11342/16 EK/kok DGC 1A

Svet
Evropske unije
Bruselj, 30. september 2016
(OR. en)
11342/16
Medinstitucionalna zadeva:
2016/0217 (NLE)
COLAC 61
ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI
Zadeva:
SKLEP SVETA o sklenitvi Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne fundacije
EU-LAK v imenu Evropske unije
11342/16
EK/kok
DGC 1A
SL
SKLEP SVETA (EU) 2016/ …
z dne…
o sklenitvi Sporazuma
o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK
v imenu Evropske unije
SVET EVROPSKE UNIJE JE –
ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 37 Pogodbe,
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 209(2) in 212(1) v povezavi s
točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) in drugim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe,
ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno
politiko ter Evropske komisije,
ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta 1,
1
Odobritev z dne [datum], (še ni objavljeno v Uradnem listu).
11342/16
EK/kok
DGC 1A
1
SL
ob upoštevanju naslednjega:
(1)
V skladu s Sklepom Sveta (EU) 2016/… 1∗ je bil Sporazum o ustanovitvi Mednarodne
fundacije EU-LAK (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) podpisan … ∗∗ s pridržkom njegove
poznejše sklenitve.
(2)
S Sporazumom bo Fundacija EU-LAK ustanovljena kot mednarodna organizacija s pravno
osebnostjo na podlagi mednarodnega javnega prava.
(3)
Unija in njene države članice bi morale pri svojih dejavnostih v okviru Fundacije EU-LAK
usklajevati svoja stališča v skladu s Pogodbama in načelom lojalnega sodelovanja,
(4)
Sporazum bi bilo treba odobriti –
SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:
1
∗
∗∗
Sklep Sveta (EU) 2016/… o podpisu Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne fundacije EULAK v imenu Evropske unije (UL…) .
UL prosim vstavite številko dokumenta (11329/16) v besedilo ter dopolnite prvo opombo.
UL prosim pred objavo vstavite datum.
11342/16
EK/kok
DGC 1A
2
SL
Člen 1
Sporazum o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK se odobri v imenu Unije.
Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.
Člen 2
Predsednik Sveta imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Unije deponirajo listino o
ratifikaciji iz člena 24 Sporazuma.
Člen 3
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.
V Bruslju,
Za Svet
Predsednik
11342/16
EK/kok
DGC 1A
3
SL