inkl moms

Taxebilaga 1
Burlövs kommun VA-anläggningsavgifter (inkl moms)
TAXEBILAGA 1 till taxa för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Burlövs kommun.
Anläggningsavgifterna är baserade på Entreprenadindex (medelvärde av e242, e323 och e324)
med basår januari 2011 = 100, basmånad september 2013. Indexuppräkning är gjord enligt §8.
Beloppen i denna bilaga gäller från och med 2017-01-01 enligt beslut av VA SYD 2016-12-14, och
är baserade på index för september 2016.
Anläggningsavgift tas ut för vart och ett av ändamålen:
V
vattenförsörjning
S spillvattenavlopp
Df dag- och dränvattenavlopp från fastighet
Dg dagvattenavlopp från allmänna platser
Taxan
Avgift för framdragning av varje uppsättning servisledningar (§§ 5.1a och 6.1a)
Avgift för upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter (§§ 5.1b och 6.1b)
Avgift per m2 tomtyta, bostadsfastighet (§ 5.1c)
Avgift per lägenhet (§ 5.1d)
Avgift per m2 tomtyta, annan fastighet (§ 6.1c)
Grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats (§§ 5.1e och 6.1d)
Etableringsavgift, då servisledning på fastighetsägarens begäran utförs
senare än övriga servisledningar (§ 7.3)
32 349 kr
25 879 kr
30,18 kr
16 174 kr
48,04 kr
10 028 kr
31 346 kr
Lagstadgad mervärdesskatt är inkluderad i avgifterna
Typexempel
Nyanslutning av ett enbostadshus till kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten (df+dg).
Tomtyta
800 m2.
32 349 kr + 25 879 kr + (800 x 30,18kr) + 16 174 kr = 98 546 kr inklusive moms.
Anläggningsavgift
Nyanslutning av ett flerbostadshus med 15 lägenheter till kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten (df+dg).
Tomtyta
800 m2.
32 349 kr + 25 879 kr + (800 x 30,18kr) + (15 x 16 174 kr) = 324 982 kr inklusive moms.
Anläggningsavgift:
Nyanslutning av kontorsbyggnad/butik/annan med bostad jämställd fastighet till kommunalt vatten, spillvatten och
dagvatten (df+dg).
Tomtyta
800 m2.
2 250 m2. Varje påbörjat antal 150-tal m2 BTA motsvarar en lägenhet (§ 3) 2250/150 = 15.
BTA
32 349 kr + 25 879 kr + (800 x 30,18kr) + (15 x 16 174 kr) = 324 982 kr inklusive moms.
Anläggningsavgift
Kundservice 040 – 635 10 00
Fax 040 - 635 00 50
[email protected]
www.vasyd.se
Box 191
201 21 Malmö
org nr 222000-2378