Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

Remissexemplar 2016-12-20
Finansinspektionens författningssamling
Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se
ISSN 1102-7460
Föreskrifter
om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna
råd (FFFS 2014:8) om viss verksamhet med
konsumentkrediter;
FFFS 2017:xx
Utkom från trycket
den xx månad 2017
beslutade den xx månad 2017.
Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 § 1 och 3 förordningen (2014:397)
om viss verksamhet med konsumentkrediter att 2 kap. 4 § och 3 kap. 2 och 3 §§
Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:8) om viss verksamhet med
konsumentkrediter ska ha följande lydelse.
2 kap.
4 § Ett företag ska i sin ansökan lämna uppgifter om vilka ledamöter och
eventuella suppleanter som ingår i dess styrelse. Det ska även framgå vem som är
styrelsens ordförande. Företaget ska vidare ange vem som är verkställande direktör
eller motsvarande om en sådan har utsetts, samt vem som är dennes eventuella
ersättare.
För de personer som anges i första stycket ska företaget även bifoga uppgifter för
ledningsprövning enligt 3 kap. 3 §.
3 kap.
2 § Ansökan om tillstånd att förvärva eller öka ett kvalificerat innehav i ett företag
som driver viss verksamhet med konsumentkrediter ska göras enligt
Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:X) om ägar-, ägarlednings- och
ledningsprövning i vissa finansiella företag.
3 § En anmälan om ändring av ett företags styrelse eller ledande befattningshavare
ska göras enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:X) om ägar-,
ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag.
_______________
Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den XX månad 2017.
ERIK THEDÉEN
Handläggare
1