Vinnande grannar i PostkodLotteriet delade på 70 miljoner

Pressmeddelande2016-12-13
VinnandegrannariPostkodLotterietdeladepå70miljoner
PostkodLotterietsjackpottpå70miljonerkronorharfallitut.Vinnarnaärsjugrannarnapåenpostkod
iLuleå.Meränhälftenavvinsten,38miljonerkronor,gicktillvinnarenGunnelÖhman.Denärden
nästhögstaenskildavinstsomnågonvunnitiPostkodLotteriethittills.
VarjemånadfrånfebruaritilldecemberfinnschansenattPostkodJackpottenfallerut.Nuhadepotten
kommituppi70miljonerkronornärdenföllutiLuleå,påpostkod97451DV.
PåmåndagensamladesallavinnarnapåGulapaviljongeniLuleå.DärväntadePutteNelssonochetttvteammedallaguldcheckarna.Vinnarnahadeblivitkontaktadeochfåttredapåattdevunnitnågot,men
intehurmycket.Detvarspändförväntaninföravslöjandetavvaddetdoldesförsummorikuverten.
Pådenstörstacheckenstoddet38888889kronor.DentillhördeGunnelÖhman,somflyttattill
VikingstadiÖstergötland,mensomhadekvartvålotterpådengamlaadresseniLuleå.
– Jagkommerattsponsraminasyskon,viärsexkvar.OchsåblirdetenresatillMauritius,loghon
medcheckenihand,menkonstateradesamtidigt:
– Vilkenlycka,dettaretttagattsmältadethär.Heltklartblirlivetenklareommanharlitemer
pengar.Nukanmantänka:äh,jagköperdet…
ProgrammetsändsiTV4pålördag17decemberkl.19.30iprogrammetEnskabort.
MeromPostkodJackpott
Varjemånadfrånfebruaritilldecemberfinnsdetchansattjackpottenfallerut.Minst7miljonerfinnsi
vinstpottenvarjemånad.Omintejackpottenfallerutliggerpengarnakvarochpottenökarmed7nya
miljoner.Senastjackpottenföllutvarifebruari.Dåfanns7miljonerkronoripotten.Sedandessharden
hunnitökatill70miljonerkronor.Jackpottenfallerautomatisktutidecemberföratttömmaåretspott,
dåkandensommestvarapå77miljonerkronor.
Fördelningavvinstpotten
HurmycketmanvinneriPostkodJackpottberorpåantaletlottermanhar.
• Halvavinstpotten(35miljonerkronor)gårtillenlottköpareidenvinnandepostkoden.
• Andrahalvanavvinstpotten(35miljonerkronor)fördelasmellansamtligalottköparei
postkoden.Densomvinnerhalvapottenensamärävenmedochdelarpådenandrahalvan.
EnskildatoppvinsteriPostkodLotteriet:
Vinstsumma
Ort
1. 44760416kr
VIKINGSTAD
2. 38888889kr
LULEÅ
3. 36893478kr
VISBY
4. 25176549kr
GÖTEBORG
5. 24468750kr
TINGSTÄDE
6. 22807550kr
HÖRBY
7.
8.
9.
10.
21913953kr
20564919kr
19429333kr
19429333kr
VIKINGSTAD
KNÄRED
SÄRÖ
SÄRÖ
Bilder
Bilderfrånutdelningenkanladdasnedfrånwww.bildbanken.commedföljandeinloggningsuppgifter:
Användar-id:Postkodpress
Lösenord:postkodbild
Vadärenpostkod?
EttlottnummeriPostkodLotterietbyggerpålottköparensadress.Denförstadelenavlottnumretär
postnumret.Sedanföljertvåbokstäversomtillsammansmedpostnumretbildarpostkoden(tex12345
AB).Enpostkodäralltsåenmindredelavettpostnummerområde.Lottnumretavslutasmedett
personligtnummer.
OmPostkodLotteriet
SvenskaPostkodLotterietärettavSverigesmestpopuläralotteriermednäraenmiljonkunder.Under
varumärketfinnsävenbingoochskraplotteronlineochenradpopuläratv-program,blandannat
PostkodMiljonärensomsändsiTV4.ÖverskottetfrånPostkodLotterietsproduktergårtill56ideella
organisationer.Sedanstarten2005harPostkodLotterietgenererat7,2miljardertillvälgörenhetoch
samtidigtgjortflerän800svenskartillmiljonärer.OperatörsbolagförSvenskaPostkodLotterietär
NovamediaSverigeABsomocksåägerkonceptet.
Förmerinformationkontakta:
RogerMagnergård,presschefSvenskaPostkodLotteriet,0702-324080.
[email protected]