Ladda ner pressmeddelandet som PDF

Pressmeddelande
2017-03-06
Miljardutdelningtillideellsektor
IdagfördelasfjolåretsöverskottfrånPostkodlotterietmellan53ideellaorganisationer.
Förfemteåretiradfårorganisationernadelapåmeränenmiljardkronor.Sedanstarten
2005harlotterietgenereratdrygt8,3miljarderkronortilldenideellasektorn.
─Viärmycketstoltaöverattviytterligareettårkanlevereramiljardbelopptillideellasektorni
Sverige.Deärderiktigahjältarnaochderasinsatserochideellakrafterbliralltviktigareisamhället.
Tackvarevåralottköparegenererarlotterietettöverskottsomgörverklignytta,sägerAnders
Årbrandt,enavtvåmanagingdirectorspåPostkodlotterietsoperatörsbolagNovamediaSverigeAB.
1,1miljarderkronorfördelastillenlångradnamnkunnigaorganisationersåsomRäddaBarnen,
Friends,Cancerfonden,Fryshuset,Scouterna,LäkareUtanGränserochVärldsnaturfondenWWF.
Majoritetenavmedlenäricke-öronmärktavilketinnebärattorganisationensjälvbestämmertillvilka
projektochinsatsersompengarnaskagåtill.
160miljonerkronortillarbetetmedAgenda2030
Avpengarnaär160miljonerkronoröronmärktatillattfinansieraheltnyaprojektkoppladetillfyra
specifikamålinomAgenda2030:Mål10:Minskadojämlikhet,Mål13:Bekämpa
klimatförändringarna,Mål14:Havochmarinaresurser,Mål16:Fredligaochinkluderande
samhällen.
─Justnuservienoroandeutvecklinginomtvåområden;Detenaärklimatochmiljö,ochdetandra
ärdeökandeklyftornaivårtsamhälle.VihardärförvaltattfokuserapådessaområdensägerCecilia
Bergendahl,lotteriföreståndareförSvenskaPostkodföreningen,tillikamanagingdirectorpå
NovamediaSverigeAB.
Förmerinformation,vänligenkontakta:
RogerMagnergård,presschef:070-2324080,[email protected]
NovamediaSverigedriverlotterierundervarumärketSvenskaPostkodlotterietochproducerarpopulärunderhållning.
Måletmedverksamhetenärattbidratillettstarktcivilsamhällegenomatterbjudaunderhållandelotterier,varsöverskott
gårtillideellsektor.NovamediaSverigeverkarpådensvenskaregleradespelmarknadenpåuppdragavdenideella
föreningenSvenskaPostkodföreningen.Sedanstarten2005harPostkodlotterietgenererat8,3miljardertilldenideella
sektornochsamtidigtgjortflerän800svenskartillmiljonärer.
Fördelningenperorganisation:
Organisation
Delav2016årsöverskott
Alzheimerfonden
7000000
AmnestyInternational
15000000
Astma-ochAllergiförbundet
7000000
Barncancerfonden
20000000
BRIS
10000000
Cancerfonden
40000000
CivilRightsDefenders
10000000
Diakonia
20000000
ECPATSverige
5000000
Erikshjälpen
15000000
FairtradeSverige
5000000
Friends
7000000
Friluftsfrämjandet
7000000
Fryshuset
20000000
Greenpeace
20000000
HandinHandSweden
7000000
Hjärnfonden
15000000
Hjärt-Lungfonden
25000000
HumanRightsWatch
5000000
Hungerprojektet
5000000
HållSverigeRent
7000000
KvinnatillKvinna
10000000
LäkareUtanGränser
40000000
MentorSverige
7000000
MinStoraDag
7000000
Naturskyddsföreningen
15000000
Neuroförbundet
7000000
NordensArk
7000000
OperationSmileSverige
10000000
PeaceParksFoundationSweden
7000000
PlanInternationalSverige
25000000
Reumatikerförbundet
7000000
RiksförbundetFUB
7000000
RiksföreningenSverigesStadsmissioner
25000000
RäddaBarnen
40000000
Scouterna
10000000
Sjöräddningssällskapet
15000000
SOSBarnbyarSverige
25000000
StarforLife
7000000
StiftelsenWorldChildhoodFoundation
7000000
SvenskaAfghanistankommittén
15000000
SvenskaPostkodStiftelsen
200000000
SvenskaRödaKorset
25000000
SvenskaSeglarförbundet
5000000
SvenskaSkidförbundet
15000000
SverigeförUNHCR
25000000
SverigesOlympiskaKommitté
10000000
UNICEFSverige
40000000
WaterAid
10000000
WeEffect
20000000
Vi-Skogen
10000000
World'sChildren'sPrizeFoundation
5000000
VärldsnaturfondenWWF
20000000
SpecialprojektAgenda2030
158755461
SUMMA
1108755461