................................................................................. 89
SISÄASIAINMINISTERIÖ ..................................................................................................... 90
EU:N ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKKAAN LIITTYVÄT KOMITEAT................................................................................90
9
Liittymistä edeltävästä rakennepolitiikan välineestä (ISPA) annetun asetuksen hallintokomitea ............................................................................................................................................ 90
Aluekehityksen ja alueellisen uudelleenjärjestelyn komitea ............................................. 91
EU:N OIKEUS- JA SISÄASIOIHIN LIITTYVÄT KOMITEAT..................................................................................................93
STOP-komitea................................................................................................................................ 93
Oisin-komitea ................................................................................................................................. 94
Falcone-komitea............................................................................................................................ 95
Odysseus-komitea........................................................................................................................ 97
MUUT KOMITEAT..........................................................................................................................................................................98
PNNC, Pelastuspalvelun kansallisten yhteyshenkilöiden verkosto ............................... 98
Pelastuspalvelun toimintaohjelman hallintokomitea........................................................... 99
OPETUSMINISTERIÖ ........................................................................................................... 99
Arkkitehtuurikoulutuksen neuvoa-antava komitea............................................................100
Eläinlääkärikoulutuksen neuvoa-antava komitea ..............................................................101
Farmasiakoulutuksen neuvoa-antava komitea...................................................................102
Hammaslääkärikoulutuksen neuvoa-antava komitea.......................................................103
Lääkärikoulutuksen neuvoa-antava komitea ......................................................................104
Sairaanhoitajakoulutuksen neuvoa-antava komitea.........................................................105
Kätilökoulutuksen neuvoa-antava komitea .........................................................................106
Ammatillisen koulutuksen neuvoa-antava komitea...........................................................106
Artikla 15 -komitea (toinen tutkintojen tunnustamisdirektiivi 92/51/ETY) .....................107
Infocom..........................................................................................................................................108
Leonardo da Vinci II-komitea ...................................................................................................108
Sokrates-komitea........................................................................................................................109
Tempus III -komitea ....................................................................................................................110
MEDIA II ohjelmakomitea ..........................................................................................................111
Kulttuuri 2000 -komitea .............................................................................................................111
Nuorten Eurooppa -komitea ....................................................................................................112
10
Yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän koordinointiryhmä (89/48/ETY, 92/51/ETY,
1999/42/EY) ...................................................................................................................................113
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus, hallintoneuvosto ................113
Euroopan koulutussäätiö, johtokunta ..................................................................................114
Eurooppa-koulu/hallintoneuvosto .........................................................................................114
MAA-JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ .....................................................................115
Hedelmien ja vihannesten hallintokomitea ..........................................................................115
Hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallintokomitea..............................................................116
Maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevä pysyvä komitea .......................................................................................117
Pysyvä kasvinsuojelukomitea (kasvintervyskomitea)......................................................117
Pysyvä koristekasvien lisäysaineistoa käsittelevä komitea............................................118
Pysyvä hedelmäkasvisukuihin- ja lajeihin kuuluvien kasvien ja niiden lisäysaineistoa
käsittelevä komitea.....................................................................................................................119
Luonnonmukaisen maatalouden pysyvä komitea.............................................................120
Lannoitteita käsittelevä komitea .............................................................................................120
Naudan- ja vasikanlihan hallintokomitea..............................................................................121
Lampaan- ja vuohenlihan hallintokomitea ...........................................................................121
Viljojen, öljykasvien, valkuaiskasvien ja riisin hallintokomitea.......................................122
Non-annex I-tuotteiden ”horisontaalisten kysymysten” hallintokomitea....................123
Maatalousvaluutan hallintokomitea .......................................................................................124
Sianlihan hallintokomitea .........................................................................................................124
Siipikarjan ja munien hallintokomitea....................................................................................125
Sokerin hallintokomitea ............................................................................................................126
Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ..........................................................................126
Rasvojen ja öljyjen hallintokomitea (oliiviöljy) ....................................................................127
Pellavan ja hampun hallintokomitea......................................................................................127
Kuivattujen rehujen hallintokomitea......................................................................................128
11
Banaanien hallintokomitea.......................................................................................................129
Yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten muodostetun tietoverkoston hallintokomitea..............................................................................130
Humalan hallintokomitea ..........................................................................................................130
Pysyvä rehukomitea ..................................................................................................................131
Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto; EMOTR; Rahastokomitea................132
Maustettuja viinejä, maustettuja viinipohjaisia juomia ja maustettuja viinistä valmistettuja juomasekoituksia käsittelevä toimeenpanokomitea .....................................................133
Tislattuja alkoholijuomia käsittelevä täytäntöönpanokomitea........................................133
Viinin hallintokomitea ................................................................................................................134
Hallintokomiteoiden yhteiskokous/Kauppamekanismin hallintokomitea ...................135
Pysyvä elänlääkintökomitea ....................................................................................................135
Kalastustuotteiden hallintokomitea .......................................................................................136
Kalastuksen ja vesiviljelyalan hallintokomitea....................................................................137
Kalatalouden rakenteiden pysyvä hallintokomitea............................................................138
Tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea..................................................................139
Neuvoa-antava kalastuskomitea ............................................................................................139
Pysyvä metsäkomitea................................................................................................................140
Pysyvä maataloustilastokomitea............................................................................................141
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevia todistuksia käsittelevä säätelykomitea .......................................................................................................................141
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperän ja maantieteellisten merkintöjen suojaa käsittelevä komitea ..............................................................................................................142
Maatalouden rakenteiden ja maaseudun kehittämisen komitea ....................................143
Elävien kasvien ja kukkaviljelytuotteiden hallintokomitea...............................................143
Tupakan hallintokomitea ..........................................................................................................144
Eläintekninen pysyvä komitea ................................................................................................145
Maataloustutkimuksen pysyvä komitea ...............................................................................146
12
Maatalouden geenivarakomitea..............................................................................................146
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ ....................................................................147
Ajopiirturien teknisen kehityksen adaptaatiokomitea.......................................................147
Ajoneuvojen katsastuskomitea...............................................................................................148
Moottoriajoneuvon teknillinen kehityksen sopeuttamiskomitea ...................................149
Alusten siirtymistä yhteisön rekisterien välillä valvova komitea ....................................150
Rautatieliikenteen kehittämisdirektiivin neuvoa-antava komitea...................................151
Lentoturvallisuusmääräyksiä käsittelevä komitea.............................................................152
Kansallisten kapteeninkirjojen adaptaatiokomitea............................................................153
Neuvoa-antava komitea koskien valtiontukia rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteelle
.........................................................................................................................................................153
Neuvoa-antava komitea koskien rautatieliikenteen kustannusperiaatteita.................154
Liikenneinfrastruktuurikomitea...............................................................................................156
TEN Committee on Financial Aid ............................................................................................156
Yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen komitea...............................................................157
Liikenneinfrastruktuurin maksujärjestelmäkomitea ..........................................................158
Maantien henkilöliikenteen kabotaasia koskevan asetuksen (ETY) 12/92 implementointia.....................................................................................................................................................159
Neuvoa-antava komitea yhteisön lentoyhtiön pääsystä yhteisön sisäisille reiteille .160
Neuvoa-antava komitea epärehellisestä hinnoittelusta merenkulun alalla .................161
Neuvoa-antava komitea rajoittavista toimenpiteistä ja määräävän markkina-aseman
väärinkäytöstä liikenteen alalla ...............................................................................................162
Neuvoa-antava komitea sopimuksista ja määräävästä markkina-asemasta merenkulun
alalla ...............................................................................................................................................163
Neuvoa-antava komitea sopimuksista ja määräävästä markkina-asemasta ilmailun alalla
.........................................................................................................................................................164
Neuvoa-antava komitea toimenpiteistä, joihin ryhdytään, kun maantien tavaraliikennekuljetusmarkkinoilla ilmenee häiriöitä ...................................................................................164
Liikenteen neuvoa-antava komitea ........................................................................................165
13
Kansainvälisen tieliikenteen hinnoittelun asiantuntijakomitea ......................................166
Ekopistekomitea .........................................................................................................................167
Yhdistettyjen kuljetusten selvityskomitea............................................................................168
Neuvoa-antava komitea koskien pääsyä maahuolinnan markkinoille yhteisön lentoasemilla..........................................................................................................................................168
Lentoliikenteen hallinnan (ATM) laitteiden hankintaa koskevia teknisiä eritelmiä käsittelevä komitea .................................................................................................................................169
Neuvoa-antava pysyvä huvivenedirektiivin 94/25/EY mukainen komitologiakomitea170
Vaarallisia tai ympäristöä pilaavia aineita kuljettavia aluksia koskevista vähimmäisvaatimuksista niiden ollessa matkalla yhteisön merisatamiin tai poistuessa sieltä 13 päivänä syyskuuta 1993 annettu neuvoston direktiivi 93/75/ETY............................................171
Vaarallisia tai ympäristöä pilaavia aineita kuljettavia aluksia koskevista vähimmäisvaatimuksista niiden ollessa matkalla yhteisön merisatamiin tai poistuessa sieltä 13 päivänä syyskuuta 1993 annettu neuvoston direktiivi 93/75/ETY............................................172
Merenkulkutilastokomitea ........................................................................................................173
Laivanvarustekomitea ...............................................................................................................174
Moottoriajoneuvojen 113 komitea ..........................................................................................175
Ajokorttikomitea ..........................................................................................................................176
ECE:n ajoneuvosopimuksen koordinointikomitea ...........................................................177
Vaarallisten aineiden kuljetuskomitea...................................................................................178
ONP-komitea ................................................................................................................................180
Radio- ja telepäätelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi ja markkinoiden valvontakomitea.......................................................................................................................................181
Tietotekniikan standardisointikysymyksiä käsittelevä johtavien virkamiesten ryhmä181
Tietojärjestelmien turvallisuutta käsittelevä johtavien virkamiesten työryhmä..........182
Sähköisen allekirjoituksen komitea .......................................................................................183
Teletoimilupakomitea.................................................................................................................184
Televisiodirektiivin täytäntöönpanoa seuraava yhteyskomitea.....................................185
Postialan säännösten soveltamista käsittelevä komitea..................................................186
14
Monivuotinen tietoyhteiskuntaohjelma.................................................................................186
Postipalveluja käsittelevä johtavien virkamiesten työryhmä ..........................................187
Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskeva yhteisön monivuotinen toimintasuunnitelma..................................................................................................................................188
TYÖMINISTERIÖ ...................................................................................................................189
Analysointia, tutkimusta ja yhteistyötä koskevia yhteisön toimia työllisyyden ja työmarkkinoiden alalla tehdyn päätöksen (1998-2000) täytäntöönpanokomitea ............190
Euroopan sosiaalirahastokomitea .........................................................................................190
Euroopan pakolaisrahastoa käsittelevä neuvoa-antava komitea (2000 – 2004) ........191
Syrjinnän torjumista koskevaa yhteisön toimintaohjelmaa (2001-2006) koskeva komitea
.........................................................................................................................................................192
Yhteisön edistämistoimia työllisyyden alalla (2001-2005) käsittelevä komitea...........192
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ......................................................................193
Työsuojelun parantamiseksi tarkoitettujen teknisten mukautusten toimeenpanoa käsittelevä sääntelykomitea..............................................................................................................193
Työntekijöiden suojelua kemiallisille, fysikaalisille ja biologisille tekijöille työssä altistumisen vaaroilta käsittelevä sääntelykomitea tekniikan kehitykseen mukauttamiseksi194
Pysyvä kone- ja henkilösuojainkomitea ...............................................................................195
Maa- ja metsätaloustraktoreita koskevien direktiivien teknistä mukautusta käsittelevä
komitea ..........................................................................................................................................196
Siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta..............................................................196
Vakuutuskomitea........................................................................................................................197
Miesten ja naisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia koskevan yhteisön keskipitkän aikavälin toimintaohjelman (1996-2000) toteuttamiseksi perustettu jäsenvaltioiden edustajien komitea (EU:n 4. tasa-arvo-ohjelman hallintokomitea) ...............................................198
Ihmisten käyttöön tarkoitettujen lääkkeiden pysyvä komitea.........................................199
Lääkekomitea...............................................................................................................................200
Nukutusaineiden ja psykotrooppisten aineiden luvattomassa valmistuksessa käytettävien aineiden valmistelukseen ja markkinoille pääsyyn sovellettavia sääntöjä käsittelevä komitea (Huumausaineiden lähtöainekomitea).............................................................200
Pysyvä eläinlääkekomitea ........................................................................................................201
15
Yhteisön ikääntyvien hyväksi tekemien toimien neuvoa-antava komitea ...................202
Kansanterveysasioiden johtavien virkamiesten komitea ................................................202
Lääkinnällisten laitteiden komitea ..........................................................................................203
Lääkeaineiden komitea .............................................................................................................204
Neuvoa-antava komitea koskien lääkkeiden korvaamista; ns. Transparenssikomitea204
Tekniseen kehitykseen mukauttamisen komitea ...............................................................205
Tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja valvonnan verkoston komitea.........205
Henkilövahinkojen ehkäisemistä koskevaan yhteisön toimintaohjelmaan liittyvä komitea ...................................................................................................................................................206
Yhteisön syöväntorjunnan toimintaohjelmaa (1996-2000) käsittelevä komitea .........207
Huumausaineiden väärinkäytön ehkäisemistä koskevaa yhteisön toimintaohjelmaa
kansanterveysalan toimien osana käsittelevä neuvoa-antava komitea (Huumeriippuvuuden ehkäisemisohjelmakomitea).....................................................................................208
Terveystilanteen seurantaa koskevaa yhteisön toimintaohjelmaa (1997-2001) käsittelevä komitea.....................................................................................................................................209
Terveyden edistämistä, terveydestä tiedottamista, terveyskasvatusta ja -koulutusta
koskevaa yhteisön toimintaohjelmaa käsittelevä komitea (terveyden edistämisen komitea) ..................................................................................................................................................209
Aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamista koskeva teknisten mukautusten komitea...............................................................................................................................................210
Tekniseen kehitykseen mukautuksia käsittelevä komitea: Uimavesikomitea............211
Tekniseen kehitykseen mukautuksia käsittelevä komitea: vaarallisten aineiden luokitusta, pakkausta ja merkitsemistä käsittelevä komitea.....................................................212
Tekniseen kehitykseen mukautuksia käsittelevä komitea: geneettisesti muunnettujen
mikro-organismien käyttö suljetussa tilassa.......................................................................213
Tekniseen kehitykseen mukautuksia käsittelevä komitea: vaarallisten seosten, aineiden
ja valmisteiden markkinoinnin ja käytön rajoitukset .........................................................213
Tekniseen kehitykseen mukautuksia käsittelevä komitea: vaarallisten valmisteiden luokitus, pakkaaminen ja merkintä...............................................................................................214
Geneettisesti muunnettujen organismien levittämistä ympäristöön käsittelevä komitea
.........................................................................................................................................................215
16
Harvinaisia sairauksia koskevaan yhteisön toimintaohjelmaan ( osana kansanterveyden alalla vuosina 1999-2003 toteutettavia toimia) liittyvä komitea ...............................216
Saasteperäisten sairauksien vastaista yhteisön toimintaohjelmaa (1999-2001) käsittelevä komitea.....................................................................................................................................216
Tekniseen kehitykseen mukautuksia käsittelevä komitea: Juomavesikomitea ........217
Sosiaalisen suojelun komitea..................................................................................................217
Johtavien työsuojelutarkastajien komitea ...........................................................................218
Työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antava komitea.......219
Sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa koskevan toimintaohjelman ohjelmakomitea .220
Henkilökuljetukseen tarkoitettuja köysiratalaitteistoja käsittelevä pysyvä komitea .220
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ................................................................................................221
Direktiivin 91/692/ETY (raportointidirektiivi) 6 artiklan mukainen komitea - eräiden ympäristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoraporttien standardisointi- ja rationalisointikomitea........................................................................................................................................221
LIFE-hallintokomitea ..................................................................................................................222
Pesuaineita koskevien direktiivien teknisen mukautuksen komitea ............................223
Yhdyskuntajätevesien käsittelyn asiantuntijakomitea......................................................223
Nitraattikomitea ...........................................................................................................................224
Yhteisön vesipolitiikan puitteita koskevan direktiivin täytäntöönpanokomitea.........225
Luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY mukauttamista tekniikan ja tieteen kehitykseen käsittelevä komitea (Ornis-komitea)....225
Luonnonvaraisten kasvi- ja eläinlajien kauppaa käsittelevä komitea (Cites -komitea)226
Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun
neuvoston direktiivin 92/43/ETY mukainen komitea (Habitaattikomitea) .....................227
Ilmanlaadun arviointia ja hallintaa koskevan lainsäädännön toimeenpanokomitea 228
Bensiinin ja dieselöljyn laatua koskevan direktiivin tekninen adaptaatiokomitea ....229
Tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämistä koskevan direktiivin täytäntöönpanoa käsittelevä neuvoa-antava komitea ...............................................229
Ilmanlaatutietojen vaihtoa koskevan lainsäädännön toimeenpanokomitea...............230
17
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi bensiinin varastoinnista ja sen jakelusta
varastoalueilta huoltoasemille aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC)
päästöjen rajoittamisesta, komitea.........................................................................................230
Rakennuskonemelukomitea....................................................................................................231
Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan asetuksen hallintokomitea ..................232
Hiilidioksidin ja muiden ilmastokaasujen päästöjen seurantakomitea.........................232
Orgaanisten liuottimien käytössä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamista koskevan direktiivin täytäntöönpanoa käsittelevä neuvoa-antava komitea..................................................................233
Teollisuusyritysten vapaaehtoista osallistumista yhteisön ympäristöjohtamis- ja auditointijärjestelmään koskevan asetuksen komitea ..............................................................233
Vaarallisista aineista aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjuntaa koskevan direktiivin 96/82/EY toimivaltaisten viranomaisten komitea..........................................................235
Vaarallisten jätteiden polttamisesta annetun direktiivin mukauttamista tieteen ja tekniikan kehitykseen sekä direktiivin täytäntöönpanoa käsittelevä komitea......................235
Biosidituotteiden pysyvä komitea..........................................................................................236
IPPC-direktiivin komitea............................................................................................................237
Vaarallisia aineita ja valmisteita koskevien direktiivien teknisen mukautuksen komitea
.........................................................................................................................................................237
Olemassa olevia aineita koskevan asetuksen komitea ....................................................238
Vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoituksia
koskevan direktiivin teknisen mukautuksen komitea.......................................................239
Jätteistä annetun direktiivin mukauttamista tieteen ja tekniikan kehitykseen käsittelevä
komitea ..........................................................................................................................................239
Jätehuoltokomitea......................................................................................................................240
Jätteensiirtoasetuksen yhteysyksikköjen kokous ............................................................241
Pakkauskomitea..........................................................................................................................241
Euroopan yhteisön ekotuotemerkin myöntämisjärjestelmän komitea.........................242
Rakentamisen pysyvä komitea ...............................................................................................242
18
1. ULKOMINISTERIÖ
ULKOSUHTEIDEN KOMITOLOGIA-KOMITEAT:
KOMITEAN NIMI:
2. ALA-komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus rahoitusavusta ja teknisestä avusta Aasian ja Latinalaisen Amerikan maille
sekä taloudellisesta yhteistyöstä näiden maiden kanssa (443/92). Perustamissopimuksen 308
artikla.
TYYPPI:
IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT JA YHTEYSHENKILÖ:
Matti Junnila /UM/ASA-31
Jani Raappana /UM/ASA-33
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin kuukauden välein
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee komission esitysten pohjalta Aasian ja Latinalaisen Amerikan maissa
toteutettavat, rahoitukseltaan yli 1 Meuron suuruiset kehitysyhteistyö- ja taloudellisen yhteistyön
hankkeet. Komiteassa käsiteltävät hankkeet vastaavat noin 2/3 yhteisön ALA-maille antamasta
avusta. Hankkeiden lisäksi komitea käsittelee Aasian ja Latinalaisen Amerikan maita koskevat
maastrategiat ja alueelliset strategiat.
Komiteassa ei käsitellä PL 96 §:n mukaisia asioita.
MUUTA:
Komiteassa hyväksytyt rahoitusehdotukset toimitetaan KTM:n hankeneuvontayksikön rekisteriin,
joten yritykset voivat tätä kautta saada tietoa suunnitelluista hankkeista. Hankkeesta
kiinnostuneet yrityskonsortiot voivat lähettää komissioon Letter of Interestin. Hankkeet annetaan
rajoitettuun tarjouskilpailuun, johon kutsutaan tarjoamaan vain pieni osa, yleensä 6-10 Letter of
Interestin lähettäneistä yrityskonsortiota. Nämä yritykset saavat täydelliset tiedot rahoitettavista
hankkeista.
Komissio antaa neuvostolle ja Euroopan parlamentille vuosittain raportin ALA-yhteistyön
toimeenpanosta. Raportti sisältää yksityiskohtaiset tiedot mm. rahoitetuista hankkeista sekä
tarjouskilpailuista.
Komitean käsittelemät rahoitusesitykset sekä maa- ja aluestrategiat jaetaan ennen komitean
kokousta ulkoasiainministeriön ja edustustojen asiantuntijoille sekä tarvittaessa muille
substanssiasiantuntijoille (esim. muut ministeriöt, yliopistojen asiantuntijat). Suomen edustaja
määrittelee saamiensa kommenttien pohjalta Suomen kannat.
KOMITEAN NIMI:
3. MED-komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
neuvoston asetus rahoituksellisista ja teknisistä toimenpiteistä (MEDA) taloudellisen ja
yhteiskunnallisen rakenneuudistuksen tukemiseksi Euro-Välimeri-yhteistyökumppanuuden
puitteissa (1488/96). Perustamissopimuksen 308 artikla.
Huom! Asetusta ollaan uusimassa. Uudet viitteet voidaan antaa, kun MEDA II- ohjelma on
hyväksytty. Jäljempänä seuraava teksti noudattelee kuitenkin uutta asetusta.
TYYPPI:
IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT JA YHTEYSHENKILÖ:
UM/ALI-41/Kirsti Westphalen
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin kuukauden välein
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee komission esitysten pohjalta MEDA-ohjelmaa koskevat ohjeelliset alueelliset
ja maaohjelmat, rahoitussuunnitelmat sekä niihin tehtävät muutokset. Poikkeustapauksessa
komitea käsittelee yksittäisiä projekteja. Lisäksi komitea käsittelee hajautetun yhteistyön alla
toteutettavat vaihto-ohjelmat.
Komiteassa ei käsitellä PL 96 §:n mukaisia asioita.
MUUTA:
Komiteassa hyväksyttyjen alue- ja maaohjelmien pohjalta komissiossa hyväksytyt
rahoitusehdotukset toimitetaan KTM:n hankeneuvontayksikön rekisteriin, joten yritykset voivat
tätä kautta saada tietoa suunnitelluista hankkeista. Hankkeesta kiinnostuneet yrityskonsortiot
voivat lähettää komissioon Letter of Interestin. Hankkeet annetaan rajoitettuun tarjouskilpailuun,
johon kutsutaan tarjoamaan vain pieni osa, yleensä 6-10 Letter of Interestin lähettänyttä
yrityskonsortiota. Nämä yritykset saavat täydelliset tiedot rahoitettavista hankkeista.
Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain raportin MEDA-ohjelman
toimeenpanosta. Ohjelma sisältää yksityiskohtaisia tietoja vuoden aikana rahoitetuista
hankkeista.
Komitean käsittelemät rahoitusesitykset jaetaan ennen komitean kokousta
ulkoasiainministeriölle, joka toimittaa ne edelleen kommentoitaviksi ministeriön sisällä,
edustustoille sekä muille viranomaisille. Suomen edustaja määrittelee saamiensa kommenttien
pohjalta Suomen kannat.
KOMITEAN NIMI:
4. Humanitaarisen avun hallintokomitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus humanitaarisesta avusta (1257/96). Perustamissopimuksen 252 artikla.
TYYPPI:
Jaettu komitologia: IIb hankkeille, IIIa asetuksen toimeenpanoa koskeville säädöksille
SUOMEN EDUSTAJAT JA YHTEYSHENKILÖ:
Lars Backström/UM/KYO-23
Timo Karmakallio/UM/KYO-23
KOKOONTUMISRYTMI:
1-2 kuukauden välein
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee, komiteamenettelyn IIb mukaisesti, komission esityksen perusteella
rahoitukseltaan yli 2 Meuron suuruiset humanitaarisen avun piiriin kuuluvat toimet. Mikäli
komissio on toteuttanut kiireellisinä rahoitukseltaan 2-10 Meuron suuruisia toimia, komissio
antaa niistä selvityksen komitealle. Komitea käsittelee humanitaarisen avun maa- ja
aluekohtaiset kokonaissuunnitelmat.
Komiteamenettelyn IIIa mukaisesti komitea käsittelee humanitaarisen avun asetuksen
toimeenpanoa koskevat säädökset ja humanitaaristen toimien suojaamistoimien rahoitusta
koskevat päätökset.
Komitea keskustelee vuosittain EY:n humanitaarisen avun yleisistä suuntaviivoista ja muista
yleisistä kysymyksistä
Komiteassa ei käsitellä PL 96 §:n mukaisia asioita.
MUUTA:
Komitean asiakirjat eivät ole julkisia.
Komissio esittää neuvostolle ja Euroopan parlamentille vuosittain kertomuksen humanitaarisen
avun asetuksen täytäntöönpanosta. Vuosikertomus sisältää mm. yksityiskohtaisia tietoja vuoden
aikana rahoitetuista toimista.
KOMITEAN NIMI
5. Ihmisoikeuksien ja kansanvallan komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Ihmisoikeus- ja demokratia-asetukset (975/1999, 976/1999). Perustamissopimuksen 179 ja
308 artiklat.
TYYPPI:
IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT JA YHTEYSHENKILÖ:
Taina Järvinen/UM/KYO-12
Pekka Metso/UM/POL-12
KOKOONTUMISRYTMI:
Komission kokouskutsun perusteella, noin 4 kertaa vuodessa.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee komission esityksen pohjalta rahoitukseltaan yli 1 Meuron suuruiset
demokratian ja ihmisoikeuksien kehittämiseen liittyvät hankkeet. Komitea antaa lausuntonsa
määräenemmistöllä. Jos komitea vastustaa komission hanke-esitystä, komissio joutuu
antamaan neuvstolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea saa lisäksi tiedoksi
hankkeet, joiden rahoitus on alle miljoona euroa ja joista komissio siten tekee päätökset.
Komitean tehtävänä on hankkeiden käsittelyn lisäksi tarkastella tukeen liittyviä yleisiä tai erityisiä
kysymyksiä sekä edistää ihmisoikeuksiin ja demokratisoitumiseen liittyviä, kolmansiin maihin
kohdistuvien Euroopan unionin toimien yhtenäisyyttä.
Komiteassa ei käsitellä PL 96 §:n mukaisia asioita.
MUUTA:
Komitean käsittelemät rahoitusesitykset jaetaan ennen komitean kokousta ulkoasiainministeriön
maalinjoille ja edustustoille. Suomen edustajat määrittelevät saamiensa kommenttien pohjalta
Suomen kannat.
KOMITEAN NIMI:
6. Obnova-komitea (Art. 12-komitea)
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus avusta Bosnia-Herzegovinalle, Kroatialle, Jugoslavian liittotasavallalle ja
Makedonialle (FYROM) (1628/96, täydennetty 2240/97 ja 851/98).
SUOMEN EDUSTAJAT JA YHDYSHENKILÖ:
Elsi Takala /UM/EUR-13, varalla Juha Ottman /UM/EUE
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin kerran kuukaudessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee komission esitysten pohjalta OBNOVA-ohjelmaa koskevat yli 5 meuron
suuruiset jälleenrakennushankkeiden rahoitusehdotukset (points for opinion) sekä saa tiedoksi
1-5 meuron suuruiset hankkeet (points for information). Rahoitusehdotusten lisäksi komitea
käsittelee Länsi-Balkanin aluetta koskevat aluestrategiat.
Komiteassa ei käsitellä PL 96 §:n mukaisia asioita.
OBNOVA- ja PHARE-komiteat yhdistetään yhdeksi CARDS-komiteaksi, kun CARDS-asetus
hyväksytään.
MUUTA:
Komiteassa käsiteltyjä rahoitusehdotuksia ei julkisteta, mutta ne toimitetaan tiedoksi Finpron
hankeneuvontarekisteriin. Alueista kiinnostuneilla yrityksillä on mahdollisuus sitä kautta saada
tietoa suunnitelluista hankkeista.
Komissio antaa neuvostolle ja Euroopan parlamentille vuosittain raportin OBNOVA-yhteistyön
toteutuksesta.
Komitean käsittelemät rahoitusehdotukset jaetaan ennen komitean kokousta
ulkoasiainministeriön asiantuntijoille. Suomen edustaja määrittelee saamiensa kommenttien
pohjalta Suomen kannat.
KOMITEAN NIMI:
7. Phare-hallintokomitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus N:o 3906/89 taloudellisen tuen myöntämisestä Unkarin tasavallalle ja Puolan
kansantasavallalle, muutettu viimeksi neuvoston asetuksella N:o 1266/99
Neuvoston asetus N:o 555/2000 Kyproksen tasavallan ja Maltan tasavallan liittymistä
valmistelevan strategian mukaisten toimien toteuttamisesta
TYYPPI:
Hallintokomitea (Komitologiapäätöksen 1999/468/EC artikla 4)
SUOMEN EDUSTAJA:
Kirsti Hyyppä/UM/Itä-24
KOKOONTUMISRYTMI:
Ensimmäisellä vuosipuoliskolla noin kerran kuukaudessa, syksyllä noin kolme kokousta.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee komission esityksen pohjalta Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneissa
maissa (pl. Turkki) toteutettavat rahoitusohjelmat ja rahoitusta ohjaavat strategiset asiakirjat.
Komitean tehtävänä on myös toimia EU:n liittymistukia (Phare, Ispa, Sapard) koordinoivana
komiteana.
MUUTA:
Komiteassa hyväksytyt rahoitusehdotukset toimitetaan FINPROn hankeneuvontapalvelun
rekisteriin, joten yritykset voivat tätä kautta saada tietoa valmisteluvaiheessa olevista
hankkeista.
Komissio antaa vuosittain neuvostolle ja Euroopan parlamentille raportin Phare-ohjelman
toimeenpanosta.
Komitean käsittelemät rahoitusesitykset sekä laajemmat strategia-asiakirjat jaetaan ennen
kokousta ulkoasiainministeriön, edustustojen ja ministeriöiden asiantuntijoille sekä tarpeen
mukaan myös muille substanssiviranomaisille sekä EU-asiain komitean laajentumisjaostossa
mukana oleville. Suomen edustajaa määrittelee saamiensa kommenttien pohjalta Suomen
kannat.
KOMITEAN NIMI:
8. Tacis-komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus avun toimittamisesta Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa oleville
kumppanimaille (99/2000, 29.12.1999); perustamissopimuksen artikla 308
TYYPPI:
Hallintokomitea (Komitologiapäätöksen 1999/468/EC artikla 4)
SUOMEN EDUSTAJA:
Eva Varis/UM/Itä-24
KOKOONTUMISRYTMI:
Alkuvuodesta noin kerran kuukaudessa, loppuvuodesta tarpeen vaatiessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee komission esityksen pohjalta asetuksessa mainituissa 13 Tacis-maassa
toteutettavat rahoitusohjelmat ja rahoitusta ohjaavat useampivuotiset indikatiiviset ohjelmat.
MUUTA:
Komiteassa hyväksytyt rahoitusehdotukset toimitetaan FINPROn hankeneuvontapalvelun
rekisteriin, joten yritykset voivat tätä kautta saada tietoa valmisteluvaiheessa olevista
hankkeista. Hankkeiden tarjouskilpailuja koskevat säännökset sisältyvät Rahoitusasetuksen
lukuun IX sekä ohjelmaa koskevaan asetukseen.
Komissio antaa vuosittain neuvostolle ja Euroopan parlamentille raportin Tacis-ohjelman
toimeenpanosta.
Komitean käsittelemät rahoitusesitykset sekä maa- ja aluestrategiat jaetaan ennen kokousta
ulkoasiainministeriön ja edustustojen asiantuntijoille sekä EU-asiain komitean 3a-jaostossa
mukana oleville ja tarpeen mukaan myös muille substanssiasiantuntijoille (STUK, tilastokeskus,
maakuntaliitot). Suomen edustajaa määrittelee saamiensa kommenttien pohjalta Suomen
kannat.
KOMITEAN NIMI:
9. Euroopan jälleenrakennusviraston johtokunta
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus Euroopan jälleenrakennusviraston perustamisesta (2454/99)
SUOMEN EDUSTAJAT JA YHTEYSHENKILÖ:
Glen Lindholm /UM/KYO
varalla Elsi Takala /UM/EUR-13 ja Teemu Tuominen /UM/PRI
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin kerran kuukaudessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Johtokunta käsittelee jälleenrakennusviraston esitysten pohjalta viraston jälleenrakennustyötä
koskevat rahoitusehdotukset. Rahoitusehdotusten lisäksi johtokunta käsittelee aluetta koskevat
alue- ja sektoristrategiat sekä käytännön toteutukseen liittyviä kysymyksiä (esim. koordinaatio).
Johtokunnan käsittelemät esitykset käsitellään vielä OBNOVA-komiteassa.
Johtokunnassa ei käsitellä PL 96§:n mukaisia asioita.
MUUTA:
Johtokunnassa käsiteltyjä rahoitusehdotuksia ei julkisteta, mutta ne toimitetaan tiedoksi Finpron
hankeneuvontarekisteriin. Alueista kiinnostuneilla yrityksillä on mahdollisuus sitä kautta saada
tietoa suunnitelluista hankkeista.
Jälleenrakennusvirasto antaa neuvostolle ja Euroopan parlamentille vuosittain raportin
jälleenrakennustyön toteutuksesta.
Johtokunnan käsittelemät rahoitusehdotukset jaetaan ennen johtokunnan kokousta
ulkoasiainministeriön asiantuntijoille. Suomen edustaja määrittelee saamiensa kommenttien
pohjalta Suomen kannat.
KOMITEAN NIMI:
10. Tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ektraterritoriaalisilta vaikutuksilta
sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumista käsittelevä komitea (boikotin
vastainen komitea)
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta
vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai aiheutuvilta toimilta suojautumisesta (2271/1996)
Neuvoston asetus Jugoslavian liittotasavaltaan liittyvien varojen jäädyttämisestä ja sijoitusten
kieltämisestä annetun asetuksen (EY) N.o 1294/1999 muuttamisesta (723/2000, artikla 9)
TYYPPI:
II / III a
SUOMEN EDUSTAJAT JA YHDYSHENKILÖ:
Jugoslavian liittotasavaltaan kohdistuvien pakotteiden osalta Marja Lehto /UM/OIK -11 ja Anna
Sotaniemi /UM/OIK -11
Tarvittaessa edustaja myös valtiovarainministeriöstä.
KOKOONTUMISRYTMI:
1-2 kuukauden välein
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea on toimivaltainen käsittelemään kanta-asetuksen (2271/1996) mukaisesti
ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta suojautumista, mutta se on käytännössä ollut aktiivinen
ainoastaan Jugoslavian liittotasavaltaan liittyvän asetuksen (723/2999) täytäntöönpanossa.
Komitea avustaa komissiota Jugoslavian liittotasavaltaan liittyvien varojen jäädyttämisestä ja
sijoitusten kieltämisestä annetun neuvoston asetuksen 723/2000 (EYVL L 86, 7.4.2000)
täytäntöönpanossa. Komitea tutkii kaikkia em. asetuksen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä,
jotka komitean puheenjohtaja tai jäsenvaltion edustaja saattaa sen käsiteltäväksi. Tämän lisäksi
komitea tarkastelee asetuksen säännösten tehokkuutta.
Komiteassa ei käsitellä PL 96 §:n mukaisia asioita.
MUUTA:
Komitean asiakirjat sekä menettely komiteassa on luottamuksellista.
Komissio antaa neuvostolle säännöllisesti kertomuksen asetuksen säännöksen tehokkuudesta.
Komiteassa käsiteltävät asiakirjat ja komitean käsittelemät esitykset jaetaan ennen komitean
kokousta ulkoasiainministeriön, edustustojen, asianmukaisten ministeriöiden ja muiden tahojen
asiantuntijoille. Suomen edustaja määrittelee saamiensa kommenttien pohjalta Suomen kannat.
KEHITYSYHTEISTYÖN ALAN KOMITOLOGIA-KOMITEAT:
KOMITEAN NIMI:
11. Kehitysyhteistyötä Etelä-Afrikan kanssa käsittelevä komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus kehitysyhteistyöstä Etelä-Afrikan kanssa (2259/96). Perustamissopimuksen
252 artikla.
TYYPPI:
IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT JA YHTEYSHENKILÖ:
Jorma Suvanto /UM/ALI-42
KOKOONTUMISRYTMI:
Keskimäärin joka toinen kuukausi, kokoontuu yleensä yhdessä EKR-komitean kanssa.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee komission esitysten pohjalta Etelä-Afrikassa toteutettavat, rahoitukseltaan yli
2 Meuron suuruiset kehitysyhteistyöhankkeet. Komitea käsittelee lisäksi Etelä-Afrikan kanssa
tehtävää yhteistyötä koskevan toimintasuunnitelman ja monivuotisen tavoiteohjelman.
Komiteassa ei käsitellä PL 96 §:n mukaisia asioita.
MUUTA:
Komiteassa hyväksytyt rahoitusehdotukset toimitetaan KTM:n hankeneuvontayksikön rekisteriin,
joten yritykset voivat tätä kautta saada tietoa suunnitelluista hankkeista. Hankkeesta
kiinnostuneet yrityskonsortiot voivat lähettää komissioon Letter of Interestin. Hankkeet annetaan
rajoitettuun tarjouskilpailuun, johon kutsutaan tarjoamaan vain pieni osa, yleensä 6-10 Letter of
Interestin lähettäneistä yrityskonsortiota. Nämä yritykset saavat täydelliset tiedot rahoitettavista
hankkeista.
Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen asetuksen
täytäntöönpanosta. Vuosikertomus sisältää mm. yksityiskohtaisia tietoja vuoden aikana
rahoitetuista hankkeista ja niiden toteuttamiseksi järjestetyistä tarjouskilpailuista.
Komitean käsittelemät rahoitusesitykset jaetaan ennen komitean kokousta ulkoasiainministeriön
ja edustustojen asiantuntijoille. Suomen edustaja määrittelee saamiensa kommenttien pohjalta
Suomen kannat.
KOMITEAN NIMI:
12. Elintarvikeavun komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus elintarvikeapupolitiikasta ja elintarvikeavun hallinnosta sekä elintarviketurvaan
liittyvistä erityisistä tukitoimista (1292/96)
TYYPPI:
IIb
SUOMEN EDUSTAJAT JA YHTEYSHENKILÖ:
Mikko Hautamäki/MMM
Anne Huhtamäki/UM/KYO-21
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin kahden kuukauden välein.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee komission esityksen pohjalta rahoitukseltaan yli 2 Meuron suuruiset
elintarvikeapuun liittyvät hankkeet. Komitea käsittelee elintarvikeapuun liittyviä kysymyksiä
kohdemaiden elintarviketurvan vahvistamisesta, tuotteista, tuotteiden hankintaa koskevista
säännöistä, tuotteiden jakautumisesta edunsaajien kesken, hankkeiden evaluaatiosta sekä
muita yleisiä kysymyksiä.
Komiteassa ei käsitellä PL 96 §:n mukaisia asioita.
MUUTA:
Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen asetuksen
täytäntöönpanosta. Vuosikertomus sisältää mm. yksityiskohtaisia tietoja vuoden aikana
rahoitetuista hankkeista ja niiden toteuttamiseksi järjestetyistä tarjouskilpailuista.
KOMITEAN NIMI:
13. NGO-komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus kehitysmaita koskevilla aloilla tapahtuvien toimien yhteisrahoituksesta
eurooppalaisten valtiosta riippumattomien kehitysyhteistyöjärjestöjen kanssa (1658/98).
Perustamissopimuksen 252 artikla.
TYYPPI:
Jaettu komitologia: IIa suuntaviivoille, IIb hankkeille.
SUOMEN EDUSTAJAT JA YHTEYSHENKILÖ:
Vuokko Heikkinen /UM/KYO-33
KOKOONTUMISRYTMI:
Komitea on kokoontunut tähän mennessä viisi kertaa. Tavoitteena on järjestää 3-4 kokousta
vuosittain. Kansalaisjärjestöhankkeet ovat yleensä melko pieniä, joten komiteakäsittelyä vaativia
yli 2 Mecun hankkeita ei tule olemaan paljon. Komitean kokouksissa on pääasiassa käyty
keskustelua kansalaisjärjestörahoituksen yleisistä suuntaviivoista.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee komission esityksen pohjalta, komiteamenettelyn IIb mukaisesti,
rahoitukseltaan yli 2 Meuron suuruiset kansalaisjärjestöyhteisrahoituksen piiriin kuuluvat
kehitysyhteistyöhankkeet. Lisäksi komitea käsittelee komiteamenettelyn IIa mukaisesti
kehitysyhteistyötoimien kansalaisjärjestöyhteisrahoituksen yleisiin suuntaviivoihin ja edellytyksiin
liittyvät kysymykset.
Komiteassa ei käsitellä PL 96 §:n mukaisia asioita.
MUUTA:
Komitean perustava asetus edellyttää, että komissio esittää neuvostolle ja Euroopan
parlamentille vuosittain kertomuksen kansalaisjärjestöyhteisrahoitusta koskevan asetuksen
täytäntöönpanosta. Vuosikertomuksen tulee sisältää mm. yksityiskohtaisia tietoja vuoden aikana
rahoitetuista toimista ja yhteisön tukia saavista järjestöistä.
Suomen kannat koordinoidaan UM:n sisällä ja tarvittaessa myös muiden ministeriöiden ja
ulkopuolisten sidosryhmien (esim. KEPA) kanssa.
KOMITEAN NIMI:
14. AKT/Banaanit
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus erityisestä tukikehyksestä perinteisille AKT-banaanien toimittajavaltioille.
(7038/99). Perustamissopimuksen 175 artikla (ex 130w artikla).
TYYPPI:
Sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT JA YHTEYSHENKILÖ:
UM/ALI-42/Jorma Suvanto
KOKOONTUMISRYTMI:
1-3 kertaa vuodessa.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee komission esitysten pohjalta perinteisissä AKT-banaanien toimittajavaltioissa toteutettavat, rahoitukseltaan yli 2 Meuron suuruiset hankkeet, joilla pyritään kilpailukyvyn pa-
rantamiseen banaanialalla tai tukemaan monipuolistamista silloin, kun banaanialan kilpailukyvyn
parantamiselle ei ole kestävää perustaa.
Komiteassa ei käsitellä PL 96 §:n mukaisia asioita.
MUUTA:
Komiteassa käsiteltäviä komission hankerahoitusesityksiä ei jaeta tiedoksi esim. mahdollisille
tarjoajille. Tämä ei olisi järkevääkään, koska esitykset usein muuttuvat komiteakäsittelyssä.
Komiteassa hyväksytyt rahoitusehdotukset toimitetaan KTM:n hankeneuvontayksikön rekisteriin,
joten yritykset voivat tätä kautta saada tietoa suunnitelluista hankkeista. Hankkeesta
kiinnostuneet yrityskonsortiot voivat lähettää komissioon Letter of Interestin. Hankkeet annetaan
rajoitettuun tarjouskilpailuun, johon kutsutaan tarjoamaan vain pieni osa, yleensä 6-10 Letter of
Interestin lähettäneistä yrityskonsortiota. Nämä yritykset saavat täydelliset tiedot rahoitettavista
hankkeista.
Komitean käsittelemät rahoitusesitykset jaetaan ennen komitean kokousta
ulkoasiainministeriön ja edustustojen asiantuntijoille sekä tarvittaessa muille
substanssiasiantuntijoille (esim. muut ministeriöt, yliopistojen asiantuntijat). Suomen edustaja
määrittelee saamiensa kommenttien pohjalta Suomen kannat.
KAUPAN ALAN KOMITOLOGIA-KOMITEAT:
KOMITEAN NIMI:
GSP-komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus EY N:o 2820/98
TYYPPI:
Komission neuvoa antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT JA YHDYSHENKILÖT:
Christina Harttila /UM/KPO-12
yhteyshenkilö Johanna Suurpää /UM/EUE
KOKOONTUMISTIHEYS:
Vuosittain vähintään kerran (komission raporttien käsittely), yleensä kuitenkin 2-4 kertaa
vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea voi tutkia kaikkia asetuksen 2820/98 soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi se
tutkii komission vuosikertomuksen (järjestelmän vaikutusten tasapuolisuuden periaatteen
noudattaminen, sen noudattamisen takaamiseksi laaditut ehdotukset, huumausaineita
koskevien erityisjärjestelyjen vaikutukset, kannustusmenettelyjen vaikutukset) ja komission ns.
graduaatioraportin. Se käsittelee komission ehdotukset ja raportit liittyen kannustusmenettelyjen
soveltamiseen ja lausuu kantansa etuuksien väliaikaiseen peruuttamiseen liittyvissä vaiheissa
(neuvosto ratkaisee asian komission esityksestä). Komitea lausuu kantansa
suojalauseketutkinnoissa. Se äänestää määräenemmistö-periaatteella painotetuin äänin. Jos
komitean lausunto ei tue komission suunniteltuja toimenpiteitä tai lausuntoa ei ole annettu,
komissio tekee ehdotuksen neuvostolle, joka ratkaisee asian määräenemmistöllä.
MUUTA:
Komiteassa käsiteltävänä olevista asioista ei tiedoteta, komissio tiedottanee kertomuksistaan
ja raporteistaan, jos ne eivät sisällä luottamuksellista tietoa (esim. kohdemaiden realistista
arviointia tai petosepäilyjä).
Suomen kannat komiteassa esitetään ohjeiden pohjalta, jotka koordinoidaan EU1-jaostossa
joko kokouksissa tai kirjallisessa menettelyssä.
KOMITEAN NIMI:
15. Japanin exprom-komitea (Japanin vienninedistämiskomitea)
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston Japanin markkinoillepääsyasetus 1035/99. Perustamissopimuksen 133 ja 308
artiklat.
Huom! Tämä komitea perustuu EY:n Japani-ohjelmien hallintoon tarkoitettuun asetukseen.
Komissio on tehnyt uuden asetusehdotuksen (EY:n asetus EU:n ja Pohjois-Amerikan,
Kaukoidän ja Australaasian teollisuusmaiden välistä yhteistyötä ja kaupallisia suhteita
edistävien hankkeiden täytäntöönpanosta), jonka tarkoituksena on korvata myös tämä em.
Japani-ohjelmia koskeva asetus. Tämä uusi asetus on parhaillaan (relex- ja 133-)
komiteakäsittelyssä, ja tulee mahdollisesti voimaan jo tänä vuonna.
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea (tyyppi I)
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Pertti Hämäläinen KTM/MOS
Hannu Ripatti/UM/ASA-31
KOKOONTUMISRYTMI:
keskimäärin kaksi kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea hallinnoi komission omia EU-maiden yritysten parempaan pääsyyn Japanin
markkinoille tähtääviä ohjelmia.
Komiteassa ei käsitellä PL 96 §:n mukaisia asioita.
KOMITEAN NIMI:
16. 133-komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Amsterdamin sopimus 133 artikla
TYYPPI:
EU:n neuvoston alainen komitea
SUOMEN EDUSTAJAT JA YHTEYSHENKILÖ:
Leif Fagernäs /UM/KPO, sijaisenaan Jorma Korhonen /UM/KPO
KOKOONTUMISTIHEYS:
Pääsääntöisesti kerran viikossa sijaistasolla, kerran kuukaudessa päällikkötasolla
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea ei ole varsinaisesti päätöksiä tekevä elin. Huolimatta neuvoa antavasta luonteestaan
133-komitealla on keskeinen merkitys EU:n kauppapolitiikan valmistelussa.
MUUTA:
Suomessa 133-asioista tiedotetaan 133-suppean ja laajan jaoston kautta. Suppeassa
jaostossa on viranomaisedustus, mutta laajassa jaostossa on mukana myös kansalaisjärjestöjä
ja eturyhmiä. Myös UKMI pitää ajoittain tiedotustilaisuuksia 133-komitean käsittelemistä
asioista (esim. WTO-neuvottelukierroksen valmistelut). Eduskuntaa informoidaan säännöllisesti
merkittävistä kauppapoliittisista asioista.
EU:n tasolla komissio tiedottaa seminaareissa, lehdistötiedotteilla sekä internetin välityksellä.
Suomen kannat 133-komitean kokouksiin valmistellaan viikoittain kokoontuvassa 133-jaostossa
(EU2).
Eräitä erityissektoreita varten on perustettu 133-komitean alakomiteoita.
17. KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ
KOMITEAT KAUPPA-ASIOISSA:
KOMITEAN NIMI:
18. Polkumyynti- ja tasoitustullitoimia käsittelevä neuvoa-antava komitea
Advisory Committee on Protection against Dumped or Subsidized Imports
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (EY) n:o 384/96 polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista
tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta, muutettuna neuvoston asetuksella (EY) n:o 2331/96,
muutettuna neuvoston asetuksella (EY) 905/98, muutettuna neuvoston asetuksella (EY) n:o
2238/2000.
Neuvoston asetus (EY) n:o 2026/97 muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta
tuetulta tuonnilta suojautumisesta
Komission päätös n:o 2277/96/EHTY polkumyynnillä muista kuin Euroopan hiili- ja teräsyhteisön
jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta, muutettuna komission päätöksellä n:o
1000/1999/EHTY
Komission päätös n:o 1889/98/EHTY muista kuin Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioista
tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta
RS 113 artikla
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea, I
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylitarkastaja Ritva Haukijärvi/KTM/markkinaosasto
Ylitarkastaja Mia Peltonen/KTM/markkinaosasto
KOKOONTUMISRYTMI:
- noin kerran kuukaudessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Jäsenvaltioilla ei ole toimivaltaa polkumyyntiin liittyvissä asioissa. Esitykset valmistelee
komissio, jolla on kuitenkin perusasetuksen mukainen velvollisuus jäsenmaiden kuulemiseen.
Komission on kuultava komiteaa ennen polkumyynnin vastaisiin toimiin ryhtymistä, toimien
tarpeellisuudesta, väliaikaistoimien soveltamisesta, voimassa olevan toimenpiteen
riittävyydestä ja voimassa olevan toimenpiteen muuttamisesta.
Komiteassa ei käsitellä PL 96 §:n mukaisia asioita.
KOMITEAN NIMI:
19. Teräsyhteistyökomitea
Steel Liaison Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Komission päätös 2136/97/EHTY
Komission päätös 1401/97/EHTY
Neuvoston asetus 2135/97/EY
Neuvoston asetus 1526/97/EY
Neuvoston asetus 2743/1999/EY
RS 133 artikla sekä EHTY 95 artikla
TYYPPI:
Hallintokomitea, II a/II
SUOMEN EDUSTAJA:
Ylitarkastaja Mary-Anne Nojonen/KTM/markkinaosasto
KOKOONTUMISRYTMI:
- noin kahdeksan kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Jäsenmailla ei ole toimivaltaa terästuontiin liittyvissä kysymyksissä. Komitea on perustettu
hallinnoimaan teräksen tuontikiintiöitä sekä tietojen vaihtamiseksi tuontikysymyksistä.
Komiteassa ei käsitellä PL 96 §:n mukaisia asioita.
KOMITEAN NIMI:
Yhteisiä tuontisääntöjä käsittelevä komitea
Regulation 3285/94 Committee; Regulation 519/94 Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus 3285/94 tuontiin sovellettavasta yhteisestä järjestelmästä ja asetuksen
518/94 kumoamisesta.
Neuvoston asetus 519/94 tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä
menettelystä ja asetusten 1765/82, 1766/82 ja 3420/83 kumoamisesta.
RS 133 ja 308 artiklat, kuuleminen.
Juridisesti kyseessä on kaksi eri komiteaa, mutta käytännössä on vain yksi. Asetus 3285/94
koskee yhteisiä tuontisääntöjä Maailman kauppajärjestön, WTO:n, jäsenmaiden osalta ja asetus
519/94 WTO:n ulkopuolisten maiden osalta.
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea, I
SUOMEN EDUSTAJA:
Ylitarkastaja Mary-Anne Nojonen/KTM/markkinaosasto
KOKOONTUMISRYTMI:
- erittäin harvoin, noin kerran vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Jäsenvaltioilla ei ole toimivaltaa yhteisiin tuontisääntöihin liittyvissä kysymyksissä. Komissio
valmistelee päätökset, joista komitea antaa lausuntonsa. Komitea seuraa tuonnin kehitystä ja
tuontiehtoja sekä antaa lausuntonsa mahdollisista toimenpiteistä. Lisäksi se käsittelee asioita,
jotka liittyvät yhteisön eräiden WTO:n ulkopuolisten maiden kanssa tekemien kauppasopimusten
hallinnointiin.
Komiteassa ei käsitellä PL 96 §:n mukaista menettelyä edellyttäviä asioita.
KOMITEAN NIMI:
20. Tekstiilikomitea
Textile Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus 3030/93 kolmansista maista peräisin olevia tekstiilituotteita koskevista yhteisistä tuontisäännöistä (MFA- ym. sopimusmaat) sekä asetukseen 517/94 yhteisistä tuontisäännöistä eräistä kolmansista maista (valtionkauppamaat) peräisin olevien sellaisten tekstiilituotteiden osalta, joiden suhteen ei ole olemassa kahdenvälisiä sopimuksia, pöytäkirjoja tai
muita järjestelyjä tai erityisiä yhteisön tuontisääntöjä.
RS 113 artikla
Juridisesti kyse on kahdesta komiteasta, mutta käytännössä molempia tehtäviä hoitaa sama
komitea.
TYYPPI:
Sääntelykomitea, III a
Suojatoimenpiteiden osalta:
Asetus 3030/93: II a
Asetus 517/94
a) kiireelliset III b
b) ei-kiireelliset, päätöksen 87/383/ETY 3 artikla b kohdan mukainen menettely
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Kaupallinen neuvos Anneli Tukiainen/KTM/markkinaosasto
KOKOONTUMISRYTMI:
- kerran kuukaudessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Jäsenvaltioilla ei ole toimivaltaa tekstiili- ja vaatetustuotteiden tuonnin hallinnointiin liittyvissä
kysymyksissä. Komissio valmistelee päätökset, joista tekstiilikomitea antaa lausuntonsa
määräenemmistöllä. Komission on kuultava komiteaa mm. tuontikiintiöiden jakoperusteista,
ylimääräisistä kiintiöjoustavuuksista, lisätuontimääristä, suojatoimenpiteistä ja eräistä
yksipuolisista tuontirajoituksista päätettäessä.
Komiteassa ei käsitellä PL 96 §:n mukaisia asioita.
KOMITEAN NIMI:
520/94-komitea
520/94 Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (EY) n:o 520/94 yhteisön määrällisten kiintiöiden hallintomenettelyn
käyttöönotosta.
RS 113 artikla
TYYPPI:
Hallintokomitea, II a
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylitarkastaja Ritva Haukijärvi/KTM/markkinaosasto
KOKOONTUMISRYTMI:
noin kaksi kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Jäsenvaltioilla ei ole toimivaltaa tuonti- ja vientikiintiöiden hallinnointiin liittyvissä kysymyksissä.
Komissio valmistelee päätökset, joista komitea antaa lausuntonsa määräenemmistöllä.
Komission on kuultava komiteaa mm. päättäessään tuontikiintiöiden jakoperusteista ja
hakumenettelyistä.
Komiteassa ei käsitellä PL 96 §:n mukaista menettelyä edellyttäviä asioita.
KOMITEAN NIMI:
Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnan koordinointiryhmä
Coordination group on dual use goods
SÄÄDÖSPOHJA:
Tämän komiteatyyppisen työryhmän oikeusperusta on neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2000
(erityisesti sen artikla 18), annettu 22.6.2000, kaksikäyttötuotteiden ja –teknologian vientiä
koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta (EYVL L 159, 30.6.2000).
RS 113 artikla
TYYPPI:
Koordinointiryhmä on neuvoa-antava (ei varsinainen komitologiakomitea).
KOKOONTUMISRYTMI:
- keskimäärin joka kolmas kuukausi
SUOMEN EDUSTAJAT:
Ylitarkastaja Eero Aho/KTM/markkinaosasto
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Koordinointiryhmä tutkii kaikki vientivalvonta-asetuksen soveltamista koskevat asiat, jotka
puheenjohtaja tai jäsenvaltion edustaja saattaa sen käsiteltäväksi, ja toimenpiteet, jotka
jäsenvaltioiden on toteutettava tiedon antamiseksi viejille näiden vientivalvonta-asetuksen
mukaisista velvoitteista. Lisäksi koordinointiryhmä valmistelee vientilupalomakkeita koskevat
ohjeet. Koordinointiryhmä voi kuulla vientivalvonta-asetuksen alaan kuuluvia viejiä edustavia
järjestöjä, jos se pitää sitä tarpeellisena.
MUUTA:
Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta-asioissa toimivaltainen viranomainen on kauppa- ja
teollisuusministeriö. Ministeriö vastaa esitettävien kantojen valmistelusta. Ennen kannan
muodostamista kuullaan asianomaisia tahoja, useimmiten tämä tapahtuu vientivalvonta-asioissa
viranomaisten ja teollisuuden välisenä yhteistyöelimenä toimivassa, valtioneuvoston
asettamassa vientivalvontaneuvottelukunnassa. Tarvittaessa asioita voidaan käsitellä EU 1jaostossa.
Koordinointiryhmässä ei käsitellä PL 96 §:n mukaista menettelyä edellyttäviä asioita.
KOMITEAN NIMI:
Markkinoillepääsyn neuvoa-antava komitea
Market Access Advisory Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös komission suorittamasta yhteisön markkinoille pääsyä koskevaan
strategiaan liittyvien toimien toteuttamisesta (98/552/EY).
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea (perustettu Neuvoston päätöksellä 98/552/EY 3 artikla)
SUOMEN EDUSTAJAT:
KTM/markkinaosasto/ylitarkastaja Johanna Ala-Nikkola (sij. KTM/markkinaosasto/tarkastaja
Petri Kuurma)
KOKOONTUMISRYTMI:
- noin kolme kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea avustaa komissiota sen suorittaessa kolmansien maiden markkinoillepääsyn esteiden
kartoittamista ja analysointia, kehittäessä tietokantaa kaupan esteistä ja rahoittaessa kaupan
esteitä koskevia seminaareja sekä tutkimuksia. Komission on mahdollisuuksien mukaan
otettava huomioon komitean lausunnot.
KOMITEAN NIMI:
Kaupanesteasetus -komitea, (usein myös TBR -komitea)
Advisory Committee of Regulation (EC) No 3286/94 (Trade Barriers Regulation), (usein
myös TBR-Committee)
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (EC) No: 3286/94 yhteisessä kauppapolitiikassa sovellettavista yhteisön
menettelyistä yhteisön oikeuksien, kansainvälisten kauppasääntöjen, erityisesti Maailman
kauppajärjestön vahvistamien sääntöjen, mukaisen käytön varmistamiseksi)
RS 133 artikla ja 235 artikla
TYYPPI:
Neuvoa antava komitea (perustettu Neuvoston asetuksella No 3286/94: 7 artikla)
SUOMEN EDUSTAJAT:
KTM/markkinaosasto/ylitarkastaja Johanna Ala-Nikkola (sij. KTM/markkinaosasto/tarkastaja
Petri Kuurma)
KOKOONTUMISRYTMI:
- noin 3 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Kaupanesteasetuksessa (Neuvoston asetus 3286/94) säädetään EU:n jäsenvaltioille,
yhteisöteollisuudelle sekä yhteisössä toimiville yrityksille avoinna olevasta menettelytavasta
koskien kolmansien maiden soveltamia epäreiluja kauppatapoja ja niitä vastaan avattavia
kansainvälisiä riitojenratkaisumenettelyjä. Kaupanesteasetuksen mukaisesti komission tulee
konsultoida (suullisesti tai kirjallisesti) komiteaa tutkintaprosessin eri vaiheissa (tutkinnan
avaaminen, raportin analyysi ja toimenpidepäätös). Komitean tehtävänä on tutkia komission
päätöstä ja ilmaista mielipiteensä tutkinnan oikeellisuudesta ja maakohtaisten-/yhteisöintressien
täyttymisestä. Komissio voi hyväksyä päätöksen konsultoituaan komiteaa. Mikäli jäsenmaat
eivät vastusta päätöstä 10 päivän kuluessa, siirtyy asian käsittely neuvostoon (133-komitea).
MUUTA:
Suomen kannat määritellään EU-asioiden komitean alaisen jaoston (EU-1) kirjallisessa
menettelyssä ja tarvittaessa jaostokäsittelyssä.
KOMITEAT ENERGIA-ASIOISSA:
KOMITEAN NIMI:
Energia-alan puiteohjelman komitea
Committee on Energy Framework Programme
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös (1999/21/EY, Euratom) energia-alan toimia koskevasta monivuotisesta
puiteohjelmasta (1998-2002) ja siihen liittyvistä toimenpiteistä (EYVL L 7/16, 13.1.1999)
RS 235 artikla ja Euratom 203 artikla, kuuleminen
TYYPPI:
Hallintokomitea, IIb
SUOMEN EDUSTAJAT/YHDYSHENKILÖT:
Neuvotteleva virkamies Erkki Eskola, KTM ja erityisasiantuntija Riku Huttunen, EUE
(kokousedustus ratkaistaan käsiteltävistä asioista riippuen kokouskohtaisesti)
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin 5-7 kokousta vuodessa.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea avustaa komissiota energia-alan puiteohjelman ja sen osaohjelmien (ALTENER,
SAVE, ETAP, SYNERGY, CARNOT ja SURE) hallinnoinnissa.
Erilliset ALTENER-, SAVE- ja SYNERGY-komiteat ovat lopettaneet toimintansa.
Komitean tehtävänä on määräaikaisen (1998-2002) ohjelman toimeenpanossa avustaminen,
joten sen yhteydessä ei tule PL 96 §:n mukaista menettelyä edellyttäviä asioita.
MUUTA:
Energia-alan puiteohjelma ja samalla tämä komitea ovat määräaikaisia 1998-2002
KOMITEAN NIMI:
Energiamerkintäkomitea
Regulatory Committee on Energy Labelling and Standard Product Information
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston Direktiivi 92/75/ETY, 22.9.1992, kodinkoneiden energian ja muiden voimavarojen
kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin, 10 artikla.
RS 95 (entinen 100 a) yhteistoimintamenettely
TYYPPI:
Sääntelykomitea, IIIb
SUOMEN EDUSTAJA:
Ylitarkastaja Heli Vuori-Karvia/KTM/energiaosasto, yli-insinööri Pekka Kalliomäki/YM
KOKOONTUMISRYTMI:
Kokoontunut 2-4 kertaa vuodessa.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea avustaa komissiota puitedirektiivin 92/75 nojalla annettavien laiteryhmäkohtaisten
soveltamisdirektiivien valmistelussa. Komitea antaa lausunnon komission ehdotuksista
perustamissopimuksen 205 (ent. 148) artiklan 2 kohdassa määrätyllä enemmistöllä.
Perustuslain 96 §:n nojalla ei tarvitse informoida eduskuntaa. Direktiivit saatetaan voimaan
KTM:n asetuksilla.
KOMITEAN NIMI:
Korvaavien liikennepolttoaineiden tieteellinen ja teknillinen seuranta- ja valvontakomitea
Committee on Adaptation of the Annex to Scientific and Technical Progress on Substitute Fuels
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi 85/536/ETY, 5.12.1985, Artikla 5, 6:3, direktiivi 87/441/ETY
TYYPPI:
Sääntelykomitea, IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT / YHDYSHENKILÖ:
Teollisuusneuvos Pertti Härme/KTM/energiaosasto
KOKOONTUMISRYTMI:
- ei ole kokoontunut Suomen jäsenyyden aikana
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Direktiivin täytäntöönpanon seuranta
MUUTA:
Direktiivi ei ole relevantti Suomessa eikä useassa muussakaan jäsenvaltiossa.
KOMITEAN NIMI:
TEN-rahoituskomitea - energiatoimiala
Committee on TEN-financial assistance
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus EY N:o 2236/95, 18.9.1995
RS 129 d artikla, yhteispäätösmenettely
TYYPPI:
Sääntelykomitea, IIIa
SUOMEN EDUSTAJA:
Neuvotteleva virkamies Jouko Varjonen/KTM/energiaosasto
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea avustaa komissiota asetuksen toimeenpanossa. Komitea antaa lausuntonsa
komission ehdotuksista euroopanlaajuisille energiaverkkohankkeille myönnettävästä
rahoitustuesta. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä
enemmistöllä.
Komitea kokoontuu energiatoimialan mukaisessa kokoonpanossa vuosittain.
MUUTA
TEN-rahoituskomitea kokoontuu yleisessä kokoonpanossa (Suomen edustaja budjettineuvos
Esko Tainio, VM) ja sektorikohtaisessa kokoonpanossa (energiatoimialan lisäksi
liikennetoimiala ja televiestintäala)
KOMITEAN NIMI:
Yleiseurooppalaisia energiaverkkoja käsittelevä komitea
Committee on Trans-European Energy Networks
SÄÄDÖSPOHJA:
Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston päätös n:o 1254/96/EY
TYYPPI:
Sääntelykomitea, IIIa
SUOMEN EDUSTAJA:
Neuvotteleva virkamies Jouko Varjonen/KTM/energiaosasto
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea avustaa komissiota Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston päätöksen
n:o 1254/96/EY toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Se antaa lausuntonsa komission
ehdotuksista perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä enemmistöllä.
Komission ehdotukset koskevat perustamissopimuksen artiklassa 189 b määrättyä menettelyä
käyttäen laadittavia luetteloita yleiseurooppalaista mielenkiintoa omaavista energiaverkoista
sekä muita komission ehdotuksia, jotka liittyvät yllä mainitun päätöksen (päätös Euroopan
laajuisia energiaverkkoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta) toteuttamiseen.
KOMITEAN NIMI:
Euratomin hankintakeskuksen neuvoa-antava komitea
Advisory Committee of the Euratom Supply Agency
SÄÄDÖSPOHJA:
Euratom-sopimuksen 56 artikla
Euratomin hankintakeskuksen perussäännön (358X1101) 10 artikla sellaisena kuin se on
muutettu neuvoston päätöksellä 1.1.1995 (395D0001)
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Teollisuusneuvos Jussi Manninen/KTM/energiaosasto, diplomi-insinööri Ilkka
Mikkola/Teollisuuden Voima Oy
KOKOONTUMISRYTMI:
- kahdesti vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitean tehtävänä on avustaa hankintakeskusta tämän tehtävien hoidossa esittämällä
näkemyksiä ja toimittamalla tietoja. Euratomin hankintakeskuksen pääjohtajan on pyydettävä
komitean lausunto tärkeimmistä hankintakeskuksen toimintaa koskevista päätöksistään.
Vaikka komitean käsiteltäväksi periaatteessa voisikin tulla asioita, joiden osalta tulee noudattaa
PL 96 §:n mukaista menettelyä, näin ei ole Suomen jäsenyysaikana ole tapahtunut eikä
tiettävästi pitkään aikaan sitä ennenkään.
MUUTA:
Käsittely tapahtuu tarvittaessa EU-asioiden komitean energia- ja Euratom-jaostossa.
KOMITEAN NIMI:
Ydinturvallisuus-tutkimusohjelman neuvoa-antava komitea
Consultative Committee Euratom-Fission
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätöksen 1999/175/Euratom 6 artikla
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
ylitarkastaja Timo Haapalehto/KTM/energiaosasto, ylitarkastaja Anne
Väätäinen/KTM/energiaosasto
KOKOONTUMISRYTMI:
Vähintään kerran vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitean tehtävänä on avustaa komissiota Euratom-ohjelman toteutuksessa ja tavoitteiden
saavuttamisessa mm. laatimalla vuosittain selvityksen jäsenmaissa tehtävän ja EU:n
rahoittaman tutkimuksen koordinoinnista ohjelmaan kuuluvilla erikseen päätettävillä alueilla.
Lisäksi komitea toimii tiedonvälittäjänä komission ja jäsenmaiden välillä.
KOMITEAN NIMI:
Yhteisön radioaktiivisten jätteiden huollon toimintasuunnitelman neuvoa-antava komitea
Advisory Committee on program management for the Community Plan of Action in the
field of radioactive waste
SÄÄDÖSPOHJA:
EU:n neuvoston päätöslauselma 18.2.1980 yhteisön radioaktiivisten jätteiden huollon ja
varastoinnin toimintasuunnitelman neuvoa-antavasta komiteasta (EYVL C 51/4, 29.2.80)
EU:n neuvoston päätöslauselma 15.6.1992 yhteisön radioaktiivisten jätteiden huollon
toimintasuunnitelman uudistamisesta (EYVL C 158/3, 25.6.92)
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylitarkastaja Anne Väätäinen/KTM, diplomi-insinööri Veijo Ryhänen/Posiva Oy
KOKOONTUMISRYTMI:
- kahdesti vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitean tehtävänä on avustaa komission ydinturvallisuuden, valvonnan ja radioaktiivisten
jätteiden huollon yksikköä DG-XI-C-2 yhteisön radioaktiivisten jätteiden huollon
toimintasuunnitelman toimeenpanossa.
Suomen jäsenyysaikana komitea ei ole käsitellyt säädösvalmisteluun liittyviä asioita.
KOMITEAN NIMI:
Radioaktiivisten jätteiden siirtoa koskevan direktiivin 92/3/Euratom mukainen neuvoa-antava
komitea
Advisory Committee established by Directive 92/3/Euratom on shipments of radioactive
waste
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivin 92/3/Euratom 19 artikla
Euratom 31 ja 32 artiklat, kuuleminen.
SUOMEN EDUSTAJAT:
Nimetään kokouskohtaisesti
KOKOONTUMISRYTMI:
Joka toinen vuosi
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT
Komitean tehtävänä on avustaa komissiota direktiivin 18 artiklan mukaisen joka toinen vuosi
laadittavan direktiivin täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen valmistelussa.
KOMITEAT JULKISSA HANKINNOISSA:
KOMITEAN NIMI:
Julkisyhteisöjen sopimuksia käsittelevä neuvoa-antava komitea (julkisten hankintojen neuvoaantava komitea)
Advisory Committee for Public Procurement
SÄÄDÖSPOHJA:
Komitea on perustettu päätöksellä 71/306/ETY (EYVL L 185, 16.8.1971 s. 15), jota on muutettu
päätöksellä 77/63/ETY (EYVL L 13, 15.1.1977 s. 15). Määräyksiä menettelystä myös
päätöksissä 92/50/ETY, 93/36/ETY ja 93/38/ETY, jotka annettu RS 57(2) ja 66 artiklojen nojalla.
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea, I
SUOMEN EDUSTAJA TAI YHTEYSHENKILÖ:
Hallitusneuvos Elise Pekkala, ylitarkastaja Minna Hyttinen ja esittelijä Saila
Eskola/KTM/markkinaosasto
KOKOONTUMISRYTMI:
- noin kerran kahdessa kuukaudessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea toimii komission neuvoa-antavana komiteana, jolta komission on pyydettävä lausuntoa
eräissä julkisia hankintoja koskevissa päätöksissä. Lisäksi komitea käsittelee yleisesti julkisiin
hankintoihin liittyviä asioita ja toimii keskustelufoorumina.
KOMITEAT KILPAILUASIOISSA:
KOMITEAN NIMI:
Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevä neuvoa-antava komitea
Advisory committee on restrictive practices and monopolies
SÄÄDÖSPOHJA:
Komitea perustuu neuvoston asetuksen 17/62 10 artiklaan ja neuvoston asetuksen n:o 19/65 6
artiklaan.
RS 87 artikla, kuuleminen
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea, I
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Yksittäisiä tapauksia koskevat asiat: ylijohtaja Matti Purasjoki, Kilpailuvirasto
Lainsäädäntöasiat: hallitusneuvos Kristian Tammivuori, KTM
KOKOONTUMISRYTMI:
- kokouksia on vuonna 1999 ollut 22.
TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Neuvoston asetuksen 17/62 10 artiklan mukaan komiteaa on kuultava, ennen kuin komissio
tekee perustamissopimuksen 85 tai 86 artiklan rikkomisen toteavan päätöksen,
puuttumattomuustodistuspäätöksen, poikkeuslupapäätöksen tai päättää uudistaa, muuttaa tai
peruuttaa aikaisemmin tekemänsä poikkeuslupapäätöstä. Tältä osin kyse ei ole
lainsäädäntöasioista, joiden osalta tulisi noudattaa valtiopäiväjärjestyksen 54 b §:n mukaista
menettelyä, vaan kyse on yhteisön kilpailulainsäädännön soveltamisesta yksittäisiin yrityksiin.
Neuvoston asetuksen 19/65 6 artiklan mukaan komission on kuultava komiteaa ennen
säädösluonnosten julkaisemista ja ennen säädösten hyväksymistä. Kyseisen neuvoston
asetuksen nojalla komissiolle on annettu toimivaltaa antaa ns. ryhmäpoikkeusasetuksia, joiden
perusteella yhteisön perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta tiettyihin
sopimusryhmiin.
MUUTA:
Säädösvalmistelun julkisuuden turvaaminen:
Komiteassa käsiteltäviä säädösvalmisteluasioita käsitellään EU-asiain komitean alaisessa
kilpailu- ja valtiontukijaostossa (EU-jaosto 12).
KOMITEAN NIMI:
Keskittymiä käsittelevä neuvoa-antava komitea
Advisory committee on concentrations
SÄÄDÖSPOHJA:
Komitea perustuu neuvoston asetuksen 4064/89 19 artiklaan.
RS 87 ja 235 artiklat, kuuleminen
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea, I
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Yksittäisiä tapauksia koskevat asiat: Ylijohtaja Matti Purasjoki, Kilpailuvirasto
Lainsäädäntöasiat: hallitusneuvos Kristian Tammivuori, KTM
KOKOONTUMISRYTMI:
- kokouksia on vuonna 1999 ollut 18
TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Neuvoston asetuksen 14064/89 19 artiklan mukaan keskittymiä käsittelevää neuvoa-antavaa
komiteaa on kuultava ennen kuin komissio tekee päätöksen asetuksen 8 artiklan 2-5 kohdan
(keskittymän soveltuvuus yhteismarkkinoille), 14 artiklan (sakot), tai 15 artiklan (uhkasakot)
nojalla tai ennen täytäntöönpanosäännösten antamista asetuksen 23 artiklan nojalla (esim.
ilmoituksia ja kuulemista koskevat säännökset).
MUUTA:
Säädösvalmistelun julkisuuden turvaaminen:
Komiteassa käsiteltäviä säädösvalmisteluasioita käsitellään EU-asiain komitean alaisessa
kilpailu- ja valtiontukijaostossa (EU-jaosto 12).
KOMITEAN NIMI:
Advisory Committee on Unfair Pricing Practices in Maritime Transport
Neuvoa-antava komitea epärehellisestä hinnoittelusta merenkulun alalla
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) 4057/86
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea, I
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
LVM:n osalta:
Apulaisosastopäällikkö Raimo Kurki ja ylitarkastaja Harry Favorin
KTM:n osalta:
Yksittäisiä tapauksia koskevat asiat: ylijohtaja Matti Purasjoki, Kilpailuvirasto
Lainsäädäntöasiat: hallitusneuvos Kristian Tammivuori, KTM
KOKOONTUMISRYTMI:
- tarpeen mukaan
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Neuvottelut jäsenvaltioiden pyynnöstä, mikäli todetaan, että jokin jäsenvaltio on toteuttanut
epärehellistä kilpailua.
MUUTA:
Säädösvalmistelun julkisuuden turvaaminen:
Komiteassa käsiteltäviä säädösvalmisteluasioita käsitellään EU-asiain komitean alaisessa
kilpailu ja -valtiontuki-jaostossa (EU-jaosto 12).
KOMITEAN NIMI:
Liikenteen alan kilpailunrajoituksia ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä käsittelevä
neuvoa-antava komitea
Advisory committee on restrictive practices and monopolies in the transport industry
SÄÄDÖSPOHJA:
Komitea perustuu neuvoston asetuksen 1017/68 16 artiklaan.
RS 75, 87 ja 155 artiklat, kuuleminen
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea, I
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
LVM:n osalta:
Apulaisosastopäällikkö Raimo Kurki ja hallitussihteeri Mikael Nyberg
KTM:n osalta:
Yksittäisiä tapauksia koskevat asiat: ylijohtaja Matti Purasjoki, Kilpailuvirasto
Lainsäädäntöasiat: hallitusneuvos Kristian Tammivuori, KTM
KOKOONTUMISRYTMI:
- Ei kokoontunut vuonna 1999 yhtään kertaa.
TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Neuvoston asetuksen 1017/68 16 artiklan 3 kohdan mukaan komiteaa on kuultava ennen kuin
tehdään päätös asetuksen 10 artiklan, 12 artiklan 3 kohdan tai 4 kohdan toisen alakohdan tai 14
artiklan 2 tai 3 kohdan perusteella tai ennen kuin annetaan asetuksen 29 artiklassa tarkoitettuja
täytäntöönpanosäännöksiä.
MUUTA:
Säädösvalmistelun julkisuuden turvaaminen:
Komiteassa käsiteltäviä säädösvalmisteluasioita käsitellään EU-asiain komitean alaisessa
kilpailu- ja valtiontukijaostossa (EU-jaosto 12).
KOMITEAN NIMI:
Meriliikenteen alan kilpailunrajoituksia ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä
käsittelevä neuvoa-antava komitea
Advisory committee on agreements and dominant positions in maritime transport
SÄÄDÖSPOHJA:
Komitea perustuu neuvoston asetuksen 4056/86 15 artiklaan.
RS 84(2) ja 87 artiklat, kuuleminen
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea, I
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
LVM:n osalta:
Apulaisosastopäällikkö Raimo Kurki ja ylitarkastaja Harry Favorin
KTM:n osalta:
Yksittäisiä tapauksia koskevat asiat: ylijohtaja Matti Purasjoki, Kilpailuvirasto
Lainsäädäntöasiat: hallitusneuvos Kristian Tammivuori, KTM
KOKOONTUMISRYTMI:
- komitea on kokoontunut vuonna 1999 kaksi kertaa, joista toinen koski lainsäädäntöasiaa
TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Neuvoston asetuksen 4056/86 15 artiklan 3 kohdan mukaan komiteaa on kuultava ennen kuin
tehdään päätös asetuksen 10 artiklan tai 12 artiklan 3 kohdan tai 4 kohdan toisen alakohdan
perusteella tai ennen kuin annetaan asetuksen 26 artiklassa tarkoitettuja
täytäntöönpanosäännöksiä.
MUUTA:
Säädösvalmistelun julkisuuden turvaaminen:
Komiteassa käsiteltäviä säädösvalmisteluasioita käsitellään EU-asiain komitean alaisessa
kilpailu- ja valtiontukijaostossa (EU-jaosto 12).
KOMITEAN NIMI:
Lentoliikenteen alan kilpailunrajoituksia ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä
käsittelevä neuvoa-antava komitea
Advisory committee on agreements and dominant positions in air transport
SÄÄDÖSPOHJA:
Komitea perustuu neuvoston asetuksen 3975/87 8 artiklaan
RS 87 artikla, kuuleminen
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea, I
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
LVM:n osalta:
Neuvotteleva virkamies Yrjö Mäkelä, LVM ja apulaisjohtaja Lars Lövkvist, Ilmailulaitos
KTM:n osalta:
Yksittäisiä tapauksia koskevat asiat: ylijohtaja Matti Purasjoki, Kilpailuvirasto
Lainsäädäntöasiat: hallitusneuvos Kristian Tammivuori, KTM
KOKOONTUMISRYTMI:
- komitea on kokoontunut kerran vuonna 1999, lainsäädäntöasiassa
TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Neuvoston asetuksen 3975/87 8 artiklan 3 kohdan mukaan komiteaa on kuultava ennen kuin
tehdään päätös asetuksen 3 artiklan tai 5 artiklan 3 kohdan tai 4 kohdan toisen alakohdan tai 6
artiklan perusteella tai ennen kuin annetaan asetuksen 19 artiklassa tarkoitettuja
täytäntöönpanosäännöksiä.
MUUTA:
Säädösvalmistelun julkisuuden turvaaminen:
Komiteassa käsiteltäviä säädösvalmisteluasioita käsitellään EU-asiain komitean alaisessa
kilpailu- ja valtiontukijaostossa (EU-jaosto 12).
KOMITEAT ELINTARVIKE- JA KULUTTAJA-ASIOISSA:
KOMITEAN NIMI:
Pysyvä elintarvikekomitea/ The Standing Committee for Foodstuffs
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 69/414/ETY (EYVL L 291/9, 19.11.69, s. 9)
Neuvoston päätös 87/373/ETY (EYVL L 197, 18.7.87, s. 33)
TYYPPI:
Sääntelykomitea, III
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Kaupallinen neuvos Anna-Liisa Koskinen tai/ja ylitarkastaja Liisa
Rajankangas/KTM/markkinaosasto; muita osallistujia KTM:stä, Elintarvikevirastosta ja STM:stä
tilanteen mukaan.
KOKOONTUMISRYTMI:
- säännöllisiä kokouksia on yleensä ollut 6-8 kertaa vuodessa.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Käsittelee kaikkia niitä kysymyksiä, joita sille yhteisösäädöksissä on määrätty.
Asialistan järjestys:
a) äänestysasiat
b) Keskusteluasiat (asiat, joista halutaan keskustella komiteassa)
c) Muut asiat, joita puheenjohtaja tai jäsenvaltiot kirjallisesti pyytävät käsiteltäväksi
MUUTA:
EY:ssä valmisteilla oleva elintarvikelainsäädäntä on pääsääntöisesti teknistä
substanssisäädöstöä, joka ei edellytä perustuslain 97 §:n mukaista mukaista menettelyä.
Suomen elintarvikelaki ja sen nojalla annetut alempiasteiset säädökset ohjaavat Suomen
edustajien kannanottojen muodostumista. Asioita valmistellaan etukäteen mm. KTM:n
yhteydessä toimivassa elintarvikeneuvottelukunnassa tai sen asettamissa
asiantuntijatyöryhmissä. Kiireellisissä asioissa keskushallinnon virkamiehet valmistelevat asiat
ja tarvittaessa neuvotellaan myös sidosryhmien edustajien kanssa (kuluttajat ja elinkeinoelämä).
Pysyvän elintarvikekomitean pöytäkirjat eivät ole julkisia. Suomen edustajien matkaraportit
jaetaan mm. KTM:n yhteydessä toimivalle elintarvikeneuvottelukunnalle (ENK), jolle raportoidaan
myös suullisesti komiteassa käsiteltävistä asioista.
KOMITEAN NIMI
21. Kiireellisiä tuoteturvallisuusasioita käsittelevä komitea
Committee on product safety emergency
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi yleisestä tuoteturvallisuudesta (92/59/ETY) 10 artikla
Perustamissopimuksen 95 artikla, yhteistoimintamenettely
TYYPPI
Sääntelykomitea – IIIb
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ
Kaupallinen neuvos Ilkka Cantell, KTM markkinaosasto
Lakimies Kirsti Kotaniemi, Kuluttajavirasto
KOKOONTUMISRYTMI:
- kokoontuu kahdesta neljään kertaa vuodessa
TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 9 artiklan mukaisesti, komissio, saatuaan
tietoonsa, että jokin tuote aiheuttaa eri jäsenvaltioissa vakavaa ja välitöntä vaaraa kuluttajan
terveydelle ja turvallisuudelle, tehdä päätöksen, jolla se vaatii jäsenvaltioita ryhtymään
väliaikaisiin toimenpiteisiin direktiivissä säädettyjen valvontatoimien mukaisesti.
MUUTA
Kiireellisiä tuoteturvallisuusasioita käsittelevä komitea avustaa komissiota tässä tehtävässä.
Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea selvittää
ensiksi, ovatko direktiivin 9 artiklan edellytykset täytetty. Jos näin on, se antaa lausuntonsa
komission ehdotuksesta. Lausunto annetaan määräenemmistöllä.
Komitea ei käsittele lainsäädäntökysymyksiä, joita käsitellään komission
asiantuntijatyöryhmässä. Jos parhaillaan käsiteltävänä oleva ehdotus tuoteturvallisuusdirektiivin
muuttamisesta hyväksytään, asiantuntijatyöryhmä muuttuu neuvoa antavaksi
tuoteturvallisuuskomiteaksi.
KOMITEAN NIMI:
22. Tekstiilien nimityksiä ja merkintää koskevia direktiivejä käsittelevä komitea
Committee for directives relating to textiles names and labelling
SÄÄDÖSPOHJA:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kahden tekstiilikuitulajin sekoitteisiin sovellettavista
tietyistä kvantitatiivisista analyysimenetelmistä (96/73/EY) – 5 ja 6 artikla – sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tekstiilien nimityksistä (96/74/EY) – 16 artikla
Perustamissopimus 95 artikla, yhteispäätösmenettely
TYYPPI
Sääntelykomitea - III a
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ
Kaupallinen neuvos Ilkka Cantell, KTM/markkinaosasto
KOKOONTUMISRYTMI
Kokouksia satunnaisesti, silloin, kun direktiivin liitteitä muutetaan – ei joka vuosi
TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT
Edellä mainittujen direktiivien mukauttaminen tekniseen kehitykseen. Komissio voi muuttaa
direktiivien liitteitä komission direktiiveillä. Tällöin on komission pyydettävä lausuntoa tekstiilien
nimityksiä ja merkintää koskevia direktiivejä käsittelevältä komitealta.
MUUTA
Komitean käsittelemät asiat ovat luonteeltaan teknisiä. Komission ehdotuksia voidaan
tarvittaessa tarkastella EU-asiain komitean jaostossa 24 (kuluttaja-asiat).
KOMITEAN NIMI:
23. Kuluttajia koskevan yhteisön toimien yleisten puitteiden täytäntöönpanoa käsittelevä
komitea
Advisory Committee for community activities in favour of consumers
SÄÄDÖSPOHJA:
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 283/1999/EY kuluttajia koskevien yhteisön
toimien yleisistä puitteista
TYYPPI:
Neuvoa antava komitea – I
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ
Ylitarkastaja Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, KTM markkinaosasto
Johtaja Marita Wilska, Kuluttajavirasto
KOKOONTUMISRYTMI:
Kokoontuu kahdesta kolmeen kertaan vuodessa
TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen kuluttajia koskevien yhteisön toimien yleisistä
puitteista 2 artiklan mukaisesti neuvoa-antava komitea avustaa komissiota toimissa, joilla annetaan taloudellista tukea eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen toiminnalle 5 artiklassa säädetyin
edellytyksin sekä toimissa, joilla annetaan taloudellista tukea 6 artiklassa säädetyin edellytyksin
erityisesti kuluttajajärjestöjen ja sellaisten riippumattomien julkisten elinten, joita asia koskee,
toteuttamille yksittäisille hankkeille, joiden tavoitteena on kuluttajien etujen edistäminen jäsenvaltioissa.
MUUTA:
Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa,
tarvittaessa äänestettyään, lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi
asettaa kiireellisyyden mukaan. Komission on, niin suurelta määrin kuin mahdollista otettava
huomioon komitean lausunto. Sen on ilmoitettava, millä tavoin lausunto on otettu huomioon.
Tämän lisäksi komission on kunkin vuoden alussa annettava komitealle tietoja 2 artiklan a
alakohdan nojalla rahoitetuista toimista.
KOMITEAN NIMI:
24. Kosmeettisten valmisteiden kaupan teknisten esteiden poistamiseksi annettujen
direktiivien mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevä komitea
Committee on adaptation to technical progress of directive 76/768/EEC on cosmetic
products
SÄÄDÖSPOHJA:
Komitea perustuu kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
lähentämiseksi 27 päivänä helmikuuta 1976 annettuun neuvoston direktiiviin (76/768/ETY) - 9
artikla
RS 100, kuuleminen
TYYPPI:
Sääntelykomitea - päätös 87/373/ETY, III
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Hallitussihteeri Anne Haikonen/KTM/markkinaosasto
Erikoistutkija Eeva-Liisa Sainio, Kuluttajavirasto
KOKOONTUMISRYTMI:
- kokouksia vuosittain kolme tai neljä
TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Neuvoston kosmetiikkadirektiiviä on muutettu teknisen kehityksen vaatimusten mukaisesti
useaan otteeseen. Lisäksi direktiivien mukauttaminen tekniseen kehitykseen on toteutettavissa
siten, että komissio antaa neuvoston direktiivin 8 artiklan nojalla direktiivejä kosmeettisten
valmisteiden koostumuksen tarkastamiseksi tarvittavista analyysimenetelmistä, kosmeettisten
valmisteiden mikrobiologisista ja kemiallisista puhtausvaatimuksista sekä menetelmistä, joilla
tarkastetaan näiden vaatimusten täyttyminen ja liitteiden mukauttamisesta tekniseen
kehitykseen. Tällöin on komission pyydettävä lausuntoa kosmeettisten valmisteiden kaupan
teknisten esteiden poistamiseksi annettujen direktiivien mukauttamista tekniikan kehitykseen
käsittelevältä komitealta.
MUUTA:
Komission ehdotuksia voidaan tarvittaessa käsitellä EU-asiain komitean jaostossa 24 (kuluttaja-asiat) sekä kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä toimivassa tuoteturvallisuusasiain
neuvottelukunnassa.
KOMITEAT MATKAILUASIOISSA:
KOMITEAN NIMI:
25. Matkailun neuvoa-antava komitea
Tourism Advisory Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi 86/664/ETY
RS 235 artikla, kuuleminen
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea, I
SUOMEN EDUSTAJA:
Ylitarkastaja Lea Häyhä/KTM/markkinaosasto
KOKOONTUMISRYTMI:
- noin 2-3 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
- seurata matkailun kehitystä EU:ssa
- arvioida yhteisön matkailuun vaikuttavia toimenpiteitä
- jäsenmaiden tilannekatsaukset
- komission aloitteet
KOMITEAT YRITYSTOIMINTA-ASIOISSA:
KOMITEAN NIMI:
26. Standardit ja tekniset määräykset komitea (entinen 83/189 - komitea)
Committee on "Standards and Technical Regulations"
SÄÄDÖSPOHJA:
Direktiivi 98/34/EY, 5 artikla.
RS 100 a artikla ja 213 artikla, yhteispäätösmenettely
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea, I
SUOMEN EDUSTAJAT:
Standardit -osuuden osalta ylitarkastaja Matti Alasalmi/KTM/teknologiaosasto ja tekniset
määräykset -osuuden osalta tarkastaja Petri Kuurma/KTM/markkinaosasto (sij. ylitarkastaja
Johanna Ala-Nikkola/KTM/markkinaosasto)
KOKOONTUMISRYTMI:
- kuusi kertaa vuodessa, joista kaksi kertaa niin sanotussa laajennetussa muodossa
Laajennetussa kokoonpanossa edustettuina ovat myös eurooppalaiset ja kansalliset
standardisoimisjärjestöt. Suomen edustajina ovat tällöin Raija Relander/Suomen
Standardisoimisliitto SFS r.y., Tuomo Ilomäki/Suomen Sähköteknillinen
Standardisoimisyhdistys SESKO r.y. ja Timo Leppinen/Telehallintokeskus THK
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Tekniset määräykset:
- teknisten määräysten ilmoitusmenettelyn seuranta ja kehittäminen
- tarvittaessa ilmoitusmenettelyn kautta tulleiden konkreettisten tapausten käsittely
Standardisointi:
- lausuntojen antaminen komission laatimista stantardisointimandaattiehdotuksista (= komission
rahoittama standardisointi)
- lausuntojen antaminen uuden menettelytavan mukaisten direktiivien harmonisoitujen
standardien kumoamisen yhteydessä (ns. turvalausekkeiden soveltaminen)
- käsittelee yleiset standardisointipolitiikkaan liittyvät kysymykset
MUUTA:
Direktiiviä muutettiin 20.7.1998 hyväksytyllä direktiivillä 98/48/EY siten, että ilmoitusmenettelyn
piiriin tulevat myös tietoyhteiskunnan palveluja koskevat määräykset. Direktiivin 98/48/EY
mukaan komitea kokoontuu erityiskokoonpanossa käsittelemään tietoyhteiskunnan palveluja
koskevia kysymyksiä. Suomen edustajana erityiskokoonpanossa on tarkastaja Petri
Kuurma/KTM/markkinaosasto (sij. ylitarkastaja Johanna Ala-Nikkola/KTM/markkinaosasto).
KOMITEAN NIMI:
27. Paine
Pressure
SÄÄDÖSPOHJA:
Parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/23/EY
Neuvoston direktiivi 87/404/ETY
RS 100 a artikla, yhteispäätösmenettely
RS 100 artikla, kuuleminen (yksinkertaiset paineastiat)
TYYPPI:
Asiantuntijatyöryhmä (jäsenmaista)
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Neuvotteleva virkamies Pentti Tarnanen/KTM/teknologiaosasto, yli-insinööri Markus
Kauppinen/Turvatekniikan keskus
KOKOONTUMISRYTMI:
- vähintään kahdesti vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Työryhmä käsittelee direktiivin soveltamisongelmia ja laatii niihin soveltamisohjeita. Ohjeilla ei
ole mitään muodollista statusta, vaan ne edustavat direktiivin soveltajaosapuolten konsensusta.
KOMITEAN NIMI:
28. Kirjanpitodirektiivien yhteyskomitea
Contact Committee on Accounting Directives
SÄÄDÖSPOHJA:
IV yhtiöoikeudellinen direktiivi 78/660/ETY, 52 artikla
RS 54 (3)g artikla
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea, I
SUOMEN EDUSTAJAT:
Neuvotteleva virkamies Timo Kaisanlahti KTM
KOKOONTUMISRYTMI:
- 4 kertaa vuodessa
TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Helpottaa kirjanpitodirektiivin yhdenmukaista soveltamista, neuvoo komissiota direktiiviin
tehtävistä lisäyksistä ja muutoksista
KOMITEAN NIMI:
29. Artikla 4-komitea
Article 4 Committee
SÄÄDÖSPOHJA
Kolmas monivuotinen ohjelma pk-yritysten hyväksi Euroopan unionissa (1997 – 2000),
neuvoston päätös 97/15/EY
RS 130(3), kuuleminen
TYYPPI:
Hallintokomitea, II b
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Neuvotteleva virkamies Annukka Lehtonen/KTM/elinkeino-osasto
KOKOONTUMISRYTMI:
- noin neljä kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT
Ohjaa pk-yrityksiä koskevan monivuotisen ohjelman toteuttamista
KOMITEAN NIMI:
30. Yritysohjelman hallintokomitea
Enterprise Programme Management Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Neljäs monivuotinen ohjelma yritysten ja yrittäjyyden, erityisesti pk-yritysten hyväksi (2001–2005)
TYYPPI:
Hallintokomitea, II b
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Neuvotteleva virkamies Annukka Lehtonen/KTM/elinkeino-osasto
KOKOONTUMISRYTMI:
I.
noin neljä kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitean on hyväksyttävä:
II.
vuosittainen työohjelma ja vastaavat talousarvioon myönnettävät määrärahat
III.
arvoltaan yli 100 000 euron suuruisten tarjouskilpailujen arviointiperusteet ja sisältö
IV.
suoritusindikaattorit
V.
vuosittainen täytäntöönpanokertomus sekä päätöksen 6 artiklassa tarkoitetut
arviointikertomukset.
KOMITEAT TUTKIMUSASIOISSA:
KOMITEAN NIMI:
31. Elämänlaatu ja luonnonvarojen hallinta –ohjelman ohjelmakomitea
Programme committee of the Quality of Life and management of living resources programme
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 1999/167/EY tutkimusta ja teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevasta
erityisohjelmasta ”Elämänlaatu ja luonnonvarojen hoitaminen” (1992 – 2002), (EYVL L 064,
12.3.1999, s. 1 – 19). 7 artikla.
AS 166 (3) artikla, kuulemismenettely (AS = Amsterdamin sopimus).
TYYPPI:
Sääntelykomitea, IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Pääsihteeri Sakari Karjalainen/Suomen Akatemia, johtaja Mervi Sibakov/TEKES
KOKOONTUMISRYTMI:
2-5 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Ohjelman toteuttamiseen, toimeenpanoon ja arviointiin liittyvät kysymykset.
Komiteassa ei käsitellä PL 96 §:n mukaisia asioita.
KOMITEAN NIMI:
32. Käyttäjäystävällinen tietoyhteiskunta –ohjelman ohjelmakomitea
Programme committee of the User-friendly information society programme
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 1999/168/EY tutkimusta ja teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevasta
erityisohjelmasta ”Käyttäjäystävällinen tietoyhteiskunta” (1998 – 2002), (EYVL L 064 ,
12.03.1999 s. 20 – 39). 7 artikla.
AS 166(3) artikla, kuulemismenettely.
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Teknologiajohtaja Kari Tilli/TEKES, ylitarkastaja Annu Jylhä-Pyykönen/OPM
KOKOONTUMISRYTMI:
2-5 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Ohjelman toteuttamiseen, toimeenpanoon ja arviointiin liittyvät kysymykset
Komiteassa ei käsitellä PL 96 §:n mukaisia asioita.
KOMITEAN NIMI:
33. Kilpailukykyinen ja kestävä kasvu –ohjelman ohjelmakomitea
Programme committee of the Competitive and Sustainable Growth programme
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 1999/169/EY tutkimusta ja teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevasta
erityisohjelmasta ”Kilpailukykyinen ja kestävä kasvu” (1998 – 2002), (EYVL L 064 , 12.03.1999
s. 40 – 44). 7 artikla.
AS 166(3) artikla, kuulemismenettely.
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Teknologiajohtaja Raimo Pulkkinen/TEKES, liikenneneuvos Martti Mäkelä/LVM
KOKOONTUMISRYTMI:
2-5 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Ohjelman toteuttamiseen, toimeenpanoon ja arviointiin liittyvät kysymykset
Komiteassa ei käsitellä PL 96 §:n mukaista menettelyä edellyttäviä asioita.
KOMITEAN NIMI:
34. Energia, ympäristö ja kestävä kehitys –ohjelman ohjelmakomiteat
Programme committees of the Energy, environment and sustainable development programme
a) Ympäristö ja kestävä kehitys –alaohjelman ohjelmakomitea/
Programme committee of the Environment and sustainable development subprogramme
b) Energia-alaohjelman ohjelmakomitea/Programme committee of the Energy sub-programme
SÄÄDÖSPOHJA: Neuvoston päätös 1999/170/EY tutkimusta ja teknologista kehittämistä ja
esittelyä koskevasta erityisohjelmasta "Energia, ympäristö ja kestävä kehitys" (1998-2002),
(EYVL L 064 , 12.03.1999 s. 58 – 77). 7 artikla.
AS 166(3) artikla, kuulemismenettely.
TYYPPI:
Sääntelykomitea, IIIa
SUOMEN EDUSTAJA:
4.a. Pääsihteeri Anneli Pauli/Suomen Akatemia, ympäristöneuvos Heikki Sisula/ YM
4.b. Tutkimuspäällikkö Heikki Kotila/TEKES, ylitarkastaja Teija Lahti-Nuuttila/KTM
KOKOONTUMISRYTMI:
2-5- kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLIS ET TEHTÄVÄT:
Ohjelman toteuttamiseen, toimeenpanoon ja arviointiin liittyvät kysymykset
KOMITEAN NIMI:
35. Yhteisön tutkimuksen kansainvälisen aseman vahvistaminen –ohjelman ohjelmakomitea
Programme committee of the Confirming International Role of Community Research
programme
SÄÄDÖSPOHJA: Neuvoston päätös 1999/171/EY tutkimusta ja teknologista kehittämistä ja
esittelyä koskevasta erityisohjelmasta ”Yhteisön tutkimuksen kansainvälisen aseman
vahvistaminen” (1998 – 2002), (EYVL L 093, 08.4.1999 s. 28). 7 artikla.
AS 166(3) artikla, kuulemismenettely.
TYYPPI:
Sääntelykomitea, IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylitarkastaja Tiina Vihma-Purovaara/Suomen Akatemia, kehityspäällikkö Marita Paasi/TEKES
KOKOONTUMISRYTMI:
2-5 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Ohjelman toteuttamiseen, toimeenpanoon ja arviointiin liittyvät kysymykset
Komiteassa ei käsitellä PL 96 §:n mukaisia asioita.
KOMITEAN NIMI:
36. Innovaation ja pk-yritysten osallistumisen edistäminen –ohjelman ohjelmakomitea
Programme committee of the Promotion of Innovation, Encouragement of SMEs programme
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 1999/172/EY tutkimusta ja teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevasta
erityisohjelmasta ”Innovaation edistäminen ja pk-yritysten osallistumisen kannustaminen” (1998
– 2002), (EYVL L 064 , 12.3.1999 s. 91 – 104). 7 artikla.
AS 166(3) artikla, kuulemismenettely.
TYYPPI:
Sääntelykomitea, IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Johtaja Hannu Järvinen/TEKES, neuvotteleva virkamies Sakari Immonen/KTM/teknologiaosasto
KOKOONTUMISRYTMI:
2-5 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Ohjelman toteuttamiseen, toimeenpanoon ja arviointiin liittyvät kysymykset
Komiteassa ei käsitellä PL 96 §:n mukaista menettelyä edellyttäviä asioita.
KOMITEAN NIMI:
37. Tutkijavoimavarojen lisääminen ja sosiaalis-taloudellisen tietopohjan laajentaminen –
ohjelman ohjelmakomitea
Programme committee of the Improving human research potential programme
SÄÄDÖSPOHJA: Neuvoston päätös 1999/173/EY tutkimusta ja teknologista kehittämistä ja
esittelyä koskevasta erityisohjelmasta ”Tutkijavoimavarojen lisääminen ja sosiaalis-taloudellisen
tietopohjan laajentaminen” (1998 – 2002), (EYVL L 064 , 12.3.1999 s. 105 – 126). 7 artikla.
AS 166(3) artikla, kuulemismenettely.
TYYPPI:
Sääntelykomitea, IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖT:
Tiedesihteeri Eeva Ikonen/Suomen Akatemia, yksikönpäällikkö Marja-Leena Tolonen/TEKES
KOKOONTUMISRYTMI:
2-5 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Ohjelman toteuttamiseen, toimeenpanoon ja arviointiin liittyvät kysymykset
Komiteassa ei käsitellä PL 96 §:n mukaista menettelyä edellyttäviä asioita.
KOMITEAN NIMI:
38. Tutkijavoimavarojen lisääminen ja sosiaalis-taloudellisen tietopohjan laajentaminen –
ohjelman sosioekonomisen tutkimuksen alakomitea
Sub-committee on socio-economic research within the specific programme Improving
the human research potential and the socio-economic knowledge base
SÄÄDÖSPOHJA: Neuvoston päätös 1999/173/EY tutkimusta ja teknologista kehittämistä ja
esittelyä koskevasta erityisohjelmasta ”Tutkijavoimavarojen lisääminen ja sosiaalis-taloudellisen
tietopohjan laajentaminen” (1998 – 2002), (EYVL L 064 , 12.3.1999 s. 105 – 126). 7 (5) artikla.
AS 166(3) artikla, kuulemismenettely.
TYYPPI:
Sääntelykomitea, IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Tiedesihteeri Eili Ervelä-Myréen/Suomen Akatemia, Osastopäällikkö Paavo Okko/Turun
kauppakorkeakoulu
KOKOONTUMISRYTMI:
2-5 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Ohjelman toteuttamiseen, toimeenpanoon ja arviointiin liittyvät kysymykset
Komiteassa ei käsitellä PL 96 §:n mukaista menettelyä edellyttäviä asioita.
KOMITEAN NIMI:
39. Yritysten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen osallistumissääntöjä ja tutkimustulosten
levittämistä koskeva yhteisön komitea
Committee for the Rules for the participation of undertakings, research centres and
universities and for the dissemination of research results under the EC
SÄÄDÖSPOHJA: Neuvoston päätös 1999/65/EY yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen
osallistumista sekä tutkimustulosten levittämistä koskevista säännöistä Euroopan yhteisön
viidennen puiteohjelman (1998-2002) täytäntöönpanoa varten, (EYVL L 168, 3.7.1999 s. 35). 23
artikla.
AS 167 artikla, kuulemismenettely.
TYYPPI:
Sääntelykomitea, IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Erityisasiantuntija Tuija Ypyä/TEKES, johtaja Leila Risteli/Oulun yliopisto
KOKOONTUMISRYTMI:
2-5 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Ohjelman toteuttamiseen, toimeenpanoon ja arviointiin liittyvät kysymykset
Komiteassa ei käsitellä PL 96 §:n mukaisia asioita.
YDINENERGIA-ALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSTOIMINTAA KOSKEVA EUROOPAN
ATOMIENERGIAYHTEISÖN (Euratom) ERITYISOHJELMA/VIIDES PUITEOHJELMA
1998-2002
KOMITEAN NIMI:
40. Fission ohjelmakomitea
Programme Committee of the Fission-related aspects
SÄÄDÖSPOHJA: Neuvoston päätös 1999/175/Euratom: Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä
tammikuuta 1999, ydinenergia-alan tutkimus- ja koulutustoimintaa koskevasta Euroopan
atomienergiayhteisön (Euratom) erityisohjelmasta (1998-2002), (EYVL L 064, 12.3.1999 s.142
– 153). 6 (2) artikla.
Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus (Euratom) - Toinen osasto - Määräykset
ydinenergia-alan kehityksen edistämisestä - I luku - Tutkimuksen kehittäminen - 7 artikla.
TYYPPI:
Sääntelykomitea, IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylitarkastaja Timo Haapalehto/KTM/energiaosasto, ylitarkastaja Anne
Väätäinen/KTM/energiaosasto
KOKOONTUMISRYTMI:
2-5 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Ohjelman toteuttamiseen, toimeenpanoon ja arviointiin liittyvät kysymykset
Komiteassa ei käsitellä PL 96 §:n mukaisia asioita.
KOMITEAN NIMI:
41. Fuusion ohjelmakomitea
Programme Committee of the Fusion-related aspects
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 1999/175/Euratom: Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä tammikuuta 1999,
ydinenergia-alan tutkimus- ja koulutustoimintaa koskevasta Euroopan atomienergiayhteisön
(Euratom) erityisohjelmasta (1998-2002), (EYVL L 064, 12.3.1999 s.142 – 153).
6 (2) artikla: ”Fuusioon liittyvissä asioissa ne ovat 16 päivänä joulukuuta 1998 fuusio-ohjelmaan
liittyvästä neuvoa-antavasta komiteasta tehdyssä neuvoston päätöksessä säädetyn mukaiset”.
Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus (Euratom) - Toinen osasto - Määräykset
ydinenergia-alan kehityksen edistämisestä - I luku - Tutkimuksen kehittäminen - 7 artikla.
TYYPPI:
Sääntelykomitea, IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
teknologia-asiantuntija Reijo Munther/TEKES, johtaja Seppo Karttunen/VTT
KOKOONTUMISRYTMI:
2-5 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Ohjelman toteuttamiseen, toimeenpanoon ja arviointiin liittyvät kysymykset
Komiteassa ei käsitellä PL 96 §:n mukaisia asioita.
42. OIKEUSMINISTERIÖ
KOMITEAN NIMI
43. Yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta
käsittelevä komitea
SÄÄDÖSPOHJA
Tietosuojadirektiivin (95/46/EY) 31 artikla
EY:n perustamissopimuksen 100 a ja 189 b artikla (yhteispäätösmenettely)
TYYPPI
Hallintokomitea II b
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ
Lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta OM
Ylijohtaja Pekka Nurmi OM
KOKOONTUMISRYTMI
Noin 6-7 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT
Komitean tehtävänä on avustaa komissiota tietosuojadirektiiviin liittyvissä yhteisön
täytäntöönpanotoimenpiteissä. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista
toimenpiteistä koskien kolmannen maan tietosuojan tason arvioimista ja tietojen luovuttamiseen
kolmansiin maihin sovellettavia mallisopimuslausekkeita. Komitea antaa ehdotuksesta
lausuntonsa.
MUUTA:
Ottaen huomioon komission ehdotuksen 2 artiklassa soveltamis- ja hallintotoimenpiteille
asetetut lähinnä taloudellista merkittävyyttä koskevat kriteerit komitea saattaisi siirtyä
ehdotuksen mukaisten kriteerien toteutuessa hallintokomiteasta neuvoa-antavaksi komiteaksi.
Muutoksen vaikutuksia on vaikea arvioida, sillä direktiivin täytäntäntöönpano on käynnistynyt
vasta hiljattain.
Tietosuoja-asiantuntijoiden käsityksen mukaan komitean tulisi kuitenkin vastaisuudessakin
säilyä nykyisenä eli hallintokomiteana.
KOMITEAN NIMI:
44. Grotius-komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston yhteinen toiminta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella oikeusalalla toimivien tuki- ja vaihto-ohjelman (Grotius) perustamisesta hyväksyttiin 28.10.1996
(96/636/YOS, EYVL L 287, 8.11.1996)
TYYPPI
Neuvoa-antava komitea (alle 50 000 euron hankkeet), hallintokomitea (yli 50 000 euron
hankkeet)
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Oikeusministeriön oikeushallinto-osasto/Sami Sarvilinna.
KOKOONTUMISRYTMI:
Tarpeen mukaan, n.2-3 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Yhteisen toiminnan artiklat 11-13 sisältävät määräykset ohjelman valmistelusta, vuosittaisesta
täytäntöönpanosta sekä hallinnoinnista. Niissä on myös määritelty yleisellä tasolla komitean
toimivalta ja tehtävät.
Artiklan 11 mukaan komissio vastaa ohjelman hallinnoinnista ja seurannasta. Artiklan 12
mukaan komissiota avustava hallintokomitea koostuu jäsenmaiden edustajista ja sen
puheenjohtajana toimii komission edustaja. Komissio tekee hallintokomitealle ehdotuksen
vuosiohjelmaksi, käytettävissä olevien määrärahojen jakamisesta eri toiminta-alojen kesken
sekä ehdotukset soveltamissäännöiksi ja hankkeiden arvioimiseksi. Komitea käsittelee
ehdotukset ja antaa niistä lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa. Jos myönteistä lausuntoa ei
anneta määräajassa, komissio joko peruuttaa ehdotuksensa tai tekee ehdotuksen neuvostolle,
joka tekee ratkaisunsa yksimielisesti kahden kuukauden kuluessa.
Yhteisen toiminnan artiklan 13 mukaan komitea käsittelee komission esityksestä kaikki Grotiusohjelmasta rahoitettavaksi esitetyt hankkeet. Niiden hankkeiden osalta, joiden rahoitus on alle
50 000 ecua komitea tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä ja antaa lausuntonsa
puheenjohtajan asettamassa määräajassa. Lausunto merkitään pöytäkirjaan ja komission on
ilmoitettava komitealle, miten lausunto on otettu huomioon.
Komissio laatii luettelon yli 50 000 ecun hankkeista sekä osoittaa hankkeet, jotka se hyväksyy ja
perustelee valintansa. Komitea antaa lausuntonsa hankkeista kahden kuukauden määräajassa
ja päättää niistä määräenemmistöllä. Jos komitea ei anna myönteistä lausuntoa määräajassa,
komissio joko peruuttaa hankkeen(t) tai esittää sen (ne) neuvostolle.
Valmisteilla olevan asetuksen perusteella komitean toimikautta jatketaan. Ehdotus neuvoston
asetukseksi yksityisoikeuden alalla toimivien tuki- ja vaihto-ohjelman jatkamisesta
(yksityisoikeuden alaa koskeva Grotius-ohjelma) annettu syksyllä 2000.
45. VALTIOVARAINMINISTERIÖ
KANSANTALOUDELLISET ASIAT
KOMITEAN NIMI:
Talouspoliittinen komitea/ Economic Policy Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
74/122/EEC: Neuvoston päätös 18.2.1974 talouspoliittisen komitean perustamisesta
2000/604/EY: Neuvoston päätös 11.10.2000 talouspoliittisen komitean kokoonpanosta ja
perussäännöstä
TYYPPI:
I, neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Komitean jäsenet: finanssineuvokset Tuomas Sukselainen, Ilkka Kajaste ja Kari Varis/VM,
johtokunnan neuvonantaja Antti Suvanto/SP
KOKOONTUMISRYTMI:
noin kerran kuukaudessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitean tehtävänä on edistää jäsenvaltioiden talouspolitiikan yhteensovittamista. Komitea
keskustelee ajankohtaisista talouspolitiikan kysymyksistä ja esivalmistelee eräitä talous- ja
rahoituskomitean ja ECOFIN-neuvoston käsittelyyn meneviä asioita.
MUUTA:
Komiteassa käsiteltävät asiat valmistellaan valtiovarainministeriössä ja Suomen Pankissa.
Useampaa ministeriötä koskevia asioita käsitellään ao. jaostossa erityisesti talouspolitiikan
koordinaatiojaostossa.
BUDJETTIASIAT
KOMITEAN NIMI:
Omien varojen neuvoa-antava komitea,
Advisory Committee on own resources (ACOR)
Komitea kokoontuu neljässä eri kokoonpanossa alatyöryhmissä:
1. Arvonlisäveropohjaa käsittelevä alatyöryhmä
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi 94/728/EY, neuvoston asetus 1552/89 sekä 1553/89(ALV-pohja)
TYYPPI:
I, neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Budjettineuvos Paavo Kytömäki/VM, ylitarkastaja Pekka Pylkkänen/TH, neuvotteleva virkamies
Markku Puurula ja finanssisihteeri Panu Kukkonen (ALV-pohjaan liittyvät asiat)
KOKOONTUMISRYTMI:
1-2 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee yhteisön ALV- pohjaan perustuvia omia varoja koskevia asioita:
menettelytapojen kehittäminen, tarkastustulosten arviointi, säädösvalmistelu. Komiteassa ei ole
käsitelty asioita, joiden osalta PeL 96 §:n mukainen menettely olisi tarpeen.
MUUTA:
Kokouspöytäkirjat ja –raportit jaetaan ao. viranomaisille.
Suomen kantojen valmistelu tapahtuu omien varojen työryhmässä, johon osallistuvat
valtiovarainministeriön vero-, budjetti- ja kansantalousosaston lisäksi verohallitus, tullihallitus
sekä tilastokeskus sekä maa- ja metsätalousministeriö.
2. Perinteisten omien varojen alatyöryhmä
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi 94/728/EY, neuvoston asetus 1552/89
TYYPPI:
I, neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Budjettineuvos Paavo Kytömäki/VM, talouspäällikkö Pekka Pylkkänen ja veroluottopäällikkö
Tom Ferm/TH
KOKOONTUMISRYTMI:
2-3 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee yhteisön perinteisiä varoja (tullit, maatalousmaksut ja sokerimaksut)
koskevia asioita: menettelytapojen kehittäminen, tarkastustulosten arviointi, säädösvalmistelu.
Komiteassa ei ole käsitelty asioita, joiden osalta PeL 96 §:n mukainen menettely olisi tarpeen.
MUUTA:
Kokouspöytäkirjat ja –raportit jaetaan ao. viranomaisille.
Suomen kantojen valmistelu tapahtuu omien varojen työryhmässä, johon osallistuvat
valtiovarainministeriön vero-, budjetti- ja kansantalousosaston lisäksi verohallitus, tullihallitus,
tilastokeskus sekä maa- ja metsätalousministeriö.
2.1 Tarkastusalatyöryhmä
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi 94/728/EY, neuvoston asetus 1552/89
TYYPPI:
I, neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Budjettineuvos Paavo Kytömäki/VM, Ylitarkastaja Kari koivulahti/TH
KOKOONTUMISRYTMI:
1 kerta vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Ei erityistä päätösvaltaa. Perinteisiä omia varoja (tullit, maatalousmaksut) koskevan
tarkastustoiminnan kehittäminen.
MUUTA:
Kokouspöytäkirjat ja –raportit jaetaan ao. viranomaisille.
Suomen kantojen valmistelu tapahtuu omien varojen työryhmässä, johon osallistuvat
valtiovarainministeriön vero-, budjetti- ja kansantalousosaston lisäksi verohallitus, tullihallitus
sekä tilastokeskus.
3. Ennuste alatyöryhmä
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi 94/728/EY, neuvoston asetus 1552/89
TYYPPI:
I, neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Budjettineuvos Paavo Kytömäki, neuvotteleva virkamies Markku Puurula, finanssineuvos Eino
Lahikainen/VM.
KOKOONTUMISRYTMI:
- kerran vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Työryhmä käsittelee komission ja jäsenmaiden ennusteiden pohjalta maakohtaisesti
arvonlisäveropohjan (ALV-pohjan) ja bruttokansantulopohjan (BKTL-pohjan) arviot sekä yhteisön
budjettia, että välillisesti myös kansallisia budjetteja varten. ALV-pohjan ja BKTL-pohjan
ennusteiden lisäksi käsitellään ennusteet tullimaksuista sekä sokerimaksuista. Työryhmässä ei
ole käsitelty asioita, joiden osalta PeL 96 §:n mukainen menettely olisi tarpeen.
MUUTA:
Kokouspöytäkirjat ja -raportit jaetaan ao. viranomaisille.
Suomen kantojen valmistelu tapahtuu omien varojen työryhmässä, johon osallistuvat
valtiovarainministeriön vero-, budjetti- ja kansantalousosaston lisäksi verohallitus, tullihallitus
sekä tilastokeskus sekä maa- ja metsätalousministeriö.
KOMITEAN NIMI:
46. TEN-rahoitusasetuskomitea - Yleinen toimiala
Trans-European Networks (TENs) – Finance Assistance Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (EY) N:o 2236/95, 18.9.1995, Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvien
yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä.
TYYPPI:
III a, sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Yleinen toimiala: Budjettineuvos Esko Tainio/VM
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea toimii TEN-rahoituskomiteana joko yleisen toimialan, liikennealan, televiestintäalan tai
energia-alan kokoonpanossa. Tässä yhteydessä käsitellään vain yleisen toimialan tehtäviä
(muiden toimialojen osalta eri kuvaukset). Komitea avustaa komissiota asetuksen
täytäntöönpanossa.
Komissio tai komitean sektorikohtaiset kokoukset voivat tehdä komitean yleisen toimialan
kokoukselle ehdotuksia lausunnon antamista varten. lausunto annetaan perustamissopimuksen
148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä enemmistöllä ja komitean jäsenmaiden äänet painotetaan
artiklassa esitetyllä tavalla.
Käytännössä yleisessä kokoonpanossa komitea on käsitellyt vain komitean työjärjestyssäännöt.
Komitean yleisen toimialan kokouksissa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PeL 96 §:n
mukaista menettelyä.
MUUTA:
Sektorikohtaisissa kokoonpanoissa komitea toimii liikenne- ja viestintäministeriön (liikenneala,
televiestintäala) ja kauppa- ja teollisuusministeriön (energia-ala) toimialalla. Yleisessä
kokoonpanossa komitea toimii valtiovarainministeriön toimialalla.
Komitean yleisen kokoonpanon kokouksissa laaditaan tarvittaessa kokousraportteja, jotka
jaetaan sektorikohtaisten toimialojen virkamiehille. Yleisen kokoonpanon kokouksissa käsiteltyjä
työjärjestyksiä ja mahdollista muuta aineistoa voivat kansalaiset tiedustella suoraan komitean
jäseniltä.
Komission komitealle mahdollisesti toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta,
joka päättää sen luottamuksellisuudesta.
Suomen kantojen valmistelu ao. viranomaisten yhteistyönä. Komitea kokoontuu yleisessä
kokoonpanossa hyvin harvoin.
VEROASIAT
KOMITEAN NIMI:
Arvonlisäverokomitea/ Value Added Tax Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen
arvonlisänlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 17 päivänä toukokuuta 1977
annetun neuvoston kuudennen direktiivin (kuudes arvonlisäverodirektiivi) 77/388/ETY 29 artikla
TYYPPI:
Komitologiajärjestelmän ulkopuolella oleva komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
lainsäädäntöneuvos Tommi Parkkola/VM
KOKOONTUMISRYTMI:
4 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
1) Konsultointiasiat
Tiettyjen kuudennessa arvonlisäverodirektiivissä mainittujen poikkeussäännösten soveltaminen
edellyttää konsultointia arvonlisäverokomiteassa. Konsultoinnin tarkoituksena on informoida
komissiota ja muita jäsenvaltioita jäsenvaltioiden suunnittelemasta lainsäädäntöratkaisusta.
Konsultointiasioissa otetut kannat eivät ole oikeudellisesti sitovia.
2) Tulkinta –asiat
Komitea antaa tulkintasuosituksia yhteisön arvonlisäverolainsäädännön soveltamista.
Suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia.
MUUTA:
Komiteassa ei ole käsitelty asioita, joiden osalta PeL 96 §:n mukainen menettely olisi ollut
tarpeen.
Kokouspöytäkirjat ja muut asiapaperit, joista käy selville yksittäisen jäsenvaltion kanta, ovat
luottamuksellisia, ellei komitea yksimielisesti toisin päätä. Kokouksen asialista on tarkoitettu
vain viralliseen käyttöön. Jäsenvaltio voi julkistaa komitean tulkintasuosituksen.
KOMITEAN NIMI:
47. Valmisteverokomitea
Committee on Excise Duties
SÄÄDÖSPOHJA:
Valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden
hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25 päivänä helmikuuta 1992 annetun neuvoston
direktiivin 92/12/ETY 24 artikla.
TYYPPI:
(III b), sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT:
Neuvotteleva virkamies Irmeli Virtaranta ja ylitarkastaja Merja Sandell/VM
KOKOONTUMISRYTMI:
3-4 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
1) Komitea avustaa komissiota antamalla lausuntoja direktiivissä erikseen mainituista asioista
ja tutkii valmisteverotusta koskevien säännösten soveltamista ja antaa tulkintasuosituksia.
2) Komitea toimii sääntelykomiteana niissä tapauksissa, joista siitä nimenomaan on säädetty
direktiivissä. Näitä ovat mm. direktiivin 92/12ETY 5 artiklan 3 kohdan 7. 18 ja 19 artiklan,
direktiivin 92/81/ETY 2 a artiklan 2 kohdan soveltamisen edellyttämät toimenpiteet.
Komitea toimii myös ala-komiteoittain (sub-committees), joita varten on erikseen määrätty
kansallisia teknisiä asiantuntijoita. Ala-komiteat ovat luonteeltaan lähinnä ad hoc-tyyppisiä.
MUUTA:
Komitea ei ole käsitellyt asioita, joiden osalta PeL 96 §:n mukainen menettely olisi ollut
tarpeellinen.
Asialista ja kokouspöytäkirjat ovat luottamuksellisia, ellei komitea yksimielisesti toisin päätä.
Jäsenvaltio voi kuitenkin julkistaa komitean päätöksen mainitsematta yksittäisten
jäsenvaltioiden kantoja.
Asiat päätetään komiteatasolla niiden varsin teknisten luonteen vuoksi. Suomen kantojen
valmistelu tapahtuu valtiovarainministeriössä. Erikoistapauksissa, joitakin asioita lähetetään
jaostotyöskentelyyn.
KOMITEAN NIMI:
Välillisen verotuksen alan hallinnollisen yhteistyön pysyvä komitea/
Standing Committee on Administrative Cooperation in the field of indirect taxation
(SCAC)
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus 218/92/ETY
TYYPPI:
I, neuvoa-antava; IIb, hallintokomitea tai IIIb, sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
apulaisjohtaja Kent Gustafsson/VH
Fiscalis-asiat: ylitarkastaja Lauri Lahtinen/VH, ylitarkastaja Iris Kavonius/VH ja Kimmo
Lietkari/TH
KOKOONTUMISRYTMI:
noin kolme kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Jäsenmaiden välisen hallinnollisen yhteistyöjärjestelmän arviointi ja kehittäminen
Fiscalis-ohjelman kehitys ja johto (seminaarit, virkamiesvaihdot, monenkeskiset valvontatoimet,
yhteiset koulutusaloitteet)
Komiteassa ei käsitellä asioita, joihin sovelletaan PeL 96 §:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Komiteaa koskevia asioita voi tiedustella suoraan komissiolta (aineiston luottamuksellisuudesta
päättää komissio). Suomessa vastuuviranomainen on Verohallitus ja Tullihallitus. Ks. myös
petosten torjunnan alakomitea SCAF.
KOMITEAN NIMI:
48. Välillisen verotuksen alan hallinnollisen yhteistyön pysyvä komitea/
Petosten torjunnan alakomitea/Anti Fraud Sub-Committee (SCAF)
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi 77/799/ETY ; neuvoston asetus 218/92/ETY
TYYPPI:
Alakomitea (raportoi: Standing Committee on Administrative Cooperation (SCAC)
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
ylitarkastaja Lauri Lahtinen/VH
KOKOONTUMISRYTMI:
noin neljä kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Välilliseen verotukseen (lähinnä ALV) kohdistuvien petosten torjunta ja tähän työhön liittyvä
tietojenvaihto jäsenmaiden kesken. (Eri maiden verohallintojen yhteistyö.)
MUUTA:
Komiteassa ei käsitellä asioita, joihin sovelletaan PeL 96 §:n mukaista menettelyä.
Komiteaa koskevia asioita voi tiedustella suoraan komissiolta (aineiston luottamuksellisuudesta
päättää komissio).
Vastuuviranomaisena on Verohallitus.
KOMITEAN NIMI:
Välillisen verotuksen alan hallinnollisen yhteistyön pysyvä komitea/
Tietoteknologian alakomitea/Information Technology Sub-Committee (SCIT)
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus 218/92/ETY
TYYPPI:
Alakomitea (raportoi: Standing Committee on Administrative Cooperation (SCAC)
Atk-tekniikka/VIES-järjestelmä (Value Added Tax Information Exchange System)
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
järjestelmäpäällikkö Olli Nykänen/VH
KOKOONTUMISRYTMI:
noin kolme kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
VIES-järjestelmän kehittäminen ja ylläpito.
MUUTA:
Komiteassa ei käsitellä asioita, joihin sovelletaan PeL 96 §:n mukaista menettelyä.
Komiteaa koskevia asioita voi tiedustella suoraan komissiolta (aineiston luottamuksellisuudesta
päättää komissio).
Vastuuviranomaisena on Verohallitus.
KOMITEAN NIMI:
49. Välillisen verotuksen alan hallinnollisen yhteistyön pysyvä komitea/Koulutuksen alakomitea
Fiscalis Training sub-Committee of SCAC (SCAT)
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus 218/92/ETY
TYYPPI:
Alakomitea (SCAC)
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
ylitarkastaja Anu Häkli/VH
KOKOONTUMISRYTMI:
noin kerran vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Välilliseen verotukseen liittyvien yhteisten koulutusasioiden kehittäminen jäsenvaltioiden kesken.
MUUTA:
Komiteassa ei käsitellä asioita, joihin sovelletaan PeL 96 §:n mukaista menettelyä.
Komiteaa koskevia asioita voi tiedustella suoraan komissiolta (aineiston luottamuksellisuudesta
päättää komissio).
Vastuuviranomaisena on Verohallitus.
RAHOITUSMARKKINAT
KOMITEAN NIMI:
50. Sijoitusrahastoyhteyskomitea
UCITS Contact Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä
(yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten
yhteensovittamisesta (85/611/ETY) 53 artikla
Kantasäädöksen, jolla komitea perustettiin, oikeusperusta on artikla 57(2), joten kantasäädös
on annettu päätöksentekomenettelyllä, joka olisi nykyisin 189b artiklan mukainen
yhteispäätösmenettely.
TYYPPI:
I, neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylitarkastaja Jarkko Karjalainen, apulaisjohtaja Anneli Tuominen ja markkinavalvoja Jarkko
Syyrilä/Rahoitustarkastus
KOKOONTUMISRYTMI:
1-2 kertaa vuodessa, viime aikoina harvemmin
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea avustaa jäsenvaltioita sijoitusrahastodirektiivin yhdenmukaiseen täytäntöönpanoon
liittyvissä ongelmissa käymällä keskusteluja soveltamiseen liittyvistä käytännön ongelmista.
Komitea neuvoo tarvittaessa komissiota direktiiviin tehtävistä lisäyksistä tai muutoksista.
Lisäksi komitea pyrkii saamaan jäsenvaltioiden kesken yhteisymmärryksen niistä ankarammista
lisävaatimuksista, joita jäsenvaltiot voivat eräiden direktiivin artiklojen mukaisesti kansallisessa
lainsäädännössään antaa. Koska komiteassa ei pääsääntöisesti valmistella säädöksiä, ei
komiteassa ole toistaiseksi käsitelty sellaisia asioita, joissa olisi ollut tarpeen noudattaa
perustuslain 96§ tarkoitettua menettelyä. Komitea on viimeksi kokoontunut
riskipääomasijoittamisen tiimoilta marraskuussa 1998, ja sitä ennen kokouksissa käsiteltiin
pääasiassa komission luonnoksia sijoitusrahastodirektiivin muutosehdotuksiksi. Komitea on
järjestänyt myös yhteisiä tapaamisia markkinaosapuolia edustavien etujärjestöjen jne. kanssa.
MUUTA:
Kokouksista laaditaan kokousraportit, joita kansalaiset voivat tiedustella suoraan jäseninä
toimivilta virkamiehiltä. Komiteaa koskevia asioita voi tiedustella suoraan komissiolta (aineiston
luottamuksellisuudesta päättää komissio). Ei-luottamukselliset asiakirjat ja kokousten pöytäkirjat
ovat nähtävissä VM:n rahoitusmarkkinaosastolla.
Komiteatyöskentelystä vastaa valtiovarainministeriö, mutta asioita valmistellaan aina yhdessä
Rahoitustarkastuksen ja Suomen Pankin kanssa. Komiteassa käsiteltäviä asioita valmistellaan
myös EU-asian komitean jaosto 10:n (Rahoituspalvelut ja pääomanliikkeet) kokouksissa.
Suomen kannat päätetään viranomaisten (pääsääntöisesti valtiovarainministeriö,
Rahoitustarkastus ja Suomen Pankki) keskinäisessä yhteistyössä ja tarpeen tullen jaoston
kokouksissa. Komiteatyöskentelyssä noudatetaan säädösvalmistelun julkisuutta koskevaa
periaatepäätöstä.
KOMITEAN NIMI:
51. Rahanpesuyhteyskomitea
Money Laundering Contact Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi rahoitusjärjestelmän rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä
(91/308/ETY) 13 artikla
Kantasäädöksen, jolla komitea perustettiin, oikeusperusta ovat artikla 57(2) ja artikla 100a,
joten kantasäädös on annettu päätöksentekomenettelyllä, joka olisi nykyisin 251 artiklan
mukainen yhteispäätösmenettely.
TYYPPI:
I, neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, hallitussihteeri Tuija Vuorinen/VM, poliisiylitarkastaja
Reijo Pöyhönen/SM sekä pankkitarkastaja Tuija Nevalainen/Rahoitustarkastus sekä tutkija
Laura Kuitunen/Keskusrikospoliisi
KOKOONTUMISRYTMI:
1-2 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea avustaa jäsenvaltioita rahanpesudirektiivin yhdenmukaisessa täytäntöönpanossa
käymällä keskusteluja direktiivin soveltamisessa ilmenneistä käytännön ongelmista. Komitea
neuvoo tarvittaessa komissiota direktiiviin tehtävistä lisäyksistä tai muutoksista sekä tutkii,
tulisiko jokin uusi ammatti tai yrityslaji sisällyttää direktiivin soveltamisalaan. Lisäksi komitea
pyrkii saamaan jäsenvaltioiden kesken yhteisymmärryksen niistä ankarammista
lisävaatimuksista, joita jäsenvaltiot voivat eräiden direktiivin artiklojen mukaisesti kansallisessa
lainsäädännössään antaa. Koska komiteassa ei pääsääntöisesti valmistella säädöksiä, ei
komiteassa ei ole toistaiseksi käsitelty sellaisia asioita, joissa olisi ollut tarpeen noudattaa
perustuslain 96§:ssä tarkoitettua menettelyä.
MUUTA:
Kokouksista laaditaan kokousraportit, joita kansalaiset voivat tiedustella suoraan jäseninä
toimivilta virkamiehiltä. Komiteaa koskevia asioita voi tiedustella suoraan komissiolta (aineiston
luottamuksellisuudesta päättää komissio).
Komiteatyöskentelystä vastaa valtiovarainministeriö. Viime aikoina komitean työskentelyyn sekä
käsiteltävien asioiden valmisteluun ovat osallistuneet yhä etenevissä määrin poliisi sekä
sisäministeriö.
KOMITEAN NIMI:
52. Pankkialan neuvoa-antava komitea
Banking Advisory Committee (BAC)
SÄÄDÖSPOHJA:
Luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annettu direktiivi 2000/12/ETY.
Kantasäädöksen, jolla komitea perustettiin, oikeusperusta on artikla 57, joten kantasäädös on
annettu päätöksentekomenettelyllä, joka olisi nykyisin 189b artiklan mukainen yhteispäätösmenettely.
TYYPPI:
IIIb, sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen ja lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa/VM,
osastopäällikkö Heikki Koskenkylä/SP Suomen Pankki, johtaja Kaarlo Jännäri/
Rahoitustarkastus
Yhteyshenkilöt: lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa/VM ja kv.koordinaattori Jaana
Suihko/Rahoitustarkastus
KOKOONTUMISRYTMI:
säännöllisesti vähintään 3 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Neuvoa-antava pankkikomitea avustaa komissiota luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta
ja harjoittamisesta annetun direktiivin 2000/12/ETY tiettyjen artiklojen yhdenmukaisessa
täytäntöönpanossa käymällä keskusteluja direktiivien soveltamisessa ilmenneistä käytännön
ongelmista.
Komiteassa käsitellään vain harvoin (4/61 kokousta) sellaisia asioita, joissa saattaisi olla
tarpeen noudattaa perustuslain 96 §:ssä tarkoitettua menettelyä. Tällainen tilanne voi tulla
kyseeseen silloin, jos komiteassa valmistellaan sen työjärjestyksen mukaisesti sellaisia
teknisluonteisia muutoksia luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta
annetun direktiivin 2000/12/ETY lueteltuihin artikloihin, jotka koskevat direktiivien sanaston
yhdenmukaistamista, muotoilua ja selventämistä sekä luottolaitosten perustamispääoman
määrän muuttamista rahoitusmarkkinoiden kehityksen mukaisesti. Näissä asioissa kansalliseen
lainsäädäntöön saatettavat muutokset ovat pieniä ja teknisiä sekä sellaisia, että niiden
täytäntöönpano tapahtuu pääsääntöisesti Rahoitustarkastuksen määräyksin, mihin Eduskunta
on luottolaitostoiminnasta annettua lakia (1607/1993) säätäessään antanut valtuutuksen.
Tällaista menettelyä on kaavailtu myös parhaillaan valmisteilla olevaan sääntelyyn luottolaitosten
ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuuskehikosta, josta komissio antanee direktiiviehdotukset
vuoden 2001 aikana.
Komitea antaa komissiolle sen ehdotuksista lausunnon komitean puheenjohtaja asettamassa
määräajassa. Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon
mukaiset. Jos komitea ei anna lausuntoaan tai jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean
lausunnon mukaiset, on komission tehtävä toimenpide-ehdotus tarvittavista toimenpiteistä
neuvostolle, joka ratkaisee asian määräenemmistöllä. Jos neuvosto ei ratkaise asiaa
määräajassa, tekee komissio päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä, ellei neuvosto
yksinkertaisella enemmistöllä hylkää mainittuja toimenpiteitä.
Komitean työskentelyn seurauksena komissio on antanut direktiivien tulkintaa koskevia
suosituksia. Lisäksi komissio on muutaman kerran antanut teknisluonteisen direktiivin,
esimerkiksi vuonna 1995 annetun komission direktiivin 95/67/EY, jolla luottolaitosten
vakavaraisuussuhteista annettiin neuvoston direktiivin “monenkeskisten kehityspankkien”
määritelmään lisättiin Keski-Amerikan rahoitusyhtiö. Tämän muutoksen kansallinen
implementointi toteutettiin Rahoitustarkastuksen määräyksellä. Useimmiten komiteassa
käsitellyt asiat ovat johtaneet normaaliin neuvostossa tapahtuvaan valmistelumenettelyyn.
MUUTA:
Komiteatyöskentelystä vastaa valtiovarainministeriö. Komiteassa käsiteltäviä asioita
valmistellaan valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston, Rahoitustarkastuksen sekä
Suomen Pankin rahoitusmarkkinaosaston yhteistyönä.
Komiteaa koskevia asioita voi tiedustella suoraan komissiolta (aineiston luottamuksellisuudesta
päättää komissio). Kokouksista laaditaan kokousraportit, joita kansalaiset voivat tiedustella
suoraan jäseninä toimivilta virkamiehiltä. Tapauskohtaisesti valmisteltavat asiat saattavat olla
luottamuksellisia. Käytännössä käsiteltävät asiat ovat viranomaisten keskinäisiä tietojenvaihtoa
valvonnassa tai direktiivien noudattamisessa koetuista ongelmista. Saadut tiedot jäävät usein
ainoastaan viranomaisten välisiksi, vaikka ne saattavatkin lopulta kypsyä kansallisiksi tai
komission lainsäädäntöhankkeiksi, ja siten julkisiksi asiakirjoiksi.
HALLINNON KEHITTÄMINEN
KOMITEAN NIMI:
53. IDA-hallintokomitea
Telematics between Administrations Committee (TAC)
SÄÄDÖSPOHJA:
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1719/1999/EC (3.9.1999) eräistä hallintojen
välisen telemaattisen tiedonvaihdon Euroopan laajuisia verkkoja koskevista suuntaviivoista,
mukaan lukien yhteistä etua koskevien hankkeiden yksilöiminen.
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1720/199/EC (3.9.2000) eräistä toimista ja
toimenpiteistä hallintojen välisen telemaattisen tietojenvaihdon Euroopan laajuisten verkkojen
yhteen toimivuuden ja niihin pääsyn varmistamiseksi.
TYYPPI:
Hallintokomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Tietohallintojohtaja Olavi Köngäs/VM ja tietohallintopäällikkö Juha Redsven/MMM
KOKOONTUMISRYTMI:
Keskimäärin 5-6 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Interchange of Data between Administrations (IDA) - ohjelman komitea. IDA-ohjelmaa koskee
kaksi päätöstä, joita molempia hoitaa yksi komitea.
Komitea käsittelee ohjelman työsuunnitelmat, uusien hankkeiden käynnistämisen ja IDA:n
tietoteknisen arkkitehtuurin ja yleisten palvelujen kehittämistä.
MUUTA:
Kansalaiset saavat tietoa kannoista ottamalla suoraan yhteyttä komitean suomalaisiin jäseniin.
Kokouksista laaditaan kokousraportit, jotka jaellaan asian käsittelyyn osallistuville virkamiehille.
Kukin edustaja säilyttää omat kokousraporttinsa itse.
Kansalaiset voivat tiedustella raportteja suoraan jäseninä toimivilta virkamiehiltä. Komiteassa
esillä olevat tarjoukset arviointi- ja rahoitustietoineen ovat kuitenkin luottamuksellisia. Komiteaa
koskevaa komission aineistoa voi tiedustella suoraan komissiolta tai sitä voi konsultoida
internetin välityksellä IDA:n www-sivuilta http://www.ispo.cec.be/ida/.
Suomen kannan valmistelemiseksi komitean jäsenet ovat yhteydessä virastoon, jonka vastuulla
käsittelyyn tuleva hanke kuuluu. IDA asioita varten on sähköinen jakelulista, jonka kautta
komitean jäsenet toimittavat kokousraportit, kutsut IDA:n järjestämiin tilaisuuksiin ja
konsultointipyynnöt. IDA:n asioita esitellään noin kerran vuodessa valtion tietohallinnon
johtoryhmälle.
KOMITEAN NIMI:
Senior Officials Group Information Security (SOG-IS)
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 87/95
TYYPPI:
I, neuvoa-antava komitea / IIIb, sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Neuvotteleva virkamies Arja Terho/VM ja neuvotteleva virkamies Mikael Kiviniemi/VM.
KOKOONTUMISRYTMI:
Aiemmin keskimäärin 1-2 kertaa vuodessa. Ei ole kokoontunut vuonna 2000.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea on perustettu käsittelemään, kehittämään ja ohjaamaan tietoturvallisuuteen liittyviä
asioita ja antamaan neuvoja komissiolle näissä kysymyksissä.
Pääkomitean panos viime vuosina on ollut melko vähäistä, johtuen mm. EU:n sähköisen
allekirjoituksen direktiivin ja siihen liittyvän standardoinnin valmistelusta, joissa pääkomitea ei
ole ollut valmisteluvastuussa. Pääpaino on viime aikoina ollut vastavuoroisen
hyväksymismenettelyn toiminnan vakiinnuttamisessa ja sitä ohjaavan hallintokomitean työn
tukemisessa. Myös OECD:n aktiviteettien lisääntyminen tietoturvallisuuden alueella on
vähentänyt komitean merkitystä.
MUUTA:
Pääosa valmisteluaineistosta ei ole julkista
Suomen kannat valmistellaan kansallisen tietoturvallisuuden yhteistyöverkoston ja
asiantuntemuksen kautta.
KOMITEAN NIMI:
54. Tietotekniikan standardisointia käsittelevä johtavien virkamiesten ryhmä
Senior Officials Group - Information Technology Standardization (SOGITS)
SÄÄDÖSPOHJA:
Perustettu vuonna 1987 televiestinnän ja tietotekniikan alojen standardointia koskevalla
neuvoston päätöksellä 87/95/EEC, 22.12.1986.
TYYPPI:
I, neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Neuvotteleva virkamies Mikael Kiviniemi/VM JA DI Timo Leppinen/Telehallintokeskus
KOKOONTUMISRYTMI:
Vaihdellut viime vuosina: 1-4 kertaa vuodessa. Vuonna 2000 ei ole kokoontunut lainkaan.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea on perustettu 1987 antamaan neuvoja komissiolle liittyen informaatio- ja teletekniikan
standardoinnin ja julkisten hankintojen ohjaukseen.
Tehtäväalueita ovat mm.
- standardointilinjaukset
- mandaatit standardointijärjestöille
- standardoinnin työohjelmat ja niiden seuranta
- standardointiprojektit ja niihin liittyvät puiteohjelmat
MUUTA:
Komiteassa käsitellään sekä julkista että luottamuksellista tietoa. Komiteaa koskevia asioita voi
tiedustella suoraan komissiolta (aineiston luottamuksellisuudesta päättää komissio).
Suomen kannat valmistellaan kansallisen tietotekniikan standardoinnin yhteistyön ja
asiantuntemuksen kautta
TILASTOT
KOMITEAN NIMI:
55. Tilastosalaisuuskomitea
Committee on Statistical Confidentiality
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (EURATOM/ETY) 1588/90 salassa pidettävien tilastotietojen luovuttamisesta
Euroopan yhteisön tilastotoimistolle, 7 artikla
Neuvoston asetus (EY) 322/97 yhteisön tilastoista, 20 artikla
TYYPPI:
IIb, hallintokomitea (Uusi : hallintomenettely)
SUOMEN EDUSTAJAT JA YHTEYSHENKILÖT:
Hallintopäällikkö Anna-Leena Reinikainen ja tilastojohtaja Riitta Harala/Tilastokeskus
KOKOONTUMISRYTMI:
kerran vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea avustaa komissiota salassa pidettävien tilastotietojen luovuttamista Eurostatille
koskevien tietojen suojaamiseen liittyvien menettelyjen ja periaatteiden määrittelyssä sekä
tilastoasetuksen tietosuojamääräysten täytäntöönpanossa. Komiteassa käsiteltävät asiat eivät
kansallisella tasolla kuulu eduskunnan toimialaan
MUUTA:
Ml. valtioneuvoston periaatepäätös säädösvalmistelun julkisuuden turvaamiseksi EU-jäsenyyden
aikana.
Komiteassa käsiteltävät asiat valmistellaan Tilastokeskuksessa kansallisen tilastolain ja sen
soveltamiskäytännön pohjalta. Tarvittaessa asioita käsitellään jaostoja vastaavalla tavalla
toimivassa VM:n asettamassa tilastoalan EU-yhteistyöryhmässä sekä keskeisten tiedonantajien
ja Tilastokeskuksen edustajista elinkeinoelämän työryhmässä. Komiteaan liittyvät pöytäkirjat on
saatavilla Tilastokeskuksessa.
KOMITEAN NIMI:
56. Tilasto-ohjelmakomitea– SPC
(Statistical Programme Committee)
SÄÄDÖSPOHJA:
SPC-komitea perustettiin neuvoston päätöksellä 89/382/EEC.
SPC toimii sekä neuvoa-antavana komiteana (ei komitologiakomitea) että
komitologiakomiteana yhteisön tilasto-ohjelmaan liittyvissä asioissa.
Komitean asema ja tehtävät riippuu asioista, joita käsitellään ja niitä koskevista neuvoston
säädöksistä. Säädösten perustana on useimmiten ollut perustamissopimuksen artikla 213
koskien komission tiedonhankintaoikeutta sille uskottujen tehtävien hoitamiseksi. Amsterdamin
sopimukseen lisättiin uusi
tilastoja koskeva artikla (art. 285). Sen myötä muuttuu päätöksenteko yksinkertaisesta
enemmistöstä määräenemmistöksi, ja päätökset tehdään yhteispäätösmenettelyssä
parlamentin kanssa.
TYYPPI:
Aihekohtaisia tilasto-ohjelmakomiteoita.
Neuvoston asetus 3037/90/ETY: toimialaluokitus (NACE)
Hallintokomitea, IIb (Uusi: hallintomenettely)
Neuvoston asetus 3924/91/ ETY: teollisuuden tuoteluokitus (PRODCOM)
Hallintokomitea, IIb (Uusi: hallintomenettely)
Neuvoston asetus 696/93/ETY: tilastoyksiköt (Statistical Units)
Hallintokomitea, IIb (Uusi: hallintomenettely)
Neuvoston asetus 2186/93/ETY: yritysrekisterit (Business Registers)
Hallintokomitea, IIb (Uusi: hallintomenettely)
Neuvoston asetus 3696/93/ETY: tuoteluokitus (CPA)
Hallintokomitea, IIb (Uusi: hallintomenettely)
Neuvoston päätös 93/704/EY: tieliikenneonnettomuustietokanta (Database on road accidents)
Neuvoa-antava komitea, I (Uusi: neuvoa-antava menettely)
Neuvoston päätös 94/445/EY: sisäkaupan tilastojen Edicom (Inter-administration telematic
networks, Edicom)
Sääntelykomitea, IIIa (Uusi: säädäntämenettely)
Neuvoston asetus 2494/95/EY: harmonisoitu kuluttajahintaindeksi (Harmonized indices on
consumer prices)
Sääntelykomitea, IIIa (Uusi: säädäntämenettely)
Neuvoston direktiivi 95/57/EY: matkailutilastot (Statistics in the field of tourism)
Hallintokomitea, IIb (Uusi: hallintomenettely)
Neuvoston asetus 2744/95/EY: palkkarakennetutkimus (Structure and distribution of earnings)
Hallintokomitea, IIb (Uusi: hallintomenettely)
Neuvoston direktiivi 95/64/EY: meriliikennetilastot (Carriage of goods and passengers by seas)
Hallintokomitea, IIb (Uusi: hallintomenettely)
Neuvoston asetus 2223/96/EY: Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä (European system
of accounts)
Hallintokomitea, IIb (Uusi: hallintomenettely)
Neuvoston asetus 23/97/EY: työvoimakustannustilastot (Statistics on the structure and level of
labour costs)
Hallintokomitea, IIb (Uusi: hallintomenettely)
Neuvoston asetus 58/97/EY, Euratom: yritystoiminnan rakennetilastot (Structural business
statistics)
Sääntelykomitea, IIIa (Uusi: säädäntämenettely)
Neuvoston asetus 322/97EY: yhteisön tilastoista, 19 artikla
Sääntelykomitea, IIIa (Uusi: säädäntämenettely)
Neuvoston asetus 448/98/EY: välillisten rahoituspalvelujen kohdentaminen EKT-järjestelmässä
(Allocation of financial intermediation services indirectly measured)
Sääntelykomitea, IIIa (Uusi: säädäntämenettely)
Neuvoston asetus 577/98/EY: työvoimatutkimusasetus (Organisation of the labour force sample
survey)
Sääntelykomitea, IIIa (Uusi: säädäntämenettely)
Neuvoston asetus 1165/98/EY: lyhyen aikavälin tilastot (Short-term statistics)
Sääntelykomitea,IIIa (Uusi: säädäntämenettely)
Neuvoston asetus 1172/98/EY: maanteiden tavarankuljetustilastot (Statistical returns in respect
of the carriage of goods by road)
Hallintokomitea, IIb (Uusi: hallintomenettely)
Neuvoston päätös (1999/126/EY): yhteisön tilasto-ohjelma vuosiksi 1998-2000 (Comminity
Statistical Programme 1998-2002) Säädäntämenettely
Neuvoston päätös (1999/297/EY): audiovisuaalialan ja sen lähialojen teollisuutta ja markkinoita
koskevien yhteisön tilastotietojen perusrakenne (establishing a Community statistical
information infrastructure relating to the industry and markets of the audiovisual and related
sectors) Hallintomenettely
Neuvoston asetus (EY) N.o 530/1999: ansioita ja työvoimakustannuksia koskevat
rakennetilastot (structural statistics on earnings and on labour costs)
SUOMEN EDUSTAJAT JA YHTEYSHENKILÖ:
Pääjohtaja Timo Relander ja kehittämispäällikkö Antero Pohjola/Tilastokeskus
KOKOONTUMISRYTMI:
neljä kertaa vuodessa, kunkin kokouksen työjärjestyksessä usein eri aihekohtaisten
komiteoiden asioita
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitean jäseninä on jäsenvaltioiden keskustilastovirastojen päälliköt. Komitea avustaa
komissiota koko EU:n tilasto-ohjelman valmistelussa sekä tilastojen kehittämisessä,
harmonisoinnissa ja laatimisessa. Ellei käsiteltävästä asiasta ole säädöstä, on komitean luonne
neuvoa-antava.
Komiteassa käsiteltävät asiat eivät kansallisella tasolla kuulu eduskunnan toimialaan.
MUUTA:
Ml. valtioneuvoston periaatepäätös säädösvalmistelun julkisuuden turvaamiseksi EU-jäsenyyden
aikana.
Komiteassa käsiteltävät asiat valmistellaan Tilastokeskuksessa kansallisen tilastolain ja sen
soveltamiskäytännön pohjalta. Tarvittaessa asioita käsitellään jaostoja vastaavalla tavalla
toimivassa valtiovarainministeriön asettamassa tilastoalan EU- yhteistyöryhmässä sekä
keskeisten tiedonantajien ja Tilastokeskuksen edustajien elinkeinoelämän työryhmässä.
Komiteaan liittyvät pöytäkirjat ovat saatavilla Tilastokeskuksessa.
KOMITEAN NIMI:
57. BKTL- komitea
(markkinahintaisen bruttokansantulon muodostamisen yhdenmukaistamista
käsittelevä komitea)
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi 89/130/ETY, Euratom
TYYPPI:
Hallintokomitea, IIb (Uusi: hallintomenettely)
SUOMEN EDUSTAJAT JA YHTEYSHENKILÖT:
Tilastojohtaja Markku Suur-Kujala sekä suunnittelija Eeva Hamunen/Tilastokeskus
KOKOONTUMISRYTMI:
1-2 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee bruttokansantulotilastojen määrittämiseen, laadintaan ja niiden
toimittamiseen Komissiolle liittyviä asioita.
Komiteassa käsiteltävät asiat eivät kansallisella tasolla kuulu eduskunnan toimialaan.
MUUTA:
Noudatetaan julkisuusperiaatetta.
Komiteassa käsiteltävät asiat valmistellaan Tilastokeskuksessa kansallisen tilastolain ja sen
soveltamiskäytännön pohjalta. Tarvittaessa asioita käsitellään jaostoja vastaavalla tavalla
toimivassa valtiovarainministeriön asettamassa tilastoalan EU- yhteistyöryhmässä sekä
keskeisten tiedonantajien ja Tilastokeskuksen edustajien elinkeinoelämän työryhmässä.
Komiteaan liittyvät pöytäkirjat on saatavilla Tilastokeskuksessa.
TULLIHALLITUS
KOMITEAN NIMI:
Tullikoodeksikomitea/
Customs Code Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
tullikoodeksi, neuvoston asetus (ETY) 2913/92
TYYPPI:
sääntelykomitea
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea voi tutkia kaikki tullilainsäädäntöä koskevat asiat, jotka puheenjohtaja saattaa sen
käsiteltäväksi joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä. Komitea käsittelee lähinnä
seuraavien säädösten muutos- ja kehittämistarpeita sekä säännösten yhdenmukaista
soveltamista ja tulkintaa: tullikoodeksi, sen soveltamisasetus, tullittomuusasetus, sen
soveltamisasetus sekä yhteisön tariffi- ja tilastonimikkeistöä koskeva asetus ja sen soveltamista
koskevat asetukset. Sen lisäksi komitea koordinoi yhteisön kannan alkuperä-, tariffi- ja
tilastonimikkeistö- sekä tullausarvoasioissa maailman tullijärjestön (WCO) teknisissä
komiteoissa tapahtuvaa käsittelyä varten. Komitea jakaantuu asiaryhmittäin 13 jaostoon, joiden
toimivalta perustuu jäljempänä mainittuihin säännöksiin. Edustajat eri jaostoissa on mainittu
kunkin jaoston yhteydessä.
1. Yleinen tullisäännösjaosto/Section for General customs rules
Säädöspohja:
tullikoodeksi, neuvoston asetus (ETY) 2913/92
Tyyppi:
sääntelykomitea
Kokoontumisrytmi:
2-3 kertaa vuodessa
Edustaja:
päälakimies Arto Lillman/TH, ylitarkastaja Harri Seeskari/VM
2. Alkuperäjaosto/Origin section
Säädöspohja:
tullikoodeksi, neuvoston asetus (ETY) 2913/92
Tyyppi:
sääntelykomitea
Kokoontumisrytmi:
10-12 kertaa vuodessa
Edustajat:
ylitarkastaja Marja Kangas, ylitarkastaja Timo Säijälä/TH
Erityistä tehtävistä:
Jaosto käsittelee tullikoodeksiin ja sen soveltamisasetukseen liittyvien kysymysten lisäksi
yhteisön tullietuussopimusten ja yksipuolisten tullietuusjärjestelyjen alkuperäsääntöjen ja niiden
muutosten valmistelua sekä niiden yhdenmukaiseen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä.
Yleisissä alkuperäsäännöissä tärkeänä ajankohtaisen kysymyksenä on Maailman
kauppajärjestön (WTO) ja Maailman tullijärjestön (WCO) yhteistyönä maailmanlaatuisten
alkuperäsääntöjen laatiminen käytettäviksi muihin tarkoituksiin kuin tullietuuskohtelun
soveltamiseen. Yhteisökannan valmistelu tapahtuu alkuperäjaostossa.
3. Tullittomuusjaosto/Duty-free arrangement section
Säädöspohja:
tullikoodeksi, neuvoston asetus (ETY) 2913/92
Tyyppi:
sääntelykomitea
Kokoontumisrytmi:
1-2 kertaa vuodessa
Edustajat:
Tullisihteeri Kari Marjamäki, ylitarkastaja Taina Pekonen/TH,
ylitarkastaja Jukka M. Kekkonen/VM
4. Tullausarvojaosto/Customs valuation section
Säädöspohja:
tullikoodeksi, neuvoston asetus (ETY) 2913/92
Tyyppi:
sääntelykomitea
Kokoontumisrytmi:
6-7 kertaa vuodessa
Edustajat:
ylitarkastaja Taina Pekonen, tullisihteeri Hanna Vuohela/TH
5. Tullivarastointi- ja vapaa-aluejaosto/ Section for customs warehouses and free zones
Säädöspohja:
tullikoodeksi, neuvoston asetus (ETY) 2913/92
Tyyppi:
sääntelykomitea
Kokoontumisrytmi:
4-5 kertaa vuodessa
Edustajat:
tullauspäällikkö Henrik Sjöberg/TH
6. Taloudellisesti vaikuttavien tullimenettelyiden jaosto/Section for customs procedures
with economic impact
Säädöspohja:
tullikoodeksi, neuvoston asetus (ETY) 2913/92
Tyyppi:
sääntelykomitea
Kokoontumisrytmi:
6-7 kertaa vuodessa
Edustajat:
tuontilupapäällikkö Laila Lehto ja ylitarkastajaTaina Pekonen,
ylitarkastaja Raimo Saarakkala, tullisihteeri Matti Alpua/TH
7. Passitusjaosto/Transit section
Säädöspohja:
Tyyppi:
Kokoontumisrytmi:
Edustajat:
tullikoodeksi, neuvoston asetus (ETY) 2913/92
sääntelykomitea
12-15 kertaa vuodessa
ylitarkastaja Jyrki Paajanen/TH, vanhempi hallitussihteeri Sirkka-Liisa
Heino/VM
8. Yhtenäisen hallinnollisen asiakirjan jaosto/Single administrative document section
Säädöspohja:
tullikoodeksi, neuvoston asetus (ETY) 2913/92
Tyyppi:
sääntelykomitea
Kokoontumisrytmi:
3-4 kertaa vuodessa
Edustajat:
tullisihteeri Virpi Kantola/TH
9. Tariffi- ja tilastonimikkeistöjaosto/Tariff and statistical nomenclature section
Säädöspohja:
neuvoston asetus (ETY) 2658/87
Tyyppi:
hallintokomitea
Kokoontumisrytmi:
20 kertaa vuodessa
Edustajat:
tullitariffipäällikkö Kalevi Hovi, ylitarkastaja Tage Jarolf, tullisihteeri
Mirja Kivimäki, tullisihteeri Bo Andersson, tullisiht. Heikki Ropponen, tullisihteeri Daniel von
Nandelstadh, tullitarkastaja Liisa Kangasoja, vanhempi suunn. Lea Hietanen ja tullisihteeri Raili
Mäntymaa/TH
Erityistä tehtävistä:
Jaosto käsittelee CN:ää, Taricia ja sitovaa tariffitietoa (BTI) sekä tariffinimikkeistön
yhdenmukaista tulkintaa ja soveltamista koskevia asioita.
10. Lento- ja merimatkustajien matkatavaroiden jaosto/section on the movement of air
or sea passangers´ baggage
Säädöspohja:
tullikoodeksi, neuvoston asetus (ETY) 2913/92/EY
Tyyppi:
sääntelykomitea
Kokoontumisrytmi:
1-2 kertaa vuodessa (Huom. ei ole kokoontunut vv. 1998-2000)
Edustajat:
tullisihteeri Anne Kohvakka/TH
Toimivalta ja tehtävät:
Komitea antaa lausuntoja yhteisön sisäliikenteessä tapahtuvaa matkatavaroiden tarkastamista
koskevissa asioissa.
Muuta:
Käytännössä sama asia kuin Committee on the movement of air or sea passengers’ baggage,
joka on perustettu neuvoston asetuksella no 3925/91, 6 artikla.
11. Taloudellisten tariffikysymysten jaosto/Economic tariff questions section
Säädöspohja:
neuvoston asetus (EY) 2505/96
Tyyppi:
sääntelykomitea, neuvoa-antava työryhmä
Kokoontumisrytmi:
5-6 kertaa vuodessa
Edustajat:
tullineuvos Klas Stening, tullisihteeri Mirja Kivimäki/TH, Jukka M.
Kekkonen/VM
Toimivalta ja tehtävät:
toimii koodeksikomitean jaostona silloin kun on kysymys kiintiöiden korottamisesta, muutoin se
toimii neuvoa-antavana ryhmänä, jota komissio kuulee tariffikiintiökysymyksissä
12. Tavaraväärennösjaosto/Counterfeit goods section
Säädöspohja:
neuvoston asetus (ETY) 3295/94
Tyyppi:
hallintokomitea
Kokoontumisrytmi:
1-2 kertaa vuodessa
Edustajat:
ylitarkastaja Anssi Kartila/TH, ylitarkastaja Marja Kartila/VM
13. Edullisen tullikohtelun jaosto/Section for favourable tariff treatment
Säädöspohja:
tullikoodeksi, neuvoston asetus (ETY) 2913/92
Tyyppi:
sääntelykomitea
Kokoontumisrytmi:
2 kertaa vuodessa
Edustajat: tuontilupapäällikkö Laila Lehto, ylitarkastaja Raimo Saarakkala/TH
MUUTA:
Suurin osa käsiteltävistä asioista ei edellytä eduskunnan informointia niiden useinkin hyvin
teknisen luonteen takia. Eduskunnalle informoitaviin asioihin kuuluvat pääsääntöisesti
tullikoodeksin ja tullittomuusasetuksen muutokset sekä tariffikiintiöitä ja -suspensioita koskevat
asiat.
Valmistelussa noudatetaan julkisuusperiaatetta. Kokouksista laaditaan kokousraportit, joita
kansalaiset voivat tiedustella suoraan jäseninä toimivilta virkamiehiltä. Asiakirjat säilyttää ao.
virkamies, jolta ne ovat myös saatavissa.
Vastuuviranomaisina ovat valtiovarainministeriö ja Tullihallitus. Lisäksi tarvittaessa asiat
käsitellään EU-valmistelujaostossa "tullitekniset kysymykset''. Sen lisäksi kysymykseen voivat
tulla myös 113-valmistelujaosto ja sisämarkkinajaosto.
KOMITEAN NIMI:
58. Tullipoliittinen ryhmä (pääjohtajat)
Customs Policy Group (Full Members)
SÄÄDÖSPOHJA:
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös no 105/2000/EY
TYYPPI:
Ei komitologiakomitea.
KOKOONTUMISRYTMI:
Kaksi kertaa vuodessa
EDUSTAJAT:
Pääjohtaja Tapani Erling, kansainvälisten asioiden päällikkö Hannu Aarnio/TH, finanssineuvos Reijo Virtanen/VM
TOIMIVALTA JA TEHTÄVÄT:
Komissio ja jäsenvaltiot määrittelevät yhdessä tullipolitiikkaa koskevan yhteisen lähestymistavan
tullipoliittisessa ryhmässä, joka muodostuu komission ja jäsenvaltioiden tulliasioista vastaavista
pääjohtajista tai heidän edustajistaan. Komissio tiedottaa säännöllisesti tullipoliittiselle ryhmälle
Tulli 2002-ohjelman toteuttamista koskevista toimenpiteistä.
MUUTA:
Pääsääntöisesti käsiteltävät asiat eivät kuulu lainsäädännön alaan ja siten ne eivät edellytä
eduskunnan informointia.
Valmistelussa noudatetaan julkisuusperiaatetta. Kokouksista laaditaan kokousraportit, joita
kansalaiset voivat tiedustella suoraan jäseninä toimivilta virkamiehiltä. Asiakirjat säilyttää ao.
virkamies, jolta ne ovat myös saatavissa.
Vastuuviranomaisina valtiovarainministeriö ja Tullihallitus, jotka koordinoivat yhdessä Suomen
kannan käsiteltäviin kysymyksiin.
KOMITEAN NIMI:
59. Tullipoliittinen ryhmä (sijaiset)
Customs Policy Group ( Deputies)
SÄÄDÖSPOHJA:
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös no 105/2000/EY
TYYPPI:
Ei komitologiakomitea.
KOKOONTUMISRYTMI:
Kaksi kertaa vuodessa
EDUSTAJAT:
Tullineuvos Leo Nissinen, kansainvälisten asioiden päällikkö Hannu Aarnio/TH, vanhempi
hallitussihteeri Sirkka-Liisa Heino/VM
TOIMIVALTA JA TEHTÄVÄT:
Kuten edellä. Valmistelee pääsääntöisesti asioita pääjohtajien tullipoliittisen ryhmän kokouksiin.
MUUTA:
Pääsääntöisesti käsiteltävät asiat eivät kuulu lainsäädännön alaan ja siten ne eivät edellytä
eduskunnan informointia.
Valmistelussa noudatetaan julkisuusperiaatetta. Kokouksista laaditaan kokousraportit, joita
kansalaiset voivat tiedustella suoraan jäseninä toimivilta virkamiehiltä. Asiakirjat säilyttää ao.
virkamies, jolta ne ovat myös saatavissa.
Vastuuviranomaisina valtiovarainministeriö ja Tullihallitus, jotka koordinoivat yhdessä Suomen
kannan käsiteltäviin kysymyksiin.
KOMITEAN NIMI:
60. Yhteisön tullitoimintaa koskevan toimintaohjelman täytäntöönpanokomitea (Tulli 2002komitea)
Committee for implementation of the action programme for customs in the Community
(Customs 2002)
(Customs 2002 Committee)
SÄÄDÖSPOHJA:
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös no 105/2000/EY
TYYPPI:
Hallintokomitea
KOKOONTUMISRYTMI:
2-3 kertaa vuodessa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Kansainvälisten asioiden päällikkö Hannu Aarnio/TH, vanhempi hallitussihteeri SirkkaLiisa Heino/VM
TOIMIVALTA JA TEHTÄVÄT:
Komitea avustaa komissiota Tulli 2002-toimintaohjelman täytäntöönpanossa. Se tekee
päätökset ohjelman täytäntöönpanosta ja strategiasta tullipoliittisessa ryhmässä päätettyjen
suuntaviivojen ja painopisteiden pohjalta. Komitea päättää hankkeiden eteenpäin viemisestä
mukaan lukien päätökset, jotka koskevat koulutusta, tietokoneistamista sekä niistä johtuvia
taloudellisia vaikutuksia. Se tekee myös päätökset ohjausryhmien perustamisesta (tähän
mennessä on perustettu viisi ohjausryhmää, jotka koskevat tarkastusta ja valvontaa, koulutusta,
tietokoneistamista, asiakasyhteistyötä ja toimintaohjelman hallinnointia) sekä käsittelee
ohjausryhmien ehdotukset.
MUUTA:
Pääsääntöisesti käsiteltävät asiat eivät kuulu lainsäädännön alaan ja siten ne eivät edellytä
eduskunnan informointia.
Valmistelussa noudatetaan julkisuusperiaatetta. Kokouksista laaditaan kokousraportit, joita
kansalaiset voivat tiedustella suoraan jäseninä toimivilta virkamiehiltä. Asiakirjat säilyttää ao.
virkamies, jolta ne ovat myös saatavissa.
Vastuuviranomaisina on valtiovarainministeriö ja Tullihallitus.
60.1
KOMITEAN NIMI:
61. Tullilainsäädäntökomitea (kv. järj.)
Customs legislation committee (int. org.)
SÄÄDÖSPOHJA:
Epävirallinen
TYYPPI:
Ei komitologiakomitea
KOKOONTUMISRYTMI:
3 - 4 kertaa vuodessa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Projektipäällikkö Jukka-Pekka Miettinen, tullisihteeri Riitta Passi/TH, vanhempi hallitussih-
teeri Sirkka-Liisa Heino/VM
TOIMIVALTA JA TEHTÄVÄT:
Komitea on epävirallinen neuvoa-antava elin, joka käsittelee alustavasti tulliin liittyviä
kansainvälisiä sopimuksia.
MUUTA:
Pääsääntöisesti käsiteltävät asiat eivät kuulu lainsäädännön alaan ja siten ne eivät edellytä
eduskunnan informointia.
Valmistelussa noudatetaan julkisuusperiaatetta. Kokouksista laaditaan kokousraportit, joita
kansalaiset voivat tiedustella suoraan jäseninä toimivilta virkamiehiltä. Asiakirjat säilyttää ao.
virkamies, jolta ne ovat myös saatavissa.
KOMITEAN NIMI:
62. Tullilainsäädäntökomitea (TIR)
Customs legislation committee (TIR)
SÄÄDÖSPOHJA:
Epävirallinen
TYYPPI:
Ei komitologiakomitea
KOKOONTUMISRYTMI:
3 - 4 kertaa vuodessa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Tullivalvontatarkastaja Rolf Boxström/TH
TOIMIVALTA JA TEHTÄVÄT:
Komitea on epävirallinen neuvoa-antava elin, joka käsittelee alustavasti TIR-yleissopimuksen
sekä muihin kuljetuksiin liittyvien ECE:n hallinnoimiin kansainvälisiin tulliyleissopimuksiin
ehdotettuihin muutosehdotuksiin EU:n jäsenmaiden yhteisen kannan muodostaminen
ennakkoon ECE:n kokouksia varten.
MUUTA:
Pääsääntöisesti käsiteltävät asiat eivät kuulu lainsäädännön alaan ja siten ne eivät edellytä
eduskunnan informointia.
Valmistelussa noudatetaan julkisuusperiaatetta. Kokouksista laaditaan kokousraportit, joita
kansalaiset voivat tiedustella suoraan jäseninä toimivilta virkamiehiltä. Asiakirjat säilyttää ao.
virkamies, jolta ne ovat myös saatavissa.
KOMITEAN NIMI:
63. Ulko- ja sisäkaupan tilastokomiteat
Committee on Statistics Relating to the Trading of Goods with 3 rd Countries, Committee
on Statistics Relating to the Trading of Goods between Member States
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) 3330/91 ja (EY) 1172/95
TYYPPI:
hallintokomitea
KOKOONTUMISRYTMI:
2-3 kertaa vuodessa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Tilastopäällikkö Jorma Tuomainen/TH
KOMITEAN TOIMIVALTA JA TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee ulko- ja sisäkaupan muutosehdotuksia sekä ehdotuksia sisäkaupan
tilastojärjestelmän (Intrastat-järjestelmä) yksinkertaistamiseksi (SLIM-projekti). Lisäksi se
käsittelee ulkomaankaupan tilastojärjestelmien parantamista koskevaa projektin (EDICOM)
varojen jakamista, EU:n tilastoyksikön (Eurostat) kansainvälistä yhteistyötä, tilastojen
oikeellisuutta ja tietojen toimittamista Eurostatille.
MUUTA:
Pääsääntöisesti käsiteltävät asiat eivät kuulu lainsäädännön alaan ja siten ne eivät edellytä
eduskunnan informointia.
Valmistelussa noudatetaan julkisuusperiaatetta. Kokouksista laaditaan kokousraportit, joita
kansalaiset voivat tiedustella suoraan jäseninä toimivilta virkamiehiltä. Asiakirjat säilyttää ao.
virkamies, jolta ne ovat myös saatavissa.
Asiat valmistellaan pääosin tullihallituksessa. Tilastoasioiden osalta yleinen koordinointivastuu
on tilastokeskuksella.
KOMITEAN NIMI:
64. Keskinäistä hallinnollista apua maatalous- ja tulliasioissa käsittelevä komitea
Committee on Mutual Assistance in customs and agricultural matters
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (EY) 515/97
TYYPPI:
sääntelykomitea
KOKOONTUMISRYTMI:
1-2 kertaa vuodessa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Projektipäällikkö Jukka-Pekka Miettinen/TH
KOMITEAN TOIMIVALTA JA TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee em. asetuksen toimeenpanoon liittyviä asioita, kuten asetuksen no 515797
mukaisen keskinäisen avun yleinen toimivuus, tietojen toimittamisen käytännön järjestelyistä
päättäminen, tulli- ja maatalousmääräysten vastaisen toiminnan katkaisemisesta päättäminen
sekä sanottujen yhteisösäädösten uudistamisehdotusten tekeminen, toimenpiteet asetuksen
mukaisesti vaihdettujen tietojen luottamuksellisuuden varmistamiseksi sekä valvontatietojen
tietojärjestelmän (CIS) toimeenpano ja asianmukainen käyttö ja muut CIS -järjestelmän
soveltamiseen liittyvät kysymykset.
MUUTA:
Pääsääntöisesti käsiteltävät asiat eivät kuulu lainsäädännön alaan ja siten ne eivät edellytä
eduskunnan informointia.
Valmistelussa noudatetaan julkisuusperiaatetta. Kokouksista laaditaan kokousraportit, joita
kansalaiset voivat tiedustella suoraan jäseninä toimivilta virkamiehiltä. Asiakirjat säilyttää ao.
virkamies, jolta ne ovat myös saatavissa.
Asiat valmistellaan pääosin Tullihallituksessa.
KOMITEAN NIMI:
65. Tekstiilien ulkoista jalostusta koskeva komitea, OPT-komitea
Committee on Economic Outwarding Processing of Textiles
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) 3036/94, komission asetus (EY) 3017/95
TYYPPI:
sääntelykomitea
KOKOONTUMISRYTMI:
n.2 kertaa vuodessa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Tuontilupapäällikkö Laila Lehto, ylitarkastaja Raimo Saarakkala/TH
TOIMIVALTA JA TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee taloudellisesti vaikuttavan ulkoisen jalostusmenettelyn soveltamista tiettyihin
yhteisöön jälleen tuotuihin tekstiili- ja vaatetustuotteisiin tietyissä kolmansissa maissa suoritetun
valmistuksen tai käsittelyn jälkeen em. asetusten pohjalta.
MUUTA:
Pääsääntöisesti käsiteltävät asiat eivät kuulu lainsäädännön alaan ja siten ne eivät edellytä
eduskunnan informointia.
Valmistelussa noudatetaan julkisuusperiaatetta. Kokouksista laaditaan kokousraportit, joita
kansalaiset voivat tiedustella suoraan jäseninä toimivilta virkamiehiltä. Asiakirjat säilyttää ao.
virkamies, jolta ne ovat myös saatavissa.
Asiat valmistellaan pääosin Tullihallituksessa.
KOMITEAN NIMI:
66. Kulttuuriesineiden viennin komitea
Committee on Export of Cultural Goods
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) 3911/92
TYYPPI:
neuvoa-antava komitea
KOKOONTUMISRYTMI:
kerran vuodessa
EDUSTAJAT:
Pirkko Sihvo/Museovirasto; tullisihteeri Urpo Talsi/TH
TOIMIVALTA JA TEHTÄVÄT:
Euroopan komission avustaminen asetuksen (ETY) 3911/92 soveltamissäännösten
antamisessa
MUUTA:
Pääsääntöisesti käsiteltävät asiat eivät kuulu lainsäädännön alaan ja siten ne eivät edellytä
eduskunnan informointia.
Valmistelussa noudatetaan julkisuusperiaatetta. Kokouksissa laaditaan kokousraportit, joita
kansalaiset voivat tiedustella suoraan jäseninä toimivilta virkamiehiltä. Asiakirjat säilyttää ao.
virkamies, jolta ne ovat myös saatavissa.
Koordinaatio VM/Museovirasto/TH
KOMITEAN NIMI:
67. Tulliyhteistyökomiteat
Suomi on osallistunut näihin vain satunnaisesti käsiteltävästä asiasta riippuen
68. SISÄASIAINMINISTERIÖ
68.1 EU:N ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKKAAN LIITTYVÄT KOMITEAT
KOMITEAN NIMI:
69. Liittymistä edeltävästä rakennepolitiikan välineestä (ISPA) annetun asetuksen
hallintokomitea
Management Committee for the Instrument for Structural Policies for Pre-accession;
ISPA
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (EY) N:o 1267/1999, 14 artikla
TYYPPI:
Neuvoston päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan mukainen hallintomenettely (päätöksen
87/373/ETY hallintokomitea IIb)
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
SM aluekehitysosasto/ Katri Lehtonen ja varaedustajana Pia Björkbacka. Rita Piirainen on
liikenne- ja viestintäministeriön edustaja sekä Jouko Eskelinen ympäristöministeriön edustaja.
KOKOONTUMISRYTMI:
6 –7 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Hallintokomiteassa käsitellään tavallisesti hanke-esityksiä sekä teknisen avun hankkeita.
Vuoden 2000 aikana on käsitelty myös hakijamaiden liikenne- ja ympäristöstrategioita.
Jäsenmailla on pysyvä mandaatti ajalla 2000 - 2006. Komiteassa käsitellään pääasiassa
hanke-esityksiä, joten komiteassa käsiteltävät asiat eivät sisällä PeL:n 96 §:n mukaisia asioita.
ISPA:sta myönnetään tukea, jolla on tarkoitus osaltaan edistää hakijamaiden unioniin liittymisen
valmistelua taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden alalla ympäristö- ja liikennepolitiikan
osalta. ISPA:sta myönnettävän yhteisön tuen tarkoituksena on avustaa jokaisen edunsaajamaan
liittymiskumppanuuden tavoitteiden sekä ympäristön ja liikenteen infrastruktuuriverkkojen
parantamista koskevien vastaavien kansallisten ohjelmien toteuttamista.
ISPA:sta rahoitettua yhteisön tukea myönnetään ympäristön tai liikenteen alan hankkeisiin, teknisesti ja taloudellisesti itsenäisiin hankkeiden vaiheisiin, hankeryhmiin tai hankesuunnitelmiin.
Hankkeen osaan voi sisältyä myös hankkeen toteuttamiseksi tarvittavia alustavia selvityksiä, toteutettavuustutkimuksia ja teknisiä selvityksiä. Yhteisö myöntää ISPA:sta tukea seuraaviin toimenpiteisiin: a) ympäristötoimenpiteet, joiden avulla edunsaajamaat pystyvät täyttämään yhteisön ympäristölainsäädännön vaatimukset ja saavuttamaan liittymistä valmistelevan kumppanuuden tavoitteet; b) kestävää liikkuvuutta edistävät liikenteen infrastruktuuria koskevat toimenpiteet
ja erityisesti päätöksessä N:o 1692/96/EY säädettyjen perusteiden mukaisiin, yhteistä etua koskeviin hankkeisiin sisältyvät toimenpiteet sekä toimenpiteet, joiden avulla edunsaajamaat pystyvät saavuttamaan liittymiskumppanuuden tavoitteet; näihin kuuluvat kyseisten maiden kansallisten verkkojen keskinäiset yhteydet ja yhteentoimivuus suhteessa kansallisiin ja Euroopan laajuisiin verkkoihin sekä pääsy näihin verkkoihin. Toimenpiteiden on oltava laajuudeltaan sellaisia,
että niillä on merkittävä vaikutus ympäristönsuojeluun tai liikenteen infrastruktuuriverkkojen parantamiseen. Kunkin toimenpiteen kokonaiskustannusten on periaatteessa oltava vähintään viisi
miljoonaa euroa.
Komissiota avustaa jäsenvaltioiden edustajista muodostuva hallintokomitea. Euroopan
investointipankki nimeää edustajansa, joka ei osallistu äänestykseen. Komission edustaja tekee
komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta
määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan
perustamissopimuksen 205 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä
enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien
jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla.
Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen. Komissio päättää toimenpiteistä, joita sovelletaan
välittömästi. Jos nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan ole komitean lausunnon mukaisia,
komissio ilmoittaa niistä viipymättä neuvostolle. Siinä tapauksessa noudatetaan seuraavaa:
- komissio lykkää päättämiensä toimenpiteiden soveltamista kussakin neuvoston antamassa
säädöksessä erikseen säädetyksi ajaksi, joka ei saa missään tapauksessa olla pidempi kuin
kolme kuukautta ilmoituksen tekopäivästä,
- neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin edellisessä luetelmakohdassa
tarkoitetun ajan kuluessa.
Komitea voi tarkastella kaikkia asetuksen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä, joita sen
puheenjohtaja esittää, mukaan lukien jäsenvaltioiden edustajien pyynnöstä esitetyt kysymykset.
KOMITEAN NIMI:
70. Aluekehityksen ja alueellisen uudelleenjärjestelyn komitea
Committee for the Development and Conversion of Regions
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999, 47 ja 48 artikla
TYYPPI:
Jaettu komitologia (käsiteltävien asioiden mukaan); Neuvoston päätöksen 1999/468/EY 3
artiklan mukainen neuvoa-antava menettely ja 4 artiklan mukainen hallintomenettely (päätöksen
87/373/ETY mukainen neuvoa-antava komitea I/hallintokomitea IIa)
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
SM aluekehitysosasto/käsiteltävien asioiden mukaan, yleisvastuussa aluekehitysjohtaja Mårten
Johansson.
KOKOONTUMISRYTMI:
n. 10 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Kokouksissa käsitellään lausuntoja, tiedotetaan ja vaihdetaan näkemyksiä. Komissiolle annettavat lausunnot koskevat mm. Tavoite 1- ja 2 -alueiden tukikelpoisuutta ja varainhoitoa sekä Interreg- ja Urban -yhteisöaloitteiden ja uusien innovatiivisten toimien suuntaviivoja ja täytäntöönpanoa. Jäsenmailla on pysyvä mandaatti ajalla 2000-2006. Komiteassa esiintyvistä asioista lähinnä uusien jäsenmaita koskevien ohjelmaesitysten käsittely voi periaatteessa sisältää PeL 96
§:ssä tarkoitettujen esitysten alustavaa käsittelyä. Tavoiteohjelmat hyväksytään Euroopan yhteisöjen komission päätöksellä. Jäsenmailla ei ole komitean kautta päätösvaltaa komission ehdo-
tusten valmisteluun. Suomea koskevien ohjelmien hyväksymisellä on Suomessa myös erityistä
merkittävyyttä ja budjettivaikutuksia.
Komission yhteyteen perustettu aluekehityksen ja alueellisen uudelleenjärjestelyn komitea
muodostuu jäsenvaltioiden edustajista. Euroopan investointipankki nimeää edustajansa, joka ei
osallistu äänestykseen.
Komitea käyttää neuvoa-antavan komitean toimivaltaa, kun se käsittelee: a) tavoitteen 2 nojalla
tukikelpoisten alueiden luettelon laatimista ja tarkistamista; b) tavoitteen 1 ja 2 mukaisia
yhteisön tukikehyksiä ja yhtenäisiin ohjelma-asiakirjoihin sisältyviä vastaavia tietoja; c) tekniseen
apuun kuuluvia toimenpidetyyppejä, jos EAKR osallistuu niihin; d) muita yhteisöaloitteita ja
innovatiivisia toimia (rakennerahastoasetuksen 20-22 artiklaa) koskevia kysymyksiä.
Komitean käyttäessä neuvoa-antavan komitean toimivaltaa sovelletaan seuraavaa menettelyä:
Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa,
tarvittaessa äänestettyään, lausuntonsa edellä mainitusta ehdotuksesta määräajassa, jonka
puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Komitean lausunnot merkitään
pöytäkirjaan; jokaisella jäsenvaltiolla on lisäksi oikeus pyytää, että sen kanta merkitään
kyseiseen pöytäkirjaan. Komission on, niin suurelta osin kuin mahdollista, otettava huomioon
komitean lausunto. Sen on ilmoitettava komitealle, millä tavoin lausunto on otettu huomioon.
Komitea käyttää hallintokomitean toimivaltaa silloin, kun se käsittelee: a)
rakennerahastoasetuksen soveltamista koskevia sääntöjä (muita komiteoita kuullaan
soveltamista koskevien sääntöjen osalta kyseisten komiteoiden toimivaltaan kuuluvissa
asioissa, jos asia koskee niitä); b) Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) annetun asetuksen
(EY) N:o 1261/1999 soveltamista koskevia sääntöjä; c) ehdotuksia Interreg- ja Urban –
yhteisöaloitteita koskeviksi komission suuntaviivoiksi; d) erilaisia innovatiivisia
toimenpidetyyppejä koskevia suuntaviivoja, jos EAKR osallistuu niihin.
Komitean käyttäessä hallintokomitean toimivaltaa sovelletaan seuraavaa menettelyä:
Komission edustaja toimittaa komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa
lausuntonsa edellä mainitusta ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa
kyseenä olevan asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 205
artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto
tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet
painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.
Komissio päättää toimenpiteistä, joita sovelletaan välittömästi. Jos ne eivät kuitenkaan ole
komitean lausunnon mukaisia, komissio ilmoittaa niistä välittömästi neuvostolle. Tällöin:
- komissio voi lykätä päättämänsä toimenpiteen täytäntöönpanoa enintään yhdellä kuukaudella
ilmoituksen tekopäivästä,
- neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin neljännessä alakohdassa tarkoitetun
ajan kuluessa.
MUUTA:
EU:n alue- ja rakennepolitiikkaan liittyvät komiteat muuttuivat 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1260/1999 rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä. Asetuksen 47 artiklan mukaisesti asetuksen täytäntöönpanossa komissiota avustaa neljä
komiteaa: a) aluekehityksen ja alueellisen uudelleenjärjestelyn komitea, b) perustamissopimuksen 147 artiklan nojalla perustettu komitea, c) maatalouden rakenteiden ja maaseudun kehittä-
misen komitea ja d) kalatalous- ja vesiviljelyalan rakenteiden komitea. Kohdissa a, c ja d mainitut komiteat käyttävät osassa käsittelemiään asioita neuvoa-antavan komitean toimivaltaa,
osassa hallintokomitean toimivaltaa. Asetuksessa luetellaan nämä asiaryhmät komiteoittain.
70.1 EU:N OIKEUS- JA SISÄASIOIHIN LIITTYVÄT KOMITEAT
KOMITEAN NIMI:
71. STOP-komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston yhteinen toiminta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella
ihmisillä käytävän kaupan ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnasta vastaavien
henkilöiden kannustus- ja vaihto-ohjelman (STOP) perustamisesta 29.11.1996 (96/700/YOS,
EYVL L 322, 12.12.1996)
TYYPPI: neuvoa-antava komitea (alle 50 000 euron hankkeet), hallintokomitea (yli 50 000 euron
hankkeet
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Lainsäädäntöneuvos Lauri Hollmén/SM ja Apulaispäällikkö Erkki Hämäläinen/SM/Helsingin
poliisilaitos
KOKOONTUMISRYTMI:
Tarpeen mukaan, n.3-4 kk välein
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
STOP-ohjelma on vuosiksi 1996-2000 perustettu ohjelma sellaisten yhteensovitettujen
aloitteiden edistämiseksi, jotka liittyvät ihmisillä käytävän kaupan ja lasten seksuaalisen
hyväksikäytön torjuntaan, alaikäisten henkilöiden katoamisiin sekä televiestinnän keinojen
käyttöön ihmisillä käytävässä kaupassa ja lasten seksuaalisessa hyväksikäytössä. Ihmisillä
käytävän kaupan ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnasta vastaavilla henkilöillä
tarkoitetaan seuraavia henkilöryhmiä, siltä osin kuin heillä on toimivaltaa kyseisellä alalla:
tuomarit, syyttäjät, poliisiviranomaiset, julkishallinnon virkamiehet, maahanmuutosta,
rajavalvonnasta sekä sosiaali- ja verolainsäädännöstä, edellä mainittujen ilmiöiden ehkäisystä
tai torjunnasta, uhrien auttamisesta tai tekijöiden hoidosta vastaavat julkiset viranomaiset ja
yhteisöt. Ohjelmaan sisältyvät seuraavat toiminnat: koulutus, henkilövaihto- ja harjoitteluohjelmat,
monialaisten tapaamisten ja seminaarien järjestäminen, selvitykset ja tutkimukset sekä tietojen
levittäminen.
Yhteisen toiminnan artiklat 11-13 sisältävät määräykset ohjelman valmistelusta, vuosittaisesta
täytäntöönpanosta sekä hallinnoinnista. Niissä on myös määritelty yleisellä tasolla komitean
toimivalta ja tehtävät.
Artiklan 11 mukaan komissio vastaa ohjelman hallinnoinnista ja seurannasta. Artiklan 12 mukaan komissiota avustava hallintokomitea koostuu jäsenmaiden edustajista ja sen puheenjohtajana toimii komission edustaja. Komissio tekee hallintokomitealle ehdotuksen vuosiohjelmaksi,
käytettävissä olevien määrärahojen jakamisesta eri toiminta-alojen kesken sekä ehdotukset so-
veltamissäännöiksi ja hankkeiden arvioimiseksi. Komitea käsittelee ehdotukset ja antaa niistä
lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa. Jos myönteistä lausuntoa ei anneta määräajassa,
komissio joko peruuttaa ehdotuksensa tai tekee ehdotuksen neuvostolle, joka tekee ratkaisunsa
yksimielisesti kahden kuukauden kuluessa.
Yhteisen toiminnan artiklan 13 mukaan komitea käsittelee komission esityksestä kaikki STOPohjelmasta rahoitettavaksi esitetyt hankkeet. Niiden hankkeiden osalta, joiden rahoitus on alle
50 000 ecua komitea tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä ja antaa lausuntonsa
puheenjohtajan asettamassa määräajassa. Lausunto merkitään pöytäkirjaan ja komission on
ilmoitettava komitealle, miten lausunto on otettu huomioon.
Komissio laatii luettelon yli 50 000 ecun hankkeista sekä osoittaa hankkeet, jotka se hyväksyy ja
perustelee valintansa. Komitea antaa lausuntonsa hankkeista kahden kuukauden määräajassa
ja päättää niistä määräenemmistöllä. Jos komitea ei anna myönteistä lausuntoa määräajassa,
komissio joko peruuttaa hankkeen(t) tai esittää sen (ne) neuvostolle.
Komiteassa ei käsitellä sellaisia asioita, joiden osalta tulisi noudattaa PeL:n 96 §:n mukaista
menettelyä. Komitean hyväksymällä rahoituksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yhteisön
talousarvioon.
MUUTA:
Komissio on ilmoittanut tekevänsä vuonna 2001 neuvostolle esityksen ohjelman voimassaolon
jatkamisesta kahdella vuodella.
KOMITEAN NIMI:
72. Oisin-komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston yhteinen toiminta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella
rikosten torjunnasta vastaavien viranomaisten välistä henkilövaihtoa ja koulutusta sekä näiden
viranomaisten välistä yhteistyötä koskevan ohjelman (Oisin) perustamisesta 20.12.1996
(97/12/YOS, EYVL L 7, 10.1.1997)
TYYPPI: neuvoa-antava komitea (alle 50 000 euron hankkeet), hallintokomitea (yli 50 000 euron
hankkeet
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Poliisiylitarkastaja Reijo Pöyhönen/SM/poliisiosasto
KOKOONTUMISRYTMI:
Tarpeen mukaan, n. 3-4 kk välein
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Oisin-ohjelma on vuosiksi 1997-2000 perustettu, yhteistyötä rikosten torjunnassa tehostava ohjelma, jonka tarkoituksena on edistää yhteistyötä rikosten torjunnasta vastaavien jäsenvaltioiden
viranomaisten kesken sekä parantaa kyseisten viranomaisten tietämystä muissa jäsenvaltioissa
olevien vastaavien viranomaisten työmenetelmistä ja rajoitteista, joihin nämä saattavat olla sidottuja. Rikosten torjunnasta vastaavilla viranomaisilla tarkoitetaan kaikkia jäsenvaltioiden julkisia elimiä, jotka kansallisen lain mukaisesti ovat vastuussa rangaistavien tekojen ehkäisemises-
tä, havaitsemisesta ja torjunnasta. Ohjelmaan sisältyy seuraavanlaisia toimia: koulutuksen järjestäminen (myös kielten opetus), henkilöstön vaihto-ohjelmat ja käytännön toiminnassa tarvittavan
asiantuntemuksen hankkiminen, tutkimukset, selvitykset käytännön toimien toteuttamiskelpoisuudesta ja arvioinnit sekä tietojen vaihto. Ohjelmalla rohkaistaan toimia, jotka edistävät rikosten
torjunnasta vastaavien, useiden jäsenvaltioiden eri viranomaisten välistä yhteistyötä.
Yhteisen toiminnan artiklat 10-12 sisältävät määräykset ohjelman valmistelusta, vuosittaisesta
täytäntöönpanosta sekä hallinnoinnista. Niissä on myös määritelty yleisellä tasolla komitean
toimivalta ja tehtävät.
Artiklan 10 mukaan komissio vastaa ohjelman hallinnoinnista ja seurannasta. Artiklan 11
mukaan komissiota avustava hallintokomitea koostuu jäsenmaiden edustajista ja sen
puheenjohtajana toimii komission edustaja. Komissio tekee hallintokomitealle ehdotuksen
vuosiohjelmaksi, käytettävissä olevien määrärahojen jakamisesta eri toiminta-alojen kesken
sekä ehdotukset soveltamissäännöiksi ja hankkeiden arvioimiseksi. Komitea käsittelee
ehdotukset ja antaa niistä lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa. Jos myönteistä lausuntoa ei
anneta määräajassa, komissio joko peruuttaa ehdotuksensa tai tekee ehdotuksen neuvostolle,
joka tekee ratkaisunsa yksimielisesti kahden kuukauden kuluessa.
Yhteisen toiminnan artiklan 12 mukaan komitea käsittelee komission esityksestä kaikki Oisinohjelmasta rahoitettavaksi esitetyt hankkeet. Niiden hankkeiden osalta, joiden rahoitus on alle
50 000 ecua komitea tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä ja antaa lausuntonsa
puheenjohtajan asettamassa määräajassa. Lausunto merkitään pöytäkirjaan ja komission on
ilmoitettava komitealle, miten lausunto on otettu huomioon.
Komissio laatii luettelon yli 50 000 ecun hankkeista sekä osoittaa hankkeet, jotka se hyväksyy ja
perustelee valintansa. Komitea antaa lausuntonsa hankkeista kahden kuukauden määräajassa
ja päättää niistä määräenemmistöllä. Jos komitea ei anna myönteistä lausuntoa määräajassa,
komissio joko peruuttaa hankkeen(t) tai esittää sen (ne) neuvostolle.
Komiteassa ei käsitellä sellaisia asioita, joiden osalta tulisi noudattaa PeL:n 96 §:n mukaista
menettelyä. Komitean hyväksymällä rahoituksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yhteisön
talousarvioon.
MUUTA:
Komissio on ilmoittanut tekevänsä esityksen ohjelman jatkamisesta kahdella vuodella.
KOMITEAN NIMI:
73. Falcone-komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston yhteinen toiminta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta vastaaville henkilöille tarkoitetun vaihto-, koulutus- ja
yhteistyöohjelman (Falcone) perustamisesta 19.3.1998 (98/245/YOS, EYVL L 99, 31.3.1998)
TYYPPI: neuvoa-antava komitea (alle 50 000 euron hankkeet), hallintokomitea (yli 50 000 euron
hankkeet
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Poliisiylitarkastaja Reijo Pöyhönen/SM/poliisiosasto
KOKOONTUMISRYTMI:
Tarpeen mukaan, n. 3-4 kk välein; muissa kun rahojen jakoon liittyvissä asioissa käytetään
kirjallista menettelyä.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Vuosiksi 1998-2002 perustettu Falcone-ohjelma on tarkoitettu järjestäytyneen rikollisuuden
torjunnasta vastaaville henkilöille ja sen avulla on tarkoitus helpottaa järjestäytynyttä rikollisuutta
koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja seurantaa. Järjestäytyneen rikollisuuden
torjunnasta vastaavilla henkilöillä tarkoitetaan seuraaviin ryhmiin kuuluvia henkilöitä, edellyttäen,
että he ovat tässä asiassa toimivaltaisia kansallisen lainsäädäntönsä nojalla: tuomarit, syyttäjät,
poliisi- ja tulliviranomaiset, valtion virkamiehet, verotuksesta, rahalaitosten ja julkisten
hankintojen valvonnasta sekä petosten ja lahjonnan torjunnasta vastaavat hallintoelimet sekä
sellaisten ammattiryhmien edustajat, joita edellä mainitun toimintasuunnitelman tiettyjen
suositusten täytäntöönpano saattaa koskea, sekä yliopistojen ja tieteen edustajat. Ohjelmaan
sisältyvät seuraavat toimintamuodot: koulutus, valmiuksien ja toimintamenetelmien
parantamiseen tarkoitetut yhteistyöhankkeet järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyvää
yhteistyötä varten, harjoittelujaksojen ohjelmat sekä tapaamisten ja seminaarien järjestäminen,
tutkimustoiminta ja erityistutkimukset, muun muassa toteutettavuustutkimukset ja arviointi,
tietojen levitys ja vaihto sekä kaikki muut toimintamuodot, jotka voivat edistää järjestäytyneen
rikollisuuden torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman toteuttamista.
Yhteisen toiminnan artiklat 11-13 sisältävät määräykset ohjelman valmistelusta, vuosittaisesta
täytäntöönpanosta sekä hallinnoinnista. Niissä on myös määritelty yleisellä tasolla komitean
toimivalta ja tehtävät.
Artiklan 11 mukaan komissio vastaa ohjelman hallinnoinnista ja seurannasta. Artiklan 12
mukaan komissiota avustava hallintokomitea koostuu jäsenmaiden edustajista ja sen
puheenjohtajana toimii komission edustaja. Komissio tekee hallintokomitealle ehdotuksen
vuosiohjelmaksi, käytettävissä olevien määrärahojen jakamisesta eri toiminta-alojen kesken
sekä ehdotukset soveltamissäännöiksi ja hankkeiden arvioimiseksi. Komitea käsittelee
ehdotukset ja antaa niistä lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa. Jos myönteistä lausuntoa ei
anneta määräajassa, komissio joko peruuttaa ehdotuksensa tai tekee ehdotuksen neuvostolle,
joka tekee ratkaisunsa yksimielisesti kahden kuukauden kuluessa.
Yhteisen toiminnan artiklan 13 mukaan komitea käsittelee komission esityksestä kaikki
Falcone-ohjelmasta rahoitettavaksi esitetyt hankkeet. Niiden hankkeiden osalta, joiden rahoitus
on alle 50 000 ecua komitea tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä ja antaa lausuntonsa
puheenjohtajan asettamassa määräajassa. Lausunto merkitään pöytäkirjaan ja komission on
ilmoitettava komitealle, miten lausunto on otettu huomioon.
Komissio laatii luettelon yli 50 000 ecun hankkeista sekä osoittaa hankkeet, jotka se hyväksyy ja
perustelee valintansa. Komitea antaa lausuntonsa hankkeista kahden kuukauden määräajassa
ja päättää niistä määräenemmistöllä. Jos komitea ei anna myönteistä lausuntoa määräajassa,
komissio joko peruuttaa hankkeen(t) tai esittää sen (ne) neuvostolle.
Komiteassa ei käsitellä sellaisia asioita, joiden osalta tulisi noudattaa PeL:n 96 §:n mukaista
menettelyä. Komitean hyväksymällä rahoituksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yhteisön
talousarvioon.
KOMITEAN NIMI:
74. Odysseus-komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston yhteinen toiminta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella
turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan sekä ulkorajojen ylittämisen alan koulutu- vaihto- ja
yhteistyöohjelman (Odysseus) perustamisesta 19.3.1998 (98/244/YOS, EYVL L 99, 31.3.1998)
TYYPPI: neuvoa-antava komitea (alle 50 000 euron hankkeet), hallintokomitea (yli 50 000 euron
hankkeet
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Lainsäädäntöneuvos Lauri Hollmén/SM/ulkomaalaisosasto
KOKOONTUMISRYTMI:
Tarpeen mukaan, n. 3-4 kk välein
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Odysseys-ohjelma on vuosiksi 1998-2002 perustettu turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa
sekä ulkorajojen ylittämistä koskeva koulutus-, vaihto- ja yhteistyöohjelma. Ohjelman yleisenä
tavoitteena on sen monivuotisuuden avulla laajentaa ja vahvistaa nykyistä turvapaikka- ja
maahanmuuttoalaa, ulkorajojen ylittämistä ja henkilötodistusten turvallisuutta koskevaa
yhteistyötä sekä jäsenyyttä hakeneiden valtioiden kanssa samoilla aloilla toteutettavaa
yhteistyötä yhteisön toimivaltaa kuitenkaan rajoittamatta.
Yhteisen toiminnan artiklat 15-17 sisältävät määräykset ohjelman valmistelusta, vuosittaisesta
täytäntöönpanosta sekä hallinnoinnista. Niissä on myös määritelty yleisellä tasolla komitean
toimivalta ja tehtävät.
Artiklan 15 mukaan komissio vastaa ohjelman hallinnoinnista ja seurannasta. Artiklan 16
mukaan komissiota avustava hallintokomitea koostuu jäsenmaiden edustajista ja sen
puheenjohtajana toimii komission edustaja. Komissio tekee hallintokomitealle ehdotuksen
vuosiohjelmaksi, käytettävissä olevien määrärahojen jakamisesta eri toiminta-alojen kesken
sekä ehdotukset soveltamissäännöiksi ja hankkeiden arvioimiseksi. Komitea käsittelee
ehdotukset ja antaa niistä lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa. Jos myönteistä lausuntoa ei
anneta määräajassa, komissio joko peruuttaa ehdotuksensa tai tekee ehdotuksen neuvostolle,
joka tekee ratkaisunsa yksimielisesti kahden kuukauden kuluessa.
Yhteisen toiminnan artiklan 17 mukaan komitea käsittelee komission esityksestä kaikki
Odysseus-ohjelmasta rahoitettavaksi esitetyt hankkeet. Niiden hankkeiden osalta, joiden
rahoitus on alle 50 000 ecua komitea tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä ja antaa
lausuntonsa puheenjohtajan asettamassa määräajassa. Lausunto merkitään pöytäkirjaan ja
komission on ilmoitettava komitealle, miten lausunto on otettu huomioon.
Komissio laatii luettelon yli 50 000 ecun hankkeista sekä osoittaa hankkeet, jotka se hyväksyy ja
perustelee valintansa. Komitea antaa lausuntonsa hankkeista kahden kuukauden määräajassa
ja päättää niistä määräenemmistöllä. Jos komitea ei anna myönteistä lausuntoa määräajassa,
komissio joko peruuttaa hankkeen(t) tai esittää sen (ne) neuvostolle.
Komiteassa ei käsitellä sellaisia asioita, joiden osalta tulisi noudattaa PeL:n 96 §:n mukaista
menettelyä. Komitean hyväksymällä rahoituksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yhteisön
talousarvioon.
74.1 MUUT KOMITEAT
KOMITEAN NIMI:
75. PNNC, Pelastuspalvelun kansallisten yhteyshenkilöiden verkosto
Permanent Network of National Correspondents for Civil Protection
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston ja jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma, annettu 31.10.1994,
yhteisön yhteistyön vahvistamisesta pelastuspalvelun alalla (94/C 313/01). Perustettu
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä varten.
TYYPPI:
Muu neuvoa-antava komitea.
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
SM/pelastusosasto/Jukka Metso
KOKOONTUMISRYTMI:
- yleensä 2-4 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Kokouksissa käsiteltävät asiat:
- Pelastuspalvelun alalla komission tai jäsenvaltioiden aloitteesta toteutettavien yhteisön
toimenpiteiden ja projektien käsittely ja koordinointi.
- Jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä koskevat tai muuten ajankohtaiset asiat, joista komissio tai
jäsenvaltio(t) haluavat keskustella.
Kokousten välillä komissio ja jäsenvaltiot käyttävät PNNC:tä erilaisen ajankohtaisen
informaation ja kyselyjen tms. jakelukanavana.
MUUTA:
Käsiteltävät asiat valmistelee SM/pelastusosasto. Toimenpiteiden ja projektien valmisteluun ja
toteuttamiseen osallistuvat tarvittaessa eri hallinnonalojen asiantuntijat. Kokousraportit jaetaan
EU-sihteeristölle ja -edustustolle, tarvittaessa myös laajemmin. Komiteassa ei käsitellä PeL:n
96 §:n mukaista menettelyä edellyttäviä asioita.
KOMITEAN NIMI:
76. Pelastuspalvelun toimintaohjelman hallintokomitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 9.12.1999 (1999/400/EY) yhteisön toimintaohjelmasta pelastuspalvelun
alalla, 4 artikla
TYYPPI:
Neuvoston päätöksen 1999/468/EY 3 artiklan mukainen neuvoa-antava menettely
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
SM/pelastusosasto/Jukka Metso
KOKOONTUMISRYTMI:
Komitea kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Vuosiksi 2000-2004 perustetun yhteisön pelastuspalvelun alan toimintaohjelman tarkoituksena
on tukea, täydentää ja lisätä jäsenvaltioiden ponnisteluja niiden kansallisen, alueiden rajat
ylittävän, alueellisen ja paikallisen tason ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja toiminnassa
henkilöiden, ympäristön ja omaisuuden suojelemiseksi luontoon liittyvien ja teknologian
aiheuttamien vaaratilanteiden ja todellisten hätätilanteiden sattuessa. Tavoitteena on helpottaa
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, kokemusten vaihtoa ja keskinäistä avunantoa tällä alalla.
Komitea avustaa komissiota toimintaohjelman toteutuksessa arvioimalla toimintaohjelmaan
kuuluvia projekteja sekä ottaa kantaa projektihakemuksiin ja myönnettäviin avustuksiin.
Komitean käsittelemien projektien rahoitus ei ole Suomen eikä EU:n budjetin kannalta
merkittävä.
Komiteassa ei käsitellä sellaisia asioita, joiden osalta tulisi noudattaa PeL 96 §:n mukaista
menettelyä.
77. OPETUSMINISTERIÖ
KOMITEAN NIMI:
78. Arkkitehtuurikoulutuksen neuvoa-antava komitea
Advisory Committee on Education and Training in the Field of Architecture
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 85/385/ETY
Neuvoston direktiivi tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta
osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtuurin alalla sekä
toimenpiteistä sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käytön
helpottamiseksi 85/384/ETY, perustamissopimuksen artiklat 40, 47, 55
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea. Komitea perustettu ennen neuvoston päätöksen 87/373/ETY
antamista.
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ammattikunnan edustajat: Arkkitehti Veikko Vasko/Arkkitehtitoimisto Vasko Oy (arkkitehti
Pekka Salminen /Arkkitehtitoimisto Pekka Salminen Ky)
Yliopiston edustajat: Professori Juhani Katainen/Tampereen teknillinen korkeakoulu (professori
Vilhelm Helander/Teknillinen korkeakoulu)
Viranomaisten edustajat: Opetusneuvos Anita Lehikoinen /OPM (korkeakouluneuvos Mirja
Arajärvi/OPM)
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin kerran vuodessa.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Neuvoa-antava komitea avustaa komissiota arkkitehtien koulutusta koskevissa asioissa
(direktiivi 85/384/ETY). Neuvoa-antavan komitean tehtävänä on auttaa varmistamaan, että
unionin sisällä annettu arkkitehtien koulutus on korkeatasoista ja vertailukelpoista. Tehtäväänsä
komitea toteuttaa koulutusta ja opetusmenetelmiä sekä teoreettisen ja käytännöllisen
koulutuksen sisältöä, rakennetta ja tasoa koskevien tietojen vaihdon kautta; keskustelemalla ja
konsultoimalla yhteisten näkemysten luomiseksi koulutuksen vaatimuksista sekä soveltuvin osin
koulutuksen sisällöistä ja rakenteista (ml. työkokemusta koskevat arviointiperusteet) sekä
arvioiden koulutuksen ja opetusmenetelmien kehittymistarpeita. Komitealla on direktiivin
85/384/ETY perusteella neuvoa-antava tehtävä koulutuksen muodollista pätevyyttä koskevissa
kysymyksissä. Komitean tulee tiedottaa näkemyksensä ja suosituksensa koulutuksesta ja
tarvittaessa koulutusta koskevien direktiivin 85/384/ETY artiklojen muuttamisesta komissiolle ja
jäsenvaltioille. Komitean tulee myös antaa neuvoja komissiolle kaikissa komission esille
ottamissa arkkitehtien koulutusta koskevissa asioissa.
Kansallinen valmistelu tapahtuu asiantuntijatyönä Suomen valtuuskunnan kesken.
Komitea ei ole käsitellyt asioita, joiden osalta tulee noudattaa PeL 97 § mukaista menettelyä.
MUUTA:
Arkkitehtuurikoulutuksen neuvoa-antavaa komiteaa avustaa kaksi työryhmää. Työryhmien
työsuunnitelmat hyväksytään neuvoa-antavassa komiteassa. Työryhmät kokoontuvat kaksi
kertaa vuodessa:
1. Koulutustyöryhmä
2. Tutkintotyöryhmä
Kokousraportit jaetaan asiantuntijajakelun mukaisesti.
KOMITEAN NIMI:
79. Eläinlääkärikoulutuksen neuvoa-antava komitea
Advisory Committee on Veterinary Training
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 78/1028/ETY, perustamissopimuksen artiklat 40, 47, 55 ja 308
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea. Komitea perustettu ennen neuvoston päätöksen 87/373/ETY
antamista.
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ammattikunnan edustajat: Terveysvalvonnan johtaja Antti Niinistö/Suomen Eläinlääkäriliitto r.y.
(läänineläinlääkäri Paula Junnilainen/Suomen Eläinlääkäriliitto r.y.)
Yliopiston edustajat: Dekaani Ilkka Alitalo/Helsingin yliopisto (varadekaani Hannu
Saloniemi/Helsingin yliopisto)
Viranomaisten edustajat: Tiedesihteeri Monica Melén-Paaso/OPM (hallitusneuvos Kristiina
Pajala/MMM)
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin kerran vuodessa.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Neuvoa-antava komitea avustaa komissiota eläinlääkäreiden koulutusta koskevissa asioissa
(direktiivit 78/1026/ETY, 78/1027/ETY). Neuvoa-antavan komitean tehtävänä on auttaa
varmistamaan, että unionin sisällä annettu eläinlääkärien koulutus on korkeatasoista ja
vertailukelpoista. Tehtäväänsä komitea toteuttaa koulutuksen sisältöä ja opetusmenetelmiä
sekä teoreettisen ja käytännöllisen koulutuksen rakennetta ja tasoa koskevien tietojen vaihdon
kautta, keskustelemalla ja konsultoimalla yhteisten näkemysten luomiseksi koulutuksen
vaatimuksista sekä soveltuvin osin koulutuksen sisällöistä ja rakenteista sekä arvioiden
koulutuksen kehittymistarpeita. Komitean tulee tiedottaa näkemyksensä ja suosituksensa
koulutuksesta ja tarvittaessa koulutusta koskevien direktiivien artiklojen muuttamisesta
komissiolle ja jäsenvaltioille. Komitean tulee myös antaa neuvoja komissiolle kaikissa
komission esille ottamissa eläinlääkäreiden koulutusta koskevissa asioissa.
Kansallinen valmistelu tapahtuu neuvoa-antavan komitean jäsenten ja varajäsenten kesken;
tarvittaessa mukana on asiantuntijoita opetusministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä
sekä yliopistoista.
Komitea ei ole käsitellyt asioita, joiden osalta tulee noudattaa PeL 97 § mukaista menettelyä.
MUUTA:
Neuvoa-antavaa komiteaa avustavat työryhmät valmistelevat komitean kokouksia komitean
antamilla mandaateilla. Parhaillaan arvioidaan koulutusyksiköitä; tavoitteena on kaikkien EU:n
piiriin kuuluvien koulutusyksiköiden arviointi.
Kokousraportit jaetaan asiantuntijajakelun mukaisesti.
KOMITEAN NIMI:
80. Farmasiakoulutuksen neuvoa-antava komitea
Advisory Committee on Pharmaceutical Training
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 85/434/ETY, perustamissopimuksen artiklat 40, 47
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea. Komitea perustettu ennen neuvoston päätöksen 87/373/ETY
antamista.
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ammattikunnan edustajat: Tohtori Pekka Karttunen/Suonenjoen apteekki (tohtori Ulla
Finne/Suomen Farmasialiitto)
Yliopiston edustajat: Professori Hannes Enlund/Kuopion yliopisto (professori Martti
Marvola/Helsingin yliopisto)
Viranomaisten edustajat: Ylitarkastaja Marja-Liisa Niemi/OPM (yliproviisori Tuula
Kiiskinen/Lääkelaitos)
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin kerran vuodessa.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Neuvoa-antava komitea avustaa komissiota farmasiakoulutusta koskevissa asioissa (direktiivit
85/432/ETY, 85/433/ETY). Neuvoa-antavan komitean tehtävänä on auttaa varmistamaan, että
unionin sisällä farmasiakoulutus täyttää asetetut vaatimukset ja on vertailukelpoista.
Tehtäväänsä komitea toteuttaa koulutuksen sisältöä ja opetusmenetelmiä sekä teoreettisen ja
käytännöllisen koulutuksen sisältöä, rakennetta ja tasoa koskevien tietojen vaihdon kautta,
keskustelemalla ja konsultoimalla yhteisten näkemysten luomiseksi koulutuksen vaatimuksista
sekä soveltuvin osin koulutuksen sisällöistä ja rakenteista sekä arvioiden koulutuksen
kehittymistarpeita. Komitean tulee tiedottaa näkemyksensä ja suosituksensa koulutuksesta ja
tarvittaessa koulutusta koskevien direktiivien artiklojen muuttamisesta komissiolle ja
jäsenvaltioille. Komitean tulee myös antaa neuvoja komissiolle kaikissa komission esille
ottamissa farmasiakoulutusta koskevissa asioissa.
Kansallinen valmistelu tapahtuu neuvoa-antavan komitean jäsenten ja varajäsenten kesken;
tarvittaessa mukana on asiantuntijoita opetusministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä,
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta sekä yliopistoista.
Komitea ei ole käsitellyt asioita, joiden osalta tulee noudattaa PeL 97 § mukaista menettelyä.
MUUTA:
Komiteaa avustaa työryhmä, joka kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Sen tehtävinä ovat jatko- ja
täydennyskoulutukseen sekä apteekkifarmasiaan liittyvien kysymysten selvittäminen.
Kokousraportit jaetaan asiantuntijajakelun mukaisesti.
KOMITEAN NIMI:
81. Hammaslääkärikoulutuksen neuvoa-antava komitea
Advisory Committee on the Training of Dental Practitioners
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 78/688/ETY, perustamissopimuksen artiklat 40, 47, 55 ja 308
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea. Komitea perustettu ennen neuvoston päätöksen 87/373/ETY
antamista.
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ammattikunnan edustajat: Toiminnanjohtaja Atilla Samaletdin/Suomen Hammaslääkäriliitto
(varatoiminnanjohtaja Matti Pöyry/Suomen Hammaslääkäriliitto)
Yliopiston edustajat: Professori Lassi Alvesalo/Oulun yliopisto (tohtori Heikki
Murtomaa/Helsingin yliopisto)
Viranomaisten edustajat: Ylitarkastaja Marja-Liisa Niemi/OPM (tohtori Eeva Widström/STM)
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin kerran vuodessa.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Neuvoa-antava komitea avustaa komissiota hammaslääkäreiden koulutusta koskevissa
asioissa (direktiivit 78/686/ETY, 78/687/ETY). Neuvoa-antavan komitean tehtävänä on auttaa
varmistamaan, että unionin sisällä hammaslääkäreille ja erityishammaslääkäreille annettu
koulutus täyttää asetetut vaatimukset ja on vertailukelpoista. Tehtäväänsä komitea toteuttaa
koulutuksen sisältöä ja opetusmenetelmiä sekä teoreettisen ja käytännöllisen koulutuksen
sisältöä, rakennetta ja tasoa koskevien tietojen vaihdon kautta, keskustelemalla ja
konsultoimalla yhteisten näkemysten luomiseksi koulutuksen vaatimuksista sekä soveltuvin osin
koulutuksen sisällöistä ja rakenteista sekä arvioiden koulutuksen kehittymistarpeita. Komitean
tulee tiedottaa näkemyksensä ja suosituksensa koulutuksesta ja tarvittaessa koulutusta
koskevien direktiivien artiklojen muuttamisesta komissiolle ja jäsenvaltioille. Komitean tulee
myös antaa neuvoja komissiolle kaikissa komission esille ottamissa hammaslääkäreiden
koulutusta koskevissa asioissa.
Kansallinen valmistelu tapahtuu neuvoa-antavan komitean jäsenten ja varajäsenten kesken;
tarvittaessa mukana on asiantuntijoita opetusministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä,
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta sekä yliopistoista.
Komitea ei ole käsitellyt asioita, joiden osalta tulee noudattaa PeL 97 § mukaista menettelyä.
MUUTA:
Neuvoa-antavaa komiteaa avustaa työryhmä (-iä) valmistelemalla komitean kokouksia komitean
antamilla mandaateilla. Parhaillaan selvitellään erikoishammaslääkäritutkintojen tunnustamisen
laajentamistarvetta.
Kokousraportit jaetaan asiantuntijajakelun mukaisesti.
KOMITEAN NIMI:
82. Lääkärikoulutuksen neuvoa-antava komitea
Advisory Committee on Medical Training
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 75/364/ETY, perustamissopimuksen artiklat 40, 47, 55 ja 308
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea. Komitea perustettu ennen neuvoston päätöksen 87/373/ETY
antamista.
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ammattikunnan edustajat: Puheenjohtaja Kati Myllymäki/Suomen Lääkäriliitto (koulutuspäällikkö
Hannu Halila/Suomen Lääkäriliitto)
Yliopiston edustajat: Professori Juhani Ahonen/Helsingin yliopisto (professori Pekka
Saukko/Turun yliopisto)
Viranomaisten edustajat: Ylitarkastaja Marja-Liisa Niemi/OPM (ylilääkäri Jouko Söder/STM)
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin kerran vuodessa.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Neuvoa-antava komitea avustaa komissiota lääkäreiden koulutusta koskevissa asioissa
(direktiivit 93/16/ETY). Neuvoa-antavan komitean tehtävänä on auttaa varmistamaan, että
unionin sisällä annettu lääkäreiden perus- ja jatkokoulutus täyttää asetetut vaatimukset ja on
vertailukelpoista. Tehtäväänsä komitea toteuttaa koulutuksen sisältöä ja opetusmenetelmiä
sekä teoreettisen ja käytännöllisen koulutuksen rakennetta ja tasoa koskevien tietojen vaihdon
kautta, keskustelemalla ja konsultoimalla yhteisten näkemysten luomiseksi koulutuksen
vaatimuksista sekä soveltuvin osin koulutuksen sisällöistä ja rakenteista sekä arvioiden
koulutuksen kehittymistarpeita. Komitean tulee tiedottaa näkemyksensä ja suosituksensa
koulutuksesta ja tarvittaessa koulutusta koskevien direktiivien artikloiden (neuvoston päätökset
kumottu ja konsolidoitu yhdeksi direktiiviksi 93/16/ETY) muuttamisesta komissiolle ja
jäsenvaltioille. Komitean tulee myös antaa neuvoja komissiolle kaikissa komission esille
ottamissa lääkäreiden koulutusta koskevissa asioissa.
Kansallinen valmistelu tapahtuu neuvoa-antavan komitean jäsenten ja varajäsenten kesken;
tarvittaessa mukana on asiantuntijoita opetusministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä,
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta sekä yliopistoista.
Komitea ei ole käsitellyt asioita, joiden osalta tulee noudattaa PeL 97 § mukaista menettelyä.
MUUTA:
Neuvoa-antavaa komiteaa avustaa työryhmä(-iä) valmistelemalla komitean kokouksia komitean
antamilla mandaateilla. Parhaillaan työskentelee myös erikoislääkäritutkintojen tunnustamista
koskevien direktiivin artiklojen muuttamista valmisteleva työryhmä.
Kokousraportit jaetaan asiantuntijajakelun mukaisesti.
KOMITEAN NIMI:
83. Sairaanhoitajakoulutuksen neuvoa-antava komitea
Advisory Committee on Training in Nursing
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 77/454/ETY, perustamissopimuksen artiklat 40, 47, 55 ja 308
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea. Komitea perustettu ennen neuvoston päätöksen 87/373/ETY
antamista.
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ammattikunnan edustajat: Toiminnanjohtaja Helena Partinen/Suomen Sairaanhoitajaliitto
(rehtori Anneli Jaroma/Suomen Sairaanhoitajaliitto)
Oppilaitoksen edustajat: Rehtori Ritva Paulin/Turun terveydenhuolto-oppilaitos (rehtori Vuokko
Lohiniva/Rovaniemen terveys- ja sosiaalialan oppilaitos)
Viranomaisten edustajat: Opetusneuvos Terttu Jääskeläinen/OPM (ylitarkastaja Marjukka
Vallimies-Patomäki/STM)
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin kerran vuodessa.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Neuvoa-antava komitea avustaa komissiota sairaanhoitajien koulutusta koskevissa asioissa
(direktiivit 77/452/ETY, 77/453/ETY). Neuvoa-antavan komitean tehtävänä on auttaa
varmistamaan, että unionin sisällä annettu sairaanhoitajien koulutus täyttää asetetut vaatimukset
ja on vertailukelpoista. Tehtäväänsä komitea toteuttaa koulutuksen sisältöä ja opetusmenetelmiä
sekä teoreettisen ja käytännöllisen koulutuksen rakennetta ja tasoa koskevien tietojen vaihdon
kautta, keskustelemalla ja konsultoimalla
yhteisten näkemysten luomiseksi koulutuksen vaatimuksista sekä soveltuvin osin koulutuksen
sisällöistä ja rakenteista sekä arvioiden koulutuksen kehittymistarpeita. Komitean tulee tiedottaa
näkemyksensä ja suosituksensa koulutuksesta ja tarvittaessa koulutusta koskevien direktiivien
artiklojen muuttamisesta komissiolle ja jäsenvaltioille. Komitean tulee myös antaa neuvoja
komissiolle kaikissa komission esille ottamissa sairaanhoitajakoulutusta koskevissa asioissa.
Kansallinen valmistelu tapahtuu asiantuntijatyönä komiteaedustajien kesken.
Komitea ei ole käsitellyt asioita, joiden osalta tulee noudattaa PeL 97 § mukaista menettelyä.
MUUTA:
Sairaanhoitajakoulutuksen neuvoa-antavan komitean apuna toimii kaksi työryhmää:
1) Peruskoulutuksen työryhmä (kokoontuu tarpeen mukaan)
2) Peruskoulutuksen jälkeisen koulutuksen työryhmä (kokoontuu kerran vuodessa)
Kokousraportit jaetaan asiantuntijajakelun mukaisesti.
KOMITEAN NIMI:
84. Kätilökoulutuksen neuvoa-antava komitea
Advisory Committee on the Training of Midwives
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 80/156/ETY, perustamissopimuksen artiklat 40, 47 ja 55
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea. Komitea perustettu ennen neuvoston päätöksen 87/373/ETY
antamista.
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ammattikunnan edustajat: Puheenjohtaja Merja Kumpula/Suomen Kätilöliitto (vararehtori Marja
Laanti/Kätilöopisto)
Oppilaitoksen edustajat: Rehtori Sirkka Parpala/Kätilöopisto (Anna-Mari Kemppi/Tampere)
Viranomaisten edustajat: Opetusneuvos Terttu Jääskeläinen/OPM (Pirjo HaapaLaakso/Terveydenhuollon oikeusturvakeskus)
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin kerran vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Neuvoa-antava komitea avustaa komissiota kätilöiden koulutusta koskevissa asioissa
(direktiivit 80/154/ETY, 80/155/ETY). Neuvoa-antavan komitean tehtävänä on auttaa
varmistamaan, että unionin sisällä annettu kätilöiden koulutus täyttää asetetut vaatimukset ja on
vertailukelpoista. Tehtäväänsä komitea toteuttaa koulutuksen sisältöä ja opetusmenetelmiä
sekä teoreettisen ja käytännöllisen koulutuksen rakennetta ja tasoa koskevien tietojen vaihdon
kautta, keskustelemalla ja konsultoimalla yhteisten näkemysten luomiseksi koulutuksen
vaatimuksista sekä soveltuvin osin koulutuksen sisällöistä ja rakenteista sekä arvioiden
koulutuksen kehittymistarpeita. Komitean tulee tiedottaa näkemyksensä ja suosituksensa
koulutuksesta ja tarvittaessa koulutusta koskevien direktiivien artiklojen muuttamisesta
komissiolle ja jäsenvaltioille. Komitean tulee myös antaa neuvoja komissiolle kaikissa
komission esille ottamissa kätilökoulutusta koskevissa asioissa.
Kansallinen valmistelu tapahtuu asiantuntijatyönä komiteaedustajien kesken.
Komitea ei ole käsitellyt asioita, joiden osalta tulee noudattaa PeL 97 § mukaista menettelyä.
MUUTA:
Kätilökoulutuksen neuvoa-antavan komitean apuna toimii kätilökoulutuksen työryhmä.
Kokousraportit jaetaan asiantuntijajakelun mukaisesti.
KOMITEAN NIMI:
85. Ammatillisen koulutuksen neuvoa-antava komitea
Advisory Committee for Vocational Training
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätökset 63/266/ETY ja 63/688/ETY, perustamissopimuksen artikla 150 ,
yhteistoimintamenettely
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea. Komitea perustettu ennen neuvoston päätöksen 87/373/ETY
antamista.
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Hallituksen edustajat: Hallitusneuvos Timo Lankinen/OPM, neuvotteleva virkamies Rauno
Jarnila/OPM (ylitarkastaja Tuija Leminen/TM)
Työntekijöiden edustajat: Koulutusasiain sihteeri Jari-Pekka Jyrkänne/Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö SAK ry, koulutuspäällikkö Erkki Husu/Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (Merja
Laamo/OAJ)
Työnantajien edustajat: Koulutuspoliittinen asiamies Paula Kilpeläinen/Palvelutyönantajat, Kari
Purhonen/Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (Marita Aho/Teollisuuden ja Työnantajain
Keskusliitto)
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin kaksi kertaa vuodessa.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Avustaa komissiota ammatillisen koulutuksen alaan kuuluvissa kysymyksissä.
Kansallinen valmistelu tapahtuu suomalaisen valtuuskunnan kesken.
Komitea ei ole käsitellyt asioita, joiden osalta tulee noudattaa PeL 97 § mukaista menettelyä.
MUUTA:
Kokousraportit jaetaan asiantuntijajakelun mukaisesti.
KOMITEAN NIMI:
86. Artikla 15 -komitea (toinen tutkintojen tunnustamisdirektiivi 92/51/ETY)
Article 15 Committee, Directive 92/51/EEC
SÄÄDÖSPOHJA:
Direktiivi 92/51/ETY, art. 15
TYYPPI:
Hallinnollinen komitea (menettely II b)
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Yhteyshenkilö korkeakouluneuvos Leena Pirilä/OPM
KOKOONTUMISRYTMI:
Tarvittaessa. Käytetään myös kirjallista menettelyä.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Avustaa komissiota direktiivin 92/51/ETY liitteiden C ja D koulutusluetteloiden muuttamiseen
liittyvässä päätöksenteossa.
Opetusministeriö vastuuviranomaisena koordinoi kansallista valmistelua toimivaltaisten
viranomaisten kanssa.
Komitea ei ole käsitellyt asioita, joiden osalta tulee noudattaa PeL 97 § mukaista menettelyä.
MUUTA:
Kokousraportit jaetaan OPM:n EU-jakelun mukaan.
KOMITEAN NIMI:
87. Infocom
(Info 2000 - ja Monikielinen tietoyhteiskunta (MLIS) -ohjelmat)
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätökset 96/339/EY ja 96/664/EY, perustamissopimuksen artikla 157
TYYPPI:
Sääntelykomitea (menettely IIIa)
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHDYSHENKILÖ:
Ylitarkastaja Annu Jylhä-Pyykönen/OPM (johtaja Juhani Hakkarainen/OPM)
Tutkimuspäällikkö Kristiina Laurila/TEKES
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin neljä kertaa vuodessa.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Info 2000 sekä Monikielinen tietoyhteiskunta (MLIS) -ohjelmien toteuttamiseen, toimeenpanoon
ja arviointiin liittyvät kysymykset
Ohjelmia varten on perustettu kansallinen valmisteluryhmä, jossa on hallinnon ja elinkeinoelämän
edustajia ohjelmien toimialoilta.
Komitea ei ole käsitellyt asioita, joiden osalta tulee noudattaa PeL 97 § mukaista menettelyä.
MUUTA:
Tiedotusvastuu ohjelmista on seuraavilla: VTT/Tietopalvelut (pääkoordinaattori), Ylä-Savon
Kehittämis Oy, Jyväskylän yliopiston tietotekniikan tutkimusinstituutti.
Kokousraportit jaetaan kansalliselle valmisteluryhmälle
KOMITEAN NIMI:
88. Leonardo da Vinci II-komitea
Leonardo da Vinci II Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 1999/382/EY , perustamissopimuksen artikla 150 , yhteispäätösmenettely
TYYPPI:
Sekakomitea (hallintokomitea IIa/neuvoa-antava komitea I)
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHDYSHENKILÖ:
Opetusneuvos Eija Alhojärvi/OPM, ylitarkastaja Maarit Mustonen/OPM
(Outi Viljamaa/TM , Mikko Nupponen/OPH, Leonardo-keskus)
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin kuusi kertaa vuodessa.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Avustaa komissiota Leonardo-ohjelman toimeenpanoon ja arviointiin liittyvissä kysymyksissä.
Komitean tulee antaa lausuntoja mm. yleisistä ohjelman talouden suuntaviivoista, ohjelman
sisäisistä painotuksista, valinta-, seuranta-, evaluointi- ja tiedotusasioista sekä ohjelman
prioriteeteista, työohjelmasta ja ohjelman toimeenpanoon liittyvistä asioista.
Kansallinen valmistelu tapahtuu Leonardo-ohjausryhmässä, joka koostuu ministeriöiden,
työmarkkinajärjestöjen sekä oppilaitosten edustajista. Periaatteelliset kannat vahvistetaan
jaostossa 30 (koulutusjaosto).
Komitea ei ole käsitellyt asioita, joiden osalta tulee noudattaa PeL 97 § mukaista menettelyä.
MUUTA:
Komitearaportit jaetaan OPM:n laajan EU-jakelun mukaan. Kansalliset koordinaatioyksiköt
(Leonardo-keskus ja kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO) tiedottavat ohjelmaan
liittyvistä keskeisistä asioista ohjelman kohderyhmälle.
KOMITEAN NIMI:
89. Sokrates-komitea
Socrates Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 253/2000/EY, perustamissopimuksen artiklat 149 ja
150, yhteispäätösmenettely
TYYPPI:
Sekakomitea (hallintokomitea II/neuvoa-antava komitea I)
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHDYSHENKILÖ:
Ylitarkastaja Monica Melén-Paaso/OPM (opetusneuvos Anita Lehikoinen/OPM), Opetusneuvos
Riitta Piri/OPM (opetusneuvos Reijo Aholainen/OPH)
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin kolme kertaa vuodessa.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Sokrates-ohjelman toimeenpanoon, toteuttamiseen ja arviointiin liittyvät kysymykset. Komitean
tulee antaa lausuntoja mm. ohjelman prioriteeteista ja yleisistä linjauksista, työohjelmasta sekä
ohjelman sisäisistä painotuksista, seurannasta, evaluoinnista ja tiedottamisesta sekä projektien
valintakriteereistä.
Kansallinen valmistelu tapahtuu asiantuntijatyönä (OPM, komitean, alakomiteoiden,
toimeenpanevien yksiköiden, oppilaitosten, opiskelijajärjestöjen edustajat). Periaatteellisissa
kysymyksissä kannat vahvistetaan jaostossa 30 (koulutusjaosto).
Komitea ei ole käsitellyt asioita, joiden osalta tulee noudattaa PeL 97 § mukaista menettelyä.
MUUTA:
Sokrates-komiteaa avustavat seuraavat alakomiteat:
- Korkeakouluopetuksen alakomitea/Socrates Subcommittee on Higher Education
edustajat: Iiris Patosalmi/OPM (Ulla-Jill Karlsson/OPM), Tapio Markkanen/Yliopistojen rehtorien
liitto (Kari Malm/Arene)
- Kouluopetuksen alakomitea/Socrates Subcommittee on School Education
edustajat: Marja-Liisa Karppinen/OPH (Marja-Liisa Loukola/OPH , Jorma Lempinen/Jyväskylän
Lyseo (Ulla Liljeström/Tampereen kaupunki)
Komitearaportit jaetaan OPM:n laajan EU-jakelun mukaan.
KOMITEAN NIMI:
90. Tempus III -komitea
Tempus III Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 1999/311/EY, muutos 2000/460/EY, perustamissopimuksen artikla 308
TYYPPI:
Sekakomitea (hallintokomitea IIa/neuvoa-antava komitea I)
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHDYSHENKILÖ:
Ylitarkastaja Sirkka-Leena Hörkkö/OPM, ylitarkastaja Maarit Mustonen/OPM
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin kaksi kertaa vuodessa.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea avustaa komissiota ohjelman toteuttamisessa. Komitea antaa lausuntonsa komission
ehdotuksista, jotka koskevat ohjelman yleisohjeita, yleisohjeita yhteisön antaman tuen
jakamiseksi, ohjelman yleiseen tasapainoisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä seurannan ja
arvioinnin järjestämistä. Komissio voi lisäksi neuvotella komitean kanssa kaikista muista
Tempus-ohjelmaan liittyvistä kysymyksistä.
Komitea ei ole käsitellyt asioita, joiden osalta tulee noudattaa PeL 97 § mukaista menettelyä.
MUUTA:
Komitearaportit jaetaan OPM:n laajan EU-jakelun mukaan.
KOMITEAN NIMI:
91. MEDIA II ohjelmakomitea
MEDIA II Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 95/564/EY
Neuvoston päätös 95/563/EY, perustamissopimuksen artiklat 127 ja 130
TYYPPI:
Sekakomitea (neuvoa-antava komitea I/hallinnollinen komitea IIb)
SUOMEN EDUSTAJAT:
Neuvotteleva virkamies Jukka Liedes/OPM, kulttuurisihteeri Kristina Hautala-Kajos/OPM
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin seitsemän kertaa vuodessa.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea avustaa komissiota audiovisuaalisen alan MEDIA -ohjelman toteuttamisessa. Komitea
antaa lausunnon komission edustajan tekemään ehdotukseen tarvittavista toimenpiteistä, jotka
koskevat:
- yksityiskohtaisia sääntöjä ohjelman toimintojen toteuttamisesta (audiovisuaalisen alan
koulutukseen, tuotantojen kehittelyyn ja jakeluun liittyvät tukitoimet)
- ehdotuspyyntöjen sisältöä, hankkeiden hyväksymis- ja valintaperusteiden ja -menettelyjen
määrittelyä sekä väliportaan organisaatioiden lopullisista valintaa
- ohjelman vuosittaista sisäistä painotusta koskevia kysymyksiä
- toimintojen seurantaa ja arviointia koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä.
Lisäksi komitea antaa lausunnon kaikista haetuista määrärahoista, jotka ylittävät 200 000 ecua
(koulutus), 300 000 ecua (kehittely) ja 500 000 ecua (jakelu).
Asiat valmistellaan tarvittaessa asiantuntijatahojen (mm. Elokuvasäätiö) kanssa.
Komitea ei ole käsitellyt asioita, joiden osalta tulee noudattaa PeL 97 § mukaista menettelyä.
MUUTA:
Komitean työ jatkuu vuoden 2000 loppuun, jonka jälkeen Media Plus -ohjelman on tarkoitus
korvata se.
Kokousraportit jaetaan jaoston 31 Kulttuuri ja av-palvelut laajalle kokoonpanolle (av-asiat).
Komitean sääntöjen mukaan asioiden käsittely komiteassa on luottamuksellista.
KOMITEAN NIMI:
92. Kulttuuri 2000 -komitea
Culture 2000 Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 508/2000/EY, artiklat 151 ja 251
TYYPPI:
Sekakomitea (hallintokomitea II/neuvoa-antava komitea I)
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHDYSHENKILÖ:
Yhteyshenkilö kulttuurisihteeri Iina Berden/OPM
KOKOONTUMISRYTMI:
n. 3 kertaa vuodessa
TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea avustaa komissiota Kulttuuri 2000 -ohjelman toimeenpanossa ja on mukana
tekemässä ohjelmaan liittyviä painopistepäätöksiä.
MUUTA:
Kattaa päättyneiden Kaleidoskooppi-, Rafael- ja Ariane -komiteoiden toimialan.
KOMITEAN NIMI:
93. Nuorten Eurooppa -komitea
Youth for Europe Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 818/95/EY, perustamissopimuksen artikla 149,
yhteispäätösmenettely
TYYPPI:
Sekakomitea (neuvoa-antava komitea I/hallintokomitea IIa)
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHDYSHENKILÖ:
Suunnittelija Ulla-Kaisa Aho/OPM
KOKOONTUMISRYTMI:
Vähintään kaksi kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea huolehtii Nuoriso-toimintaohjelman toteuttamisesta ja toimeenpanosta.
Asiat valmistellaan opetusministeriössä yhteistyössä Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen
(ohjelman kansallinen toimisto) kanssa.
Komitea ei ole käsitellyt asioita, joiden osalta tulee noudattaa PeL 97 § mukaista menettelyä.
MUUTA:
Kokousraportit jaetaan jaoston 32 Nuoriso- ja liikunta-asiat viranomaiskokoonpanolle.
KOMITEAN NIMI:
94. Yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän koordinointiryhmä (89/48/ETY, 92/51/ETY,
1999/42/EY)
Co-ordinating Group (89/48/EEC, 92/51/EEC, 1999/42/EC)
SÄÄDÖSPOHJA:
Direktiivi 89/48/ETY, art. 9, Direktiivi 92/51/ETY, art. 13, Direktiivi 1999/42/EY, art. 10
TYYPPI:
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Korkeakouluneuvos Leena Pirilä
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin 2-3 kertaa vuodessa.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Helpottaa direktiivien 89/48/ETY, 92/51/ETY ja 1999/42/EY toimeenpanoa ja kerätä tietoa
direktiivien soveltamisesta jäsenmaissa.
Koordinointiryhmä ei ole käsitellyt asioita, joiden osalta tulee noudattaa PeL 97 § mukaista
menettelyä.
MUUTA:
Kokousraportit jaetaan OPM:n EU-jakelun mukaan.
KOMITEAN NIMI:
95. Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus, hallintoneuvosto
European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP),
Management Board
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus no 337/75/ETY, muutokset 1946/93/ETY, 1131/94/EY, 251/95/EY, 354/95/EY
TYYPPI:
Ei komitologiakomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Hallituksen edustaja: Neuvotteleva virkamies Juha Mäntyvaara
Työntekijöiden järjestön edustaja: Koulutusasiain sihteeri Jari-Pekka Jyrkänne/Suomen
Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Työnantajien järjestön edustaja: Manu Altonen/Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto
KOKOONTUMISRYTMI
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT
KOMITEAN NIMI:
96. Euroopan koulutussäätiö, johtokunta
European Training Foundation, Governing Board
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetukset 1360/90/ETY ja 2063/94/EY
TYYPPI:
Ei komitologiakomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Hallitusneuvos Timo Lankinen/OPM
KOKOONTUMISRYTMI
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT
Johtokunta nimittää koulutussäätiön neuvoa-antavan foorumin, joka antaa johtokunnalle
lausuntoja koulutussäätiön toimintasuunnitelmasta. Suomen edustaja on neuvotteleva virkamies
Jaana Palojärvi/OPM. Neuvoa-antava foorumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.
KOMITEAN NIMI:
97. Eurooppa-koulu/hallintoneuvosto
The European School/Board of Governors
SÄÄDÖSPOHJA:
Eurooppa-koulun perussääntö/Statut of European School 12.4.1957, art. 8. Suomi liittyi
25.8.1995.
TYYPPI:
Ei komitologiakomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Hallitusneuvos Zoe Pohjanvirta
KOKOONTUMISRYTMI
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT
98. MAA-JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
KOMITEAN NIMI:
99. Hedelmien ja vihannesten hallintokomitea
Management Committee for Fresh Fruit and Vegetables
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (EY) N:o 2200/96 artikla 45
Perustamissopimuksen artiklat 36 ja 37, kuuleminen
TYYPPI:
Hallintokomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Anna-Leena Miettinen MMM/MAO ja Seija Ahonen MMM/MAO
KOKOONTUMISRYTMI:
1-2 kertaa kuukaudessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Hallintokomitea antaa lausunnon komission hedelmä- ja vihannesalan (sisältää myös marjat)
markkinajärjestelyä koskevista asetusehdotuksista. Ehdotukset käsittelevät lähinnä alan eri
sektoreille annettavien tukien kohdetta, luonnetta ja määrää. Lisäksi hallintokomiteassa
käsitellään kolmansista maista tulevien hedelmien ja vihannesten tuontihintoja ja –rajoituksia,
tuottajaorganisaatioita, interventiota sekä erityistukia (esim. kasvuolojen perusteella).
Hedelmä- ja vihannesalan markkinajärjestelyuudistus toteutettiin vuonna 1996. Sen yhteydessä
neuvosto siirsi suurimman osan alan päätösvallasta komissiolle. Komission ehdotuksen
ilmestyttyä tutkitaan, sisältääkö ehdotus lainsäädännön alaan kuuluvia asioita. Pääsääntöisesti
neuvoston asetusten soveltamisesta annetuista komission asetuksista ei ole erikseen informoitu
eduskuntaa, koska komission asetukset ovat sisältäneet yksityiskohtaisia
täytäntöönpanosäännöksiä asioihin, jotka on jo hyväksytty neuvoston tasolla.
MUUTA:
Ennen hallintokomitean kokousta pidetään käsiteltäväksi tulevista asioista sidosryhmäpalaveri,
johon osallistuvat ministeriön edustajien lisäksi edustajat Tullihallituksesta, Puutarhaliitosta,
Maataloustuottajien keskusliitosta, Elintarviketeollisuusliitosta, Svenska lantbrukssällskapens
förbundista, Kaupan keskusliitosta ja Ålands landskapsstyrelse:stä. Tätä kautta asia tulee
julkiseksi valmisteluvaiheessa.
Kokousraportit ja keskeiset asiakirjat ovat saatavissa MMM:n EU-arkistosta. Kokousraporttien
tiivistelmät ovat luettavissa MMM:n sivuilla internetissä (http://www.mmm.fi/interventio/HKuutiset/Hkuutis.htm#jalostekasvi)
Komissiolla on yhteisiä palavereja hedelmä- ja vihannesalalla COPA:n (EU-maiden
tuottajajärjestöjen keskusjärjestö) kanssa.
KOMITEAN NIMI:
100. Hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallintokomitea
Management Committee for Processed Fruit and Vegetables
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/96 artikla 28
Perustamissopimuksen artiklat 36 ja 37, kuuleminen
TYYPPI:
Hallintokomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Anna-Leena Miettinen MMM/MAO ja Seija Ahonen MMM/MAO
KOKOONTUMISRYTMI:
1-2 kertaa kuukaudessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Hallintokomitea antaa lausunnon komission jalostettavaksi tarkoitettujen hedelmien ja
vihannesten (sisältää myös marjat) markkinajärjestelyä koskevista asetusehdotuksista.
Ehdotukset käsittelevät lähinnä alan eri sektoreille annettavien tukien kohdetta, luonnetta ja
määrää. Lisäksi hallintokomiteassa käsitellään kolmansista maista tulevien hedelmien ja
vihannesten tuontihintoja ja –rajoituksia, tuottajaorganisaatioita, interventiota sekä erityistukia
(esim. kasvuolojen perusteella).
Hedelmä- ja vihannesalan markkinajärjestelyuudistus toteutettiin vuonna 1996. Sen yhteydessä
neuvosto siirsi suurimman osan alan päätösvallasta komissiolle. Komission ehdotuksen
ilmestyttyä tutkitaan, sisältääkö ehdotus lainsäädännön alaan kuuluvia asioita. Pääsääntöisesti
neuvoston asetusten soveltamisesta annetuista komission asetuksista ei ole erikseen informoitu
eduskuntaa, koska komission asetukset ovat sisältäneet yksityiskohtaisia
täytäntöönpanosäännöksiä asioihin, jotka on jo hyväksytty neuvoston tasolla.
MUUTA:
Ennen hallintokomitean kokousta pidetään käsiteltäväksi tulevista asioista sidosryhmäpalaveri,
johon osallistuvat ministeriön edustajien lisäksi edustajat Tullihallituksesta, Puutarhaliitosta,
Maataloustuottajien keskusliitosta, Elintarviketeollisuusliitosta, Svenska lantbrukssällskapens
förbundista, Kaupan keskusliitosta ja Ålands landskapsstyrelse:stä. Tätä kautta asia tulee
julkiseksi valmisteluvaiheessa.
Kokousraportit ja keskeiset asiakirjat ovat saatavissa MMM:n EU-arkistosta. Kokousraporttien
tiivistelmät ovat luettavissa MMM:n sivuilla internetissä (http://www.mmm.fi/interventio/HKuutiset/Hkuutis.htm#jalostekasvi)
Komissiolla on yhteisiä palavereja hedelmä- ja vihannesalalla COPA:n (EU-maiden
tuottajajärjestöjen keskusjärjestö) kanssa.
KOMITEAN NIMI:
101. Maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevä pysyvä komitea
Standing Committee on seeds and Propagating Materials, Agriculture, Horticulture and
Forestry
SÄÄDÖSPOHJA:
a) Neuvoston direktiivit 66/400/ETY artikla 21, 66/401/ETY, 66/402/ETY artikla 21, 66/403/ETY
artikla 19 (maataloudessa käytettävät siemenet ja lisäysaineistot), 69/208/ETY artikla 20,
70/457/ETY artikla 23, 70/458/ETY artikla 40
Perustamissopimuksen artiklat 37 ja 94, kuuleminen
b) Neuvoston direktiivi 92/33/ETY artiklat 21 ja 22, Neuvoston direktiivi 68/193/ETY artikla 17
Perustamissopimuksen artikla 37, kuuleminen
c) Neuvoston direktiivit 66/404/ETY, 71/161/ETY (metsätaloudessa käytettävät siemenet ja
lisäysaineistot)
Perustamissopimuksen artiklat 37 ja 94, kuuleminen
TYYPPI:
a) hallintokomitea IIa
b) Sääntelykomitea IIIa
c) hallintokomitea IIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
a) Kirsi Heinonen MMM/MAO maataloudessa käytettävät siemenet ja lisäysaineistot
b) Tiina-Mari Martimo MMM/MAO puutarhaviljelyssä käytettävät lisäysaineistot
c) Hannu Kukkonen MMM/MEO metsätaloudessa käytettävät siemenet ja lisäysaineistot
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin kuukauden välein, 1-2 päivän kokous
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Antaa äänestäen lausunto komission direktiivi- ja päätösehdotuksista koskien a) pelto- ja
puutarhakasvien siementuotantoa ja sen markkinointia, b) vihannesten lisäys- ja taimiaineiston
tuotantoa ja markkinointia ja c)metsänviljelyaineiston tuotantoa ja markkinointia. Komiteassa ei
käsitellä asioita, jotka vaatisivat laintasoisia muutoksia. Jos näin kuitenkin olisi tai käsiteltävänä
oleva asia olisi muuten merkittävä, eduskuntaa informoitaisiin valtioneuvoston kirjelmällä (PL 96
§).
MUUTA:
- Kokousasioiden valmistelu tarvittaessa sidosryhmien kanssa kylvösiemen- ja
taimiaineistoalajaostossa.
- Kokousraportit ja keskeiset asiakirjat ovat saatavissa MMM:n EU-arkistosta.
KOMITEAN NIMI:
102. Pysyvä kasvinsuojelukomitea (kasvintervyskomitea)
Standing Committee on Plant Health
SÄÄDÖSPOHJA:
a) Neuvoston direktiivi 2000/29/EC artiklat 17, 18 ja 19 (kasvintarkastus/kasvinterveys) Perustamissopimuksen artikla 37 , kuuleminen
b) Neuvoston direktiivi 91/414/ETY artiklat 19, 20 ja 21 (torjunta-aineet)
Perustamissopimuksen artikla 37, kuuleminen
TYYPPI:
a) sääntelykomitea IIIb
b) sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
a) Ralf Lopian MMM/MAO ja Tiina-Mari Martimo MMM/MAO
b) Tove Jern MMM/MAO ja Hans Blomquist/KTTK
KOKOONTUMISRYTMI:
a) noin kahden viikon välein, 1-2 päivän kokous
b) kerran kuukaudessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
a) Komitean päätöksillä voidaan muuttaa direktiivien 2000/29/EC (kasvien ja kasvituotteiden
haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä
suojatoimenpiteistä), 98/57/EC (perunan tumman rengasmädän hävittämisestä) ja
93/85/ETY (perunan vaalean rengasmädän hävittämisestä) liitteitä. 2000/29/EC:n liitteissä
on määritelty kasvien ja kasvituotteiden tuonnin ja sisämarkkinoiden kasvintarkastuksen
järjestelmää ja kasvinterveyden kauppavaatimukset. 93/85/ETY:n ja 98/57/EC:n liitteissä on
määritelty perunan vaalean ja tumman rengasmädän kartoituksen ja testaamisen
järjestelmää.
b) Komitea äänestää, antaa mielipiteensä tai tutkii torjunta-aineisiin liittyviä kysymyksiä
(91/414/ETY, 3600/92/ETY). Normaalisti SCPH:n käsittelyn jälkeen komissio antaa
päätöksen tai direktiivin kyseisestä alasta. Näissä asioissa komitea ei anna päätöksiä, joilla
voitaisiin suoraan muuttaa esim. 91/414/ETY direktiivin liitteitä.
MUUTA:
Kokousraportit ja keskeiset asiakirjat ovat saatavissa MMM:n EU-arkistosta.
KOMITEAN NIMI:
103. Pysyvä koristekasvien lisäysaineistoa käsittelevä komitea
Standing Committee for Propagating Material of Ornamental Plants
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi 98/56/EY artiklat 17 ja 18
Perustamissopimuksen artikla 37 , kuuleminen
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Tiina-Mari Martimo MMM/MAO
KOKOONTUMISRYTMI:
neljä kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitean päätöksillä voidaan muuttaa direktiivin 98/56/EY (koristekasvien lisäysaineiston
pitämisestä kaupan) liitteitä ja antaa tuotantoon ja markkinointiin liittyviä
täytäntöönpanosäännöksiä. Komiteassa ei käsitellä asioita, jotka vaatisivat laintasoisia
muutoksia. Jos näin kuitenkin olisi tai käsiteltävänä oleva asia olisi muuten merkittävä,
eduskuntaa informoitaisiin valtioneuvoston kirjelmällä (PL 96 §)
MUUTA:
Kokousasioiden valmistelu tarvittaessa sidosryhmien kanssa kylvösiemen- ja
taimiaineistoalajaostossa
Kokousraportit ja keskeiset asiakirjat ovat saatavissa MMM:n EU-arkistosta.
KOMITEAN NIMI:
104. Pysyvä hedelmäkasvisukuihin- ja lajeihin kuuluvien kasvien ja niiden lisäysaineistoa
käsittelevä komitea
Standing Committee on Propagating Material and Plants of Fruit Genera and Species
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi 92/34/ETY artiklat 21 ja 22
Perustamissopimuksen artikla 37 , kuuleminen
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Tiina-Mari Martimo MMM/MAO
KOKOONTUMISRYTMI:
neljä kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitean päätöksillä voidaan muuttaa direktiivin 92/34/ETY (hedelmäntuotantoon tarkoitettujen
hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan) liitteitä ja antaa tuotantoon ja
markkinointiin liittyviä täytäntöönpanosäännöksiä. Komiteassa ei käsitellä asioita, jotka
vaatisivat laintasoisia muutoksia. Jos näin kuitenkin olisi tai käsiteltävänä oleva asia olisi
muuten merkittävä, eduskuntaa informoitaisiin valtioneuvoston kirjelmällä (PL 96 §)
MUUTA:
Kokousasioiden valmistelu tarvittaessa sidosryhmien kanssa kylvösiemen- ja
taimiaineistoalajaostossa
Kokousraportit ja keskeiset asiakirjat ovat saatavissa MMM:n EU-arkistosta.
KOMITEAN NIMI:
105. Luonnonmukaisen maatalouden pysyvä komitea
Standing Committee on Organic Farming
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) N:o 2092/91
Perustamissopimuksen artikla 37, parlamentin kuuleminen
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Tero Tolonen MMM/MAO ja Berit Korpilo MMM/MAO
KOKOONTUMISRYTMI:
Tarvittaessa: tavallisesti 8-10 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komiteassa käsitellään luonnonmukaista maataloustuotantoa ja luonnonmukaisesti tuotettuja
elintarvikkeita koskevat säädösasiat sekä asetuksen edellyttämän valvonnan toimeenpanoon
liittyvät asiat. Komitea käsittelee myös luonnonmukaisten tuotteiden III-maa tuontia koskevat
asiat ja III-maiden hakemukset koskien ekvivalenssia.
MUUTA:
Komitean käsittelemät asiat käydään läpi maatalous- ja metsäpolitiikkajaoston alaisessa
luonnonmukaisen tuotannon alajaostossa, jossa sidosryhmät ovat edustettuina.
KOMITEAN NIMI:
106. Lannoitteita käsittelevä komitea
Committee on Fertilizers (tekstissä vain ”Committee”)
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi 76/116/ETY artikla 11
Perustamissopimuksen artikla 94, kuuleminen
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Pirjo Salminen MMM/MAO
KOKOONTUMISRYTMI:
kolme kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitean päätöksillä voidaan muuttaa direktiivin 76/116/ETY (jäsenmaiden lannoitelakien yhdenmukaistamisesta) liitteitä ja antaa lausunto lannoitteiden näytteenotosta ja analyysimenetelmistä. Komiteassa ei käsitellä asioita, jotka vaatisivat laintasoisia muutoksia. Jos näin kuitenkin
olisi tai käsiteltävänä oleva asia olisi muuten merkittävä, eduskuntaa informoitaisiin valtioneuvoston kirjelmällä.
MUUTA:
Kokousasioiden valmistelu tarvittaessa sidosryhmien kanssa. Kokousraportit ovat saatavissa
MMM:n EU-arkistosta.
KOMITEAN NIMI:
107. Naudan- ja vasikanlihan hallintokomitea
Management Committee for Beef and Veal
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1254/99
Perustamissopimuksen artiklat 36 ja 37, kuuleminen
TYYPPI:
hallintokomitea IIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Juha Ylä-Autio MMM/MAO ja Vesa Kaasalainen MMM/MAO (31.12.2000 asti)
KOKOONTUMISRYTMI:
yleensä kaksi kertaa kuukaudessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Hallintokomitea antaa lausunnon komission naudan- ja vasikanliha-alan markkinajärjestelyä
koskevista asetusehdotuksista. Ehdotukset käsittelevät pääasiassa varastointia, vientiä, tuontia,
palkkiojärjestelmiä, menekinedistämistä ja naudanlihan merkintää. EU:n naudan- ja
vasikanlihamarkkinoiden toiminnan seuraaminen ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen.
Komission ehdotuksen ilmestyttyä tutkitaan, sisältääkö ehdotus lainsäädännön alaan kuuluvia
asioita. Pääsääntöisesti neuvoston asetusten soveltamisesta annetuista komission asetuksista
ei ole erikseen informoitu eduskuntaa uuden perustuslain mukaista menettelyä noudattaen.
Komiteassa käsiteltävistä asioista säädettäisiin Suomessa lakia alempiasteisilla säädöksillä,
jos Suomi ei olisi EU:n jäsen.
MUUTA:
Usein ennen hallintokomitean kokousta pidetään käsiteltäviksi tulevista asioista palaveri
sidosryhmien edustajien kanssa. Kokousraportit ovat saatavissa MMM:n EU-arkistosta.
Kokousraporttien tiivistelmä julkaistaan MMM:n sivuilla internetissä.
KOMITEAN NIMI:
108. Lampaan- ja vuohenlihan hallintokomitea
Management Committee for Sheep and Goats
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (EY) N:o 2467/98 artikla 24
Perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklat, kuuleminen
TYYPPI:
Hallintokomitea IIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Tommi Kämpe MMM/MAO ja Marja Husu MMM/MAO
KOKOONTUMISRYTMI:
yleensä kerran kuukaudessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Hallintokomitea antaa lausunnon komission lampaan- ja vuohenliha-alan markkinajärjestelyä
koskevista asetusehdotuksista. Ehdotukset käsittelevät pääasiassa varastointia, tuontia ja
palkkiojärjestelmiä. EU:n lampaan- ja vuohenlihamarkkinoiden toiminnan seuraaminen ja
tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen.
Komission ehdotuksen ilmestyttyä tutkitaan, sisältääkö ehdotus lainsäädännön alaan kuuluvia
asioita. Pääsääntöisesti neuvoston asetusten soveltamisesta annetuista komission asetuksista
ei ole erikseen informoitu eduskuntaa uuden perustuslain mukaista menettelyä noudattaen.
Komiteassa käsiteltävistä asioista säädettäisiin Suomessa lakia alempiasteisilla säädöksillä,
jos Suomi ei olisi EU:n jäsen.
MUUTA:
Usein ennen hallintokomitean kokousta pidetään käsiteltäviksi tulevista asioista palaveri
sidosryhmien edustajien kanssa. Kokousraportit ovat saatavissa MMM:n EU-arkistosta.
Kokousraporttien tiivistelmä julkaistaan MMM:n sivuilla internetissä.
KOMITEAN NIMI:
109. Viljojen, öljykasvien, valkuaiskasvien ja riisin hallintokomitea
Management Committee for Cereals, Oilseeds, Protein Crops and Rice
SÄÄDÖSPOHJA:
a) Neuvoston asetus (ETY) N:o 1766/92 artikla 22 (viljojen markkinajärjestely)
Perustamissopimuksen artiklat 36 ja 37, kuuleminen
b) Neuvoston asetus (ETY) N:o 1251/99 artikla 12 (peltokasvien tukijärjestelmä)
Perustamissopimuksen artiklat 36 ja 37, kuuleminen
c)Neuvoston asetus (ETY) N:o 3072/95 artikla 22 (riisin markkinajärjestely)* Huom. 3072/95
toistaiseksi (muuttuu neuvoston päätöksen tultua)
Perustamissopimuksen artiklat 36 ja 37, kuuleminen
TYYPPI:
Hallintokomitea IIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Mikko Lassila MMM/MAO, Tuija Lehtinen MMM/MAO ja Pia Lehmusvuori MMM/MAO
KOKOONTUMISRYTMI:
kerran viikossa torstaisin
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Lausunnon antaminen. Komitea antaa lausunnon komission edustajan komitealle tekemästä
ehdotuksesta. Mikäli lausunto on komission tekemän päätösluonnoksen mukainen tai komitea
ei anna lausuntoa, sääntely tulee voimaan. Mikäli taas komitean lausunto on päätösluonnosta
vastaan, komissio voi lykätä päätöksen voimaantuloa kuukaudella. Neuvosto voi tehdä asiassa
komission ehdotuksesta poikkeavan päätöksen kuukauden kuluessa. Jos näin ei tapahdu,
komission ehdotus jää voimaan.
Komitea antaa lausuntonsa mm. alaansa kuuluvien tuotteiden eri tukien tasoista (tuotantotukia,
vientitukia) sekä muista komission, lähinnä teknisluonteisten asetusten asetusluonnoksista. Se
keskustelee lisäksi alan ongelmista ja tilantesta ja luo tällä tavalla pohjaa komission
asetusehdotuksille.
Eduskuntaa ei ole informoitu komiteassa käsiteltävistä asioista uuden perustuslain mukaista
menettelyä noudattaen, koska komiteassa käsiteltävistä asioista säädettäisiin Suomessa lakia
alempiasteisilla säädöksillä, jos Suomi ei olisi EU:n jäsen.
MUUTA:
Komiteassa esille tulevien asioiden valmistelu Suomessa tapahtuu maa- ja
metsätalousministeriössä, ja tarpeen niin vaatiessa, yhteistyössä asiaan liittyvien sidosryhmien
kanssa.
Kokousraportit ovat saatavissa MMM:n EU-arkistosta.
KOMITEAN NIMI:
110. Non-annex I-tuotteiden ”horisontaalisten kysymysten” hallintokomitea
Management Committee for ”Horizontal Question”- Non-Annex I Goods
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) N:o 3448/93 artikla 16
Perustamissopimuksen artiklat 37 ja 133 kuuleminen
TYYPPI:
Hallintokomitea IIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Mari Nuutila, Heimo Vesala ja Merja Laitinen MMM/MAO
KOKOONTUMISRYTMI:
Yleensä kerran kuussa (noin 10 kertaa vuodessa)
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIA LLISET TEHTÄVÄT:
Komiteassa käsitellään jalostettujen maataloustuotteiden (non-annex I-tuotteet)
kauppajärjestelmän hallinnointiin liittyviä tuontia ja vientiä koskevia asioita. Komitea antaa
lausuntoja komission ehdotuksista lainsäädännön muuttamiseksi.
Komission ehdotuksen ilmestyttyä tutkitaan, sisältääkö ehdotus lainsäädännön alaan kuuluvia
asioita. Pääsääntöisesti neuvoston asetusten soveltamisesta annetuista komission asetuksista
ei ole erikseen informoitu eduskuntaa PL 96 §:n mukaista menettelyä noudattaen. Komiteassa
käsiteltävistä asioista säädettäisiin Suomessa lakia alempiasteisilla säädöksillä, jos Suomi ei
olisi EU:n jäsen.
MUUTA:
Ennen hallintokomitean kokousta siellä esillä olevista asioista tiedotetaan sidosryhmille ja
pyydetään kommentit. Tarpeen vaatiessa järjestetään palaveri. Kokousraportit ovat saatavissa
MMM:n EU-arkistosta. Raportit lähetetään myös tärkeimmille sidosryhmille.
KOMITEAN NIMI:
111. Maatalousvaluutan hallintokomitea
Agrimonetary Management Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) N:o 2799/98 artikla 9
Perustamissopimuksen artiklat 36 ja 37 , kuuleminen
TYYPPI:
Hallintokomitea IIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Heimo Vesala ja Pekka Sandholm MMM/MAO
KOKOONTUMISRYTMI:
Kokoontuu tarvittaessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee ja antaa lausuntoja komission ehdotuksista maatalouden euromääräisen
valuuttajärjestelmän toimeenpanoasetuksiksi koskien mm. valuuttajärjestelmän toimintaa,
järjestelmästä aiheutuvien tulonmenetysten kompensoimiseksi maksettavia tasaustukia ja euron
ulkopuolelle toistaiseksi jääneiden jäsenvaltioiden valuuttakurssien määräytymisperusteita.
MUUTA:
Komiteassa esille tulevat asiat valmistellaan yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa.
Yksittäisissä tapauksissa tiedustellaan kyseeseen tulevien intressitahojen kannat.
Kokousraportit ja keskeiset asiakirjat ovat saatavissa MMM:n EU-arkistosta.
KOMITEAN NIMI:
112. Sianlihan hallintokomitea
Management Committee for Pigmeat
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (EY) N:o 2759/75 artikla 21
Perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklat, kuuleminen
TYYPPI:
Hallintokomitea IIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Marjatta Jokela MMM/MAO, Tommi Kämpe MMM/MAO ja Minna Luusua MMM/MAO
KOKOONTUMISRYTMI:
kerran kuussa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
EY:n sianlihamarkkinoiden seuraaminen ja lausunnon antaminen komission
toimeenpanoasetuksista koskien mm. vientitukia, tuontikiintiöitä ja lihan laatuluokittelua.
Eduskuntaa ei ole informoitu komiteassa käsiteltävistä asioista PL 96 §:n mukaista
menettelyä noudattaen, koska komiteassa käsiteltävistä asioista säädettäisiin Suomessa lakia
alempiasteisilla säädöksillä, jos Suomi ei olisi EU:n jäsen.
MUUTA:
Kokousraportit ovat saatavissa MMM:n EU-arkistosta.
KOMITEAN NIMI:
113. Siipikarjan ja munien hallintokomitea
Management Committee for Poultrymeat and Eggs
SÄÄDÖSPOHJA:
a)Neuvoston asetus (ETY) N:o 2771/75 artikla 16 (munat)
Perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklat, kuuleminen
b) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2777/75 artikla 16 (siipikarjanliha)
Perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklat, kuuleminen
TYYPPI:
Hallintokomitea IIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Marjatta Jokela MMM/MAO, Tommi Kämpe MMM/MAO ja Minna Luusua MMM/MAO
KOKOONTUMISRYTMI:
kerran kuussa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komiteassa seurataan alan markkinoita ja käsitellään ja annetaan lausunto mm. komission
asetusehdotuksista koskien vientitukia, tuontikiintiöitä, lisätulleja sekä munien ja siipikarjanlihan
kaupan pitämisen vaatimuksia (markkinastandardeja).
Eduskuntaa ei ole informoitu komiteassa käsiteltävistä asioista PL 96 §:n mukaista menettelyä
noudattaen, koska komiteassa käsiteltävistä asioista säädettäisiin Suomessa lakia
alempiasteisilla säädöksillä, jos Suomi ei olisi EU:n jäsen.
MUUTA:
Kokousraportit ovat saatavissa MMM:n EU-arkistosta
KOMITEAN NIMI:
114. Sokerin hallintokomitea
Management Committee for Sugar
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) N:o 2038/99 artikla 47
Perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklat, kuuleminen
TYYPPI:
Hallintokomitea Iia
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Leena Seppä MMM/MAO
KOKOONTUMISRYTMI:
Keskiviikkoisin (50 krt/vuosi)
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea antaa lausunnot komission asetusluonnoksista ja antaa lausunnot teknisluonteisista
tukipäätöksistä (esim.vientituet, edustavat hinnat, tuotantotuki) sekä seuraa markkinatilannetta.
Eduskuntaa ei ole informoitu komiteassa käsiteltävistä asioista PL 96 §:n mukaista
menettelyä noudattaen, koska komiteassa käsiteltävistä asioista säädettäisiin Suomessa lakia
alempiasteisilla säädöksillä, jos Suomi ei olisi EU:n jäsen.
MUUTA:
Komiteassa esille tulevat asiat valmistellaan maa- ja metsätalousministeriössä; tarvittaessa
hankitaan sidosryhmien edustajien mielipide. Kokousraportit ja keskeiset asiakirjat ovat
saatavissa MMM:n EU-arkistosta
KOMITEAN NIMI:
115. Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea
Management Committee for Milk and Milk Products
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) N:o 804/68
Perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklat, kuuleminen
TYYPPI:
Hallintokomitea Iia
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Tapani Sirviö MMM/MAO ja Marja Husu MMM/MAO
KOKOONTUMISRYTMI:
Kaksi kertaa kuukaudessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea antaa lausuntonsa komission toimivaltaan kuuluvista maitotuotealan asetuksista ja
hallinnollisista asioista. Yleensä kysymyksessä ovat komission toimivaltaan kuuluvat
toimeenpanoasetukset, joilla ei ole juuri poliittista painoarvoa. Tästä syystä näistä ei ole syytä
informoida eduskuntaa. Tärkeimmät kysymykset ratkaistaan ministerineuvostossa ja neuvoston
alaisessa maatalouden erityiskomiteassa, ja näistä asioista eduskuntaa informoidaan
viikoittain.
MUUTA:
Hallintokomitea-asioita valmisteltaessa käsiteltävät asiat käydään läpi Suomessa
sidosryhmäkokouksissa, jotka toimivat valmistelevina työryhminä. Ne kokoontuvat säännöllisesti
ja seuraavat myös kaikkia alan poliittisia asioita, esim. maitopolitiikan uudistamiskeskusteluja.
Kokousraportit ja keskeiset asiakirjat ovat saatavissa MMM:n EU-arkistosta
KOMITEAN NIMI:
116. Rasvojen ja öljyjen hallintokomitea (oliiviöljy)
Management Committee for Fats and Oils (olive oil)
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) N:o 136/66 artikla 37
Perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklat, kuuleminen
TYYPPI:
Hallintokomitea Iia
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Leena Kotsalo, Marika Säynevirta ja Heikki Koponen MMM/MAO
KOKOONTUMISRYTMI:
Kaksi kertaa kuukaudessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Uudistaa lainsäädäntöä pitämällä komission päätöksiä ajantasalla ja päättää toimenpiteistä,
joita sovelletaan välittömästi. Päättää vientitukimäärästä joka toinen viikko tarjousten perusteella
sekä yleisestä vientitukimäärästä GATT-rajojen puitteissa.
Eduskuntaa ei ole informoitu komiteassa käsiteltävistä asioista PL 96 §:n mukaista
menettelyä noudattaen, koska komiteassa käsiteltävistä asioista säädettäisiin Suomessa lakia
alempiasteisilla säädöksillä, jos Suomi ei olisi EU:n jäsen.
MUUTA:
Kokousraportit asiakirjoineen on nähtävissä MMM:n EU-arkistossa
KOMITEAN NIMI:
117. Pellavan ja hampun hallintokomitea
Management Committee for Flax and Hemp
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1673/2000 artikla 10
Perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklat, kuuleminen
TYYPPI:
Hallintokomitea Iia
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Jukka Virolainen MMM/MAO ja Leena Seppä MMM/MAO
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin kerran kuussa tarpeen mukaan
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Kuitupellavan ja hampun markkinajärjestelyyn sekä puuvillan ja silkkiäistoukkien tuotantotukiin
liittyvät tehtävät: mm.antaa lausunnon komission ehdottamista, lähinnä teknisluontoisista
asetusmuutoksista sekä seuraa markkinatilannetta ja tuotantomääriä.
Eduskuntaa ei ole informoitu komiteassa käsiteltävistä asioista PL 96 §:n mukaista
menettelyä noudattaen, koska komiteassa käsiteltävistä asioista säädettäisiin Suomessa lakia
alempiasteisilla säädöksillä, jos Suomi ei olisi EU:n jäsen.
MUUTA:
Komiteassa esille tulevat asiat valmistellaan maa-ja metsätalousministeriössä; tarvittaessa
kysytään mielipidettä sidosryhmien edustajilta.
Kokousraportit ovat saatavissa MMM:n EU-arkistossa
KOMITEAN NIMI:
118. Kuivattujen rehujen hallintokomitea
Management Committee for Dried Fodder
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (EY) N:o 603/95 artikla 17
Perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklat, kuuleminen
TYYPPI:
Hallintokomitea Iia
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Jukka Virolainen MMM/MAO
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin neljä kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Kuivattujen rehujen markkinajärjestelyyn liittyvät tehtävät: mm. antaa lausunnon komission
ehdottamista, lähinnä teknisluontoisista asetusmuutoksista ja seuraa markkinatilannetta.
Eduskuntaa ei ole informoitu komiteassa käsiteltävistä asioista PL 96 §:n mukaista
menettelyä noudattaen, koska komiteassa käsiteltävistä asioista säädettäisiin Suomessa lakia
alempiasteisilla säädöksillä, jos Suomi ei olisi EU:n jäsen.
MUUTA:
Komiteassa esille tulevat asiat valmistellaan maa- ja metsätalousministeriössä; tarvittaessa
kysytään mielipidettä sidosryhmien (mm. rehunkuivaamot) edustajilta.
Kokousraportit ovat saatavissa MMM:n EU-arkistossa
KOMITEAN NIMI:
119. Banaanien hallintokomitea
Management Committee for Bananas
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (EY) N:o 404/93 artikla 26
Perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklat, kuuleminen
TYYPPI:
Hallintokomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ulla Ollila MMM/MAO ja puutarhayksikön juristi MMM/MAO tai Ira Peltola-Ylätupa, Tullihallitus
KOKOONTUMISRYTMI:
Kerran kuukaudessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
- banaanien tuontikiintiön hallinnointi (kiintiön koosta päätetään neuvoston asetuksella)
- vuosineljänneksille jaettavat banaanien tuontioikeudet
- tarvittavista markkinatoimenpiteistä päättäminen, muun muassa satovahinkojen, tuonti-, vientija kulutusennusteiden perusteella,
- tuottajamaille maksettavan tasaustuen määrä,
- laatuvaatimukset.
Komission ehdotuksen ilmestyttyä tutkitaan, sisältääkö ehdotus lainsäädännön alaan kuuluvia
asioita. Pääsääntöisesti neuvoston asetusten soveltamisesta annetuista komission asetuksista
ei ole erikseen informoitu eduskuntaa, koska komission asetukset ovat sisältäneet
yksityiskohtaisia toimeenpanosäännöksiä asioihin, jotka on jo hyväksytty neuvoston tasolla.
MUUTA:
Suomessa niin sanottujen perinteisiksi toimijoiksi rekisteröityneiden yritysten (Kesko, Inex,
Tukospar, Veikko Laine ja Satotukku) sekä tullihallituksen ja Päivittäistavarakauppayhdistyksen
kanssa pidetään säännöllisesti sidosryhmäkokouksia muun muassa hallintokomiteassa vireillä
olevista asioista. Banaanin markkinajärjestelyyn liittyviä asioita käsitellään maatalous- ja
metsäpolitiikkajaostossa ja 133-jaostossa.
Hallintokomitearaportit jaetaan mm. EU-18 jaoston jäsenille, MMM:n EU-arkistoon, VNK:n EUsihteeristölle sekä EU-edustustoon. Kokousraportin tiivistelmä julkaistaan internetissä MMM:n
kotisivuilla.
KOMITEAN NIMI:
120. Yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten
muodostetun tietoverkoston hallintokomitea
Community Committee on the Farm Accountancy Data Network
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) 79/65/ETY artikla 17
TYYPPI:
Hallintokomitea IIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Simo Tiainen, MTTL
KOKOONTUMISRYTMI:
pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Yhteisön komiteaa kuullaan
a) sen varmentamiseksi, että kirjanpitotilojen valintasuunnitelmat ovat 4 artiklan säännösten
mukaiset (=jäsenmaiden otokset ovat edustavia) ja
b) tietoverkon painotettujen vuosittaisten tulosten kriittistä tarkastelua ja arviointia varten, ottaen
huomioon muista lähteistä, kuten tilastoista ja kansantalouden tilinpidosta,
peräisin olevat tiedot.
Yhteisön komitea voi tarkastella mitä hyvänsä muuta kysymystä, jonka sen puheenjohtaja on
ottanut esille joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.
Komitea käsittelee vuosittain myös maataloustulojen kehitystä koskevia ennusteita.
Komitean on saatava säännöllisesti tietoa tietoverkon toiminnasta. Kokousraportit ja keskeiset
asiakirjat ovat saatavissa MMM:n EU-arkistosta.
KOMITEAN NIMI:
121. Humalan hallintokomitea
Management Committee for Hops
Humalaa käsittelevä neuvoa-antava komitea (Advisory Committee for Hops) on myös
olemassa, mutta Suomella ei ole siinä edustusta
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1696/71 artikla 19
Perustamissopimuksen artiklat 36, 37, 133 ja 308, kuuleminen
TYYPPI:
Hallintokomitea IIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Mari Raininko ja Niina Kauhajärvi MMM/MAO
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin 1-2 kokousta vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Hallintokomitea antaa lausuntoja komission ehdotuksista humala-alan markkinajärjestelyä
koskevan asetuksen muuttamiseksi. Hallintokomitean tehtäviin kuuluu mm. seuraavien asioiden
käsittely ja niitä koskevat täytäntöönpanosäännökset:
- viljelijöille maksettava tuki
- laatu- ja alkuperätodistukset
- toimitussopimukset ja tilastointi
- tuottajaorganisaatiot
- tietojen toimittaminen ja jakelu
Komission ehdotuksen ilmestyttyä tutkitaan, sisältääkö ehdotus lainsäädännön alaan kuuluvia
asioita. Pääsääntöisesti neuvoston asetusten soveltamisesta annetuista komission asetuksista
ei ole erikseen informoitu eduskuntaa, koska komission asetukset ovat sisältäneet
yksityiskohtaisia toimeenpanosäännöksiä asioihin, jotka on jo hyväksytty neuvoston tasolla
MUUTA:
Suomessa ei toistaiseksi viljellä humalaa kaupallisessa laajuudessa.
Sidosryhmille toimitetaan tarvittaessa tietoja. Kokousraportit on toimitettu MMM:n EU-arkistoon,
VNK:n EU-sihteeristölle ja EU-edustustoon.
KOMITEAN NIMI:
122. Pysyvä rehukomitea
Standing Committee for Animal Feedingstuffs
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 70/372/ETY
Perustamissopimuksen artikla 37, kuuleminen
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIb
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Päivi Mannerkorpi MMM/MAO, KTTK:n edustaja
KOKOONTUMISRYTMI:
2 pv/kk
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Antaa äänestäen lausunnon komission direktiivi- ja päätösehdotuksista koskien eläinravitsemukseen liittyvää lainsäädäntöä, äänestää rehun lisäaine- ja tiettyjen eläinten ruokintaan käytettävien tuotteiden hyväksynnästä (EU-markkinointilupa).
Komiteassa ei käsitellä asioita, jotka vaatisivat lakitason muutoksia. Jos näin kuitenkin olisi tai
asia olisi muuten merkittävä, eduskuntaa informoitaisiin valtioneuvoston kirjelmällä.
Tärkeitä ja periaatteellisia asioita sekä komission ehdotuksia käsitellään tarpeen mukaan
rehualajaostossa. Asioiden käsittely on pääosin varsin teknisluonteista ja Suomen edustajien
apuna toimii joukko eri alan asiantuntijoita.
MUUTA:
Kokousraportit jaetaan vastuuvirkamiehille, muulle hallinnolle sekä asiantuntijoille. Lisäksi ne on
saatavilla MMM:n EU-arkistosta.
KOMITEAN NIMI:
123. Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto; EMOTR; Rahastokomitea
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, EAGGF
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (EY) N:o 1258/1999 artiklat 11, 12, 13 ja 14
Perustamissopimuksen artiklat 36 ja 279, kuuleminen
TYYPPI:
Hallintokomitea IIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Mika Survonen MMM/MAO ja Eila Parviainen MMM/TIKE
KOKOONTUMISRYTMI:
Pääsääntöisesti kerran kuukaudessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komiteaa kuullaan
a) tapauksissa, joissa sen kuulemisesta on säädetty
b) komission tulevaa varainhoitovuotta koskevaan ennakkoarvioon ja tarvittaessa täydentäviin
ennakkoarvioihin otettavien rahaston määrärahojen arvioimisesta, sekä
c) asetuksen 1258/99 täytäntöönpanoon liittyvistä, komission neuvostolle esittämistä
ehdotuksista sekä rahastoa koskevien ja neuvostolle esitettävien kertomusten luonnoksista.
MUUTA:
Kokousten asiakirjat säilytetään MMM:n EU-arkistossa.
KOMITEAN NIMI:
124. Maustettuja viinejä, maustettuja viinipohjaisia juomia ja maustettuja viinistä valmistettuja
juomasekoituksia käsittelevä toimeenpanokomitea
Implementation Committee for Aromatized Wines, Aromatized Wine-based Drinks and
Aromatized Wine-product Coctails
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1601/91 artikla 12
Perustamissopimuksen artiklat 37 ja 95, yhteispäätösmenettely
TYYPPI:
Täytäntöönpanokomitea (Implementation Committee, Comité d’application)
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Maija Heinonen MMM/MAO (varalla Rita Linna) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
tuotevalvontakeskuksen edustaja (Per-Erik Teckenberg)
KOKOONTUMISRYTMI:
4 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Maustettujen juomien valmistusta ja markkinointia koskevat täytäntöönpanosäännökset
Komission ehdotuksen ilmestyttyä tutkitaan, sisältääkö ehdotus lainsäädännön alaan kuuluvia
asioita. Pääsääntöisesti neuvoston asetusten soveltamisesta annetuista komission asetuksista
ei ole erikseen informoitu eduskuntaa, koska komission asetukset ovat sisältäneet
yksityiskohtaisia toimeenpanosäännöksiä asioihin, jotka on jo hyväksytty neuvoston tasolla
MUUTA:
Maatalous- ja metsäpolitiikkajaoston alaisena toimiva viini- ja alkoholiasioiden alajaosto
kokoontuu säännöllisesti ennen toimeenpanokomitean kokouksia. Alajaostossa ovat
edustettuina maa- ja metsätalousministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, sosiaali- ja
terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, Tullihallitus, Alko yhtiöt,
Primalco sekä Elintarviketeollisuuden liitto, joiden kautta tieto välittyy edelleen sidosryhmille.
Kokousraportit jaetaan jaoston jäsenille, tullihallitukseen, maa- ja metsätalousministeriön EUarkistoon ja mahdollisille muille asianosaisille. Intressiryhmille jaetuista raporteista on poistettu
yksittäisten maiden kannat.
KOMITEAN NIMI:
125. Tislattuja alkoholijuomia käsittelevä täytäntöönpanokomitea
Implementation Committee for Spirit Drinks
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1576/89 artikla 13
Perustamissopimuksen artiklat 37 ja 95, yhteispäätösmenettely
TYYPPI:
Täytäntöönpanokomitea (Implementation Committee, Comité d’application)
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Maija Heinonen MMM/MAO ( Rita Linna MMM/MAO) Sosiaali- ja terveydenhuollon
tuotevalvontakeskuksen edustaja (Pentti Karhu)
KOKOONTUMISRYTMI:
Kerran kuukaudessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Tislattujen alkoholijuomien valmistusta ja markkinointia koskevat täytäntöönpanosäännökset
Komission ehdotuksen ilmestyttyä tutkitaan, sisältääkö ehdotus lainsäädännön alaan kuuluvia
asioita. Pääsääntöisesti neuvoston asetusten soveltamisesta annetuista komission asetuksista
ei ole erikseen informoitu eduskuntaa, koska komission asetukset ovat sisältäneet
yksityiskohtaisia toimeenpanosäännöksiä asioihin, jotka on jo hyväksytty neuvoston tasolla
MUUTA:
Maatalous- ja metsäpolitiikkajaoston alaisena toimiva viini- ja alkoholiasioiden alajaosto
kokoontuu säännöllisesti ennen toimeenpanokomitean kokouksia. Alajaostossa ovat
edustettuina maa- ja metsätalousministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, sosiaali- ja
terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, Tullihallitus, Alko yhtiöt,
Primalco sekä Elintarviketeollisuuden liitto, joiden kautta tieto välittyy edelleen sidosryhmille.
Kokousraportit jaetaan jaoston jäsenille, tullihallitukseen, maa- ja metsätalousministeriön EUarkistoon ja mahdollisille muille asianosaisille. Intressiryhmille jaetuista raporteista on poistettu
yksittäisten maiden kannat.
KOMITEAN NIMI:
126. Viinin hallintokomitea
Management Committee for Wine
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1493/99 artikla 74
Perustamissopimuksen artiklat 37 ja 37, kuuleminen
TYYPPI:
Hallintokomitea IIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Maija Heinonen MMM/MAO ( Rita Linna MMM/MAO) sekä käsiteltävistä asioista riippuen Taina
Sahin/interventioyksikkö, Tullihallituksen edustaja tai Sosiaali- ja terveydenhuollon
tuotevalvontakeskuksen edustaja
KOKOONTUMISRYTMI:
2 kertaa kuukaudessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Tarvittavista markkinatoimenpiteistä päättäminen (tislaus, varastointituki yms.) sekä tuotantoa,
valmistusta ja markkinointia koskevista yksityiskohtaisista täytäntöönpanosäännöistä päättäminen.
Komission ehdotuksen ilmestyttyä tutkitaan, sisältääkö ehdotus lainsäädännön alaan kuuluvia
asioita. Pääsääntöisesti neuvoston asetusten soveltamisesta annetuista komission asetuksista
ei ole erikseen informoitu eduskuntaa, koska komission asetukset ovat sisältäneet
yksityiskohtaisia toimeenpanosäännöksiä asioihin, jotka on jo hyväksytty neuvoston tasolla
MUUTA:
Maatalous- ja metsäpolitiikkajaoston alaisena toimiva viini- ja alkoholiasioiden alajaosto
kokoontuu säännöllisesti ennen toimeenpanokomitean kokouksia. Alajaostossa ovat
edustettuina maa- ja metsätalousministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, sosiaali- ja
terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, Tullihallitus, Alko yhtiöt,
Primalco sekä Elintarviketeollisuuden liitto, joiden kautta tieto välittyy edelleen sidosryhmille.
Kokousraportit jaetaan jaoston jäsenille, tullihallitukseen, maa- ja metsätalousministeriön EUarkistoon ja mahdollisille muille asianosaisille. Intressiryhmille jaetuista raporteista on poistettu
yksittäisten maiden kannat.
KOMITEAN NIMI:
127. Hallintokomiteoiden yhteiskokous/Kauppamekanismin hallintokomitea
Joint Meetings of Management Committees/Trade Mechanism
TYYPPI:
Hallintokomitea IIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Juhani Leppälä ja Anu Turkkila/MMM
KOKOONTUMISRYTMI:
kerran kuussa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Tuettuun vientiin ja tuontiin liittyvää maksajayksikköä ja tullia koskeva horisontaalinen
lainsäädäntö. Komission asetukset (ETY) N:o 800/99 ja 1291/2000
MUUTA:
Kokousraportit ja keskeiset asiakirjat ovat saatavissa MMM:n EU-arkistosta
KOMITEAN NIMI:
128. Pysyvä elänlääkintökomitea
Standing Veterinary Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 68/361/ETY
TYYPPI:
Sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Edustajat: maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston esittelijä
käsiteltävien asioiden mukaan; yhteyshenkilöt: apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen (eläinten
terveys/animal health) ja apulaisosastopäällikkö Matti Aho (ihmisten terveys/public health)
KOKOONTUMISRYTMI:
Komission kutsusta vähintään kaksi kertaa kuukaudessa, yhteensä noin 30-50 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Lähes kaikissa eläinlääkintäalan direktiiveissä komissiolle on delegoitu toimivalta tehdä
yksityiskohtaisempia direktiivien soveltamiseen liittyviä päätöksiä käyttäen ns. pysyvä
eläinlääkintökomitea-menettelyä. Menettelyn mukaan komissiolla on oikeus tehdä päätös, jos
pysyvä eläinlääkintökomitea puoltaa komission tekemää ehdotusta. Puoltoa varten tarvitaan
määräenemmistö jäsenvaltioiden äänistä. Jos pysyvä eläinlääkintökomitea ei puolla ehdotusta,
asia siirtyy neuvoston käsiteltäväksi.
Pysyvän eläinlääkintökomitean käsittelyyn tuotavat asiat jaetaan kahteen eri ryhmään sen
perusteella, liittyvätkö ne eläinten vai ihmisten terveyden suojelemiseen. Näitä asioita käsitellään
yleensä eri kokouksissa.
MUUTA:
Pysyvässä eläinlääkintökomiteassa käsiteltävät asiat ovat pääasiassa hyvin teknisiä, kuten
kolmansien maiden tuontiehtoihin, jäsenvaltioiden lisävakuuksiin ja rahoitukseen liittyvät
päätökset. Kokousten asiakirjat saadaan yleensä vasta pari päivää ennen komitean kokouksia
ja asiakirjat jaetaan usein pöydälle. Suojapäätöksiä lukuun ottamatta asioita kuitenkin
käsitellään useammassa komitean kokouksessa ennen päätöksentekoa.
Sidosryhmiä pyritään mahdollisuuksien mukaan kuulemaan pysyvässä eläinlääkintökomiteassa
käsiteltävistä asioista muun muassa eläinlääkintäjaoston kautta ottaen huomioon käsiteltävien
asioiden teknisyyden ja kireät aikataulut. Eläinlääkintäjaostossa ovat edustajat kauppa-ja
teollisuusministeriöstä, tullihallituksesta, valtioneuvoston kanslian EU-sihteeristöstä,
ulkoasiainministeriön kauppapoliittiselta osastolta, sosiaali-ja terveysministeriöstä, maa- ja
metsätalousministeriön maatalousosaston laatupolitiikkayksiköstä, Lääkelaitoksesta,
Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitoksesta, Elintarviketeollisuus ry:stä, Suomen
Päivittäistavarakauppayhdistyksestä, Suomen Eläinlääkäriliitosta, MTK:sta, Suomen
Kuluttajaliitosta ja Suomen Kuntaliitosta.
Komiteassa ei yleensä käsitellä asioita, jotka edellyttävät PeL 96 §:n mukaista menettelyä.
Kokousraportit ja keskeiset asiakirjat ovat saatavissa MMM:n EU-arkistosta.
KOMITEAN NIMI:
129. Kalastustuotteiden hallintokomitea
Management Committee for Fisheries Products
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) N:o 3759/92 artikla 32
Perustamissopimuksen artiklat 36 ja 37, kuuleminen
TYYPPI:
Hallintokomitea IIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Jarmo Vilhunen MMM/KRO
KOKOONTUMISRYTMI:
4-5 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komiteassa käsitellään vuosittain kalatalousalan markkinajärjestelmään liittyvien
tuottajajärjestöjen toiminnassa tarvittavia kalastustuotteiden ohjehintoja ja kertoimia
interventiohintojen määrittämiseksi. Komitea käsittelee vuosittain kalastustuotteiden
autonomisten tariffikiintiöiden avaamista ja hallinnointia, jotka veroasiana käsitellään VJ 54 b
§:n mukaisessa menettelyssä.
MUUTA:
Kalastustuotteiden autonomisten tariffikiintiöasioiden käsittelyä varten pyydetään lausunnot mm.
tullilaitokselta ja kotimaiselta kalanjalostusteollisuudelta. Kalastusjaoston (EU 17) laajaan
kokoonpanoon kuuluu edustajat Kalatalouden keskusliitosta, Suomen Ammattikalastajaliitosta,
Suomen Kalakauppiasliitosta, Suomen Kalankasvattajaliitosta ja Suomen Elintarviketyöläisten
liitosta. Kokousraportit sekä keskeiset asiakirjat ovat saatavissa MMM:n EU-arkistosta.
KOMITEAN NIMI:
130. Kalastuksen ja vesiviljelyalan hallintokomitea
Management Committee for Fisheries and Aquaculture
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) N:o 3760/92 artikla 17
Perustamissopimuksen artikla 37, kuuleminen
TYYPPI:
Hallintokomitea II
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
MMM/KRO, edustaja käsiteltävän asian mukaan, yhteyshenkilö Orian Bondestam
KOKOONTUMISRYTMI:
1-2 kertaa kuukaudessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee kalastuksen resurssipolitiikkaan (esimerkiksi kalastuskiintiöt ja laivastoohjelmat) ja kalastuspolitiikan valvontaan liittyviä kysymyksiä. Se antaa lausuntoja ehdotuksista
neuvoston asetuksiksi ja neuvoston asetuksia tarkentaviksi komission asetuksiksi ja
päätöksiksi.
MUUTA:
Komitea käsittelee asioita, jotka on otettu esille joko komission aloitteesta tai jäsenvaltion
edustajien pyynnöstä. Komissio päättää komitean lausunnon mukaisista toimenpiteistä. Jos
toimenpiteet ovat komitean lausunnon mukaisia, niitä sovelletaan välittömästi. Jos toimenpiteet
ovat ristiriidassa komitean lausunnon kanssa, niin neuvostolla on kuukauden määräaikana
mahdollisuus päättää toisin määräenemmistöllä. Toistaiseksi ei ole ollut esillä PL 96 §:n
mukaisia asioita.
Kalastusjaoston laajaan kokoonpanoon (EU 17) kuuluu edustajat Kalatalouden keskusliitosta,
Suomen Ammattikalastajaliitosta, Suomen Kalakauppiasliitosta, Suomen
Kalankasvattajaliitosta ja Suomen Elintarviketyöläisten liitosta.
KOMITEAN NIMI:
131. Kalatalouden rakenteiden pysyvä hallintokomitea
Standing Management Committee for Fisheries Structures
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) N:o 2080/93 säädöksistä asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamiseksi
kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen osalta, 7 artikla
Perustamissopimuksen artikla 37, kuuleminen
TYYPPI:
Hallintokomitea, menettely II
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Raija Aaltonen MMM/KRO
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin 4 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitean tehtävänä on muun muassa varmistaa jäsenvaltioiden ja komission vastavuoroinen
tiedottaminen kalatalouden rakennepolitiikasta, tutkia jäsenvaltioiden rakennepolitiikkoja sekä
antaa lausuntoja kalatalouden rakenteista. Käytännössä toiminta on kaksijakoista: a) sovitaan
rakennetukeen liittyvistä asioista kuten esim. tukikelpoisuudesta ja raportoinnista b) muutetaan
tai lopetetaan vanhoja, komission päätöksellä tuettuja hankkeita. Monesta asiasta äänestetään,
mutta kokousasiakirjat ovat yleensä ilmestyneet niin myöhään ja/tai ainoastaan kohdemaan
kielellä (esim. kreikaksi), ettei asioihin ole voitu etukäteen ottaa kantaa. Toistaiseksi ei ole ollut
esillä asioita, joiden osalta tulee noudattaa PL 96 §:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Kalastusjaoston laajaan kokoonpanoon (EU 17) kuuluu edustajat Kalatalouden keskusliitosta,
Suomen Ammattikalastajaliitosta, Suomen Kalakauppiasliitosta, Suomen
Kalankasvattajaliitosta ja Suomen Elintarviketyöläisten liitosta.
Salassapito määräytyy sen mukaan, voiko tiedon antamisesta aiheutua vahinkoa tai haittaa
Suomen neuvotteluasemalle. Toisten jäsenvaltioiden kannat ovat luottamuksellisia.
KOMITEAN NIMI:
132. Tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea
Scientific, Technical and Economic Committee on Fisheries
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) N:o 3760/92 artikla 16
Komission päätös tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean perustamisesta (93/619/EY)
Perustamissopimuksen artikla 37, kuuleminen
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea, menettely I
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Sakari Kuikka ja Jarno Virtanen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
KOKOONTUMISRYTMI:
kaksi kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea on tieteellinen neuvoa-antava elin. Se laatii vuosittain kertomuksen kalavarojen tilasta
ottaen huomioon biologiset, tekniset ja taloudelliset tekijät. Komitea esittää vuosittain
kertomuksen kalastus- ja vesiviljelyalan tieteellisen, teknisen ja taloudellisen tutkimuksen
yhteensovittamisen tarpeista.
MUUTA:
Ei käsittele PL 96 §:n mukaisia asioita.
KOMITEAN NIMI:
133. Neuvoa-antava kalastuskomitea
Advisory Committee on Fisheries
SÄÄDÖSPOHJA:
Komission päätös neuvoa-antavasta kalastuskomiteasta (89/4/ETY)
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea, menettely I
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ei edustusta
KOKOONTUMISRYTMI:
Muutamia kertoja vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komiteaan kuuluu edustajia taloudellisista eturyhmistä (tuottajat, kalatalousalan osuuskunnat,
kalatalousalalla toimivat luottolaitokset, kyseisen alan työntekijät sekä kuluttajat). Etujärjestöjen
eurooppalaiset kattojärjestöt valitsevat edustajat. Komissio voi kuulla komiteaa kaikissa
ongelmissa, jotka liittyvät kalatalousalan yhteisestä rakennepolitiikasta annettuihin asetuksiin ja
niiden soveltamiseen.
MUUTA:
Ei PL 96 §:n mukaisia asioita.
KOMITEAN NIMI:
134. Pysyvä metsäkomitea
Standing Forestry Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
a) Neuvoston päätös (29.5.1989, 89/367/ETY)
Perustamissopimuksen artiklat 37, 175 ja 308
b) Asetus metsäpalojen torjunnasta yhteisössä (ETY) N:o 2158/92
c) Asetus metsien suojelusta ilmansaasteilta (ETY) N:o 2157/92
d) Asetus maatalouden metsänhoitotoimenpiteitä koskevasta yhteisön tukijärjestelmästä (ETY)
N:o 2080/92
TYYPPI:
b) ja c) Neuvoa-antava
a) Hallintokomitea IIa
b) ja c) Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Anders Portin, Kaisa Pirkola MMM/MEO, erityisasiantuntijat tarvittaessa
Metsäpalojen torjunta-asetuksen ja erityisesti mahdollisten kansallisten hankkeiden osalta
toimivaltainen viranomainen on SM/PEO, joka osallistuu komitean metsäpaloasioita käsitteleviin
kokouksiin.
KOKOONTUMISRYTMI:
Keskimäärin 6 kokousta vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea avustaa komissiota metsäasioita koskevien päätösten valmistelussa. Komitea
käsittelee mm. kansainvälistä metsäpolitiikkaa koskevia asioita ja yhteisön metsätaloudesta
antamien säädösten kehittämistä ja toimeenpanoa (mm. metsäpalojen torjunta, metsien suojelu
ilmansaasteiden aiheuttamilta tuhoilta, pellonmetsitys). Komitea ei Suomen jäsenyyden aikana
ole käsitellyt PL 96 §:n mukaisia asioita. Tällaisia asioita tulee komitean käsittelyyn jatkossakin
erittäin harvoin.
MUUTA:
Tärkeimmät komitean kokouksissa käsiteltävät asiat valmistellaan metsäpolitiikan alajaostossa,
jossa keskeiset sidosryhmät ovat edustettuina. Sisäasiainministeriö ei ole edustettuna ko.
alajaostossa. Silloin kun alajaostossa käsitellään metsäasioita SM:n edustajaa pyydetään
paikalle. Muissa kokousasioissa järjestetään tarvittaessa neuvotteluja asiantuntijoiden ja
sidosryhmien edustajien kanssa. Kokousraportit ja keskeiset asiakirjat ovat saatavissa MMM:n
EU-arkistosta.
KOMITEAN NIMI:
135. Pysyvä maataloustilastokomitea
Standing Committee for Agricultural Statistics
SÄÄDÖSPOHJA:
Council Decision of 31 July 1972 setting up a Standing Committee for Agricultural Statistics
72/279/EEC
TYYPPI:
IIIa/IIIb
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Suomen edustaja on normaalisti sama, kuin työryhmän kokoukseen osallistuja, siis esim. Kaija
Eskelinen kun on kyseessä rakennetutkimustilastotyöryhmä jne.
KOKOONTUMISRYTMI:
Vaihtelee tarpeen mukaan, ehkä noin 10 kokousta vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Pysyvän maataloustilastokomitean tarkoitus on keventää neuvoston päätöksentekoa
maataloustilastosäädösten tietyissä asioissa, esimerkiksi tilastoissa noudatettavissa
alueluokituksissa, tai vaikkapa muiden kuin tilastollisten aineistojen käytössä tilastotuotantoon.
Tavallisen maataloustilastoasioita käsittelevän työryhmän kokouksen tms. yhteyteen järjestetään
tarvittaessa pysyvän maataloustilastokomitean kokous, joka päättää komission tekemästä
ehdotuksesta Rooman sopimuksen 148 artiklan periaatteiden mukaan. Jos komitea hyväksyy
komission edustajan ehdotuksen, päätöksen asiasta tekee komissio, päinvastaisessa
tapauksessa asia siirretään neuvoston ratkaistavaksi.
MUUTA:
Kokousraportit ja keskeiset asiakirjat ovat saatavissa MMM:n EU-arkistosta.
KOMITEAN NIMI:
136. Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevia todistuksia käsittelevä
säätelykomitea
Regulatory Committee on Certificates of Specific Character
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) N:o 2082/92 artikla 19 (maataloustuotteen erityisluonteen suojaus)
Perustamissopimuksen artikla 37, kuuleminen
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Sirpa Karjalainen ja Leena Anttila MMM/MAO
KOKOONTUMISRYTMI:
2-3 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Käsittelee ja antaa lausunnon komission esityksistä R 2082/92 pohjalta tehtävistä säädöksistä.
Komitean työ on pääasiassa koskenut R 2082/92 mukaisia maataloustuotteiden ja
elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevien todistusten myöntämiseen liittyneitä jäsenvaltioiden
välisiä erimielisyyksiä . Suomen jäsenyyden aikana on hyväksytty vasta alle 10 nimitystä joille on
myönnetty erityisluonteen todistus. Komitea käsittelee myös muita säädöksen toimeenpanoon
liittyviä kysymyksiä.
MUUTA:
Kansallisesti asetuksen toimeenpanosta vastaa MMM ja asiat käsitellään maa- ja
metsätalousministeriön asettamassa nimisuoja-työryhmässä, jossa ovat edustettuna Patentti- ja
rekisterihallitus, Elintarvikevirasto, MTK, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus,
Kuluttajavirasto ja Elintarviketeollisuusliitto. Suomen kannalta merkittävät kannanotot käsitellään
myös maatalous- ja metsäpolitiikkajaostossa. Osallistuja laatii kokouksesta raportin, joka on
saatavissa osallistuvalta virkamieheltä tai MMM:n EU-arkistosta.
Suojatuista nimityksistä saa lisätietoa MMM:n internet-sivuilta.
KOMITEAN NIMI:
137. Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperän ja maantieteellisten merkintöjen suojaa
käsittelevä komitea
Regulatory Committee on Designations of Origin and Geographical Indications
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) N:o 2081/92 artikla 15 (maantieteellinen suoja)
Perustamissopimuksen artikla 37, kuuleminen
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Sirpa Karjalainen ja Leena Anttila MMM/MAO
KOKOONTUMISRYTMI:
8-10 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Käsittelee ja antaa lausunnon komission esityksistä R 2081/92 pohjalta tehtävistä säädöksistä.
Komitean työ on pääasiassa koskenut R 2081/92 art 17 mukaisia maataloustuotteiden ja
elintarvikkeiden alkuperää ja maantieteellisten merkintöjen suojan myöntämistä. Suomen
jäsenyyden aikana on hyväksytty yhteensä melkein 550 nimitystä joille on myönnetty
maantieteellisen merkinnän suoja. Esitykset käsitellään äänestämällä. Komitea käsittelee myös
muita säädöksen toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä.
MUUTA:
Kansallisesti asetuksen toimeenpanosta vastaa MMM ja asiat käsitellään maa- ja metsätalousministeriön asettamassa nimisuoja-työryhmässä, jossa ovat edustettuna Patentti- ja rekisterihallitus, Elintarvikevirasto, MTK, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, Kuluttajavirasto
ja Elintarviketeollisuusliitto. Suomen kannalta merkittävät kannanotot käsitellään myös maatalo-
us- ja metsäpolitiikkajaostossa. Osallistuja laatii kokouksesta raportin, joka on saatavissa osallistuvalta virkamieheltä tai MMM:n EU-arkistosta.
Suojatuista nimityksistä saa lisätietoa MMM:n internet-sivuilta.
KOMITEAN NIMI:
138. Maatalouden rakenteiden ja maaseudun kehittämisen komitea
The Management Committee on Agricultural Structures and Rural Development
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) N:o 2052/88 artikla 17
Perustamissopimuksen artikla 161, kuuleminen
Neuvoston asetus (ETY) N:o 4253/88 neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamisesta
rakennerahastojen toiminnan yhteensovittamisen osalta keskenään ja toisaalta Euroopan
investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden kanssa artikla 29.
Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999 rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä
artikla 50
TYYPPI:
Hallintokomitea IIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
MMM:stä yleensä Leena Summanen ja Tiina Malm
KOKOONTUMISRYTMI:
Kerran kuukaudessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea koostuu jäsenvaltion edustajista, puheenjohtajana komission edustaja. Komitea antaa
lausunnon käsiteltävistä asioista perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdan mukaisella
enemmistöllä. Komissio voi päättää välittömästi sovellettavissa asioissa lausunnosta poiketen,
mutta tällöin komission on ilmoitettava asiasta neuvostolle, joka voi määräenemmistöllä päättää
asiasta toisin.
MUUTA:
Maa- ja metsätalousministeriössä sekä sisäasiainministeriössä asiakirjat jaetaan niille
virkamiehille, joiden vastuualueeseen käsiteltävä asia kuuluu. Vastuuvirkamiehen asiana on olla
yhteydessä muuhun hallintoon ja tarvittaessa sidosryhmiin.
Kokouksesta laaditut raportit arkistoidaan MMM:n EU-arkistoon.
KOMITEAN NIMI:
139. Elävien kasvien ja kukkaviljelytuotteiden hallintokomitea
Management Committee for Live Plants
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) N:o 234/68 artikla 13
Perustamissopimuksen artiklat 36 ja 37, kuuleminen
TYYPPI:
Hallintokomitea IIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Taina Vesanto ja Niina Kauhajärvi MMM/MAO
KOKOONTUMISRYTMI:
1-2 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitean tehtävät ovat
- yhteisön tuottajahintojen vahvistaminen,
- etuustullien yksityiskohtien soveltaminen, sekä
- kukkien menekinedistämisjärjestelmän soveltamisen yksityiskohdat
- tilastojen seuraaminen
Komission ehdotuksen ilmestyttyä tutkitaan, sisältääkö ehdotus lainsäädännön alaan kuuluvia
asioita. Pääsääntöisesti neuvoston asetusten soveltamisesta annetuista komission asetuksista
ei ole erikseen informoitu eduskuntaa, koska komission asetukset ovat sisältäneet
yksityiskohtaisia toimeenpanosäännöksiä asioihin, jotka on jo hyväksytty neuvoston tasolla
MUUTA:
Alalla on viime vuosina ollut menekkiongelmia, lähinnä kasvaneen tuonnin takia; yllämainittu
menekinedistämisjärjestelmä on yksikeino yrittää lisätä menekkiä. Lisäksi alalle on laadittu
EU:n kukkaviljelytuotteiden kauppaa koskeva toimintasuunnitelma. Alan sidosryhmiä
informoidaan ajankohtaisista asioista tarpeen mukaan.
Kokousraportit jaetaan MMM:ssä osalle virkamiehiä sekä EU-arkistoon, VNK:n EUsihteeristöön, EU-edustustoon Brysselissä, Tullihallitukseen ja Ålands Landskapsstyrelseen.
KOMITEAN NIMI:
Tupakan hallintokomitea
Management Committee for Tobacco
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) N:o 2075/92, raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä,
artikla 22
Perustamissopimuksen artiklat 36 ja 37, kuuleminen
TYYPPI:
Hallintokomitea IIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Niina Kauhajärvi MMM/MAO ja Juha Mäkitie MMM/MAO
KOKOONTUMISRYTMI:
4-5 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitean tehtävät ovat
- määrien siirtäminen lajikeryhmästä toiseen,
- palkkiojärjestelmän soveltamisen yksityiskohdat,
- alan tuottajaryhmittymille myönnettävän erityistuen ehdot
- tuotantomäärä- ja hintatilastojen seuraaminen,
- päätös interventiovarastossa olevan tupakan huutokauppaamisesta, sekä
- erityistoimenpiteiden soveltaminen koskien tuontia Kanariansaarille.
Komission ehdotuksen ilmestyttyä tutkitaan, sisältääkö ehdotus lainsäädännön alaan kuuluvia
asioita. Pääsääntöisesti neuvoston asetusten soveltamisesta annetuista komission asetuksista
ei ole erikseen informoitu eduskuntaa, koska komission asetukset ovat sisältäneet
yksityiskohtaisia toimeenpanosäännöksiä asioihin, jotka on jo hyväksytty neuvoston tasolla
MUUTA:
Kokousraportit jaetaan MMM:ssä osalle virkamiehiä sekä EU-arkistoon, VNK:n EUsihteeristöön ja EU-edustustoon Brysselissä.
KOMITEAN NIMI:
Eläintekninen pysyvä komitea
Standing Committee on Zootechnics
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 77/505/ETY; 25.7.1977
TYYPPI:
Sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Tauno Junttila MMM/MAO
KOKOONTUMISRYTMI:
1-3 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Antaa äänestäen lausunnon komission direktiivi- ja päätösehdotuksista koskien
kotieläinjalostukseen liittyvää lainsäädäntöä. Tämän lisäksi komitea käsittelee myös
hevoskilpailuasioita.
MUUTA:
Komitea käsittelee asioita, jotka on otettu esille joko komission aloitteesta tai jäsenvaltion
edustajien pyynnöstä. Komissio päättää komitean lausunnon mukaisista toimenpiteistä. Jos
toimenpiteet ovat komitean lausunnon mukaisia niitä sovelletaan välittömästi. Jos toimenpiteet
ovat ristiriidassa komitean lausunnon kanssa, neuvostolla on kolmen kuukauden määräaikana
mahdollisuus päättää toisin määräenemmistöllä.
Tähän mennessä eduskuntaa on informoitu kerran PL 96 §:n mukaisesti. Kokousraportit ja keskeiset asiakirjat ovat saatavissa MMM:n EU-arkistosta.
KOMITEAN NIMI:
Maataloustutkimuksen pysyvä komitea
Standing Committee on Agricultural Research
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1728/74
Perustamissopimuksen artikla 37, kuuleminen
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Mirja Suurnäkki MMM
Esa Hiiva/MMM
KOKOONTUMISRYTMI:
3-5 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Tietojen toimittaminen jäsenmaiden maataloudellisesta tutkimuksesta ja sen rahoituksesta sekä
maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalta että mahdollisuuksien mukaan muista
maataloudellista tutkimusta tekevistä organisaatioista.
Maataloudellisen (ml.metsäntutkimus ja maaseudun kehittämistutkimus) tutkimuksen
koordinointi EU:n ja jäsenmaiden välillä. Yhteisten projektien toteuttaminen sovitulla tavalla
jäsenmaassa, silloin kun sillä on erityistä merkitystä koko yhteisölle.
KOMITEAN NIMI:
Maatalouden geenivarakomitea
Committee on Genetic Resources
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1467/94
Perustamissopimuksen artikla 37, kuuleminen
TYYPPI:
Hallintokomitea IIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Mirja Suurnäkki MMM
Leena Hömmö /MMM
KOKOONTUMISRYTMI:
4-6 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Yhteisen maatalouspolitiikan toteuttamiseksi jäsenmaiden maatalouden geenivarojen
säilyttämiseen, karakterisointiin, keräämiseen ja käyttöön liittyvien toimenpiteiden koordinointi ja
edistäminen päätöksessä määrätyllä tavalla. Komitea käsittelee päätöksen mukaisesti sekä
kasvien (myös metsäpuut) että kotieläinten geenivaroja.
MUUTA:
Komitea käsittelee kansainvälisesti (FAO) valmisteilla olevia maailman geenivarojen
säilytyksen, karakterisoinnin, keräämisen ja käytön sopimuksia.
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ
LIIKENNEALAN KOMITEAT
KOMITEAN NIMI:
Committee for the Adaptation to Technical Progress of Tachographs
Ajopiirturien teknisen kehityksen adaptaatiokomitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) 3821/85, sen 17 ja 18 artikla
TYYPPI:
Sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Yli-insinööri Esko Kärki, liikenne- ja viestintäministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
2-3 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Keskustella ja päättää maantieliikenteen moottoriajoneuvojen valvontalaitetta (ajopiirturia)
koskevien vaatimusten tarkistuksista.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Ohjeet laaditaan yleensä kirjallisina. Käsiteltävät asiat ovat luonteeltaan teknisiä.
Kansalaiset saavat halutessaan tietoa Suomen kannoista komitean suomalaiselta jäseneltä.
Asetuksen muutosehdotukset käsitellään ja Suomen kanta niihin valmistellaan myös EU-asiain
komitean alaisessa liikennejaostossa sekä sisämarkkinajaoston alaisessa, liikenne- ja viestintäministeriön yhteydessä toimivassa ajoneuvomääräysten työryhmässä, jossa ovat edustettuina
ympäristöministeriö, Ajoneuvohallintokeskus, Liikennevakuutuskeskus, Yleinen Teollisuusliitto,
Autotuojat ry ja Valmet Automotive Oy, ja vahvistetaan liikennejaostossa. Tarvittaessa
muutosehdotuksista kuullaan Suomen Kuorma-autoliittoa ja Linja-autoliittoa.
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille ja edellä mainitulle jaostolle ja työryhmälle. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Merkittävämpiä kokousraportteja voi tiedustella myös liikenne- ja viestintäministeriön
kirjaamosta.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää sen
luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Committee on the Adaptation to Technical Progress of the Directive on Roadworthiness Tests on Vehicles
Ajoneuvojen katsastuskomitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi 96/96/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, moottoriajoneuvojen ja
niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä(8
artikla).
TYYPPI:
Sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Johtaja Pauli Lappalainen, Ajoneuvohallintokeskus
KOKOONTUMISRYTMI:
1-2 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Avustaa komissiota moottoriajoneuvojen katsastusta koskevan direktiivin mukauttamista
tekniikan kehitykseen.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Ohjeita ei yleensä laadita kirjallisina, koska käsiteltävät asiat ovat luonteeltaan
teknisiä. Kansalaiset saavat halutessaan tietoa Suomen kannoista komitean suomalaiselta
jäseneltä.
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseniltä toimivilta virkamiehiltä. Merkittävämpi
kokousraportteja voi tiedustella myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamosta.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää sen
luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Committee on the Adaptation to Technical Progress of the Directive on Motor Vehicles
Moottoriajoneuvon teknillinen kehityksen sopeuttamiskomitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi, annettu 6 päivänä helmikuuta 1970, moottoriajoneuvojen ja niiden
perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
(70/156/ETY) (13 artikla, sellaisena kuin se on neuvoston direktiivissä 92/53/ETY, annettu 18
päivänä kesäkuuta 1992).
Neuvoston direktiivi 92/61/ETY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, kaksi- ja kolmipyöräisten
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä (16 artikla).
TYYPPI:
Sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, liikenne- ja viestintäministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
4-6 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Avustaa komissiota muutosten laatimisessa autojen ja perävaunujen tyyppihyväksyntädirektiivin
70/156/ETY liitteisiin ja ajoneuvojen rakenteita ja osia koskevien erityisdirektiivien säännöksiin,
lukuun ottamatta sellaisia muutoksia, jotka erityisdirektiiveissä säädetään annettaviksi
parlamentin ja neuvoston toimesta.
Avustaa komissiota muutosten laatimisessa kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen
tyyppihyväksyntädirektiivin 92/61/ETY liitteisiin I - VI ja liitteessä I tarkoitettujen erityisdirektiivien
säännöksiin.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Ohjeet laaditaan yleensä kirjallisina. Käsiteltävät asiat ovat luonteeltaan teknisiä.
Kansalaiset saavat tietoa Suomen kannoista ottamalla suoraan yhteyttä komitean suomalaiseen
jäseneen.
Ajoneuvoteknisten direktiivien muutosehdotukset käsitellään ja Suomen kanta niihin
valmistellaan
myös EU-asiain komitean sisämarkkinajaoston alaisessa, liikenne- ja
viestintäministeriön yhteydessä toimivassa, ajoneuvomääräysten työryhmässä, jossa ovat
edustettuina ympäristöministeriö, Ajoneuvohallintokeskus, Liikennevakuutuskeskus, Yleinen
Teollisuusliitto, Autotuojat ry ja Valmet Automotive Oy, ja vahvistetaan sisämarkkinajaostossa.
Tarvittaessa muutosehdotuksista kuullaan esim. moottoripyörien maahantuojia.
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille ja edellä mainituille jaostolle ja työryhmälle. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Merkittävämpiä kokousraportteja voi tiedustella myös liikenne- ja viestintäministeriön
kirjaamosta.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää sen
luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Committee on the Transfer of Ships from One Register to Another within the Community
Alusten siirtymistä yhteisön rekisterien välillä valvova komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) 613/91
TYYPPI:
Sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Merenkulkuneuvos Raimo Kurki liikenne- ja viestintäministeriö ja toimistopäällikkö Jukka
Häkämies, Merenkulkulaitos.
KOKOONTUMISRYTMI:
Ei ole kokoontunut Suomen EU-jäsenyyden aikana
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Avustaa komissiota rekisterien ehtojen valvonnassa.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Ohjeita ei yleensä laadita kirjallisina, koska käsiteltävät asiat ovat luonteeltaan
teknisiä. Kansalaiset saavat tietoa Suomen kannoista ottamalla suoraan yhteyttä komitean
suomalaisiin jäseniin.
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseniltä. Merkittävämpiä kokousraportteja voi tiedustella
myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamosta.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää sen
luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Advisory Committee on the Development of the Community's Railways
Rautatieliikenteen kehittämisdirektiivin neuvoa-antava komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi 91/440/ETY
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Hallitusneuvos Jaakko Pohjola ja hallitussihteeri Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö.
KOKOONTUMISRYTMI:
2 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komiteassa käsitellään kaikki jäsenvaltioiden esille nostamat kysymykset liittyen direktiivin
91/440 täytäntöönpanoon.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Kansalaiset saavat tietoa Suomen kannoista ottamalla suoraan yhteyttä komitean
suomalaisiin jäseniin.
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseniltä. Merkittävämpiä kokousraportteja voi tiedustella
myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamosta. Kokousraportin puuttuessa virkamiehet
antavat kansalaisille komitean työskentelystä suullisesti tietoa.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää sen
luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Aviation Safety Regulations Committee
Lentoturvallisuusmääräyksiä käsittelevä komitea
SUOMEN EDUSTAJA:
Ylijohtaja Kim Salonen, Ilmailulaitos, lentoturvallisuushallinto
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee komission ehdotuksia asetuksen 3922/91 liitteessä mainittujen yhteisten
teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen sekä asetuksen 92/14/ETY liitteenä olevan
ilma-alusluettelon muuttamiseksi. Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät VJ54b§:n
mukaista menettelyä.
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) 3922/91
TYYPPI:
Sääntelykomitea
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin 2 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee komission ehdotuksia asetuksen 3922/91 liitteessä mainittujen yhteisten
teknisten määräysten ja hallinnollisten menettelyjen muuttamiseksi.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96 §:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Ohjeita ei yleensä laadita kirjallisina, koska käsiteltävät asiat ovat luonteeltaan
teknisiä. Kansalaiset saavat halutessaan tietoa Suomen kannoista komitean suomalaiselta
jäseneltä.
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää sen
luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Committee on the Adaptation of the List of National Boatmasters' Certificates
Kansallisten kapteeninkirjojen adaptaatiokomitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi 91/672/ETY
TYYPPI:
Sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Hallitussihteeri Pekka Kouhia, liikenne- ja viestintäministeriö ja Matti Eronen, Merenkulkuhallitus
KOKOONTUMISRYTMI:
Harvoin, mutta on kokoontunut Suomen EU-jäsenyyden aikana
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Avustaa komissiota direktiivin täytäntöönpanossa.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin tullaan laatimaan vastuuviranomaisten
virkamiesten yhteistyönä. Kansalaiset tulevat saamaan tietoa Suomen kannoista ottamalla
suoraan yhteyttä komitean suomalaisiin jäseniin.
Komitean kokouksista tullaan laatimaan kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseniltä.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle mahdollisesti toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka
päättää sen luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Advisory Committee on the Granting of Aids to Transport by Rail, Road and Inland Waterway
Neuvoa-antava komitea koskien valtiontukia rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteelle
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) 1107/70
TYYPPI:
Sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylitarkastaja Kirsi Miettinen, liikenne- ja viestintäministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
Ei ole kokoontunut Suomen EU-jäsenyyden aikana
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Avustaa komissiota esitettyjen tukien selvittämisessä ja voi puuttua mihin tahansa asetuksen
soveltamisalaan liittyvään kysymykseen.
Komiteaa pidetään ajan tasalla myönnetyistä tuista.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin tullaan laatimaan vastuuviranomaisten
virkamiesten yhteistyönä. Kansalaiset tulevat saamaan tietoa Suomen kannoista ottamalla
suoraan yhteyttä komitean suomalaisiin jäseniin.
Komitean kokouksista tullaan laatimaan kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseniltä.
Komiteassa voidaan mahdollisesti käsitellä luottamuksellisia tietoja. Raportteihin mahdollisesti
sisältyviä muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina.
Komission komitealle mahdollisesti toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta,
joka päättää sen luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Advisory Committee on Costing Principles for Railway Undertakings
Neuvoa-antava komitea koskien rautatieliikenteen kustannusperiaatteita
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) 2183/78
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylitarkastaja Kirsi Miettinen, liikenne- ja viestintäministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
Ei ole kokoontunut Suomen EU-jäsenyyden aikana
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Avustaa komissiota asetuksessa esitettyjen periaatteiden soveltamisessa.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Kansalaiset tulevat halutessaan saamaan tietoa Suomen kannoista komitean suomalaiselta jäseneltä.
Komitean kokouksista tullaan laatimaan kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle mahdollisesti toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka
päättää sen luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI
Suurnopeusjunaverkoston yhteentoimivuudesta annetun direktiivin täytäntöönpanoa avustava
komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi 96/48
TYYPPI:
Sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT:
Hallitussihteeri Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö ja Apulaisjohtaja Markku
Nummelin, Ratahallintokeskus
KOKOONTUMISRYTMI:
3 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea hyväksyy yhteentoimivuuden tekniset osajärjestelmät.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96 §:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Kansalaiset tulevat halutessaan saamaan tietoa Suomen kannoista komitean
suomalaiselta jäseneltä.
Komitean kokouksista tullaan laatimaan kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle mahdollisesti toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka
päättää sen luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Committee on Transport Infrastructures
Liikenneinfrastruktuurikomitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 78/174/ETY ja neuvoston asetus (ETY) 3359/90
TYYPPI:
Sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Rakennusneuvos Juhani Tervala ja yli-insinööri Juha Parantainen, liikenne- ja viestintäministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
Infrastruktuurikomitean
työtä
jatkaa
suuntaviivapäätöksessä asetettu komitea
nykyisellään
TEN-rahoituskomitea
ja
TEN-
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Avustaa komissiota infrastruktuuriprojekteille myönnettävien avustusten jakamisessa (ks. TENrahoituskomitea (liikenne)).
Ei kokoonnu enää infrastruktuurikomiteana.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Ohjeita ei yleensä laadita kirjallisina. Kansalaiset saavat tietoa Suomen kannoista
ottamalla suoraan yhteyttä komitean suomalaisiin jäseniin.
Komitean kokouksista laaditaan kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn osallistuneille
virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja
suoraan komitean jäseniltä. Merkittävämpiä kokousraportteja voi tiedustella myös liikenne- ja
viestintäministeriön kirjaamosta.
Komiteassa käsitellään mahdollisesti myös luottamuksellisia tietoja. Raportteihin mahdollisesti
sisältyviä muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina.
Komission komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää
sen luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
TEN Committee on Financial Aid
Transport Sector
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) 2236/95
TYYPPI:
Sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Yleinen toimiala: Budjettineuvos Esko Tainio, valtiovarainministeriö. Liikenneala:
Rakennusneuvos Juhani Tervala ja yli-insinööri Juha Parantainen, liikenne- ja viestintäministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
2-4 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea toimii TEN-rahoituskomitean alakomiteana liikenteen alalla.
Komitea avustaa komissiota asetuksen täytäntöönpanossa.
Komissio tekee komitealle ehdotuksia, joista komitea antaa lausuntonsa. Lausunto annetaan
perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä enemmistöllä ja komitean
jäsenmaiden äänet painotetaan artiklassa esitetyllä tavalla.
Käytännössä komitea päättää mm. vuosittaisen TEN-budjetin allokoinnista komission tekemän
ehdotuksen pohjalta.
Sektorikohtaisissa kokoonpanoissa komitea toimii liikenne- ja viestintäministeriön (liikenne ja
televiestintäala), kauppa- ja teollisuusministeriön (energia-ala) toimialalla. Yleisessä
kokoonpanossa komitea toimii valtiovarainministeriön toimialalla.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin valmistellaan vastuuviranomaisten
virkamiesten yhteistyönä. Kansalaiset saavat tietoa Suomen kannoista ottamalla suoraan
yhteyttä komitean suomalaisiin jäseniin.
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseniltä. Merkittävämpiä kokousraportteja voi tiedustella
myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamosta.
Komiteassa käsiteltävät yksittäisiä hankkeita koskevat arviointi- ja rahoitustiedot saattavat
sisältää luottamuksellisia tietoja, kuten myös raportteihin mahdollisesti sisältyvät muiden
jäsenvaltioiden kannanotot. Komission komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava
suoraan komissiolta, joka päättää sen luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Committee on the trans-European Transport Network
Yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston ja Euroopan parlamentin päätös 1692/96/ETY
TYYPPI:
Sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Rakennusneuvos Juhani Tervala ja yli-insinööri Juha Parantainen, liikenne- ja viestintäministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
2-4 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitean tehtävänä on vaihtaa tietoja jäsenvaltioiden toimittamista suunnitelmista ja ohjelmista
sekä se voi käsitellä kaikkia liikenneverkon kehittämiseen liittyviä ongelmia.
Lisäksi komitea avustaa komissiota verkostojen toteutumisesta joka toinen vuosi laadittavan
kertomuksen laatimisessa.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin valmistellaan vastuuviranomaisten
virkamiesten yhteistyönä. Kansalaiset saavat tietoa Suomen kannoista ottamalla suoraan
yhteyttä komitean suomalaisiin jäseniin.
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseniltä. Merkittävämpiä kokousraportteja voi tiedustella
myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamosta.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää sen
luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Committee on a Charging System for the Use of Transport Infrastructure
Liikenneinfrastruktuurin maksujärjestelmäkomitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 65/270/ETY.
TYYPPI:
Sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Liikenneneuvos Lassi Hilska, liikenne- ja viestintäministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
Ei ole kokoontunut Suomen EU-jäsenyyden aikana
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Avustaa komissiota liikenneinfrastruktuurin maksujärjestelmien koordinoinnissa.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Tarvittaessa tietoa Suomen kannoista voi saada komitean suomalaiselta jäseneltä.
Komitean kokouksista laaditaan kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn osallistuneille
virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja
suoraan komitean jäseneltä.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle mahdollisesti toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka
päättää sen luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Advisory Committee on Implementing Article 8 of Council Regulation (EEC) 2454/92
Maantien henkilöliikenteen kabotaasia koskevan asetuksen (ETY) 12/92 implementointia
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (EY) 684/92, sellaisena kuin se on muutettu asetuksella 11/98, 16 a artikla ja
Neuvoston asetus (EY) 12/98, 10 artikla
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJA:
Vanhempi hallitussihteeri Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin kerran vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Avustaa komissiota asetuksen 684/92, sellaisena kuin se on muutettu asetuksella 11/98,
tarkoitettujen asiakirjamallien laatimisessa (5 (3) artikla, 11 (5) artikla, 13 (3) artikla) ja
jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon ohjeistamisessa 2 (3.4)
Avustaa komissiota asetuksen 12/98 tarkoittaman kuljetuskirjamallin ja kuljetuskirjavihon (6
artikla) ja taulukon mallin (7 artikla) laadinnassa sekä markkinahäiriöiden vuoksi tehtyjen
toimenpidepyyntöjen ja niiden selvittelyn (9 artikla) käsittelyssä
Komitealla ei ole päätösvaltaa asioissa, jotka edellyttäisivät PL 96 §:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Tarvittaessa tietoa Suomen kannoista voi saada komitean suomalaiselta jäseneltä.
Komitean kokouksista laaditaan kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn osallistuneille
virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja
suoraan komitean jäseneltä.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle mahdollisesti toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka
päättää sen luottamuksellisuudesta.
Komitea on korvannut Neuvoston asetuksen 2454/92 8 artiklan mukaisen komitean.
KOMITEAN NIMI:
Advisory Committee on Access for Community Air Carriers to Intra-Community Air
Routes
Neuvoa-antava komitea yhteisön lentoyhtiön pääsystä yhteisön sisäisille reiteille
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) 2408/92
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Johtaja Lars Lövkvist, Ilmailulaitos ja neuvotteleva virkamies Yrjö Mäkelä, liikenne- ja
viestintäministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin kerran vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Avustaa komissiota asetuksen 8 artiklaan liittyvien määräysten soveltamisessa (lentoreittien ja oikeuksien rajaaminen vakavissa ruuhkatilanteissa tai ympäristösyistä).
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96 §:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Tietoa Suomen kannoista saa tarvittaessa komitean suomalaiselta jäseneltä.
Komitean kokouksista laaditaan kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn osallistuneille
virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja
suoraan komitean jäseniltä.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle mahdollisesti toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka
päättää sen luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Advisory Committee on Unfair Pricing Practices in Maritime Transport
Neuvoa-antava komitea epärehellisestä hinnoittelusta merenkulun alalla
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) 4057/86
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Merenkulkuneuvos Raimo Kurki ja ylitarkastaja Harry Favorin, liikenne- ja viestintäministeriö;
hallitusneuvos Kristian Tammivuori, kauppa- ja teollisuusministeriö ja ylijohtaja Matti Purasjoki,
kilpailuvirasto
KOKOONTUMISRYTMI:
Tarpeen mukaan
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Neuvottelut jäsenvaltioiden pyynnöstä, mikäli todetaan, että jokin jäsenvaltio on toteuttanut
epärehellistä kilpailua.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä, ja käsitellään lisäksi EU-asiain komitean alaisessa kilpailu ja -valtiontuki-jaostossa.
Raportit toimitetaan tiedoksi liikenne-, kilpailu- ja valtiontukijaostolle ja muille ao. sidosryhmille.
Kansalaiset saavat tietoa Suomen kannoista ottamalla suoraan yhteyttä komitean suomalaisiin
jäseniin.
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseniltä.
Komiteassa käsitellään mahdollisesti myös luottamuksellisia tietoja. Raportteihin mahdollisesti
sisältyviä muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina.
Komission komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää
sen luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Advisory Committee on Restrictive Practices and Dominant Positions in the Transport
Industry
Neuvoa-antava komitea rajoittavista
väärinkäytöstä liikenteen alalla
toimenpiteistä
ja
määräävän
markkina-aseman
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) 1017/68
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Merenkulkuneuvos Raimo Kurki ja hallitussihteeri Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö
sekä hallitusneuvos Kristian Tammivuori, kauppa- ja teollisuusministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
Tarpeen mukaan
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Neuvottelut pidetään, mikäli liikenteen alalla on havaittu hallitsevan aseman väärinkäyttöä.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä, ja käsitellään lisäksi EU-asiain komitean alaisessa kilpailu ja -valtiontuki-jaostossa.
Raportit toimitetaan tiedoksi liikenne-, kilpailu- ja valtiontukijaostolle ja muille ao. sidosryhmille.
Tietoa Suomen kannoista saa tarvittaessa ottamalla suoraan yhteyttä komitean suomalaisiin
jäseniin.
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseniltä.
Komiteassa käsitellään mahdollisesti myös luottamuksellisia tietoja. Raportteihin mahdollisesti
sisältyviä muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina.
Komission komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää
sen luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Advisory Committee on Agreements and Dominant Positions in Maritime Transport
Neuvoa-antava komitea sopimuksista ja määräävästä markkina-asemasta merenkulun alalla
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) 4056/86, 15 artikla
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Merenkulkuneuvos Raimo Kurki ja ylitarkastaja Harry Favorin, liikenne- ja viestintäministeriö;
hallitusneuvos Kristian Tammivuori, kauppa- ja teollisuusministeriö; ylijohtaja Matti Purasjoki,
Kilpailuvirasto
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin kaksi kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Neuvottelut pidetään, mikäli merenkulun alalla on havaittu määräävän aseman väärinkäyttöä.
Asetuksen n:o 4056/86 15 artiklan 3 kohdan mukaan komiteaa on kuultava ennen kuin tehdään
päätös asetuksen 10 artiklan tai 12 artiklan 3 kohdan tai 4 kohdan toisen alakohdan perusteella
tai ennen kuin annetaan asetuksen 26 artiklassa tarkoitettuja täytäntöönpanosäännöksiä.
Komitea antaa asiasta lausunnon komissiolle.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä, ja käsitellään lisäksi EU-asiain komitean alaisessa kilpailu ja valtiontuki-jaostossa.
Raportit toimitetaan tiedoksi liikenne-, kilpailu- ja valtiontukijaostolle ja muille ao. sidosryhmille.
Tietoa Suomen kannoista saa tarvittaessa ottamalla suoraan yhteyttä komitean suomalaisiin
jäseniin. Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian
käsittelyyn osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen
edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseniltä.
Komiteassa käsitellään mahdollisesti myös luottamuksellisia tietoja. Raportteihin mahdollisesti
sisältyviä muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina.
Komission komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää
sen luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Advisory Committee on Agreements and Dominant Positions in Air Transport
Neuvoa-antava komitea sopimuksista ja määräävästä markkina-asemasta ilmailun alalla
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) 3975/87
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Neuvotteleva virkamies Yrjö Mäkelä, liikenne- ja viestintäministeriö; johtaja Lars Lövkvist
Ilmailulaitos ja hallitusneuvos Kristian Tammivuori, kauppa- ja teollisuusministeriö; ylijohtaja Matti
Purasjoki, Kilpailuvirasto
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin kerran vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Asetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaan komiteaa on kuultava ennen kuin tehdään päätös
asetuksen 3 artiklan tai 5 artiklan 3 kohdan tai 4 kohdan toisen alakohdan tai 6 artiklan
perusteella
tai
ennen
kuin
annetaan
asetuksen
19
artiklassa
tarkoitettuja
täytäntöönpanosäännöksiä. Neuvottelut pidetään, mikäli ilmailun alalla on havaittu määräävän
aseman väärinkäyttöä. Komitea antaa asiasta lausunnon komissiolle.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä, ja käsitellään lisäksi EU-asiain komitean alaisessa kilpailu ja valtiontuki-jaostossa.
Raportit toimitetaan tiedoksi liikenne-, kilpailu- ja valtiontukijaostolle ja muille ao. sidosryhmille.
Tietoa Suomen kannoista saa tarvittaessa ottamalla suoraan yhteyttä komitean suomalaisiin
jäseniin. Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian
käsittelyyn osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen
edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseniltä.
Komiteassa käsitellään mahdollisesti myös luottamuksellisia tietoja. Raportteihin mahdollisesti
sisältyviä muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina.
Komission komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää
sen luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Advisory Committee on Measures to be taken in the Event of Crisis in the Market in the
Carriage of Goods by Road
Neuvoa-antava
komitea
toimenpiteistä,
joihin
tavaraliikennekuljetusmarkkinoilla ilmenee häiriöitä
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) 3916/90
ryhdytään,
kun
maantien
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylijohtaja Harri Cavén, liikenne- ja viestintäministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
Ei ole kokoontunut Suomen EU-jäsenyyden aikana.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Neuvottelut
pidetään,
mikäli
tieliikenteen
tavarankuljetusmarkkinoilla
markkinahäiriöitä. Komitea antaa asiasta lausunnon komissiolle.
havaitaan
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä, ja käsitellään lisäksi EU-asiain komitean alaisessa kilpailu ja valtiontuki-jaostossa.
Raportit toimitetaan tiedoksi liikenne-, kilpailu- ja valtiontukijaostolle ja muille ao. sidosryhmille.
Kansalaiset saavat tietoa Suomen kannoista ottamalla suoraan yhteyttä komitean suomalaisiin
jäseniin. Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian
käsittelyyn osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen
edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseniltä.
Komiteassa ei käsiteltäne luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää sen
luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Advisory Committee on Transport
Liikenteen neuvoa-antava komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Perustamissopimuksen 79 artikla ja neuvoston päätökset 58/901/ETY ja 64/390/ETY
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Hallitusneuvos Hannu Pennanen, liikenne- ja viestintäministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
- tarpeen mukaan; ei ole kokoontunut Suomen EU-jäsenyyden aikana
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea kutsutaan koolle aina tilanteen mukaan perustamissopimuksen 79 artiklan perusteella.
Komitea antaa komissiolle lausunnon asiaan liittyvistä erityisongelmista.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Kansalaiset tulevat halutessaan saamaan tietoa Suomen kannoista komitean
suomalaiselta jäseneltä.
Komitean kokouksista laaditaan kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn osallistuneille
virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja
suoraan komitean jäseneltä.
Komiteassa ei käsiteltäne luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle mahdollisesti toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka
päättää sen luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Committee of Experts on International Road Tariffs
Kansainvälisen tieliikenteen hinnoittelun asiantuntijakomitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) 3568/83
TYYPPI:
Hallintokomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Vanhempi hallitussihteeri Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
Ei ole kokoontunut Suomen EU-jäsenyyden aikana
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea avustaa komissiota asetuksen täytäntöönpanossa ja sen vaatimusten soveltamisessa
sekä kaikissa muissa asiaan liittyvissä kysymyksissä.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Kansalaiset tulevat halutessaan saamaan tietoa Suomen kannoista komitean
suomalaiselta jäseneltä.
Komitean kokouksista laaditaan kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn osallistuneille
virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja
suoraan komitean jäseneltä.
Komiteassa ei käsiteltäne luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle mahdollisesti toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka
päättää sen luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Advisory Committee on Ecopoints according to Council Decision 87/373/EEC Article 16
Ekopistekomitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 87/373/ETY
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Liikenneneuvos Lassi Hilska ja ylitarkastaja Helena Vänskä, liikenne- ja viestintäministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
1-2 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea avustaa komissiota ekopistelupien jakamisessa eri jäsenmaiden välillä Alppialueen
läpikulkuliikenteessä.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Ohjeita ei yleensä laadita kirjallisina, koska käsiteltävät asiat ovat luonteeltaan
teknisiä. Kansalaiset saavat tietoa Suomen kannoista ottamalla suoraan yhteyttä komitean
suomalaisiin jäseniin.
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseniltä. Merkittävämpiä kokousraportteja voi tiedustella
myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamosta.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää sen
luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Committee on granting financial assistance for actions to promote combined goods
transport
Yhdistettyjen kuljetusten selvityskomitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 87/373/ETY
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Liikenneneuvos Lassi Hilska ja ylitarkastaja Helena Vänskä, liikenne- ja viestintäministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
1-2 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Ohjeita ei yleensä laadita kirjallisina, koska käsiteltävät asiat ovat luonteeltaan
teknisiä. Kansalaiset saavat tietoa Suomen kannoista ottamalla suoraan yhteyttä komitean
suomalaisiin jäseniin.
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseniltä. Merkittävämpiä kokousraportteja voi tiedustella
myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamosta.
Komiteassa käsitellään mahdollisesti myös luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin
mahdollisesti sisältyviä muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä
luottamuksellisina. Komission komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan
komissiolta, joka päättää sen luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Advisory Committee on Access to Groundhandling Market at the Community Airports
Neuvoa-antava komitea koskien pääsyä maahuolinnan markkinoille yhteisön lentoasemilla
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi 96/67/EY
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Neuvotteleva virkamies Yrjö Mäkelä, liikenne- ja viestintäministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
Kokoontuu tarvittaessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea avustaa komissiota direktiivin 9 artiklan soveltamisessa, joka koskee direktiivin
velvoitteista myönnettyjä poikkeuksia.
Komissio voi lisäksi kuulla komiteaa kaikissa direktiivin soveltamista koskevissa kysymyksissä.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Tietoa Suomen kannoista saa tarvittaessa komitean suomalaiselta jäseneltä.
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Komiteassa käsitellään luottamuksellisia tietoja vain poikkeuksellisesti, mutta raportteihin
mahdollisesti sisältyviä muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä
luottamuksellisina. Komission komitealle mahdollisesti toimittamaa aineistoa on tiedusteltava
suoraan komissiolta, joka päättää sen luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Air Traffic Management (ATM) Standing Committee
Lentoliikenteen hallinnan (ATM) laitteiden hankintaa koskevia teknisiä eritelmiä käsittelevä
komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi 93/65/ETY
TYYPPI:
Sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Yli-insinööri Heikki Jaakkola, Ilmailulaitos
KOKOONTUMISRYTMI:
Kerran vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee komission ehdotuksia lennonvarmistusalan EUROCONTROL-standardien ja
niihin myöhemmin tehtyjen muutosten käyttöönottamiseksi.
Komitea ei käsittele sellaisia asioita, joiden osalta tulisi noudattaa PL 96 §:n mukaista
menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Ohjeita ei yleensä laadita kirjallisina, koska käsiteltävät asiat ovat luonteeltaan tek-
nisiä. Kansalaiset saavat halutessaan tietoa Suomen kannoista komitean suomalaiselta jäseneltä.
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Komiteassa saatetaan käsitellä myös luottamuksellisia tietoja. Raportteihin mahdollisesti
sisältyviä muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina.
Komission komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää
sen luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Neuvoa-antava pysyvä huvivenedirektiivin 94/25/EY mukainen komitologiakomitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi 94/25/EY
TYYPPI:
Neuvoa-antava pysyvä komitea, joka yleensä kokoontuu komission asiantuntijatyöryhmänä
SUOMEN EDUSTAJAT:
Veneilytarkastaja Tom Wilenius, Merenkulkulaitos, merenkulkuosasto, puh. 0204 484 346
KOKOONTUMISRYTMI
Noin kerran vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT
Ratkoa direktiiviin ja siihen liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin liittyviä ongelmia
Komiteassa ja asiantuntijatyöryhmässä ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät perustuslain 96
§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen edustaja on yleensä laatinut kirjalliset ohjeet komitean tai asiantuntijatyöryhmän
kokouksiin. Kansalaiset saavat halutessaan tietoa Suomen kannoista komitean suomalaiselta
jäseneltä.
Komitologiakomitea on yleensä kokoontunut asiantuntijatyöryhmänä, jotta kokouksiin on voinut
ottaa osaa myös teollisuuden, moottorivalmistajien sekä ilmoitettujen laitosten edustajat.
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Komiteassa ei käsitellä yleensä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti
sisältyviä muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina.
Komission komitealle toimittamaa aineisto on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää
aineiston luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Committee established by Article 12 (1) of Council Directive 93/75/EEC
Vaarallisia
tai
ympäristöä
pilaavia
aineita
kuljettavia
aluksia
koskevista
vähimmäisvaatimuksista niiden ollessa matkalla yhteisön merisatamiin tai poistuessa sieltä 13
päivänä syyskuuta 1993 annettu neuvoston direktiivi 93/75/ETY
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi 95/21/EY
TYYPPI:
Sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKIL Ö:
Hallitusneuvos Aila Salminen, liikenne- ja viestintäministeriö ja meriturvallisuusjohtaja Heikki
Valkonen, Merenkulkulaitos
KOKOONTUMISRYTMI:
1-2 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea voi muuttaa direktiiviä direktiivin 93/75/ETY 12 artiklan mukaista menettelyä
noudattaen
a) jäsenvaltioiden 5 artiklassa, lukuun ottamatta siinä esiintyvää 25 prosentin lukua, ja 6, 7 ja 15
artiklassa tarkoitettujen tarkastus- ja julkaisuvelvollisuuksien mukauttamiseksi tämän direktiivin
soveltamisessa saatujen kokemusten perusteella sekä MOU:ssa tapahtunut kehitys huomioon
ottaen,
b) liitteiden mukauttamiseksi asiaa koskevien kansainvälisten järjestöjen yleissopimuksissa,
pöytäkirjoissa, koodeissa ja päätöslauselmissa sekä MOU:ssa tapahtuneiden muutosten
huomioon ottamiseksi.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Ohjeita ei yleensä a
l adita kirjallisina, koska käsiteltävät asiat ovat luonteeltaan
teknisiä. Kansalaiset saavat tietoa Suomen kannoista ottamalla suoraan yhteyttä komitean
suomalaisiin jäseniin.
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseniltä.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää sen
luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Committee established by Article 12 (1) of Council Directive 93/75/EEC
Vaarallisia
tai
ympäristöä
pilaavia
aineita
kuljettavia
aluksia
koskevista
vähimmäisvaatimuksista niiden ollessa matkalla yhteisön merisatamiin tai poistuessa sieltä 13
päivänä syyskuuta 1993 annettu neuvoston direktiivi 93/75/ETY
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (EY) N:o 3051/95, annettu 8 päivänä joulukuuta 1995, ro-ro-matkustajaalusten turvallisuusjohtamisesta EYVL 320/95
TYYPPI:
Sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Hallitusneuvos Aila Salminen, liikenne- ja viestintäministeriö ja meriturvallisuusjohtaja Heikki
Valkonen, Merenkulkulaitos
KOKOONTUMISRYTMI:
1-2 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea päättää, onko jäsenvaltion päätös keskeyttää yhtiön liikenne perusteltu siten, että
liikennöinti aiheuttaa vakavan uhan ihmishengelle, omaisuudelle tai ympäristölle, ja jos
keskeytyspäätös ei ole perusteltu, jäsenvaltiota kehotetaan peruuttamaan keskeytys.
- Jotta kansainvälinen ja erityisesti IMO:ssa tapahtunut kehitys voitaisiin ottaa huomioon,
asetusta voidaan muuttaa komiteamenettelyn avulla seuraavilta osin:
a) ISM-säännöstön määritelmää voidaan muuttaa
b) vaatimustenmukaisuusasiakirjan ja/tai turvallisuusjohtamistodistuksen voimassaoloaikaa
sekä 5 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädettyä tarkistusten tiheyttä,
c) liitettä ja
d) 2 artiklassa annettua hyväksytyn laitoksen määritelmää.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Ohjeita ei yleensä laadita kirjallisina, koska käsiteltävät asiat ovat luonteeltaan
teknisiä. Kansalaiset saavat tietoa Suomen kannoista ottamalla suoraan yhteyttä komitean
suomalaisiin jäseniin.
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseniltä. Merkittävämpiä kokousraportteja voi tiedustella
myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamosta.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää sen
luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Committee on Statistical Returns in respect of Carriage of Goods and Passengers by
Sea
Merenkulkutilastokomitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi 95/64/EY
TYYPPI:
Hallintokomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Tilastokeskus vastaa tilasto-ohjelmakomitean työhön osallistumisesta. Suomen edustaja
komiteassa on pääjohtaja Timo Relander
Tilasto-ohjelmakomitean kokouksia valmistelee suurehko määrä komission työryhmiä.
Merenkulun tilastodirektiivin käsittelyyn työryhmässä osallistuu toimistopäällikkö Risto Hytti,
Merenkulkulaitos
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin neljä kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Tilasto-ohjelmakomitean alainen merenkulun työryhmä valmistelee muutoksia. Direktiivin
muuttaminen on mahdollista soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta,
mukaan lukien tarpeellisista toimenpiteistä sen mukauttamiseksi taloudelliseen ja tekniseen
kehitykseen, erityisesti:
- kerättävien tietojen tunnusmerkkien (3 artikla) ja tämän direktiivin liitteiden sisällön
mukauttamisesta siinä laajuudessa, kuin tämä mukauttaminen ei aiheuta jäsenvaltioiden
kustannusten ja/tai kannettavan maksun merkittävää nousua,
- komission säännöllisesti ajantasaistettu maiden ja rannikkoalueiden mukaan koodattua ja
luokiteltua luetteloa satamista (4 artikla),
- tarkkuusvaatimuksia (5 artikla),
- tiedoston kokoonpanon ja koodien kuvausta tietojen komissiolle toimittamista varten (7 artikla),
- tietojen julkaisemisen ja levityksen yksityiskohtaisista säännöistä (9 artikla),
- siirtymävaiheen aikana voimassa olevia poikkeuksia direktiivin säännöksistä samoin kuin
säädetyistä pilottitutkimuksista (10 artikla),
- alusten bruttovetoisuuden mukaisesta kokoluokituksesta (liite VII).
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Ohjeita ei yleensä laadita kirjallisina, koska käsiteltävät asiat ovat luonteeltaan
teknisiä. Kansalaiset saavat tietoa Suomen kannoista ottamalla suoraan yhteyttä komitean
suomalaisiin jäseniin.
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseniltä.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää sen
luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Committee established by Article 12 (1) of Council Directive 93/75/EEC
Laivanvarustekomitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Council Directive 96/98/EC on marine equipment
TYYPPI:
Sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Hallitussihteeri Pekka Kouhia, liikenne- ja viestintäministeriö, merenkulunylitarkastaja Pertti
Haatainen, Merenkulkuhallitus
KOKOONTUMISRYTMI:
Kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea voi muuttaa direktiiviä:
- kansainvälisten oikeudellisten asiakirjojen muutosten soveltamiseksi direktiivin
soveltamisalaan,
- liitteen A saattamiseksi ajan tasalle lisäämällä siihen uusia varusteita sekä siirtämällä
varusteita liitteestä A.2 liitteeseen A.1 ja päinvastoin,
- mahdollisuuden lisäämiseksi käyttää B + C moduuleja ja H moduulia liitteessä A.1 lueteltuihin
varusteisiin,
- muiden standardisointijärjestöjen lisäämiseksi 2 artiklan "testausstandardien määritelmään".
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin tullaan laatimaan vastuuviranomaisten
virkamiesten yhteistyönä. Kansalaiset tulevat halutessaan saamaan tietoa Suomen kannoista
komitean suomalaisilta jäseniltä.
Komitean kokouksista tullaan laatimaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian
käsittelyyn osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen
edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseniltä. Merkittävämpi kokousraportteja voi
tiedustella myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamosta.
Komiteassa ei käsiteltäne luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää sen
luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Article 113 Committee - Motor Vehicles
Moottoriajoneuvojen 113 komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen artikla 113
TYYPPI:
Sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT:
Apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, liikenne- ja viestintäministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
3-4 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Keskustella ja valmistella EY:n kannata YK:n alaisen E-sääntöjärjestelmien ajoneuvoteknillisten
E-sääntöjen muutosehdotuksiin. Päättää EY:n kannan sellaisten E-sääntöjen muutoksiin, joihin
EY on jo liittynyt ja valmistelee komission ja parlamentin apuna ehdotukset kannoiksi uusiin Esääntöihin ja liittymisestä uusiin E-sääntöihin
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä
MUUTA:
Suomen kannat esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten yhteistyönä.
Ohjeita ei yleensä laadita kirjallisina, koska käsiteltävät asiat ovat luonteeltaan teknisiä. Kansalaiset saavat halutessaan tietoa Suomen kannoista komitean suomalaiselta jäseneltä.
Komiteassa käsiteltävät asiat käsitellään ja Suomen kanta niihin valmistellaan myös EU-asiain
komitean sisämarkkinajaoston alaisessa, liikenne- ja viestintäministeriön yhteydessä
toimivassa, ajoneuvomääräysten työryhmässä, jossa on edustettuina käsiteltäviin asioihin
liittyvät sidosryhmät.
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Merkittävimpiä kokousraportteja voi tiedustella myös liikenne- ja
viestintäministeriön kirjaamosta.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Neuvoston
komitealla toimitettavaa aineistoa on tiedusteltava suoraan neuvostolta, joka päättää sen
luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Committee on Driving Licences
Ajokorttikomitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi 97/26/EY, 1 artikla
TYYPPI:
Sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT:
Hallitusneuvos Jarmo
viestintäministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
Hirsto
ja
vanhempi
hallitussihteeri
Eija
Maunu,
liikenne-
ja
n. 4-5 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Ajokorttidirektiivin 91/439/ETY liitteiden I ja Ia yhdenmukaistettuja koodeja koskevan osan sekä
liitteiden Ii ja III mukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä
MUUTA:
Suomen kannat esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten yhteistyönä.
Tarvittaessa kannat käsitellään lisäksi EU-asiain komitean liikennejaostossa ja raportit
toimitetaan tiedoksi jaostolle ja sidosryhmille.
Kokouksista laaditaan kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn osallistuneille virkamiehille.
Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan
komitean jäseneltä.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Neuvoston
komitealla toimitettavaa aineistoa on tiedusteltava suoraan neuvostolta, joka päättää sen
luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Co-ordination Committee on ECE Vehicle Agreement
ECE:n ajoneuvosopimuksen koordinointikomitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 97/836/EY, 4 (2) artikla
TYYPPI:
Sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT:
Apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, liikenne- ja viestintäministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
vähintään kolme kertaa vuodessa, ja jos lisäkoordinaatiota tarvitaan Genevessä, enintään kuusi
kertaa vuodessa
KOMITEAN TOMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Päättää YK:n Euroopan talouskomission sellaisen säännön, johon yhteisö on sitoutunut,
muutosehdotuksen hyväksymisestä yhteisön puolesta.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä
MUUTA:
EY on liittynyt 23.1.1998 ajoneuvojen rakennetta ja varusteita koskevaan ns, Geneven '58
sopimukseen. Yhteisö sitoutui liittyessään 82 sopimukseen liitettyyn sääntöön. Yhteisön
kannasta liittymisestä uusiin sääntöihin päätetään neuvostossa Euroopan parlamentin annettua
hyväksyntänsä. Yhteisön kannasta muihin ECE:n WP.29:n kokouksessa esiin tuleviin asioihin
päätetään 113-komiteassa.
KOMITEAN NIMI:
Committee on Transport of Dangerous Goods
Vaarallisten aineiden kuljetuskomitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi 94/55/EY, 9 artikla
TYYPPI:
Sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT:
Liikenneneuvos Seija Miettinen ja yli-insinööri Liisa Virtanen, liikenne- ja viestintäministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
n. 2 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitean toimivaltaan kuuluu direktiivien (94/55/EY), (96/49/EY), (96/35/EY) ja valmisteilla
olevan kuljetettavia painelaitteita koskevan direktiivin (TRANS 129, 11290/98) liitteiden
teknisten muutosten hyväksyminen.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96§:n mukaista menettelyä
MUUTA:
Suomen kannat esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten yhteistyönä,
sekä vaarallisten aineiden kuljetusasian neuvottelukunnan erillisjaostoissa.
Kokouksista laaditaan kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn osallistuneille virkamiehille.
Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan
komitean jäseneltä.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Neuvoston
komitealla toimitettavaa aineistoa on tiedusteltava suoraan neuvostolta, joka päättää sen
luottamuksellisuudesta.
VIESTINTÄALAN KOMITEAT
KOMITEAN NIMI:
ONP-Committee
ONP-komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
ONP-direktiivi (90/3887/EEC)
TYYPPI:
Sääntelykomitea/Neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT:
Neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen, liikenne- ja viestintäministeriö, diplomi-insinööri Jukka
Kanervisto/yli-insinööri Pekka Koskenheimo, Telehallintokeskus
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin joka toinen kuukausi
TOIMIVALTA JA TEHTÄVÄT:
Avustaa komissiota ONP-direktiivin toimeenpanoa koskevissa kysymyksissä:
Käsittelee ONP-säädösten tulkitsemista ja uusien säädösten valmistelua. (ONP eli open
network provision, suom. Avoimen verkon tarjonta käsittää televerkkojen ja palvelujen liittymis- ja
käyttöehtoja.)
- valmistelee komitean vuosittaisen työhjelman (neuvoa-antava)
- määrittelee yhtäläiset soveltamissäännöt olennaisimpien vaatimusten osalta
- tekee teknisen kehityksen ja kysynnän muutosten edellyttämät muutokset ONP-säädösten
teknisiin liitteisiin
- arvioi saavutetut tulokset ONP-säädösten osalta
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96 §:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Ohjeita ei yleensä laadita kirjallisina, koska käsiteltävät asiat ovat luonteeltaan
teknisiä. Kansalaiset saavat tietoa Suomen kannoista ottamalla suoraan yhteyttä komitean
suomalaisiin jäseniin.
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseniltä toimivilta virkamiehiltä. Merkittävämpi
kokousraportteja voi tiedustella myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamosta.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää sen
luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Telecommunication Conformity Assessment and Market Surveillance Committee
(TCAM)
Radio- ja telepäätelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi ja markkinoiden
valvontakomitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Radio- ja telepäätelaitedirektiivi (1999/5/EY)
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea, Sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT:
Yli-insinööri Pekka Koskenheimo,
Telehallintokeskus
Telehallintokeskus;
yli-insinööri
Pentti
Lindfors,
KOKOONTUMISRYTMI:
3-4 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
-Avustaa komissiota radio- ja telepäätelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja
markkinavalvontaan liittyvissä kysymyksissä:
- toimii asiantuntijaelimenä laitteiden yhteiseurooppalaisia vaatimuksia vahvistettaessa
- toimii asiantuntijaelimenä laitteiden markkinoillesaattamiseen tai markkinoiltapoistamiseen
liittyvistä yhteisistä menettelytavoista sovittaessa
- käsittelee tarvittaessa muut direktiivin soveltamisalaan kuuluvat kysymykset.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96 §:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten yhteistyönä.
Ohjeita ei yleensä laadita kirjallisina, koska käsiteltävät asia ovat luonteeltaan teknisiä.
Kansalaiset saavat tietoa Suomen
komiteansuomalaisiin jäseniin.
kannoista
ottamalla
suoraan
yhteyttä
suoraan
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseniltä.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää sen
luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Senior Officials Group on Standardization in the Field of Information Technology - SOGITS
Tietotekniikan standardisointikysymyksiä käsittelevä johtavien virkamiesten ryhmä
SÄÄDÖSPOHJA:
Perustettu vuonna 1987 televiestinnän ja tietotekniikan alojen standardisointia koskevalla
neuvoston päätöksellä (87/95/EEC, 22.12.1986)
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT:
Diplomi-insinööri Timo Leppinen, Telehallintokeskus ja neuvotteleva virkamies Mikael Kiviniemi,
valtionvarainministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
Vähintään kaksi kertaa vuodessa, yleensä neljä kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Avustaa komissiota päätöksen 87/95/EEC soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä:
- päätöksen mukaisten tavoitteiden saavuttaminen ja toimintojen hallinta
- tavoitteena tietotekniikan ja televiestinnän alojen eurooppalaisen standardoinnin ja standardien
valmistelun ja soveltamisen edistäminen.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96 §:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Ohjeita ei yleensä laadita kirjallisina, koska käsiteltävät asiat ovat luonteeltaan
teknisiä. Kansalaiset saavat tietoa Suomen kannoista ottamalla suoraan yhteyttä komitean
suomalaisiin jäseniin.
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseniltä.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää sen
luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Senior Officials Group on Information Security - SOG-IS/
Tietojärjestelmien turvallisuutta käsittelevä johtavien virkamiesten työryhmä
SÄÄDÖSPOHJA:
Perustettu v. 1992 tietojärjestelmien turvallisuutta koskevalla neuvoston INFOSEC- päätöksellä
(92/242/ETY, 31.3.1992)
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT:
yli-insinööri Pekka Koskenheimo Telehallintokeskus
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin kolme kertaa vuodessa. Komitea ei ole kokoontunut vuoden 2000 aikana.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Avustaa komissiota tietoturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä:
- komitean tehtävänä oli avustaa komissiota päätöksen 92/242/ETY mukaisen, jo päätökseen
saatetun tutkimusohjelman toteuttamisessa
- tämän jälkeen toimintatyypiltään jatkuvaksi perustettu avustaa komissiota myös muissa
tietoturvallisuusalan tutkimusohjelmissa ja muussa tietoturvallisuuteen liittyvässä työssä.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96 §:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Ohjeita ei yleensä laadita kirjallisina, koska käsiteltävät asiat ovat luonteeltaan
teknisiä. Kansalaiset saavat halutessaan tietoa Suomen kannoista komitean suomalaiselta
jäseneltä.
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää sen
luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Electronic-Signature Committee /
Sähköisen allekirjoituksen komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Direktiivi sähköisistä allekirjoituksista (1999/93/EY)
TYYPPI:
Hallintokomitea
SUOMEN EDUSTAJAT:
Viestintäneuvos Kristiina Pietikäinen Liikenne- ja viestintäministeriö, Lakimies Eeva Lantto,
Diplomi-insinööri Timo Lehtimäki, Telehallintokeskus
KOKOONTUMISRYTMI:
3-4 kertaa vuodessa
Koska direktiivin implementointi jäsenmaissa on vielä kesken kokoontumisrytmi ei ole vielä
vakiintunut.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
- Komitean tehtävänä on laatia vähimmäisvaatimukset direktiivin mukaisille tarkistuslaitoksille
(päätös 06/11/2000) sekä avustaa komissiota sähköisin allekirjoituksiin liittyvien
tuotestandardien vahvistamisessa ja julkaisemisessa.
- Tarkentaa hyväksyttyjä varmenteita, varmennepalvelujen tarjoajia ja turvallisia allekirjoituksen
luomismenettelyjä koskevia vaatimuksia
- Toimii asiantuntijaelimenä käsiteltäessä sähköisiin allekirjoituksiin liittyvien tuotteiden
harmonisoituja standardeja
- Toimii asiantuntijaelimenä käsiteltäessä sähköisiin allekirjoituksiin liittyvien arviointilaitosten
nimeämisperusteita
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96 §:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Ohjeita ei yleensä laadita kirjallisina, koska käsiteltävät asiat ovat luonteeltaan
teknisiä. Kansalaiset saavat halutessaan tietoa Suomen kannoista komitean suomalaiselta
jäseneltä.
Komitealla on direktiivin mukaan vain hyvin rajattu tehtäväkenttä. Vähimmäisvaatimukset
tarkistuslaitoksille on laadittu. Tuotteisiin liittyvät standardit ovat vielä kesken. Komitean
kokouksista laaditaan kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn osallistuneille virkamiehille.
Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan
komitean jäseneltä. Komitea on uusi eikä se ole vielä vahvistanut työjärjestystään. Komitean
työn tukemiseksi on suunnitteilla kansallinen seurantaryhmä.
KOMITEAN NIMI:
Licencing committee/
Teletoimilupakomitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Perustuu v. 1997 annettuun teletoimilupadirektiiviin (97/13/EY, 10.4.1997)
TYYPPI:
Hallintokomitea/neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT:
Ylitarkastaja Rainer Salonen, liikenne- ja viestintäministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin kolme kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Avustaa ja neuvoo komissiota teletoimilupadirektiiviin liittyvissä ja direktiivin toimeenpanoa
koskevissa kysymyksissä, käsittelee toimilupasäädösten tulkitsemista.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96 §:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Kansalaiset saavat tietoa Suomen kannoista ottamalla suoraan yhteyttä komitean
suomalaisiin jäseniin.
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseniltä. Merkittävämpiä kokousraportteja voi tiedustella
myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamosta.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää sen
luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Televisiodirektiivin täytäntöönpanoa seuraava yhteyskomitea
(komitealla ei ole vielä virallista nimeä)
SÄÄDÖSPOHJA:
Televisiodirektiivin muutosdirektiivi 97/36/EY
TYYPPI:
Yhteyskomitea
SUOMEN EDUSTAJAT:
Viestintäneuvos Ismo Kosonen, liikenne- ja viestintäministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
Noin kaksi kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitean tehtävänä on
- edistää neuvottelemalla televisiodirektiivin tosiasiallista täytäntöönpanoa,
- antaa lausuntoja direktiivin säännösten soveltamisesta jäsenvaltioissa,
- toimia keskustelufoorumina keskusteltaessa direktiivin edellyttämien kertomusten
metodologiasta,
- edistää tietojenvaihtoa sääntelytoimenpiteistä sekä
- tarkastella kaikkea alalla tapahtuvaa kehitystä, josta keskusteleminen vaikuttaa hyödylliseltä.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96 §:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten yhteistyönä.
Kansalaiset saavat tietoa Suomen kannoista ottamalla suoraan yhteyttä komitean suomalaiseen
jäseneen.
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseniltä.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää sen
luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Committee for the Application of Regulation to the Postal Sector
Postialan säännösten soveltamista käsittelevä komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Perustamissopimuksen 57 (2). 66, 100a artiklat, säädetty yhteispäätösmenettelyssä,
postidirektiivin 21 artikla
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJA:
Hallitusneuvos Liisa Ero, LM ja lisäksi tarpeen mukaan vaihtuva edustaja, liikenne- ja
viestintäministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
Vasta yksi kokous pidetty heinäkuussa 1998
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Tehtävänä avustaa komissiota postialan kysymyksissä.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96 §:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten yhteistyönä,
sekä tarvittaessa konsultoidaan muita viranomaisia.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisätyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Neuvoston
komitealla toimitettavaa aineistoa on tiedusteltava suoraan neuvostolta, joka päättää sen
luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
PROMISE - Promoting Information Society in Europe
Monivuotinen tietoyhteiskuntaohjelma
SÄÄDÖSPOHJA:
Perustettu 30.3.1998 tietoyhteiskuntaohjelmaa koskevalla neuvoston päätöksellä (98/253/EC)
TYYPPI:
Sääntelykomitea
SUOMEN EDUSTAJAT:
Tietohallintojohtaja Olavi Köngäs, valtiovarainministeriö ja Viestintäneuvos Kristiina Pietikäinen
Liikenne- ja viestintäministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
Keskimäärin 3 - 4 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
- PROMISE -ohjelman työsuunnitelman ja budjetin hyväksyminen
- tarjouspyyntöjen sisällön ja kriteerien hyväksyminen
- yli 100 000 euron hankkeita koskevat päätökset
- ohjelman arviointi sekä päätökset EU:n ulkopuolisten maiden osallistumista.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96 §:n mukaista menettelyä
MUUTA:
Suomen kannat esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten yhteistyönä,
eikä niitä yleensä laadita kirjallisina. Ohjelman päälinjauksista on informoitu tietoyhteiskuntaasiain neuvottelukuntaa.
Kansalaiset saavat tietoa Suomen kannoista ottamalla yhteyttä suoraan komiteajäseniin.
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kukin edustaja säilyttää omat kokousraporttinsa itse. (Tärkeimpiä
raportteja säilytetään myös ministeriöiden kirjaamoissa.)
Komiteassa käsiteltävät asiat ovat osin luottamuksellisia. Erityisesti komiteassa esillä olevat
tarjoukset arviointi- ja rahoitustietoineen ovat luottamuksellisia. Lisäksi mm raportteihin
mahdollisesti sisältyviä muiden jäsenmaiden kannanottoja on käsiteltävä luottamuksellisina.
Komiteaa koskevaa komission aineistoa voi tiedustella suoraan komissiolta (aineiston
luottamuksellisuudesta päättää komissio).
KOMITEAN NIMI:
Senior Officials Group for Postal Services
Postipalveluja käsittelevä johtavien virkamiesten työryhmä
SÄÄDÖSPOHJA:
Ei pohjaudu mihinkään säädökseen, vaan
televiestintäministerineuvoston kokouksessa.
perustamispäätös
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT:
Hallitusneuvos Liisa Ero, liikenne- ja viestintäministeriö
tehty
epävirallisessa
KOKOONTUMISRYTMI:
Satunnainen, ei ole kokoontunut Suomen EU-jäsenyyden aikana
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Avustaa ja tarvittaessa neuvoo komissiota postipalveluihin liittyvissä kysymyksissä.
Koska komitea ei ole kokoontunut Suomen EU-jäsenyyden aikana, ei komitean käytännön
toiminnasta ole tarkkaa tietoa.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96 §:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin tullaan laatimaan vastuuviranomaisten
virkamiesten yhteistyönä. Kansalaiset tulevat saamaan tietoa Suomen kannoista ottamalla
suoraan yhteyttä komitean suomalaisiin jäseniin.
Komitean kokouksista tullaan laatimaan kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseniltä.
Komiteassa ei käsiteltäne luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle mahdollisesti toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka
päättää sen luottamuksellisuudesta.
KOMITEAN NIMI:
Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskeva yhteisön monivuotinen toimintasuunnitelma
(Internet Action Plan Program Committee)
SÄÄDÖSPOHJA:
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 276/1999/EY, 25.1.1999
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT:
Ylitarkastaja Katriina Pere, liikenne- ja viestintäministeriö ja lainsäädäntöneuvos Jukka
Lindstedt, oikeusministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
Kaksi-kolme kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitean tehtävänä on
- parantaa Internetin käyttöturvallisuutta ja tukea Internet-alan kehittymisen kannalta suotuisaa
ympäristöä Euroopassa.
- Tehtävänsä täyttämiseksi komitean tulee- tukea alan itsesääntely- ja sisällönvalvontajärjestelmiä, joilla käsitellään esimerkiksi lapsipornografiaa tai rotuun, sukupuoleen, uskontoon, kansallisuuteen tai etniseen alkuperään perustuvan vihan lietsomista),
- kannustaa alaa tarjoamaan suodatintyökaluja ja luokitusjärjestelmiä, joiden avulla vanhemmat
tai opettajat voivat valikoida vastuullaan oleville lapsille soveltuvan sisällön ja aikuiset voivat
saada käyttöönsä haluamansa laillisen tietosisällön ja joissa otetaan huomioon kielten ja
kulttuurien monimuotoisuus,
- tiedottaa alan tarjoamista palveluista käyttäjille, erityisesti vanhemmille, opettajille ja lapsille,
jotta he ymmärtäisivät paremmin Internetin mahdollisuudet ja voisivat paremmin hyödyntää niitä,
- toteuttaa tukitoimia, kuten oikeudellisten seurausten arviointia ja
- edistää kansainvälistä yhteistyötä mainituilla alueilla.
Tehtävänsä täyttämiseksi vuosina 1999-2002 komitean budjetti on 25 miljoonaa euroa.
Komiteassa ei päätetä asioista, jotka edellyttäisivät PL 96 §:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten yhteistyönä.
Kansalaiset saavat tietoa Suomen kannoista ottamalla suoraan yhteyttä komitean suomalaiseen
jäseneen.
Komitean kokouksista laaditaan pääsääntöisesti kokousraportit, jotka jaetaan asian käsittelyyn
osallistuneille virkamiehille. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen kansallisen edustajan
laatimia raportteja suoraan komitean jäseniltä.
Komiteassa ei käsitellä luottamuksellisia tietoja, mutta raportteihin mahdollisesti sisältyviä
muiden jäsenvaltioiden kannanottoja on Suomessa käsiteltävä luottamuksellisina. Komission
komitealle toimittamaa aineistoa on tiedusteltava suoraan komissiolta, joka päättää sen
luottamuksellisuudesta.
TYÖMINISTERIÖ
KOMITEAN NIMI:
Analysointia, tutkimusta ja yhteistyötä koskevia yhteisön toimia työllisyyden ja työmarkkinoiden
alalla tehdyn päätöksen (1998-2000) täytäntöönpanokomitea
Community activities concerning analysis, research and cooperation in the field of employment and labour market
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 98/171/EY
TYYPPI:
Seka-komitea, I/II a
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Komissiota avustava komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka
puheenjohtajana on komission edustaja. Suomen edustaja on erikoissuunnittelija Ilkka Nio (TM).
KOKOONTUMISRYTMI:
2-3 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIA LLISET TEHTÄVÄT:
Komitean tehtävänä on, ottaen huomioon Eurooppa-neuvoston työllisyyttä koskevat päätelmät
yhteistyössä asianomaisten toimijoiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa, kehittää
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan ja niiden työmarkkinoilla tapahtuneen edistyksen tarkkailua,
analysointia, tutkimusta ja seurantaa, tietojen, kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa ja siirtoa
sekä kehittää aktiivista tiedotuspolitiikkaa.
Komitean toteuttaessa toimenpiteitä komissio ottaa huomioon käytettävissä olevat
kansainvälisten järjestöjen, kuten Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ja
Kansainvälisen työjärjestön (ILO), tilastotiedot, tutkimukset ja niiden suorittamat toimet.
Komiteassa ei käsitellä asioita, joiden osalta tulee noudattaa PL 96 §:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Kokouksista laaditaan kokousraportit. Päätöksen mukaan komitean olisi tullut antaa Euroopan
parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle välikertomus
viimeistään 31 päivä joulukuuta 1999 sekä tulee antaa loppukertomus viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2001.
KOMITEAN NIMI:
Euroopan sosiaalirahastokomitea
European Social Fund Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Perustamissopimus 147, Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999.
TYYPPI:
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ
Hallituksen edustajat ovat Pertti Toivonen (TM) ja Riitta Kangasharju (TM), varajäsen Juha Mäntyvaara (OPM), työntekijäjärjestöjen edustajat Jari-Pekka Jyrkänne (SAK) ja Leila Kurki (STTK),
varajäsen Heikki Liede (Akava), työnantajajärjestöjen edustajat Heikki Suomalainen (TT) ja
Riitta Wärn (PT), varajäsen Jukka Ahtela (TT:n & PT:n Brysselin toimisto). Komitean toimikausi
on kolme vuotta.
KOKOONTUMISRYTMI:
Komitea kokoontuu neljä kertaa vuodessa.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Työntekijöiden työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi sisämarkkinoilla ja siten osaltaan
elintason nostamiseksi perustetaan jäljempänä määrätyn mukaisesti Euroopan sosiaalirahasto,
joka pyrkii edistämään työntekijöiden työnsaantia sekä heidän alueellista ja ammatillista
liikkumistaan yhteisössä sekä helpottamaan mukautumista teollisiin muutoksiin ja
tuotantojärjestelmien muutoksiin erityisesti ammatillisella koulutuksella ja uudelleenkoulutuksella.
Perustamissopimus 146 artikla.
Rahaston hallintoa hoitaa komissio. Tässä tehtävässä komissiota avustaa komitea, jonka
puheenjohtajana on komission jäsen ja jossa on hallitusten sekä työntekijä- ja
työnantajajärjestöjen edustajat. Perustamissopimus 146 artikla. Komitean tehtävänä on antaa
lausuntoja Euroopan sosiaalirahaston tavoitetta 3 koskevissa asioissa sekä tietyillä
edellytyksillä eräistä muista yhteisön aloitteista (mm. tavoitteet 1 ja 2, Equal).
MUUTA:
Komitean lausunnot annetaan hyväksyttyjen äänten ehdottomalla enemmistöllä. Komissio
ilmoittaa komitealle, millä tavoin sen lausunto on otettu huomioon.
KOMITEAN NIMI:
Euroopan pakolaisrahastoa käsittelevä neuvoa-antava komitea (2000 – 2004)
European Refugee Fund Advisory Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 2000/596/EY, 1999/468/EY
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea.
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Komissiota avustava komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka
puheenjohtajana on komission edustaja. Suomen edustaja on erikoissuunnittelija Meri-Sisko
Eskola (TM).
KOKOONTUMISRYTMI:
3-5 kokousta vuodessa painottuen yhteisrahoitushakemusten valmistelu- ja käsittelyajankohtaan.
KOMITEAN PÄÄTÄNTÄVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea on päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklojen mukainen neuvoa-antava komitea. Se antaa näkemyksensä rahaston taloushallintosäännöstöstä, yhteisrahoitushakemuksista, yhteisön
toiminnan puitteista sekä muista puheenjohtajan tai jäsenvaltion soveltamisalaan kuuluvista aloitteista.
MUUTA:
Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle välikertomuksen viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2002 ja loppukertomuksen viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2005.
KOMITEAN NIMI:
Syrjinnän torjumista koskevaa yhteisön toimintaohjelmaa (2001-2006) koskeva komitea
Community Action Programme to combat discrimination
SÄÄDÖSPOHJA:
Ei vielä hyväksytty (menossa neuvostoon)
TYYPPI:
Sekakomitea.
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
erikoissuunnittelija Meri-Sisko Eskolaa/TM ja neuvotteleva virkamies Riitta-Maija
Jouttimäki/STM
KOKOONTUMISRYTMI:
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitean tehtävänä on varmistaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa syrjinnän torjumista koskevan
yhteisön toimintaohjelman ja muiden unionin ja yhteisön politiikkojen, välineiden ja toimien
välisen yleisen yhdenmukaisuuden erityisesti perustamalla yhteiset mekanismit, joilla ohjelman
toimet koordinoidaan tutkimukseen, työllisyyteen, naisten ja miesten tasa-arvoon, sosiaalisen
osallisuuden edistämiseen, kulttuuriin, yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen ja
nuorisopolitiikkaan sekä yhteisön ulkosuhteisiin liittyvien toimien kautta.
MUUTA:
Komissio tiedottaa komitealle säännöllisesti muista syrjinnän torjumiseen liittyvistä yhteisön
toimista. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle
sekä alueiden komitealle arviointiraportin ohjelman täytäntöönpanosta viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2005.
KOMITEAN NIMI:
Yhteisön edistämistoimia työllisyyden alalla (2001-2005) käsittelevä komitea
Incentive Measures in the Field of Employment
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätöstä ei ole vielä annettu.
TYYPPI:
Komiteatyyppi avoinna.
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ei nimetty.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komission ehdotuksen mukaan jäsenmaat ja komissio määrittelevät yhdessä ensisijaiset
työllisyyden edistämistoimet.
Komission edustaja kuulee neuvostoa erityisesti kysymyksissä, jotka liittyvät
- työllisyyttä koskevien ohjelmien täytäntöönpanoa koskeviin yleisiin suuntaviivoihin
- vuosittaisiin talousarvioihin ja määrärahojen jakamiseen eri toimien kesken
- ohjelman toimien täytäntöönpanoa koskevaan vuosittaiseen suunnitelmaan ja rahoitustuen
valintaperusteita koskeviin komission ehdotuksiin.
Komissio tiedottaa komitealle säännöllisesti muista vastaavista yhteisön toimista, jotta tämän
ohjelman yhdenmukaisuus ja täydentävyys suhteessa muihin työllisyyttä koskevien ohjelmien
toimiin ja aloitteisiin voitaisiin varmistaa. Komissio luo tarvittavat yhteydet työllisyyskomiteaan ja
työmarkkinaosapuoliin.
MUUTA:
Toimintaohjelma on jatkoa analysointia, tutkimusta ja yhteistyötä koskeville yhteisön toimille
työllisyyden ja työmarkkinoiden alalla (98/171/EY). Komissio antaa Euroopan parlamentille,
neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle välikertomuksen toimien
tuloksista viimeistään 31 joulukuuta 2003 sekä loppukertomuksen viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2006. Komissio tiedottaa toimien tuloksista eurooppalaisille työmarkkinaosapuolille
näiden pyynnöstä.
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
KOMITEAN NIMI:
Työsuojelun parantamiseksi tarkoitettujen teknisten mukautusten toimeenpanoa käsittelevä
sääntelykomitea
Technical Adaption Committee on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers
SÄÄDÖSPOHJA:
Direktiivi 89/391/ETY
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Neuvotteleva virkamies Pertti Siiki/STM ja muut työsuojeluosaston virkamiehet aiheesta riippuen
KOKOONTUMISRYTMI:
- kokoontuu tarvittaessa (viimeksi vuodenvaihteessa 1997-1998, aiheena biologiset tekijät)
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitean tehtävänä on teknisten tarkistusten tekeminen työsuojelun puitedirektiivin 391/89/ETY
pohjalta annettuihin erityisdirektiiveihin, joiden tarkoituksena on ottaa huomioon teknisen
harmonisoinnin ja standardisoinnin alueella annettavat direktiivit ja tekniikan kehitys, muutokset
kansainvälisissä määräyksissä ja vaatimuksissa sekä mahdolliset muut uudet havainnot.
Erityisdirektiivejä on tähän mennessä annettu kolmetoista. Parhaillaan komiteassa ei tapahdu
säädösvalmistelua eikä PL96 §:n mukaista menettelyä siksi ole toteutettu.
Suomessa komiteassa mahdollisesti esille tulevat asiat valmistellaan virkamiestyönä sosiaali- ja
terveysministeriössä sekä EU-asiain komitean alaisessa työsuojelujaostossa (jaosto 26).
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Työntekijöiden suojelua kemiallisille, fysikaalisille ja biologisille tekijöille työssä altistumisen
vaaroilta käsittelevä sääntelykomitea tekniikan kehitykseen mukauttamiseksi
Regulatory Committee on Protection of Workers from the Risks Related to Exposure to
Chemical, Physical and Biological Agents at Work
SÄÄDÖSPOHJA:
Direktiivi 80/1107/ETY, muutos 88/642/ETY
TYYPPI:
Sääntelykomitea III a
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Neuvotteleva virkamies Heikki Loppi ja ylitarkastaja Matti Kajantie/STM
KOKOONTUMISRYTMI:
Komitea on käytännössä lopettanut toimintansa kemialliset tekijät -direktiivin (98/24/EY)
antamisen jälkeen
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komiteassa käsitellään teknisiä muutoksia sekä viiteraja-arvoja koskien työntekijöiden
suojelusta kemiallisille, fysikaalisille ja biologisille tekijöille työssä altistumisen vaaroilta annettua
direktiiviä 80/1107/ETY.
Suomessa komiteassa esille tulevat asiat valmistellaan virkamiestyönä sosiaali- ja
terveysministeriössä sekä EU-asiain komitean alaisessa työsuojelujaostossa (jaosto 26).
Komiteassa ei käsitellä asioita, jotka edellyttävät PL 96§:n mukaista menettelyä.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Pysyvä kone- ja henkilösuojainkomitea
Standing Committee of Machinery and Personal Protective Equipment
SÄÄDÖSPOHJA:
Direktiivi 89/392/ETY (konsolidoituna 98/37/EY)
Direktiivi 89/686/ETY
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea I
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Johtaja Leo Suomaa (koneet) ja ylitarkastaja Kaija Kivinen (henkilösuojaimet)/STM
KOKOONTUMISRYTMI:
- 4-7 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea kokoontuu kahdessa kokoonpanossa, toinen henkilösuojainkomiteana ja toinen
konekomiteana. Komitean tehtävät liittyvät koneista ja henkilösuojaimista annettujen direktiivien
tulkintaan, toimeenpanoon ja soveltamiseen. Komiteassa on käsitelty myös direktiivien
muuttamista koskevia asioita.
Suomen kannat komiteassa esiin tuleviin kysymyksiin valmistellaan työsuojelun sidosryhmien
kanssa. Valmisteluihin osallistuvat myös kuluttajavirasto ja Turvatekniikan keskus. Asioita
käsitellään myös EU-asiain komitean alaisessa tavaroiden liikkuvuutta käsittelevässä jaostossa
(jaosto 15) ja työturvallisuusmääräyksiä käsittelevässä neuvottelukunnassa (1013/1990).
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Maa- ja metsätaloustraktoreita koskevien direktiivien teknistä mukautusta käsittelevä komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Direktiivi 74/150/ETY
TYYPPI:
Sääntelykomitea (IIIa)
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Johtaja Leo Suomaa/STM tai kehityspäällikkö Markus Pyykkönen (asiasta riippuen)
KOKOONTUMISRYTMI:
- 4 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitean tehtävänä on antaa komissiolle lausuntoja, joiden perusteella komissio voi tehdä
teknisiä muutoksia maa- ja metsätaloustraktoreista annettuihin direktiiveihin. Komitean
alaisuudessa toimii erillisiä alatyöryhmiä.
Suomessa komiteassa esille tulevia kysymyksiä valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön,
liikenneministeriön ja ympäristöministeriön virkamiesten sekä Vakolan ja alan järjestöjen
asiantuntijoiden kesken. Asioita valmistellaan myös EU-asiain komitean alaisessa tavaroiden
liikkuvuutta käsittelevässä jaostossa (jaosto 15) ja säädösluonnokset lisäksi
työturvallisuusmääräyksiä valmistelevassa neuvottelukunnassa (1013/1990).
Suomessa käytäntönä on ollut antaa direktiiviä koskevan tekniset, tyyppivaatimuksia koskevat
muutokset sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston päätöksellä. Jos varsinaista
neuvoston direktiiviä maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksynnästä muutettaisiin,
muutokset annettaisiin valtioneuvoston päätöksellä.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta
Administrative Commission on Social Security for Migrant Workers
SÄÄDÖSPOHJA:
Asetus 1408/71 sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin
työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea I
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Apulaisosastopäällikkö Jorma Perälä, vanhempi hallitussihteeri Katriina Alaviuhkola ja
ylitarkastaja Mervi Kattelus/STM
KOKOONTUMISRYTMI:
- 5 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitean tehtävistä säädetään asetuksessa 1408/71. Komitea käsittelee siirtotyöläisten
sosiaaliturvan koordinaatiosta annetun asetuksen alustavia muutosehdotuksia sekä tulkintaa
sekä asetukseen liittyviä hallinnollisia kysymyksiä (1408/71).
Suomen kannat komiteassa esille tuleviin kysymyksiin valmistellaan virkamiestyönä sosiaali- ja
terveysministeriössä. Kannat käsitellään ennen hallintotoimikunnan kokousta EU-asiain
komitean alaisessa henkilöiden liikkuvuuteen liittyviä sosiaaliturvakysymyksiä käsittelevässä
jaostossa (jaosto 27) laajalla kokoonpanolla.
Siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan alaisuudessa toimii erillisenä neuvoa-antava
komiteana hallintotoimikunnan tilintarkastuslautakunta.
Hallintotoimikunnan alaisuudessa toimii myös tekninen toimikunta (TESS-työryhmä), jonka
tehtävänä on käsitellä sosiaaliturvaan liittyvien tietojen vaihtoa sähköisesti. Suomen edustajina
työryhmässä ovat apulaisosastopäällikkö Matti Toiviainen/STM, osastopäällikkö Risto
Lumento/Kela ja osastopäällikkö Riitta Lindström/Eläketurvakeskus
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Vakuutuskomitea
Insurance Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Direktiivi 91/675/ETY vakuutuskomitean perustamisesta
TYYPPI:
Sääntelykomitea III b
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Osastopäällikkö, ylijohtaja Tarmo Pukkila/STM, ylijohtaja Markku Vesterinen/VVV ja ylitarkastaja
Jyri Inha/STM.
KOKOONTUMISRYTMI:
- 3 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Vakuutuskomitea käsittelee EU:ssa vireillä olevia vakuutusasioita ja näihin liittyvän
yhteisölainsäädännön kehittämistä, erityisesti vakuutusdirektiivien muuttamistarpeita ja
soveltamiskysymyksiä. Komitean tehtävänä on osallistua mm. vakuutusyritysten
vakavaraisuussäännöstön kehittämiseen ja vakuutuksen sisämarkkinoita koskevan muun
sääntelyn täydentämiseen . Se osallistuu myös eurooppalaisten vakuutusvalvontaviranomaisten
konferenssin työhön. Yksittäisiä hankkeita voidaan käsitellä komitean asettamissa erillisissä
alatyöryhmissä.
Komiteassa käsiteltävät asiat valmistellaan virkamiestyönä sosiaali- ja terveysministeriössä
sekä valtioneuvoston EU-asioiden käsittelyjärjestelmässä, varsinkin EU-asiain komitean
valmistelujaostossa 16 (vakuutuspalvelut) ja tarvittaessa vakuutusalan järjestöjen edustajien
kanssa. Komiteassa käsitellään myös asioita, joista eduskuntaa informoidaan perustuslain 96
§:n mukaisesti.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen
kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä. Häneltä voi tiedustella
myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Miesten ja naisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia koskevan yhteisön keskipitkän aikavälin
toimintaohjelman (1996-2000) toteuttamiseksi perustettu jäsenvaltioiden edustajien komitea
(EU:n 4. tasa-arvo-ohjelman hallintokomitea)
Committee of representatives of the Member States set up to implement the Mediumterm Community Action Programme on Equal Opportunities for Women and Men (19962000)
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 95/593/EY miesten ja naisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia koskevasta
yhteisön keskipitkän aikavälin toimintaohjelmasta (1996-2000)
TYYPPI:
Hallintokomitea II b
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Jäsen: ylitarkastaja Leila Räsänen/STM, varajäsen: erikoistutkija Anita Haataja/STM
KOKOONTUMISRYTMI:
- 3-4 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea avustaa komissiota tasa-arvo-ohjelman toimeenpanossa
- antamalla yhteisön tukea koskevat yleiset suuntaviivat
- hyväksymällä vuosittaisen työohjelman ja ohjelman sisäistä jaottelua koskevat kysymykset
- hyväksymällä yhteisön tasa-arvo-ohjelman puitteissa tukemien toimien valintamenettelyt, näiden toimien ja ohjelmaa kokonaisuudessaan koskevat arviointiperusteet sekä seuranta- ja tulosten levittämis- ja hyödyntämistavat.
Komiteassa esille tulevat asiat valmistellaan virkamiestyönä sosiaali- ja terveysministeriössä.
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta on valmisteluissa mukana tarvittaessa. Tasa-arvo-ohjelman
puitteissa toteuttavien projektien rahoitushauista ilmoitetaan päälehdissä sekä erikseen
yhteistyötahoille ja laajasti mahdollisille hakijatahoille.
Ei säädösvalmistelua.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Ihmisten käyttöön tarkoitettujen lääkkeiden pysyvä komitea
Standing Committee on Medicinal Products for Human Use
SÄÄDÖSPOHJA:
Asetus 2309/93
TYYPPI:
Sääntelykomitea III a
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Yksikön päällikkö Nina Sevón/Lääkelaitos
KOKOONTUMISRYTMI:
- 6 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee komission laatimia ehdotuksia ihmiskäyttöön tarkoitettujen lääkkeiden
myyntiluviksi. Komiteassa päätökset myyntiluvista tehdään määräenemmistöllä.
Suomen kannat komiteassa käsiteltäviin asioihin valmistellaan virkamiestyönä Lääkelaitoksella.
Varsinaista säädösvalmistelua ei tapahdu.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Lääkekomitea
Pharmaseutical Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 75/320/EEC
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea I
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylijohtaja Hannes Wahlroos/Lääkelaitos ja hallitusneuvos Pekka Järvinen/STM
KOKOONTUMISRYTMI:
- 2 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Lääkekomitea käsittelee ajankohtaisia lääkealaan liittyviä kysymyksiä. Yksittäisiä kysymyksiä
varten komitea voi perustaa alatyöryhmiä.
Lääkekomiteassa käsiteltäviä kysymyksiä valmistellaan Suomessa lääkealalla toimivien
viranomaisten kesken ja tiiviissä yhteistyössä lääkealan asiantuntijoiden kanssa.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Nukutusaineiden ja psykotrooppisten aineiden luvattomassa valmistuksessa käytettävien
aineiden valmistelukseen ja markkinoille pääsyyn sovellettavia sääntöjä käsittelevä komitea
(Huumausaineiden lähtöainekomitea)
Drug Precursors Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Direktiivi 92/109/ETY
TYYPPI:
Hallintokomitea IIb
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Yliproviisori Hanna-Maija Koponen-Piironen/Lääkelaitos
KOKOONTUMISRYTMI:
- 6-8 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea esittelee muutoksia direktiiveihin ja asetuksiin, jotka koskevat huumausaineiden lähtöaineita sekä valvoo lähtöaineista annettujen säädösten toimeenpanoa. Komitea järjestää koulu-
tusseminaareja huumausaineiden lähtöaineiden valvonnasta, kerää lähtöaineisiin liittyvää tietoa
jäsenmaista sekä valmistelee lausuntoja direktiivi- ja asetusmuutoksiin.
Suomen kannat komiteassa esillä oleviin asioihin laaditaan vastuuviranomaisten virkamiesten
yhteistyönä. Valmisteluihin osallistuvat lääkelaitos, sosiaali- ja terveysministeriö, tullihallitus ja
keskusrikospoliisi sekä tarvittaessa muut huumausaineita käsittelevät tahot.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Pysyvä eläinlääkekomitea
Standing Committee for Veterinary Medicinal Products
SÄÄDÖSPOHJA:
Asetus 2309/93
Direktiivit 81/851/ETY ja 93/40/ETY
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea I
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
yksikön päällikkö Nina Sevòn/Lääkelaitos
KOKOONTUMISRYTMI:
- kerran vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Pysyvä eläinlääkekomitea kokoontuu kahdessa kokoonpanossa:
1) eläinlääkejäämien enimmäismäärää koskevaan neuvoston asetukseen 2377/90 liittyvien
liitteiden muutoksia käsittelevänä komiteana, jolloin vastuuviranomaisena Suomessa maa- ja
metsätalousministeriö
2) komission laatimia eläinlääkkeiden myyntilupaehdotuksia käsittelevänä komiteana, jolloin
Suomessa vastuuviranomaisena sosiaali- ja terveysministeriö
Myyntilupaehdotuksia komitea kokoontuu käsittelemään erittäin harvoin. Valmistelutyö
toteutetaan virkamiesvalmisteluna Lääkelaitoksella.
Ei säädösvalmistelua.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Yhteisön ikääntyvien hyväksi tekemien toimien neuvoa-antava komitea
Advisory Committee on Community Actions for the Elderly
SÄÄDÖSPOHJA:
91/49/ETY
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea I (käytännössä asiantuntijaryhmä)
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylitarkastaja Viveca Arrhenius ja ylitarkastaja Ralf Ekebom/STM
KOKOONTUMISRYTMI:
Komiteana ei toiminnassa, koska päätöstä ns. vanhuusohjelmasta ei ole hyväksytty. Kokoontuu
1-2 kertaa vuodessa asiantuntijaryhmänä
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Yhteisön uusi toimintaohjelman ikääntyvien hyväksi oli tarkoitus käynnistyä vuonna 1996.
Ohjelman käynnistäminen kuitenkin peruuntui Saksan vastustukseen. Neuvoa-antava komitean
sijasta ikääntymiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä on käsitelty työryhmässä, jossa
keskustellaan vanhustenhuollon ajankohtaisista kysymyksistä. Työryhmällä ei ole päätösvaltaa
eikä se valmistele säädöksiä.
Suomen kannat komiteassa esille tuleviin kysymyksiin valmistellaan virkamiestyönä sosiaali- ja
terveysministeriössä. Suomessa yhteisön vanhusohjelmaa ja vanhuuspoliittisia toimia
käsitellään EU-asiain komitean alaisessa sosiaaliasioiden jaostossa (jaosto 25).
Ei säädösvalmistelua.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Kansanterveysasioiden johtavien virkamiesten komitea
Committee of Senior Officials on Public Health
SÄÄDÖSPOHJA:
75/365/ETY
TYYPPI:
Sekakomitea (I+IIb)
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Apulaisosastopäällikkö Marjatta Blanco Sequeiros/STM, ylitarkastaja Marja-Liisa Niemi/OPM
varalla
KOKOONTUMISRYTMI:
1-2 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee terveydenhuoltoalan koulutusta ja tutkintojen tunnustamista koskeviin
direktiiveihin liittyviä kysymyksiä. Direktiivit on annettu lääkärien, hammaslääkärien, kätilöiden,
proviisorin ja sairaanhoitajien tutkintojen tunnustamisesta.
Komiteassa ei tapahdu säädösvalmistelua.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Lääkinnällisten laitteiden komitea
Medical Devices Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Direktiivi 90/385/ETY ja 93/42/ETY
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea I
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
neuvotteleva virkamies Martti Rissanen/STM ja yksikön päällikkö Petri Pommelin/Lääkelaitos
KOKOONTUMISRYTMI:
- 3-4 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea avustaa komission teollisuuspääosaston asioissa koskien terveydenhuollon laitteita ja
tarvikkeita käsitteleviä direktiivejä 90/385/ETY ja 93/42/ETY sekä lääkintälaitteiden turvallisuutta
ja luokittelua.
Lääkintälaitteita koskevia kysymyksiä käsitellään tarvittaessa EU-asiain komitean alaisessa
sisämarkkinajaostossa (jaosto 14) ja terveysjaostossa (EU33).
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä. Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Lääkeaineiden komitea
Committee for Proprietary Medicinal Products
SÄÄDÖSPOHJA:
75/319/ETY
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea I
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
ylilääkäri Pekka Kurki sekä ylilääkäri Markku Toivonen/Lääkelaitos
KOKOONTUMISRYTMI:
- kerran kuukaudessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitean tehtävänä on uusien ns. keskitettyyn myyntilupahakujärjestettävien
myyntilupahakemusten tieteellinen arviointi. Komitea antaa päätösehdotuksen myyntiluvan
myöntämisestä tai hylkäämisestä EU-komissiolle. Suomen kannat komiteassa käsiteltäviin
asioihin valmistellaan virkamiestyönä Lääkelaitoksella.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Neuvoa-antava komitea koskien lääkkeiden korvaamista; ns. Transparenssikomitea
Consultative Committee for the implementation of Directive 89/105 relating to the trasparency of measures regulating the pricing of medicinal products for human use and
their inclusion in the scope of national health insurance systems
SÄÄDÖSPOHJA:
89/105/ETY
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea I
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Yliproviisori Sinikka Rajaniemi/Kansaneläkelaitos sekä yliproviisori Taina Sirkiä/Sosiaali- ja
terveysministeriö, lääkkeiden hintalautakunta
KOKOONTUMISRYTMI:
ei ole kokoontunut
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
KOMITEAN NIMI:
Tekniseen kehitykseen mukauttamisen komitea
(teknisten kaupan esteiden poistaminen; sähköiset lääkinnälliset laitteet)
Committee on the adaptation to technical progress of the Directives for removing technical barriers to trade in electro-medical equipment
SÄÄDÖSPOHJA:
84/539/ETY
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
KOKOONTUMISRYTMI:
Ei ole kokoontunut
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
KOMITEAN NIMI:
Tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja valvonnan verkoston komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 2119/98/ETY
129 artikla
TYYPPI:
Sääntelykomitea III a
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylilääkäri Maarit Kokki/STM, professori Pauli Leinikki/KTL
KOKOONTUMISRYTMI:
2 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitean tehtävänä on toimeenpanna päätöstä, jolla yhteisöön rakennetaan tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja valvonnan verkosto. Seurantaa ja valvontaa sovelletaan päätösehdotuksen liitteessä lueteltujen tautien/tautikategorioiden osalta jäsenmaissa. Päätöksen piiriin kuu-
luvat: liitteessä määritellyt taudit, tautitapausten määritelmät, epidemiologiset ja mikrobiologiset
seurantamenetelmät, kerättävän ja vaihdettavan tiedon määreet sekä tiedon teknisen välityksen
metodit. Jäsenmaiden kesken tapahtuva toimien yhteensovittaminen on jäsenmaiden päätäntäja toimivallan piirissä.
Suomen kannat komiteassa esille tuleviin asioihin valmistellaan vastuuviranomaisten
virkamiesten yhteistyönä. Valmisteluihin osallistuvat sosiaali- ja terveysministeriö ja
kansanterveyslaitos. Suomessa komiteassa esille tulevia kysymyksiä käsitellään lisäksi
tarvittaessa EU-asiain komitean alaisessa terveysjaostossa (jaosto 33).
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EU-matkaraporttien
jakelussa ja säilyttämisessä on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat tiedustella
Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä. Häneltä voi
tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Henkilövahinkojen ehkäisemistä koskevaan yhteisön toimintaohjelmaan liittyvä komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston ja parlamentin päätös 372/99/EY
129 artikla, 5 artikla
TYYPPI:
Sekakomitea I+II
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylitarkastaja Merja Söderholm/STM, erikoissuunnittelija Anne Lounamaa/Stakes
KOKOONTUMISRYTMI:
2 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea päättää tapaturmien ehkäisyä koskevan yhteisön toimintaohjelman vuosittaisesta
työohjelmasta, hankkeiden kriteereistä, arvioinnista ja yhteistyöjärjestelyistä muiden toimijoiden
kanssa.
Suomen kannat komiteassa esille tuleviin asioihin valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä
ja Stakesissa. Tarvittaessa komiteassa esille tulevat asiat käsitellään EU-asiain komitean
alaisessa terveysjaostossa (jaosto 33).
Ei säädösvalmistelua.
Kokouksista tullaan kirjoittamaan matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille tahoille
sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EU-matkaraportoinnissa ja
sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat tiedustella Suomen
kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä. Häneltä voi tiedustella
myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Yhteisön syöväntorjunnan toimintaohjelmaa (1996-2000) käsittelevä komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston ja parlamentin päätös 646/96/EC
TYYPPI:
Sekakomitea I+II
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKIL Ö:
Neuvotteleva virkamies Olli Simonen/STM ja tutkimusprofessori Pirjo
Pietinen/Kansanterveyslaitos
KOKOONTUMISRYTMI:
2-4 kertaa vuodessa, ks. myös muut työryhmät alla.
Komitean toimiaika loppuu v. 2000 lopussa. Meneillään on ehdotus toimiajan jatkamisesta 1 – 2
vuodella.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea päättää syövän torjuntaa koskevan yhteisön toimintaohjelman vuosittaisesta
työohjelmasta, hankkeiden hakumenettelystä ja valintakriteereistä, arvioinnista ja
yhteistyöjärjestelyistä muiden toimijoiden kanssa sekä neuvoo komissiota muissa syövän
torjuntaan liittyvissä asioissa. Toimintaohjelman tavoitteena on syövän torjuntaan liittyvä tietojen
keruu ja tutkimus, terveystiedotus ja -kasvatus, sairauden varhainen havaitseminen ja seulonta
sekä koulutus ja laadunvalvonta.
Syövän torjuntaa koskevan yhteisön toimintaohjelman puitteissa tapahtuvasta toiminnasta,
ohjelman puitteissa toteutettavien hankkeiden hakuajoista ja Suomen valmisteluista
informoidaan Suomessa alan yhteistyötahoja. Syöpä- ja terveyden edistämisen alan järjestöt ja
asiantuntijatahot ovat työssä mukana.
Suomen kannat komiteassa esille tuleviin asioihin valmistellaan vastuuviranomaisten
virkamiesten yhteistyönä. Valmisteluihin osallistuvat sosiaali- ja terveysministeriö,
opetusministeriö ja kansanterveyslaitos. Suomessa komiteassa esille tulevia kysymyksiä
käsitellään lisäksi tarvittaessa EU-asiain komitean alaisessa terveysjaostossa (jaosto 33).
Yhteisön syöpäohjelman toteuttamisessa toimivat varsinaisen ohjelmakomitean lisäksi
seuraavat asiantuntijaryhmät:
- syöpäjärjestöjen komitea (Suomen edustajana Suomen syöpäjärjestöt)
- syöpäohjelman yleislääkäriryhmä (Suomen edustajana Kunnallislääkärit)
- syövän ehkäisyn asiantuntijaryhmä (Suomen edustajana Terveyden Edistämisen Keskus)
- tupakoinnin ehkäisyjärjestöjen työryhmä (Suomen edustajana Suomen Syöpäjärjestöt)
Ei säädösvalmistelua.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Huumausaineiden väärinkäytön ehkäisemistä koskevaa yhteisön toimintaohjelmaa
kansanterveysalan toimien osana käsittelevä neuvoa-antava komitea (Huumeriippuvuuden
ehkäisemisohjelmakomitea)
Advisory Committee on the programme of Community action on the prevention of drug
dependence within the framework for action in the field of public health (Programme of
community action on the prevention of drug dependence -committee)
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston ja parlamentin päätös 102/97/EY
TYYPPI:
Sekakomitea I+II
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Neuvotteleva virkamies Tapani Sarvanti/STM, kehittämispäällikkö Leena Warsell/Stakes
KOKOONTUMISRYTMI:
- 2 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea päättää huumeriippuvuuden ehkäisyä koskevan yhteisön toimintaohjelman
vuosittaisesta työohjelmasta, hankkeiden hakumenettelystä ja valintakriteereistä, arvioinnista ja
yhteistyöjärjestelyistä muiden toimijoiden kanssa sekä neuvoo komissiota muissa
huumeriippuvuuden ehkäisyyn liittyvissä asioissa. Toimintaohjelman tavoitteena on
huumeriippuvuuden ehkäisyä koskeva tutkimus, tiedotus, koulutus ja terveyskasvatus.
Huumeriippuvuuden ehkäisyä koskevan yhteisön toimintaohjelman puitteissa tapahtuvasta
toiminnasta, ohjelman puitteissa toteutettavien hankkeiden hakuajoista ja Suomen valmisteluista
informoidaan Suomessa alan yhteistyötahoja.
Suomen kannat komiteassa esille tuleviin asioihin valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä
ja Stakesissa sekä tarvittaessa yhteistyössä muiden huumausaineviranomaisten kanssa.
Tarvittaessa komiteassa esille tulevat asiat käsitellään EU-asiain komitean alaisessa
terveysjaostossa (jaosto 33).
Ei säädösvalmistelua.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Terveystilanteen seurantaa koskevaa yhteisön toimintaohjelmaa (1997-2001) käsittelevä
komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston ja parlamentin päätös 3612/1/97/EY ja 1400/97/EY
TYYPPI:
Sekakomitea I+II
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Neuvotteleva virkamies Kaija Hasunen/STM ja tutkimusprofessori Arpo
Aromaa/Kansanterveyslaitos
KOKOONTUMISRYTMI:
2-3 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Päätös komitean asettamisesta on tehty 30.6.1997 samalla kun terveydentilanteen
seurantaohjelma hyväksyttiin. Komitea päättää terveystilanteen seurantaa koskevan yhteisön
toimintaohjelman vuosittaisesta työohjelmasta, hankkeiden hakumenettelystä ja
valintakriteereistä, arvioinnista ja yhteistyöjärjestelyistä muiden toimijoiden kanssa sekä
neuvomaan komissiota muissa terveydentilanteen seurantaa koskevissa asioissa. Ohjelman
tavoitteena on yhteisön terveysindikaattoreiden laatiminen, terveyttä koskevien tietojen
jakeluverkon kehittäminen sekä terveydentilanteen seurantaa koskevat selvitykset.
Suomen kannat valmistellaan virkamiestyönä sosiaali- ja terveysministeriössä ja
kansanterveyslaitoksella. Terveydentilanteen seurantaohjelman valmisteluun ovat osallistuneet
myös muut asiantuntijatahot. Toiminnasta informoidaan vastaavasti.
Komitean työhön liittyviä kysymyksiä käsitellään tarvittaessa Suomessa EU-asiain komitean
alaisessa terveysjaostossa (jaosto 33).
Ei säädösvalmistelua.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Terveyden edistämistä, terveydestä tiedottamista, terveyskasvatusta ja -koulutusta koskevaa
yhteisön toimintaohjelmaa käsittelevä komitea (terveyden edistämisen komitea)
Committee for the Programme of Community Action on Health Promotion, Information,
Education and Training
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston ja parlamentin päätös 645/96/EC
TYYPPI:
Sekakomitea I+II
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylilääkäri Tapani Piha/STM(EUE) ja tutkimusprofessori Erkki Vartiainen/Kansanterveyslaitos
KOKOONTUMISRYTMI:
- 2-4 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea päättää terveyden edistämistä, terveydestä tiedottamista, terveyskasvatusta ja koulutusta koskevan yhteisön toimintaohjelman vuosittaisesta työohjelmasta, hankkeiden
hakumenettelystä ja valintakriteereistä, arvioinnista ja yhteistyöjärjestelyistä muiden toimijoiden
kanssa sekä neuvoo komissiota muissa terveyden edistämiseen liittyvissä asioissa. Ohjelman
tavoitteena on terveyden edistämisen strategioiden luominen, sairauksien ennaltaehkäisyn ja
terveyden edistämisen erityistoimet, terveydestä tiedottaminen, terveyskasvatus ja
kansanterveyden ja terveyden edistämisen ammatillinen koulutus.
Terveyden edistämistä koskevan toimintaohjelman puitteissa tapahtuvasta toiminnasta
informoidaan Suomessa laajasti terveyden edistämisen yhteistyötahoja.
Suomessa komiteassa esille tulevat asiat käsitellään tarvittaessa myös EU-asiain komitean
alaisessa terveysjaostossa (jaosto 33).
Ei säädösvalmistelua.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamista koskeva teknisten mukautusten komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös 645/96/ETY
TYYPPI:
Sääntelykomitea III a
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylilääkäri Matti Lamberg/STM
KOKOONTUMISRYTMI:
- 2-3 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitean toiminta on käynnistymässä. Tähänastiset kokoukset ovat olleet teknisiä ja
informatiivisia (käsitelty mm. alusteknisiä määrittelykysymyksiä).
Suomessa komiteassa esille tulevia kysymyksiä käsitellään EU-asiain komitean alaisessa
työsuojelujaostossa. Suomen kantojen valmisteluun osallistuu myös työministeriön alainen
merimiesasian neuvottelukunta.
Mikäli komiteassa tapahtuu säädösvalmistelua, noudatetaan PL 96§:n mukaista menettelyä.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Tekniseen kehitykseen mukautuksia käsittelevä komitea: Uimavesikomitea
The Committee on Adaptation to Technical Progress of the Bathing Water Directive76/160/EEC
SÄÄDÖSPOHJA:
Direktiivi 76/160/ETY
TYYPPI:
Sääntelykomitea III a
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Yli-insinööri Leena Hiisvirta/STM ja tutkija Outi Zaccheus/KTL
KOKOONTUMISRYTMI:
- 2-3 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Uimavesikomiteassa käsitellään alaa koskevan tutkimuksen arviointia direktiiviin heijastuvien
vaikutusten kannalta. Samoin komiteassa arvioidaan uimavesiraportointia
Suomessa komiteassa esille tulevia kysymyksiä valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä
virkamiestyönä tarvittaessa yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja
Kansanterveyslaitoksen kanssa.
Komiteassa valmistellaan direktiivin 76/160/EY uudistamista. Eduskunnan informoinnissa
noudatetaan perustuslain 96 §:n mukaista menettelyä.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Tekniseen kehitykseen mukautuksia käsittelevä komitea: vaarallisten aineiden luokitusta,
pakkausta ja merkitsemistä käsittelevä komitea
The Committee on Adaptation to Technical Progess of the dangerous substances
SÄÄDÖSPOHJA:
Ainedirektiivi 67/548/ETY
TYYPPI:
Sääntelykomitea III a
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Neuvotteleva virkamies Juha Pyötsiä/STM
KOKOONTUMISRYTMI:
- 2-3 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee vaarallisten aineiden luokituksesta, pakkauksesta ja merkitsemisestä
annettuun direktiiviin 67/548/ETY liittyviä tekniseen kehitykseen mukautuksia.
Suomen kannat komiteassa esille tuleviin kysymyksiin valmistellaan virkamiestyönä sosiaali- ja
terveysministeriössä ja muissa toimivaltaisissa ministeriöissä. Alla mainituissa ainedirektiivin
nojalla toimivissa muissa ad hoc-tyyppisissä työryhmissä käsiteltäviä asioita valmistellaan myös
yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen, kansanterveyslaitoksen ja alan
teollisuuden kanssa. Suomen kannat ainedirektiiviin liittyviin kysymyksiin käsitellään myös EUasiain komitean alaisessa ympäristöjaostossa sekä kemikaalineuvottelukunnassa.
Ainedirektiivi on nykyisin 4000 sivua pitkä. Työryhmät käsittelevät direktiivin teknisiä liitteitä,
jotka toimeenpannaan sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä.
Ainedirektiivin 67/548/ETY nojalla toimivat sääntelykomitean lisäksi myös seuraavat
epäviralliset tai ad hoc -työryhmät:
- uusien aineiden ilmoitusmenettely -työryhmä, jonka tehtävät liittyvät toimivaltaisten
viranomaisten toiminnan yhdenmukaistamiseen (Suomen edustaja: K. RuuthRautalahti/Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus)
- karsinogeenisuus, mutageenisuus ja lisääntymistoksisuus - asiantuntijaryhmä (Suomen
edustaja: erikoistutkija Paul Kreuzer/STTV, ylilääkäri Asko Aalto/STM)
- kemikaalien luokituksen harmonisointia käsittelevä korkean tason ryhmä (Suomen edustaja:
neuvotteleva virkamies Juha Pyötsiä/STM, myös YM ja LM)
- testausmenetelmät -ad hoc työryhmä, joka toimii asiantuntijaryhmänä valmisteltaessa uusia
testausmenetelmiä (Suomen edustajat: H. Komulainen/Kansanterveyslaitos, neuvotteleva
virkamies Juha Pyötsiä/STM ja neuvotteleva virkamies Anna-Liisa Sundquist/STM)
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Tekniseen kehitykseen mukautuksia käsittelevä komitea: geneettisesti muunnettujen mikroorganismien käyttö suljetussa tilassa
The Committee on the Continued Use of Genetically Modified Micro-organisms
SÄÄDÖSPOHJA:
Direktiivi 90/219/ETY
Artikla 130s
TYYPPI:
Sääntelykomitea III a
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Pääsihteeri Irma Salovuori/STM/GTLK, kansainvälisten asiain neuvos Tuija Talsi/YM
KOKOONTUMISRYTMI:
1-2 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee geneettisesti muunnettujen organismien käytöstä suljetussa tilassa annettuun
direktiiviin 90/219/ETY liittyviä kysymyksiä tekniseen kehitykseen mukautumisen osalta.
Direktiivin pohjalta toimii myös riskinarviointia käsittelevä työryhmä.
Suomessa komiteassa esille tulevia kysymyksiä valmistellaan virkamiestyönä sosiaali- ja
terveysministeriön alaisessa geenitekniikan lautakunnassa. Valmisteluun osallistuvat sosiaali- ja
terveysministeriö ja ympäristöministeriö. Komiteassa esille tulevia kysymyksiä valmistellaan
myös EU-asiain komitean alaisessa ympäristöjaostossa (jaosto 23).
Säädösvalmistelu on meneillään. Noudatetaan perustuslain 96 §:n mukaista menettelyä.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Tekniseen kehitykseen mukautuksia käsittelevä komitea: vaarallisten seosten, aineiden ja
valmisteiden markkinoinnin ja käytön rajoitukset
Committee on Limitations on marketing and use of dangerous substances and preparations
SÄÄDÖSPOHJA:
Rajoitusdirektiivi (76/769/ ETY)
Artikla 100a
TYYPPI:
Sääntelykomitea III a
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Neuvotteleva virkamies Juha Pyötsiä/STM
KOKOONTUMISRYTMI:
- 1-2 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee vaarallisten seosten, aineiden ja valmisteiden markkinoinnin ja käytön
rajoituksista annettuun direktiiviin 76/769/ETY (”rajoitusdirektiivi”) liittyviä tekniseen kehitykseen
mukautuksia.
Direktiivin nojalla on rajoitettu n. 1000 kemikaalin käyttöä. Kaikki direktiivin nojalla annettavat
kiellot ja rajoituksen toimeenpannaan valtioneuvoston päätöksillä.
Suomen kannat komiteassa esiin tuleviin kysymyksiin valmistellaan virkamiestyönä sosiaali- ja
terveysministeriössä ja ympäristöministeriössä. Komiteassa käsiteltäviä asioita käsitellään
tarvittaessa myös EU-asiain komitean alaisessa sisämarkkinajaostossa (jaosto 14) ja
tavaroiden vapaata liikkuvuutta käsittelevässä jaostossa (jaosto 15) sekä
kemikaalineuvottelukunnassa.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Tekniseen kehitykseen mukautuksia käsittelevä komitea: vaarallisten valmisteiden luokitus,
pakkaaminen ja merkintä
Committee on Classification, packaging and labelling of dangerous preparations
SÄÄDÖSPOHJA:
Seosdirektiivi (88/379/ETY)
Artikla 100a
TYYPPI:
Sääntelykomitea III a
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Neuvotteleva virkamies Juha Pyötsiä/STM
KOKOONTUMISRYTMI:
- 1-2 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee vaarallisten valmisteiden luokituksesta, pakkauksesta ja merkinnästä
annettuun direktiiviin 88/379/ETY (”seosdirektiivi”) liittyviä tekniseen kehitykseen mukautuksia.
Direktiivin tekniset liitteet toimeenpannaan Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön
päätöksellä.
Suomen kannat komiteassa esiin tuleviin kysymyksiin valmistellaan virkamiestyönä sosiaali- ja
terveysministeriössä ja ympäristöministeriössä. Komiteassa käsiteltäviä asioita käsitellään
tarvittaessa myös EU-asiain komitean alaisessa sisämarkkinajaostossa (jaosto 14) ja
tavaroiden vapaata liikkuvuutta käsittelevässä jaostossa (jaosto 15) sekä
kemikaalineuvottelukunnassa.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Geneettisesti muunnettujen organismien levittämistä ympäristöön käsittelevä komitea
The Committee on the Release of Genetically Modified Organisms to the Environment
SÄÄDÖSPOHJA:
Direktiivi 90/220/ETY
Artikla 100a
TYYPPI:
Sääntelykomitea III a
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Pääsihteeri Irma Salovuori/ STM/GTLK, kansainvälisten asiain neuvos Tuija Talsi/YM
KOKOONTUMISRYTMI:
- 3-4 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä
ympäristöön annettuun direktiiviin 90/220/ETY liittyviä kysymyksiä. Direktiivin toimeenpanoon
osallistuu myös riskinarviointia käsittelevä työryhmä (risk assesment group), joka kokoontuu n. 3
kertaa vuodessa.
Suomessa komiteassa käsiteltävät asiat valmistellaan virkamiestyönä sosiaali- ja
terveysministeriön alaisessa geenitekniikan lautakunnassa. Valmisteluun osallistuvat sosiaali- ja
terveysministeriö, ympäristöministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, maa- ja
metsätalousministeriö sekä riskinarvioinnin osalta myös Suomen ympäristökeskus.
Suomen kannat komiteassa käsiteltäviin kysymyksiin käsitellään myös EU-asiain komitean
alaisessa ympäristöjaostossa (jaosto 23).
Säädösvalmistelu on meneillään ja sen osalta noudatetaan perustuslain 96 §:n mukaista
menettelyä.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Harvinaisia sairauksia koskevaan yhteisön toimintaohjelmaan ( osana kansanterveyden alalla
vuosina 1999-2003 toteutettavia toimia) liittyvä komitea
Committee for the Programme of Community Action on Rare Diseases
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston ja parlamentin päätös 1295/99/EY
TYYPPI:
Sekakomitea (neuvoa-antava- ja hallintomenettely)
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖT
Ylilääkäri Terhi Hermanson/STM ja ylilääkäri Helena Kääriäinen/Väestöliitto
KOKOONTUMISRYTMI:
kahdesti vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Avustaa komiteaa ohjelman täytäntöönpanossa erityisesti rahoitettavien hankkeiden valinnassa.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Saasteperäisten sairauksien vastaista yhteisön toimintaohjelmaa (1999-2001) käsittelevä
komitea
Committee for the Programme of Community Action on Pollution-related Diseases
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston ja parlamentin päätös: 1296/99/EY
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylilääkäri Eero Lahtinen/STM ja erikoistutkija Juha Pekkanen/KTL
KOKOONTUMISRYTMI:
2 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komissio kuulee komiteaa vuosittaisesta toimintaohjelmasta. Komitea antaa komissiolle ohjeita
rahoitettavien hankkeiden valinnassa.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
Tekniseen kehitykseen mukautuksia käsittelevä komitea: Juomavesikomitea
The Committee on Adaptation to Technical Progress of the Water Directive (human
use) 80/778/EEC
SÄÄDÖSPOHJA:
Direktiivi 80/778/ETY, joka on muutettu juomavesidirektiiviksi 98/83/EY
TYYPPI:
Sääntelykomitea III a
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Yli-insinööri Leena Hiisvirta/STM
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT
Uuden direktiivin mukainen komitea on aloittanut toimintansa vuonna 2000.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI
Sosiaalisen suojelun komitea
Social Protection Committee
SÄÄDÖSPOHJA
EY:n perustamissopimus, artikla 202
TYYPPI
Neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT
Ylijohtaja Kari Välimäki/STM ja ylijohtaja Tarmo Pukkila/STM varsinaiset jäsenet. Varajäsenet
ylijohtaja Jussi Huttunen/STM ja kansliapäällikkö Markku Wallin/TM.
KOKOONTUMISRYTMI
Pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT
Komitea on perustettu lujittamaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sosiaalisen suojelun alalla
perustamissopimusta noudattaen sekä yhteisön toimielinten ja elinten toimivallan huomioon
ottaen.
Komitean tehtävänä on
- seurata jäsenvaltioiden ja yhteisön sosiaalista suojelua koskevan politiikan kehitystä,
- edistää tiedon, kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä ja
komission kanssa,
- valmistella neuvostolle toimitettava sosiaalisen suojelun vuosiraportti, jossa raportoidaan
toimintalinjojen kehityksestä ottaen huomioon neuvoston esittämien tavoitteiden
saavuttaminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 207 artiklan
soveltamista.
Komitea voi neuvoston tai komission pyynnöstä tai omasta aloitteestaan valmistella muita
raportteja tai lausuntoja tai suorittaa muita tehtäviä sen toimivaltaan kuuluvilla aloilla.
Komitea työskentelee tarvittaessa yhteistyössä muiden sosiaali- ja talouspolitiikkaa
käsittelevien elinten ja komiteoiden, kuten työllisyyskomitean ja talouspoliittisen komitean,
kanssa.
Toimeksiantonsa puitteissa komitea luo aiheelliset yhteydet työmarkkinaosapuoliin.
Komiteassa esille tulevat asiat valmistellaan virkamiestyönä sosiaali- ja terveysministeriössä
sekä EU-asiain komitean alaisessa sosiaaliasioiden jaostossa (jaosto 25).
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI
Johtavien työsuojelutarkastajien komitea
Senior Labour Inspectors’ Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Komission päätös 95/319/EY
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ
Osastopäällikkö Mikko Hurmalainen/STM ja johtaja Jukka Kallio/STM
KOKOONTUMISRYTMI
2 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT
Komitea avustaa komissiota. Komitea antaa lausuntonsa komissiolle joko komission pyynnöstä
tai omasta aloitteestaan kaikista ongelmista, jotka liittyvät työterveyttä ja työturvallisuutta
koskevan yhteisön oikeuden voimaan saattamiseen jäsenvaltioissa. Komitea ehdottaa
komissiolle aloitteita, joiden se katsoo olevan aiheellisia työterveyttä ja työturvallisuutta
koskevan yhteisön oikeuden tehokkaan ja tasapuolisen voimaan saattamisen edistämisessä
erityisesti kansallisten työsuojelutarkastusjärjestelmien tiiviimmän yhteistyön avulla.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI
Työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antava komitea
Advisory committee on safety, hygiene and health protection at work
SÄÄDÖSPOHJA
Neuvoston päätös 74/325/ETY
TYYPPI
Neuvoa-antava komitea
JÄSENET
Ylijohtaja Mikko Hurmalainen/STM ja ylijohtaja Jarkko Eskola/STM
KOKOONTUMISRYTMI
Koko komitea 2 kertaa vuodessa, hallituksen edustajat, työntekijäjärjestöjen edustajat ja
työantajien edustajat kokoontuvat lisäksi erikseen.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT
Komitean tehtävänä on avustaa komissiota työturvallisuutta, työhygieniaa ja työterveyshuoltoa
koskevan toiminnan valmistelemisessa ja täytäntöönpanossa.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI
Sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa koskevan toimintaohjelman ohjelmakomitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Perustamissopimuksen 137.2 artikla.
TYYPPI:
Sekakomitea (neuvoa-antava- ja hallintokomitea)
SUOMEN EDUSTAJAT:
Ei vielä nimetty.
KOKOONTUMISRYTMI:
Ei vielä tiedossa.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Toimintaohjelman täytäntöönpano.
Tehtäviin kuuluvat
- ohjelman täytäntöönpanoa koskevat yleiset suuntaviivat,
- vuosittainen toimintasuunnitelma ohjelman toimien toteuttamiseksi, mukaan lukien
mahdollisuus mukauttaa tai täydentää ohjelman aiheita,
- yhteisön myöntämä rahoitustuki,
- vuotuinen talousarvio ja varojen jakautuminen ohjelman eri toimien kesken,
- EY:n tukemien toimien ja organisaatioiden valintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt,
samoin kuin komission ehdottama luettelo tällaista tukea saavista toimista ja
organisaatioista,
- ohjelman seuranta- ja arviointiperusteet ja erityisesti kustannusvaikuttavuus sekä tulosten
levittämiseen ja siirtämiseen liittyvät järjestelyt.
Komiteassa esille tulevat asiat valmistellaan virkamiestyönä sosiaali- ja terveysministeriössä ja
niitä käsitellään tarpeen mukaan EU-asiain komitean alaisessa sosiaaliasioiden jaostossa
(jaosto 25).
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
KOMITEAN NIMI:
140. Henkilökuljetukseen tarkoitettuja köysiratalaitteistoja käsittelevä pysyvä komitea
Standing Committee on Cableway installations designed to carry persons
SÄÄDÖSPOHJA:
Direktiivi 2000/9/ETY
TYYPPI:
Neuvoa-antava komitea
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ei vielä nimetty
KOKOONTUMISRYTMI:
Komitea ei ole vielä järjestäytynyt eikä vahvistanut työjärjestystään.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea avustaa komissiota. Komitean tehtävät liittyvät köysiratalaitteistoista annetun direktiivin
tulkintaan, toimeenpanoon ja soveltamiseen.
Kokouksista kirjoitetaan pääsääntöisesti matkaraportti, joka jaetaan valmisteluun osallistuneille
tahoille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön EUmatkaraportoinnissa ja sen arkistoinnissa on siirrytty sähköiseen käytäntöön. Kansalaiset voivat
tiedustella Suomen kansallisen edustajan laatimia raportteja suoraan komitean jäseneltä.
Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja komitean työstä.
141. YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
KOMITEAN NIMI:
142. Direktiivin 91/692/ETY (raportointidirektiivi) 6 artiklan mukainen komitea - eräiden
ympäristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoraporttien standardisointi- ja
rationalisointikomitea
Directive 91/692/EEC (Reporting Directive) article 6 Committee - Committee on standardizing and rationalizing reports on the implementation of certain Directives on the
environment
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi, annettu 23 päivänä joulukuuta 1991, eräiden ympäristöä koskevien
direktiivien täytäntöönpanoon liittyvien kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä
(91/692/ETY);
6 art. (130s artikla; kuulemismenettely)
TYYPPI:
Hallintokomitea IIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ympäristöministeriö
Suomen ympäristökeskus
Kansanterveyslaitos
= asian mukaan
KOKOONTUMISRYTMI:
tarvittaessa komission kutsusta
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee ja hyväksyy vesiin joutuvia päästöjä, kala- ja nilviäisvesien laatuvaatimuksia,
juomaveden valmistamiseen käytetyn pintaveden, talousveden sekä uimaveden laatua,
ilmanlaatua ja jätteitä koskevien direktiivien täytäntöönpanon raportoinnin muoto- ja
sisältövaatimukset.
Komitea ei käsittele asioita, joissa tulisi noudattaa PL 96 §:n mukaista menettelyä.
Seuraavassa on lueteltu kyseiset raportoitavat direktiivit:
76/464/EEC, 78/176/EEC, 83/29/EEC, 78/659/EEC, 79/869/EEC, 81/855/EEC, 79/923/EEC,
80/68/EEC, 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC, 90/415/EEC,
75/440/EEC, 79/869/EEC, 80/778/EEC, 81/858/EEC, 76/160/EEC
80/779/EEC, 89/427/EEC, 82/501/EEC, 88/610/EEC, 82/884/EEC, 85/203/EEC, 85/580/EEC,
87/217/EEC, 75/716/EEC, 87/219/EEC, 84/360/EEC, 80/779/EEC, 89/427/EEC, 82/884/EEC,
85/203/EEC
75/439/EEC, 75/442/EEC, 86/278/EEC, 91/689/ETY, 94/62/EY, 94/67/EY, 2000/53/EY,
1999/31/EY
KOMITEAN NIMI:
143. LIFE-hallintokomitea
Committee of the regulation concerning the establishment of a financial instrument for
the environment (LIFE) (The LIFE Management Committee)
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, ympäristöalan rahoitusvälineen
perustamisesta (LIFE) (1973/92/ETY); muutettuna neuvoston asetuksella 1404/96/EY); 13 art.
(130s artikla, kuulemismenettely)
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Erikoissuunnittelija Marjut Partanen-Hertell, Suomen ympäristökeskus
KOKOONTUMISRYTMI:
3-5 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea antaa komissiolle lausuntoja hakemuksista, jotka koskevat Life-tuen myöntämistä
ympäristönsuojelua edistäviin toimiin. Lisäksi komitea avustaa komissiota yhteisön rahoittamien
toimien toteuttamisen seurannassa antamalla komissiolle lausuntoja edunsaajien laatimista
seurantakertomuksista.
Komitea ei käsittele asioita, joissa tulisi noudattaa PL 96 §:n mukaista menettelyä.
KOMITEAN NIMI:
144. Pesuaineita koskevien direktiivien teknisen mukautuksen komitea
Committee on adaptation to technical progress of the directives concerning detergents
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden pesuaineisiin liittyvien lakien lähentämisestä (73/404/ETY);
7b art. (100 art.; kuulemismenettely)
Neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden niiden lakien lähentämisestä, jotka koskevat ionittomien
pinta-aktiivisten aineiden biologisen hajoavuuden mittausmenetelmiä, ja joka muuttaa direktiiviä
73/404/ETY (82/242/ETY); 4 art. (100 art.; kuulemismenettely)
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylitarkastaja Else Peuranen, ympäristöministeriö
Ylitarkastaja Jukka Malm, Suomen ympäristökeskus
KOKOONTUMISRYTMI:
ei ole kokoontunut Suomen EU-jäsenyyden aikana
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea avustaa komissiota liitteiden mukauttamisessa tekniseen kehitykseen. Liitteet
koskevat pinta-aktiivisten aineiden biologisen hajoavuuden määrittämistä.
Komitea ei käsittele asioita, joissa tulisi noudattaa PL 96 §:n mukaista menettelyä.
KOMITEAN NIMI:
145. Yhdyskuntajätevesien käsittelyn asiantuntijakomitea
Committee on the implementation and on the adaptation to technical progress of the
directive concerning urban waste water treatment
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi, annettu 21 päivänä toukokuuta 1991, yhdyskuntajätevesien käsittelystä
(91/271/ETY); 18 art. (130s art.; kuulemismenettely)
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIb
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Yli-insinööri Jorma Kaloinen, ympäristöministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
keskimäärin kerran vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea antaa lausuntoja komissiolle ehdotuksista, jotka koskevat direktiivin liitteiden
mukauttamista tekniseen kehitykseen. Liitteet koskevat yhdyskuntajätevesien viemäreille ja
vesistöön johtamiselle sekä puhdistamotarkkailulle asetettavia teknisiä vaatimuksia.
Komitea ei käsittele asioita, joissa tulisi noudattaa PL 96 §:n mukaista menettelyä.
KOMITEAN NIMI:
146. Nitraattikomitea
Nitrates Committee
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien suojelemisesta maataloudesta
peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta (91/676/ETY) 9 art.
(130s artikla; kuulemismenettely)
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ympäristöneuvos Into Kekkonen, ympäristöministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
1-2 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitean tehtävänä on avustaa komissiota direktiivin täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa ja
mukauttamisessa tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen; erityisesti nitraatille herkkien vesien
määrittelyssä, hyvän maatalouskäytännön ohjeissa, nitraatille herkkien vesien suojelemiseksi
tarvittavien toimintaohjelmien laadinnassa, tarvittavien mittausmenetelmien selvittämisessä ja
direktiiviin liittyvässä raportoinnissa.
Komitea ei käsittele asioita, joissa tulisi noudattaa PL 96 §:n mukaista menettelyä.
KOMITEAN NIMI:
147. Yhteisön vesipolitiikan puitteita koskevan direktiivin täytäntöönpanokomitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhteisön vesipolitiikan puitteista (ei vielä julkaistu),
175(1) art.
TYYPPI:
Sääntelykomitea (1999/468/EY artiklat 5, 7 ja 8)
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Neuvotteleva virkamies Airi Karvonen, ympäristöministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
Vielä avoin
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea voi mukauttaa direktiivin liitteet I, III ja liitteessä V olevan 1.3.6. kohdan ottaen huomioon
tieteellisen ja teknisen kehityksen. Komissio voi tarvittaessa antaa ohjeita liitteiden II ja V
täytäntöönpanemiseksi sääntelykomiteasta säädettyjen menettelyjen mukaisesti.
Yllä olevan kohdan soveltamiseksi tarvittavia teknisiä menettelyjä tietojen siirtämiseksi ja
käsittelemiseksi, mukaan lukien tilastot ja karttamuotoiset tiedot, voidaan hyväksyä
sääntelykomitean menettelyjen mukaisesti.
Komitea ei käsittele asioita, joissa tulisi noudattaa PeL 96 §:n mukaista menettelyä
KOMITEAN NIMI:
148. Luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY
mukauttamista tekniikan ja tieteen kehitykseen käsittelevä komitea (Ornis-komitea)
Committee on the adaptation to technical and scientific progress of the directives concerning the conservation of wild birds
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi 79/409/ETY luonnonvaraisten lintujen suojelusta, annettu 2.4.1979; 17 art.
(235 art., kuulemismenettely; vireillä olevan muutoksen oikeusperusta 130s(1) art.;
yhteistoimintamenettely)
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Neuvotteleva virkamies Pertti Rassi, ympäristöministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
kaksi kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea seuraa direktiivin täytäntöönpanoa.
Direktiivin 15 artiklan mukaan
- komitea valmistelee direktiivin liitteen I (lintulajit, joiden elinympäristöjä on suojeltava
erityistoimin, ja joiden suojelemiseen jäsenmaiden on osoitettava erityisiä suojelualueita, SPAalueet) ja liitteen V (lintukantojen tutkimustoiminnan määrittäminen) muutoksia komission
ehdotuksesta,
- komitea käsittelee direktiivin 6 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun
kertomuksen sekä valmistelee tarvittaessa muutokset liitteen III osaan 3 merkittyihin lajien
siirtämisestä liitteen III osaan 2 (liitteessä III/2 on lajit, joiden myyntiin, kuljetukseen,
hallussapitoon myyntiä varten sekä elävien ja kuolleiden lintujen, niiden tunnistettavien osien tai
niistä valmistettujen tuotteiden myytäväksi tarjoamiseen jäsenmaa saa antaa luvan alueellaan,
mikäli linnut on laillisesti tapettu tai pyydystetty tai muutoin laillisesti hankittu).
Edellä mainittujen liitteiden muutosten käsittely saattaa edellyttää PL 96 §:n mukaista
menettelyä.
MUUTA:
Vastaava tieteellinen asiantuntijakomitea kokoontuu kerran vuodessa. Suomen edustaja on
Juha Tiainen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.
KOMITEAN NIMI:
149. Luonnonvaraisten kasvi- ja eläinlajien kauppaa käsittelevä komitea (Cites -komitea)
Committee on the implementation in the Community of the Convention on international
trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES Committee)
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus 338/97/ETY luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa
sääntelemällä, joka tuli voimaan 1.6.1997 ja korvasi aikaisemman asetuksen 3626/82/ETY, 18
art.
(130s(1) art.; yhteistoimintamenettely)
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa ja IIIb
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ympäristöneuvos Esko Jaakkola, ympäristöministeriö
Biologi Veijo Miettinen, Suomen ympäristökeskus
KOKOONTUMISRYTMI:
6-7 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea avustaa komissiota määräämään edellytyksistä ja perusteista lajien tuontia, vientiä ja
jälleen- vientiä koskevien asiakirjojen myöntämistä, voimassaoloa ja käyttöä varten, kasvien
terveystodistusten käyttöä varten sekä tarvittaessa yksilöiden merkitsemismenettelyn käyttöön
ottamista varten niiden tunnistamisen helpottamiseksi ja säännösten noudattamisen
varmistamiseksi. (III a)
Lisäksi komitea avustaa komissiota (III a)
- tuonnin rajoituksia ja toimivaltaisia rajatulliasemia koskevia poikkeuksia valmisteltaessa (4 art.
6 ja 7 kohdat),
- päätettäessä tuontiluvan antaneen toisen jäsenvaltion hallintoviranomaisen kuulemiseen
liittyvästä menettelystä (5 art. 5 kohta)
- viennin rajoituspäätösten valmistelussa (5 art. 7 kohta b alakohta)
- valmisteltaessa perusteita vankeudessa kasvaneiden ja keinotekoisesti lisättyjen yksilöiden
arvioinnille, kauttakulkuasiakirjan jälkikäteiselle esittämiselle sekä valmisteltaessa
henkilökohtaisen esineen ja kotiesineen tuontia, vientiä ja jälleenvientiä koskevia säännöksiä (7
art. 1 kohta c alakohta, 2 kohta c alakohta ja 3 kohta)
- valmisteltaessa poikkeuksia liitteen A ostamis-, myynti-, tarjoamis- ym. kaupallisen
hyödyntämisen kieltoihin (8 art. 4 kohta)
- määrättäessä rajoituksia tuontirajoituksen alaisten lajien elävien yksilöiden hallussapitoon ja
siirtoon (9 art. 6 kohta)
- määrättäessä lupien ja todistusten voimassaoloajat (11 art. 5 kohta)
- määriteltäessä jäsenvaltioiden komissiolle ilmoitettavat tiedot ja niiden esitystavat (15 art. 4
kohta a ja c alakohta, 5 kohta)
Komitea avustaa komissiota asetuksen liitteiden A - D tarkistamisen valmistelussa lukuun
ottamatta liitteen A tarkistamista, jotka johtuvat yleissopimuksen osapuolten konferenssin
päätöksistä.(III b)
Komitea avustaa komissiota tarvittavien lisätoimenpiteiden toteuttamisen valmistelussa
yleissopimuksen osapuolten kokouksen päätöslauselmien, pysyvän komitean päätösten tai
suositusten ja yleissopimuksen sihteeristön suositusten toteuttamiseksi. (III b)
PL 96 §:n mukaista menettelyä saattavat edellyttää
- tuontirajoituksia koskevat asiat,
- asetuksen liitteiden A - D tarkistamisen valmistelu, sekä
- mahdollisesti osapuolten kokouksen päätöslauselmien, suositusten tai yleissopimuksen
sihteeristön suositusten toteuttamiseksi valmisteltavat tarvittavien lisätoimenpiteiden
toteuttaminen.
MUUTA:
Suomen edustaja tieteellisessä työryhmässä (SWG) on Olof Biström ja Pertti Uotila
Luonnontieteellisestä keskusmuseosta. Työryhmä kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa.
KOMITEAN NIMI:
150. Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun
neuvoston direktiivin 92/43/ETY mukainen komitea (Habitaattikomitea)
Committee of the directive concerning on the conservation of natural habitats and of
wild fauna and flora
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi, 92/43/ETY, 21.12.1992 luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja
kasviston suojelusta; 21 art. (130s art.; kuulemismenettely)
TYYPPI:
Sääntelykomitea III a
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ympäristöneuvos Esko Jaakkola, ympäristöministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
kaksi kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea avustaa komissiota:
- valmisteltaessa päätöstä yhteisön tärkeinä pitämien alueiden luettelon hyväksymisestä (4
artikla 2 kohta 3 alakohta)
- valmisteltaessa toimintasuunnitelmaa, joka sisältää hankkeiden toteuttamisjärjestyksen
yhteisörahoitusta edellyttävien sellaisten toimenpiteiden toteuttamisesta, jotka on toteutettava,
kun alue on muodostettu 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti
- arvioitaessa sitä, miten Natura 2000 -verkosto edistää 2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen
tavoitteiden toteutumista
Edellä mainitut Natura 2000 -verkoston valmistelu-, toteuttamis- ja seurantatehtävät eivät
edellytä PL 96 §:n mukaista menettelyä.
Direktiivin liitteiden I-VI muuttamismenettelystä on säädetty erikseen artiklassa 19. Sen mukaan
muutokset vahvistaa neuvosto. Yleensä kuitenkin myös habitaattikomiteaa tiedotetaan
muutosten valmistelusta. Liitteiden muuttaminen saattaa edellyttää PL 96 §:n mukaista
menettelyä.
MUUTA:
Vastaava tieteellinen asiantuntijakomitea kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Suomen edustaja
on Aulikki Alanen Suomen ympäristökeskuksesta.
KOMITEAN NIMI:
151. Ilmanlaadun arviointia ja hallintaa koskevan lainsäädännön toimeenpanokomitea
Committee for the implementation of legislation relating to ambient air quality assessment and management
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi 96/62/EY, annettu 27 päivänä syyskuuta 1996, ilmanlaadun arvioinnista ja
hallinnasta; 12 art. (130s(1) art.; yhteistoimintamenettely)
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJA TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylitarkastaja Tarja Lahtinen, ympäristöministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
Kokoontuu 1. kerran 13.12.2000
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Raja-arvojen perusteiden arvioiminen uusimpien epidemiologisten ja ympäristöalan
tutkimustulosten perusteella, ei kuitenkaan raja-arvojen muuttaminen.
Määritysmenetelmien mukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen.
Ilmanlaatutietojen raportointia koskevista tarkemmista säännöistä päättäminen.
Komitea ei käsittele asioita, joissa tulisi noudattaa PL 96 §:n mukaista menettelyä.
KOMITEAN NIMI:
152. Bensiinin ja dieselöljyn laatua koskevan direktiivin tekninen adaptaatiokomitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, bensiinin ja
dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta (98/70/EY); 11
art.
(100a art; yhteispäätösmenettely)
Komitea perustettu direktiivillä 96/62/EY; 12 art.
TYYPPI:
Sääntelykomitea, IIIa
SUOMEN EDUSTAJA TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylitarkastaja Tarja Lahtinen, ympäristöministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
Direktiiviä sovelletaan 1.1.2000 alkaen. Kokoontunut 1. kerran 13.1.2000.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Direktiivin liitteissä I, II, III ja IV tarkoitettujen määritysmenetelmien sopeuttaminen tieteen ja
tekniikan kehitykseen. Määritysmenetelmien sopeuttaminen ei vaikuta suoraan eikä epäsuorasti
direktiivissä annettuihin raja-arvoihin.
Komitea ei käsittele asioita, joissa tulisi noudattaa PPL 96 §:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Direktiivi 98/70/EY on kumonnut direktiivin 85/210/ETY 1.1.2000 alkaen. Direktiivin 85/210/ETY
mukaisen komitean ei ole tämän vuoksi enää tarkoitus kokoontua.
KOMITEAN NIMI:
153. Tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämistä koskevan direktiivin
täytäntöönpanoa käsittelevä neuvoa-antava komitea
Neuvoston direktiivi 99/32/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, nestemäisten polttoaineiden
rikkipitoisuudesta, 9 art. (130s(1) art.
TYYPPI:
Neuvoa-antava I
SUOMEN EDUSTAJA TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylitarkastaja Anneli Karjalainen, ympäristöministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
Ei vielä tiedossa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
KOMITEAN NIMI:
154. Ilmanlaatutietojen vaihtoa koskevan lainsäädännön toimeenpanokomitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös, annettu 27 päivänä tammikuuta 1997, ilman epäpuhtauksia mittaavien
mittausverkostojen ja yksittäisten mittausasemien tietojenvaihtojärjestelmän käyttöönottamisesta
(97/101/ETY) 7 art. (130s(1) art.; yhteistoimintamenettely)
Komitea perustettu direktiivillä 96/62/EY; 12 art.
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJA TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylitarkastaja Tarja Lahtinen, ympäristöministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
Kokoontuu 1. kerran 13.12.2000
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea antaa lausuntoja tietojensiirtojärjestelmien laatimis- ja päivitysmenettelystä,
tietojenvaihdon piirissä olevista yhdisteistä ja ilmoitettavista tiedoista, mittausasemia ja tekniikoita koskevista tiedoista sekä tulosten laadunvarmistusta ja laskentaperusteita
koskevista tiedoista sekä mittaustekniikoiden kehittymisen huomioonottamisesta ja järjestelmän
mahdollisesta laajentumisesta yhteisön ulkopuolisiin maihin.
Komitea ei käsittele asioita, joissa tulisi noudattaa PL 96§:n mukaista menettelyä.
KOMITEAN NIMI:
155. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi bensiinin varastoinnista ja sen jakelusta
varastoalueilta huoltoasemille aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen
rajoittamisesta, komitea
Committee of the (EP and Council)-directive concerning on the control of volatile organic compound (VOC) emissions resulting from the storage of petrol and its distribution from terminals to service stations
SÄÄDÖSPOHJA:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi bensiinin varastoinnista ja sen jakelusta
varastoalueilta huoltoasemille aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen
rajoittamisesta (94/63/EY); 8 art. (100a art.; yhteispäätösmenettely)
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylitarkastaja Anneli Karjalainen, ympäristöministeriö
Liikenneneuvos Seija Miettinen, liikenne- ja viestintäministeriö (ajoneuvojen tekniset
määräykset)
KOKOONTUMISRYTMI:
Kutsuttu koolle yhden kerran.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea antaa komissiolle lausuntoja direktiivin liitteiden mukauttamisesta tekniseen
kehitykseen raja-arvoja lukuunottamatta. Liitteet koskevat varastojen ja kuljetussäiliöiden
teknisiä vaatimuksia.
Komitea ei käsittele asioita, joissa tulisi noudattaa PL 96 §:n mukaista menettelyä.
KOMITEAN NIMI:
156. Rakennuskonemelukomitea
Committee on the adaptation to technical progress of the directives concerning the determination of the noise emissions of construction plant and equipment
SÄÄDÖSPOHJA:
Rakennuskoneiden melupäästöjen rajoittamista koskevat direktiivit:
79/113/ETY, 5 art. (100 art., kuulemismenettely)
84/533/ETY, 7 art. (100 art., kuulemismenettely)
84/534/ETY, 8 art. (100 art., kuulemismenettely)
84/535/ETY, 7 art. (100 art., kuulemismenettely)
84/536/ETY, 7 art. (100 art., kuulemismenettely)
84/537/ETY, 6 art. (100 art., kuulemismenettely)
84/538/ETY, 8 art. (100 art., kuulemismenettely)
86/662/ETY, 8 art. (100 art., kuulemismenettely)
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ympäristöministeriö
VTT:n asiantuntija (tarvittaessa)
KOKOONTUMISRYTMI:
kokoontuu tarvittaessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea antaa lausuntoja tuotannon yhdenmukaisuuden tarkastusmenettelyjä ja direktiivien
liitteissä määriteltyjen mittausmenetelmien kehittämistä koskevista komission ehdotuksista.
Komitea ei käsittele asioita, joissa tulisi noudattaa PL 96 §:n mukaista menettelyä.
KOMITEAN NIMI:
157. Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan asetuksen hallintokomitea
Committee on substances that deplete the ozone layer
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista (3093/94/EY); 16 art.
(130s(1) art.; yhteistoimintamenettely)
TYYPPI:
Hallintokomitea IIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylitarkastaja Else Peuranen, ympäristöministeriö
DI Eliisa Irpola, Suomen ympäristökeskus
KOKOONTUMISRYTMI:
noin neljä kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Asetuksen 3093/94 toimeenpanoon liittyvät asiat. Antaa lausunnot ehdotuksista komission
päätöksiksi, jotka koskevat otsonikerrosta heikentävien aineiden tuontikiintiöitä ja valvottavien
aineiden määrien jakamista välttämättömiin käyttötarkoituksiin.
Komitea ei käsittele asioita, joissa tulisi noudattaa PL 96 §:n mukaista menettelyä.
KOMITEAN NIMI:
158. Hiilidioksidin ja muiden ilmastokaasujen päästöjen seurantakomitea
Committee of the decision concerning a monitoring mechanism of Community CO2 and
other greenhouse gas emissions
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä kesäkuuta 1992, yhteisön CO2- päästöjen ja muiden
kasvihuonepäästöjen valvontajärjestelmästä (93/389/ETY), muutettu neuvoston päätöksellä
1999/296/EY; 8 art. (130s art.; kuulemismenettely)
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Neuvotteleva virkamies Jaakko Ojala, ympäristöministeriö
Hydrologi Esko Kuusisto, Suomen ympäristökeskus
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Direktiivillä on perustettu kasvihuonekaasupäästöjen seurantajärjestelmä. Komitea avustaa
komissiota, joka antaa neuvostolle ja Euroopan parlamentille arvion, miten yhteisön hiilidioksidin
ja muiden kasvihuonekaasujen päästöjä saadaan vähennettyä.
Komitea ei käsittele asioita, joissa tulisi noudattaa PL 96 §:n mukaista menettelyä.
KOMITEAN NIMI:
159. Orgaanisten liuottimien käytössä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamista koskevan direktiivin täytäntöönpanoa
käsittelevä neuvoa-antava komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1999, orgaanisten liuottimien käytöstä
tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen
rajoittamisesta (99/13/EY);
13 artikla, (130s(1) artikla: yhteistoimintamenettely)
TYYPPI:
Neuvoa-antava I
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylitarkastaja Anneli Karjalainen, ympäristöministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
Komitea kokoontuu 1. kerran 18.12.2000.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitean tehtävänä on mm. direktiivin artiklan 6 mukaisten kansallisten suunnitelmien
toteutumisen valvonta. Komitean työjärjestystä ei ole vielä vahvistettu.
KOMITEAN NIMI:
160. Teollisuusyritysten vapaaehtoista osallistumista yhteisön ympäristöjohtamis- ja
auditointijärjestelmään koskevan asetuksen komitea
Committee of the regulation concerning the allowing voluntary participation by companies in the industrial sector in a community eco-management and audit scheme
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1993, teollisuusyritysten vapaaehtoisesta
osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (1836/93/ETY);
19 art.
(130s art.; kuulemismenettely)
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylitarkastaja Sirpa Salo-Asikainen, ympäristöministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
neljä kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitean tehtävänä on sovittaa yhteen jäsenmaiden EMAS-asetuksen täytäntöönpanoon
liittyviä toimia. Komitea valmistelee mm. yleisohjeita EMAS-järjestelmästä, todentamiseen
liittyviä ohjeita sekä auditointeihin liittyvää ohjeistusta.
Komitea antaa lausuntoja komissiolle seuraavista asioista:
1) Asetuksen liitteiden muuttaminen (19 art.)
Liitteet koskevat EMAS-järjestelmää soveltavan yrityksen ympäristöasioiden hallinnalle
asetettavia vaatimuksia, ympäristöauditointia koskevia vaatimuksia, ympäristötodentajia ja
heidän akkreditointiaan koskevia vaatimuksia, järjestelmään osallistumista osoittavan logon
käyttöä ja tietoja, jotka toimivaltaisen toimielimen on ilmoitettava komissiolle.
Toimivaltainen toimielin (Suomen ympäristökeskus) ja akkreditointielin (Mittatekniikan keskus)
on määrätty Suomen EMAS-laissa (1412/94).
2) Auditointitaajuuden määrittäminen (4 art.)
Komitea ei ole tähän mennessä käsitellyt em. asioita, mutta asiakirjat aineellisen sisällön osalta
on valmisteltu. Kyseessä on tekninen muutos.
3) Ympäristötodentajien akkreditoinnin ja valvonnan yhtenäistäminen jäsenmaissa (6 art.)
Komitea on käsitellyt em. asioita. Komissio on tehnyt komitean lausunnon saattelemana
päätöksen, joka edistää kolmen eri akkreditointilähestymistavan (Saksan, Itävallan ja muiden
jäsenmaiden) yhtenäistämistä.
4) Suhteesta kansallisiin, eurooppalaisiin ja kansainvälisiin standardeihin (12 art.)
Tätä toimivaltaa on käytetty. Komissio on tehnyt komiteaa kuultuaan päätökset koskien ensin
kansallisten ja sittemmin eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien hyväksymistä osittain
korvaamaan EMAS-asetusta.
Koska kyseessä on neuvoston asetus, on kunkin komitean käsittelyyn tulevan asian osalta
erikseen selvitettävä, edellyttääkö asian käsittely VJ 54b §:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
EMAS-asetuksen muuttaminen on loppusuoralla sovittelussa. Uusi komitea 1999/468/EC 5, 7, 8
artiklat.
KOMITEAN NIMI:
161. Vaarallisista aineista aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjuntaa koskevan direktiivin
96/82/EY toimivaltaisten viranomaisten komitea
Committee on adaptation to technical progress of the directives concerning the majoraccident hazards involving dangerous substances/Committee of the Competent Authorities for the Implementation of Directive 96/82/EC on Major-Accident Hazards
Involving Dangerous Substances
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, vaarallisista aineista aiheutuvien
suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (96/82/EY); 22 art. (130s(1) art.; yhteistoimintamenettely)
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylitarkastaja Tapani Koivumäki, kauppa- ja teollisuusministeriö
Johtaja Heikki Salonen, Turvatekniikan keskus (TUKES)
Yli-insinööri Jukka Metso, sisäasiainministeriö
Yli-insinööri Hannu Alen, sosiaali- ja terveysministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
todennäköisesti kaksi kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee komission ehdotuksen pohjalta direktiivin liitteiden II - VI muutokset. Liitteet
koskevat turvallisuusselvityksen sisältöä (liite II), suuronnettomuuksien ehkäisemisen
toimintaperiaatteita (liite III), sisäisen ja ulkoisen pelastuspalvelusuunnitelman sisältöä (liite IV),
kansalaisille ilmoitettavia tietoja suuronnettomuusvaarasta (liite V) sekä kriteereitä
onnettomuuksien ilmoittamisesta komissiolle (liite VI). Lisäksi komissio ohjaa Yhteisen
tutkimuskeskuksen suuronnettomuustoimiston työtä sekä toimii viranomaisten ja komission
välisenä tietojenvaihtoelimenä.
Liitteet saatetaan Suomessa voimaan asianomaisten ministeriöiden päätöksillä. Muutokset
eivät edellytä PL 96 §:n mukaista menettelyä.
KOMITEAN NIMI:
162. Vaarallisten jätteiden polttamisesta annetun direktiivin mukauttamista tieteen ja tekniikan
kehitykseen sekä direktiivin täytäntöönpanoa käsittelevä komitea
The Article 16 Committee for the Council Directive 94/67/EC on incineration of hazardous waste
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi, annettu 16 päivänä joulukuuta 1994, vaarallisten jätteiden polttamisesta
(94/67/EY); 16 art. (130s(1) art.; yhteistoimintamenettely)
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIb
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Yli-insinööri Markku Hietamäki, ympäristöministeriö
Neuvotteleva virkamies Klaus Pfister, ympäristöministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
tarvittaessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea ilmaisee mielipiteensä niistä direktiivin muutosehdotuksista, joissa komissiolla on
direktiivin 7 §:n 2-kohdan ja 15 §:n nojalla päätösvaltaa. Direktiivin 15 §:n mukaan komissio voi
tapahtuneen teknisen kehityksen huomioonottamiseksi muuttaa direktiivin seuraavia artikloja: 10
§ (päästöjen mittaaminen), 11 § (raja-arvojen saavuttamisen ehdot) ja 12 § (toimenpiteet ja
vaatimukset häiriötilanteissa) sekä liitteita 1 (dioksiini- ja furaanipäästöjen laskeminen), 2
(päästöjen raja-arvojen laskeminen rinnakkaispoltossa) ja 3 (mittausten vaatimukset).
Tähän mennessä on annettu mielipide Eurooppalaisessa standardijärjestössä (CEN)
kehitetyistä dioksiinien ja furaanien mittausmenetelmien soveltuvuudesta ko. aineiden
mittaamiseen (liittyy direktiivin 7 §:n 2-kohtaan).
Komitea ei käsittele asioita, joissa tulisi noudattaa PL 96 §:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Vaarallisten jätteiden poltto (C225/10): tämä komitea korvautuu lähiaikoina uuden
jätteenpolttodirektiivin perusteella asetettavalla komitealla; samalla toimiala laajenee
KOMITEAN NIMI:
163. Biosidituotteiden pysyvä komitea
Committee on biocidal products
SÄÄDÖSPOHJA:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (98/8/EY) biosidituotteiden markkinoille
saattamisesta;
28 art. (100a art.; yhteispäätösmenettely)
TYYPPI:
Hallintokomitea IIb ja sääntelykomitea IIIb
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Neuvotteleva virkamies Pirkko-Kivelä Ikonen, ympäristöministeriö (yhteyshenkilö)
KOKOONTUMISRYTMI:
Direktiivi tuli voimaan 13.5.2000; ei ole vielä kokoontunut
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Asioissa, jotka saatetaan pysyvän komitean käsiteltäviksi 4 art., 11 art. 3 kohdan, 15 art., 17
art., 18 art, 19 art., 27 art. 1b alakohdan, 29 art ja 33 artiklan perusteella ja liitteessä V
tarkoitettujen tuotetyyppien tyyppikohtaisten erityistietojen laatimiseksi liitteiden IIIA ja IIIB ja
tarvittaessa liitteiden IVA ja IVB perusteella, toimitaan hallintokomitea IIb -menettelyn mukaisesti.
Asioissa, jotka saatetaan pysyvän komitean käsiteltäviksi 10 art., 11 art. 4 kohdan, 16 art., 27
art. 1a ja 2 kohdan, sekä 32 artiklan perusteella, toimitaan sääntelykomitea IIIb -menettelyjen
mukaisesti.
Komitea ei käsittele asioita, joissa tulisi noudattaa PL 96 §:n mukaista menettelyä.
KOMITEAN NIMI:
164. IPPC-direktiivin komitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi
(96/61/EY); 19 art. (130s (1) art.; yhteistoimintamenettely)
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Yli-insinööri Markku Hietamäki, ympäristöministeriö
Ympäristöneuvos Airi Karvonen, ympäristöministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
Komitea kokoontui 1. kerran
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Avustaa komissiota laatimaan yleisölle tiedotettavia luetteloita tärkeimmistä päästöistä ja niiden
aiheuttajista sekä avustaa komissiota edellä mainittujen tietojen vertailtavuudessa.
Komitea ei käsittele asioita, joissa tulisi noudattaa PL 96 §:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä 1.3.2000.
KOMITEAN NIMI:
165. Vaarallisia aineita ja valmisteita koskevien direktiivien teknisen mukautuksen komitea
Committee on adaptation to technical progress of the directives concerning the elimination of technical barriers to trade in dangerous substances and preparations
SÄÄDÖSPOHJA:
1) Neuvoston direktiivi vaarallisten aineiden luokituksesta, pakkaamisesta ja merkitsemisestä,
ns. ainedirektiivi (67/548/ETY); 21 art. (100 art.; kuulemismenettely)
2) Neuvoston direktiivi hyvän laboratoriokäytännön periaatteiden noudattamista kemiallisten
aineiden kokeissa ja periaatteiden noudattamisen todentamista koskevien lakien, asetusten ja
hallinnollisten määräysten lähentämisestä (87/18/ETY); 4 art. (100 art.; kuulemismenettely)
3) Neuvoston direktiivi hyvän laboratoriokäytännön (HLK) tarkastamisesta ja todentamisesta
(88/320/ETY); 8 art. (100a art.; yhteistoimintamenettely)
4) Neuvoston direktiivi vaarallisten valmisteiden luokituksesta, pakkaamisesta ja merkitsemisestä, ns. seosdirektiivi) (88/379/ETY); 15 art. (100a art.; yhteistoimintamenettely)
5) Neuvoston asetus tiettyjen vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (2455/92/ETY); 11
art.
(130s art.; kuulemismenettely)
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
1) Sosiaali- ja terveysministeriö (terveysasiat), ympäristöministeriö/Suomen ympäristökeskus
(ympäristöasiat)
2) Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus
3) Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus
4) Sosiaali- ja terveysministeriö (terveysasiat), ympäristöministeriö (ympäristöasiat)
5) Ympäristöministeriö/Suomen ympäristökeskus
KOKOONTUMISRYTMI:
useita kertoja vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Käsittelee lähinnä direktiivien ja asetuksen liitteiden teknisiä mukautuksia. Liitteet koskevat
muun muassa vaarallisten aineiden luetteloa, vaarallisten aineiden ja valmisteiden luokitusta ja
merkitsemistä sekä testimenetelmiä ja tietojen ilmoittamista.
Komitea ei käsittele asioita, joissa tulisi noudattaa PL 96 §:n mukaista menettelyä.
KOMITEAN NIMI:
166. Olemassa olevia aineita koskevan asetuksen komitea
Committee of the regulation concerning the evaluation and control of the risks of existing substances
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta (793/93/ETY);
15 art. (100a art.; yhteistoimintamenettely)
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa ja IIIb
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ympäristöministeriö/Suomen ympäristökeskus
KOKOONTUMISRYTMI:
1-2 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Asetuksen toimeenpanoon liittyvät tehtävät (prioriteettiluettelojen hyväksyminen, riskinarvioiden
hyväksyminen yksittäisistä aineista).
Komitea ei käsittele asioita, joissa tulisi noudattaa PL 96 §:n mukaista menettelyä.
KOMITEAN NIMI:
167. Vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoituksia
koskevan direktiivin teknisen mukautuksen komitea
Committee on adaptation to technical progress of directive on the approximation of
laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille luovuttamisen ja
käytön rajoituksiin liittyvien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä, ns. rajoitusdirektiivi (76/769/ETY); 2a art. (artikla lisätty direktiivillä 89/678/ETY) (100
art.; kuulemismenettely)
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Sosiaali- ja terveysministeriö (terveysasiat)
Ympäristöministeriö/Suomen ympäristökeskus (ympäristöasiat)
KOKOONTUMISRYTMI:
useita kertoja vuodessa.
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Kemikaalien markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamista koskevan direktiivin tekniset mukautukset (direktiivin liitteessä mainittujen kemikaalien tai kemikaaliryhmien lisärajoitukset).
Komitea ei käsittele asioita, joissa tulisi noudattaa PL 96§:n mukaista menettelyä.
KOMITEAN NIMI:
168. Jätteistä annetun direktiivin mukauttamista tieteen ja tekniikan kehitykseen käsittelevä
komitea
Committee for the adaptation to scientific and technical progress of EC-legislation on
waste
SÄÄDÖSPOHJA:
a) Neuvoston direktiivi, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1975, jätteistä (75/442/ETY, muutettu
91/156/ETY); 18 art. (100 art. ja 235 art.; kuulemismenettely)
b) Neuvoston direktiivi, annettu 18 päivänä maaliskuuta 1991, vaarallisia aineita sisältävistä paristoista ja akuista (91/157/ETY); 18 art. (100a art.; yhteistoimintamenettely)
c) Neuvoston direktiivi, annettu 12 joulukuuta 1991, vaarallisista jätteistä (91/689/ETY); 8 art.
(130s art.; kuulemismenettely)
d) Neuvoston asetus, annettu 1 päivänä helmikuuta 1993, Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta
(259/93/ETY); 42 art. (130s art.; kuulemismenettely)
e) Neuvoston asetus (EY) N:o 1420/1999, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, tiettyjen jätteiden
siirtoihin tiettyihin taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöön (OECD) kuulumattomiin maihin sovellettavista yhteisistä säännöistä ja menettelyistä; 5 art. (113 art. ja 130s art. 1. kohta)
f) Neuvoston direktiivi, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999 kaatopaikoista (1999/31/EY); 16 art.
(130s art. 1 kohta)
g) Neuvoston direktiivi, annettu 16 päivänä syyskuuta 1996, polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen trifenyylien käsittelystä (PCB/PCT) (96/59/EY; 10 art. (130s art. 1 kohta)
h) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000 romuajoneuvoista (2000/53/EY); 11 art. (175 art. 1 kohta)
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Neuvotteleva virkamies Klaus Pfister, ympäristöministeriö
Ylitarkastaja Riitta Levinen, ympäristöministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
viisi kertaa vuodessa, lisäksi alatyöryhmien kokouksia tarpeen mukaan
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee jätedirektiivin perusteella yhteisön jätelainsäädännön muutosehdotuksia, kehittämistarpeita ja toimeenpanon seurannan järjestämistä sekä antaa niistä lausuntonsa komissiolle. Erityisdirektiivien nojalla komitea käsittelee paristoihin ja akkuihin, romuajoneuvoihin,
kaatopaikkoihin, PCB:hen, ongelmajätteisiin ja jätteiden siirtoihin liittyviä teknisluonteisia
seikkoja. Käytännössä on myös käsitellyt puhdistamolietteisiin, jäteöljyihin ja asbestijätteisiin
liittyviä kysymyksiä (näitä tehtäviä varten perustetut komiteat ovat olleet uinuvia). Tähän
mennessä komitea ei ole käsitellyt asioita, jotka olisivat edellyttäneet PL 96 §:n mukaista
menettelyä. Komitean käsiteltäväksi saattaa kuitenkin tulla em. menettelyä vaativia jätteisiin,
vaarallisiin jätteisiin sekä paristoihin ja akkuihin liittyviä asioita.
KOMITEAN NIMI:
169. Jätehuoltokomitea
SÄÄDÖSPOHJA:
Komission päätös, annettu 21 päivänä huhtikuuta 1976, jätehuoltokomitean perustamisesta
(76/431/ETY)
TYYPPI:
Neuvoa-antava
SUOMEN EDUSTAJAT:
Neuvotteleva virkamies Klaus Pfister, ympäristöministeriö
Ylitarkastaja Riitta Levinen, ympäristöministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
2 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Jätepolitiikka
KOMITEAN NIMI:
170. Jätteensiirtoasetuksen yhteysyksikköjen kokous
SÄÄDÖSPOHJA:
Neuvoston asetus (ETY) N:o 259/93 Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta, 37 artikla
TYYPPI:
Neuvoa-antava (ei varsinainen komitologiakomitea)
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Suomen ympäristökeskus/kemikaaliyksikkö
KOKOONTUMISRYTMI:
Kaksi kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Käsittelee EY:n jätteensiirtoasetuksen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä.
KOMITEAN NIMI:
171. Pakkauskomitea
Committee on adaptation to technical and scientific progress of the European Parliament and Council directive concerning the packaging and packaging waste
SÄÄDÖSPOHJA:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista
ja pakkausjätteistä (94/62/ETY); 21 art. (100a art.; yhteispäätösmenettely)
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylitarkastaja Juha Koponen, ympäristöministeriö
Kauppa- ja teollisuusministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
4-5 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea käsittelee ja antaa lausunnon osaltaan komission ehdotuksista lainsäädäntötoimiksi
sekä seuraa direktiivin täytäntöönpanoa.
Komitean käsiteltäväksi eivät toistaiseksi ole tulleet sellaiset säädösehdotukset, jotka edellyttäisivät PL 96 §:n mukaista käsittelyä. Komitean käsiteltäväksi voi kuitenkin tulla em. menettelyä
vaativia asioita.
KOMITEAN NIMI:
172. Euroopan yhteisön ekotuotemerkin myöntämisjärjestelmän komitea
Regulatory Committee on Eco-Labelling
SÄÄDÖSPOHJA:
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1980/2000, annettu 17 heinäkuuta 2000,
tarkistetusta yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Ylitarkastaja Pentti K. Väisänen, ympäristöministeriö (yhteyshenkilö)
Ympäristönsuojelun asiantuntija Lena Nyqvist, Suomen Standardisoimisliitto (SFS)
Kaupallinen neuvos Ilkka Cantell, kauppa- ja teollisuusministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
3-5 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Komitea antaa lausunnot komission ehdotuksista, jotka koskevat tuoteryhmäkohtaisia ympäristömerkintävaatimuksia.
Komitea ei käsittele asioita, jotka edellyttävät PL 96 §:n mukaista menettelyä.
MUUTA:
Euroopan yhteisön ekotuotemerkin myöntämisjärjestelmä perustuu neuvoston asetukseen (ETY)
N:o 880/92, joka on Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä annetulla lailla (890/1998) toimeenpantu Suomessa. 17.7.2000 tarkistetun asetuksen 14 artiklassa mainittuja kansallisia tehtäviä hoitaa mainitun lain mukaan rekisteröity yhdistys, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, jolle jo aiemmin oli annettu vastuu myös pohjoismaisen ympäristömerkin kansallisten tehtävien hoitamisesta. Kauppa- ja teollisuusministeriön, ympäristöministeriön ja Suomen
Standardisoimisliiton kesken on solmittu yhteinen sopimus (YM 15/731/95) näihin merkintäjärjestelmiin sisältyvien tehtävien hoitamisesta. Tämä sopimus kumotaan, kun YM:n ja SFS:n välinen kahdenvälinen sopimus lähiaikoina hyväksytään.
KOMITEAN NIMI:
173. Rakentamisen pysyvä komitea
Standing committee on construction
SÄÄDÖSPERUSTA:
Neuvoston direktiivi, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (89/106/ETY); 19 art. (100a art.; yhteistoimintamenettely)
TYYPPI:
Sääntelykomitea IIIa
SUOMEN EDUSTAJAT TAI YHTEYSHENKILÖ:
Johtaja Matti Virtanen, ympäristöministeriö
Hallitusneuvos Klaus Frösén, ympäristöministeriö
KOKOONTUMISRYTMI:
4-5 kertaa vuodessa
KOMITEAN TOIMIVALTA JA PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT:
Ohjata rakennustuotteiden sisämarkkinoiden kehittämistä, mikä edellyttää tuotekohtaisten kansallisten määräysten korvaamista yhteisillä eurooppalaisilla standardeilla.
Vaikuttaa rakennuksen normiohjaukseen jäsenvaltioiden lainsäädäntötasolla.
Toistaiseksi komitea ei ole käsitellyt asioita, jotka voisivat kuulua eduskunnan lainsäädäntövaltaan PL 96 §:n mukaisesti. Komitean käsittelyyn voi kuitenkin tulla asioita, jotka edellyttävät em.
menettelyä.