Protokoll 2015:4 - Finansinspektionen

PROTOKOLL
2015:4
Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm
måndagen den 20 april 2015
Närvarande:
Ledamöter
Sven-Erik Österberg, ordförande
Sonja Daltung
Astri Muren (50–55 §§)
Hans Nyman
Anna Pettersson Westerberg
Gustaf Sjöberg
Kristina Ståhl
Martin Noréus, generaldirektör
Personalrepresentanter
Maria Lundh (50–58 d §§)
Finansinspektionen
Liselott Alström (58 d §)
Patrick Bailey (52–53 §§)
Henrik Braconier (55–56 §§)
Carin Carlsson (58 d §)
Cecilia Ekenbäck (58 d §)
Johan Eriksson (59 §)
Matilda Gjirja (55 b–c §)
Marielle Halvarsson (58 d §)
Jonathan Holst (50–55 a–b §§)
Per Håkansson
Martina Jäderlund (55 b §)
Peter Kvist
Roland Nilsson (55 a §)
Åsa Nilsson (52–53 §§)
Malin Omberg (55 c–57 a §§)
Markus Ribbing (55 b §)
Magnus Strömgren (58 e §)
Therese Villard (58 d §)
Annika Zervens
Protokollförare
Marie Jesperson
1
50 §
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Det antecknades att ärendena
skulle behandlas i den ordning som framgår av protokollet. De nya
styrelseledamöterna Anna Pettersson Westerberg och Sonja Daltung
presenterades. Martin Noréus informerade om att Martin Andersson på egen
begäran av regeringen entledigats som generaldirektör för Finansinspektionen
och att han utsetts till vikarierande generaldirektör. Någon biträdande
generaldirektör kommer inte att utses under hans vikariat.
51 §
Ordföranden anmälde protokoll 2015:3. Styrelsen beslutade att lägga protokollet
till handlingarna.
52 §
Åsa Nilsson föredrog förslag till beslut om internrevisionens iakttagelser.
Styrelsen fattade beslut i enlighet med bilaga 1.
53 §
Patrick Bailey informerade om internrevisionens årsrapport, se bilaga 2.
54 § Peter Kvist informerade om arbetet med att förbereda ett förslag till en ny
ordning för internrevision.
55 §
Information om aktuella tillsynsfrågor, se bilaga 3 a–c.
56 §
Henrik Braconier informerade om Finansinspektionens stabilitetsrapport.
57 §
Malin Omberg informerade om Finansinspektionens kommande remissvar på
värdepappersmarknadsutredningen (MiFiD 2) rörande provisionsförbud.
58 §
Information om aktuella tillsynsfrågor (fortsättning), se bilaga 3 d–e.
59 §
Johan Eriksson informerade om metoddokument om vissa Pelare 2-frågor.
60 §
Det fanns inga överklagade ärenden att informera om.
61 §
Per Håkansson informerade om pågående och kommande regelprojekt.
62 §
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Justerat
Marie Jesperson
Sven-Erik Österberg
2