Sammanfattning av artikeln - Region Plus

Sammanfattning av artikeln
Children as relatives to a sick parent: Healthcare professionals’ approaches. Nordic Journal of
Nursing Research (2016) DOI: 10.1177/2057158516662538
Susanne Knutsson, Karin Enskär, Boel Andersson-Gäre och Marie Golsäter
Utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (2009:979) åligger det personal inom hälso- och sjukvården att
särskilt beakta barns behov av information råd och stöd när en förälder eller annan vuxen
barnet bor med blir allvarligt sjuk.
För att undersöka vilka riktlinjer och rutiner olika verksamheterna inom Region Jönköpings län har
utarbetat för arbetet med barn som anhöriga genomfördes 2014 en webbaserad enkätundersökning
till sjuksköterskor, kuratorer och enhetschefer inom primärvård, somatisk vård och psykiatrin.
Resultatet visar att 82 % av de tillfrågade beskrev att de på deras enhet dokumenterar i journalen om
patienterna har barn men endast 18 % använder det familjeformulär som finns tillgängligt via
Cosmic. När resultatet delas upp på de olika verksamheterna framkom att inom de psykiatriska
enheterna angav 92 % av de tillfrågade att de hade rutiner för användande av familjeformuläret.
Även avseende övriga rutiner såsom riktlinjer för information, stöd och omhändertagande av barn
som anhöriga så hade de psykiatriska enheterna i mycket högre grad än övriga verksamheter
upparbetade rutiner för detta arbete. När det gällde att ta aktiv kontakt med de barn som de mötte
på sina avdelningar och mottagningar visade resultatet inte på någon skillnad mellan de olika
verksamheterna och totalt angav 34 % av de tillfrågade att de aktivt tog kontakt med de barn som
anhöriga som besökte enheten.
I frågeformuläret fanns också plats för egna kommentarer och där framkom att personalen upplevde
bristen på rutiner och riktlinjer som ett stort problem och att det tillsammans med deras upplevelse
av bristande kunskap och kompetens påverkar deras möjligheter att ge barn information, råd och
stöd utifrån det lagen föreskriver.
Sammanfattningsvis visade resultatet att rutiner och riktlinjer behöver utvecklas för att förbättra
arbetet med barn som anhöriga inom Region Jönköpings län.