FFFS 1992:34 - Finansinspektionen

FINANS-
INSPEKTIONEN
FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING
Finansinspektionens föreskrift om upphävande av föreskrifter som utfär
dats av f.d. Bankinspektionen i BFFS-serien;
FFFS 1992:34
beslutad den 22 december 1992.
Finansinspektionen föreskriver med stöd av 56 § bankrörelseförordningen
(1987:647) att följande föreskrifter skall upphöra att gälla vid utgången av år
1992.
om krediter
1. Föreskrifter (1987:12) ang. jävs- och personalkrediter
2. Föreskrifter (1988:16, B 14) ang. belåning av egna aktier
____________________________
ANDERS SAHLÉN
Tore Arvidsson
POSTADRESS
BOX 7831
103 98 STOCKHOLM
BESÖKSADRESS
REGERINGSGATAN 48,
STOCKHOLM
TELEFON
08-787 80 00
TELEFAX
08-24 13 35
POSTGIROKONTO
1 56 38-0